Handelsbarometern oktober 2014 (powerpoint)

Report
Handelsbarometern
Svensk Handels indikator på optimismen och
framtidsförväntningarna bland handelns företag
Oktober 2014
Svenskt Tenn, Stockholm
Foto: Björn Mattisson
2014-10-15
Färre anställda trots ökad försäljning
 En majoritet av handlarna i Handelsbarometern, 51 procent, tror på en
försäljningsökning under den kommande tremånadersperioden.
Framtidsindikatorn, som väger samman handlarnas bild över framtida
försäljning och anställningsplaner, ökade något från föregående månads
notering på 6 till en notering på 9 i oktober.
 Synen på en ökad försäljning är optimistisk bland handlarna men däremot
är det fler som tror att man kommer att behöva minska antalet anställda
jämfört med de som tror att de kommer att öka antalet anställda och detta
håller framtidsindikatorn nere.
 Kaxighetsindikatorn, där handlarna svarar på om de tror att deras
försäljning kommer att öka mer än detaljhandeln i stort, alltså att de
kommer att ta marknadsandelar, ökade svagt från 16 i september till 17 i
oktober.
Handlarnas framtids- och kaxighetsfaktor
– Det är lovande att en majoritet av handlarna tror på ökad
försäljning, nu när årets viktigaste kvartal är här. Att
handlarna tror att antalet anställda kommer minska kan
vara en effekt av regeringens planer på att höja
arbetsgivaravgifterna för unga, säger Jonas Arnberg,
chefsekonom på Svensk Handel.
Handlarnas framtids- och kaxighetsindikator
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
Framtidsindikatorn
Kaxighetsindikatorn
Jonas Arnberg, Svensk Handel
Svag tro på nyanställningar i handeln
Det är fortfarande få handlare, 4
procent, som planerar att anställa
de närmaste månaderna medan
16 procent tror att de kommer
minska antalet anställda. När
handlarna uttalar sig för
branschen i stort bedömer 27
procent att antalet anställda
kommer att minska. Detta är fem
procentenheter fler än i
september månad. En möjlig
förklaring till denna ökning ligger
givetvis i det faktum att den nya
regeringen planerar att höja
arbetsgivaravgifterna för unga vid
årsskiftet.
Hur tror du att antalet medarbetare i din butik och i detaljhandeln i stort
kommer att utvecklas under de kommande tre månaderna?
(Föregående månads siffror inom parentes.)
100%
90%
80% (76%)
80%
70%
67% (73%)
60%
50%
40%
30%
27% (22%)
20%
10%
16% (18%)
4% (5%)
6% (5%)
0%
Öka
Förväntningar för den egna butiken
Minska
Vara oförändrad
Förväntningar för detaljhandeln i stort
Starkare tro på försäljningsökning
bland dagligvaruhandlarna
51 procent av de tillfrågade
handlarna tror på en ökad
försäljning i detaljhandeln de
kommande tre månaderna.
Denna månad har dagligvaruhandlarna en starkare tro på
ökad försäljning. Andelen
dagligvaruhandlare som tror att
försäljningen i den egna butiken
kommer att öka under de
kommande tre månaderna
uppgår nu till 54 procent, vilket
är 11 procentenheter högre än i
september månad.
Hur tror du att försäljningen i din butik kommer att utvecklas de kommande tre
månaderna?
(Föregående månads siffror inom parentes.)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
54% (43%)
51% (47%)
50% (49%)
35% (39%)
35% (38%)
34% (37%)
40%
30%
15% (12%)
14% (15%)
20%
11% (20%)
10%
0%
Öka
Dagligvaruhandel
Minska
Sällanköpsvaruhandel
Vara oförändrad
Totalt
Temafrågor
Lönsamhet
I oktober månad fick handlarna i panelen även svara på frågor om
butikens lönsamhetsutveckling.
Kommentar:
Lägre service och lägre sysselsättning att vänta
– Handelns sjunkande lönsamhet bidrar till att många handlare planerar att
dra ner på den största kostnaden, personalen. Det är naturligt men tråkigt
då det försämrar service, kundupplevelse och därmed butikens
konkurrenskraft, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.
