Förebyggande arbete - våldinärarelationer.se

Report
Vilka är vi?
är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Fryshuset har en särställning inom Sveriges ideella sektor med verksamheter i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Verksamheterna omfattar allt ifrån ren nöjesverksamhet till sociala projekt och utbildningar. Fokus
ligger hela tiden på unga och deras chanser att växa och utvecklas. De närmare 40 projekten och
verksamheterna är uppdelade i Utbildning/arbetsmarknad, Sociala perspektiv, Passionerade fritidsintressen
och Skolor.
Elektra jobbar för jämställdhet och för den ovillkorliga respekten för de
mänskliga rättigheterna. Det betyder att vi jobbar för ett samhälle där det aldrig ska accepteras att någon
använder kulturell, religiös, social, politisk eller någon annan tillhörighet för att rättfärdiga förtryck, våld eller
andra kränkningar.
Elektra jobbar med att erbjuda stöd till utsatta ungdomar och arbetar också förebyggande med utbildning och
attitydförändrande samt opinionsbildande arbete.
Göteborgskontoret består av 1 verksamhetsansvarig och 2 projektledare.
Definition av hedersvåld







Våldet utövas av enskilda och kollektiv som en legitim handling för att straffa individens olydnad, bevara familjens heder
och värna om släktens sociala anseende
Hederstänkande har en avgörande roll
Ett rykte kan vara tillräckligt för bestraffning
Våldet är planerat och sanktionerat av kollektivet
Förövare beskyddas av kollektivet
Statistiskt drabbat våldet /förtrycket i huvudsak kvinnor ifrån 12-13 årsålder och uppåt
Våldet/förtrycket drabbar även män och individer med hbtq-identitet
Fysiskt:
Från örfil och misshandel till ytterst mord(påtvingat självmord)
Psykiskt:
Kränkningar, förtryck, skuld och skambeläggning, nedvärdering, förföljelse,nedvärdering,hot,isolering,undandragen
kärlek,utfrysning.
Sexuellt
Våldtäkt, äktenskap och sex mot sin egen vilja
Socialt
Får ej delta i samhällslivet, inga fritidsaktiviteter, inget privatliv,tvång till viss klädsel-umgänge, avbryta studier, kontrolleras,
ekonomiska begränsningar, tvångsäktenskap.
Exempel på vardagsheder
Vardagsheder(Mer systematiskt utbredda kränkningar):
Att inte få klä sig som man vill.
Att inte få gå ut.
Att inte få umgås med vem man vill.
Att inte få gifta sig med vem man vill.
Att inte få bestämma över sin egen kropp, sitt liv eller sin sexualitet.
Att inte få delta i samhället pga krav hemifrån.
Att vara ständigt bevakad och kontrollerad.
Att inte få studera vidare, eller bli hindrad från att gå i skolan och inte få
välja yrke.
- Att behöva domineras av de ovanför dig i rang.
- Att riskera att bli skickad utomlands för ”bra fostran”
-
Vardagsverklighet
70 000 unga är utsatta för vardagsheder förtryck i Sverige! (Rapport Ungdomsstyrelsen 2009)
2 500-3 000 unga i Sverige är utsatt för allvarliga hot, av dessa är 250-300 i behov av skyddat
boende.
Mer än 6 % av unga vuxna (16-25 år) i Sverige får inte gifta sig med vem de vill.
10% av alla flickor och 4 % av pojkarna som är 15 år har restriktioner på skola och fritid pga.
hedersförtryck.
16 % av dem får inte välja vem de ska gifta sig med och 23 % lever med "oskuldsnormen”.
Killen/Mannen drabbas om han:
 Allierar sig med, stödjer eller beskyddar flicka som inte fogar sig.
 Vägrar fullfölja hedersvåld i familjen.
 Inleder relation med ”fel” flicka (redan gift eller mot familjernas
samtycke, etc.).
 Hbtq-person otänkbart!
 Avviker från heteronormativitet.
 Pojkar används ofta som förövare, då de straffas lindrigare än de vuxna
förövarna!!!
Tjejen/Kvinnan i hederskulturen
 Allt handlar om flickans ”oskuld” och myten om mödomshinnan.
 ”Hederstänket” startar i samband med hennes könsmognad och pågår livet ut.
 En förlorad ”oskuld” kan innebära katastrof för en familj eller en hel släkt då en
flickas ”dåliga” rykte kan leda till att ingen av hennes systrar heller blir gifta.
 Ibland försöker man dölja det faktum att flickan inte är ”orörd” via arrangerade
äktenskap
 Hbtq-person otänkbart!
 Straffas med hot och misshandel, flickan kan förskjutas ur gruppen eller i värsta fall
mördas.
 Ofruktsamma kvinnor kan också drabbas av ”hedersvåld”.
Dubbla identiteter
Fall A
Utsatt för HRVF
 17 år
 Högpresterande gymnasieelev
 Utsätts dagligen för vardagsheder
 Fysiska och psyskiska övergrepp
 Skall “fostras rätt” hos farföräldrarna
Fall B
Utövar HRVF
 Äldre syskon 24 år
 Tar till med psykisk och fysisk våld
 Orolig för familjens heder och sociala status
 Väldigt kontrollerande och misstänksam
 Har informatörer
Fall C
Utsätts för HRVF
 20 år
 Populär och framgångsrik
 Får ej studera vidare efter gymnasiet
 Får ej leva med sin partner
 Skall giftas bort
Konsekvenser av bristande kunskaper
 Mångsidig utsatthet
 Noll tilltro för samhället och/eller vuxenvärlden
 Dubbla identiteter
 Mellanförskap
 För hög toleransnivå för intolerans
Projektet Sharafs hjältar och hjältinnor
 Stärka unga via dialogprocess, utbildning och fortbildning
 Förebyggande arbete
 Röst, mod, ljus och styrka
 Unga förändringsagenter
 Opinionsbildande arbete
Förebyggande arbete
 Handlingsplan
 Nätverkande
 Utbildningsinsatser
 Aktivt arbete på gräsrotsnivå genom skolor, fritids- och
ungdomsgårdar
 Pilotprojekt
 Vardagsheder
 Unga förändringsagenter
Tack för Er uppmärksamhet!
Kontakta oss gärna för mer information!
Nadja Aria-Garystone
Verksamhetsansvarig
Telefon: 0739-50 22 94
E-post: [email protected]
Armin Azadkhah
Projektledare för Sharaf Hjältar
Telefon: 0739-50 22 16
E-post: [email protected]
Sara Bessa
Projektledare för Sharaf Hjältinnor
Telefon: 0739-50 22 88
E-post: [email protected]
www.fryshuset.se

similar documents