– Extra olyckligt är det givetvis att regeringen i detta läge planerar att höja
kostnaderna för att anställa personal i handeln. Det kommer att resultera i
både sämre service i butikerna och att jobb försvinner, säger Jonas Arnberg.
Flera handlare upplever en försämrad
vinstmarginal
4 av 10 handlare (40 procent)
upplever att deras vinstmarginal
försämrats under det senaste
året. Samtidigt upplever en
fjärdedel av handlarna (25
procent) att de fått en högre
vinstmarginal.
Hur har ditt företags vinstmarginal utvecklats sedan samma period
föregående år?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
43%
39%
40%
30%
33%
23%
26%
35%
40%
35%
25%
20%
10%
0%
Bättre/högre vinstmarginal nu än
för ett år sedan
Dagligvaruhandeln
Oförändrad vinstmarginal
Sällanköpsvaruhandeln
Sämre/lägre vinstmarginal nu än
för ett år sedan
Totalt
Personalkostnaderna
påverkar lönsamheten mest
7 av 10 handlare (72 procent)
upplever att personalkostnaderna
är viktiga för företagets
lönsamhetsutveckling. Även
konkurrenssituationen (56
procent) och hushållens
konsumtionsvanor (54 procent)
upplevs som viktiga påverkande
faktorer.
Vilka av följande faktorer tror du kommer att vara viktigast för ditt företags
lönsamhetsutveckling? Flera svarsalternativ möjliga.
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Personalkostnaderna
72%
Konkurrenssituationen
56%
Hushållens konsumtionsvanor
54%
Inköpskostnader
26%
Hyreskostnader
22%
Digitalisering av handeln/e-handel
21%
Skatter/tullar/avgifter
20%
Lagerhantering
Annat
Vet ej
13%
4%
1%
Osäkerhet kring lönsamhetsutvecklingen
28 procent av handlarna tror att
lönsamheten kommer att minska
under det närmaste året. Något
fler (30 procent) tror istället på
ökad lönsamhet.
Färre dagligvaruhandlare (21
procent) än sällanköpsvaruhandlare (35 procent) tror på en
positiv lönsamhetsutveckling.
Hur tror du att ditt företags vinstmarginal kommer att utvecklas under det
närmaste året?
100%
90%
80%
70%
60%
49%
50%
39%
40%
35%
30%
30%
33%
28%
28%
28%
21%
20%
10%
2%
4%
0%
Den kommer att öka
Dagligvaruhandeln
Oförändrat
Den kommer att minska
Sällanköpsvaruhandeln
Vet ej
Totalt
3%
Kontakt
För mer information ring gärna: Jonas Arnberg, chefsekonom, 010-471 85 75
Om Handelsbarometern
Handelsbarometern är Svensk Handels månatligen återkommande indikator för optimismen bland
medlemsföretagen. Handelsbarometern tas fram i samarbete med HUI Research och ger en inblick
i hur branschens företag tror att omsättning och sysselsättning kommer att utvecklas de kommande
tre månaderna. Rapporten baseras på en undersökning som varje månad distribueras via
webbenkät till en panel bestående av cirka 500 butikschefer och butiksägare. Dessa har blivit
rekryterade specifikt för att medverka i panelen för Handelsbarometern och representerar
detaljhandeln som helhet. Panelen förnyas löpande då HUI Research rekryterar nya
panelmedlemmar varje månad. Svarsfrekvensen för Handelsbarometern uppgår varje månad till
cirka 40 procent.
Handelsbarometerns Framtidsindikator beräknas som det genomsnittliga nettotalet för fyra
frågor som rör butikschefernas framtida förväntningar på försäljning och antalet medarbetare i den
egna butiken samt för detaljhandeln i stort under de kommande tre månaderna
Handelsbarometerns Kaxighetsindikator beräknas som nettotalet för en fråga om
butikschefernas framtida förväntan om sin egen försäljningsutveckling i förhållande till
försäljningsutvecklingen för detaljhandeln i stort.

similar documents