Kréta és az ókori Görögorszég m*vészete

Report
Kréta és az ókori Görögorszég
művészete
Művészeti alkotások képelemzése
Knósszoszi palota, Kr.e.
XVI.sz. Kréta
A krétai művészet föllendülése
az egyiptomi Újbirodalom
megalapításával egy időben
zajlott le.
A knósszoszi palotakomplexum
közel 20000 négyzetméteres
négyszögletű területet foglal el.
A palotának öt szinten 1300
helyisége volt.
Jellegzetes eleme az oszlop:
lefelé keskenyedő, a tetejét egy
párnatagként kidudorodó
gyűrűs fejezet és egy négyszög
alakú fedőlemez zárta le.
A palota leletei között található
a kígyóistennőt ábrázoló
szobrocska.
Az ókori Görögország térképe
Mükénei fellegvár
(kül.: oroszlános kapu),
Kr.e. XIV-XII.sz.
A vár kapujának szerkezeti
felépítése igen hasonlít
Agamemnón sírjának
bejáratához.
A kép két egymással
szembeállított,
oszloptalapzatra támaszkodó
oroszlánt ábrázol. Róluk
nevezték el a kaput.
Parthenon – Pheidiasz,
Kr.e. V.sz. Athén
Periklész alatt épült az athéni
fellegvár, az Akropolisz.
A főépítész Pheidiasz volt.
A dór templom teherhordó szerkezete
1. Akroteion=tetődísz
2. Triglif=kőlap hármas
rovátkával
3. Metopé=domborműves
kőlap a triglifek között
4. Architráv=tetőszerkezetet
tartó kőgerenda
5. Abakusz=az oszlopfőt fedő
kőlemez
6. Echinusz=a dór oszlopfő
jellegzetes része
Egy görög színház
A görög színház három
részből állt: orkhésztra,
tgheatrom, szkéné.
Athéni akropolisz,
Niké-templom,
Erechteion Kr. e. 447434.
Az akropolisz kiképzésének
utolsó láncszeme az Erechteion
építése volt.
A legismertebb a déli csarnok,
amelynek oszlopai ruhás
leányalakok.
Zeusz oltár, Kr. e. 180.
(Berlin, Pergamon
Múzeum)
A pergamoni Zeusz-oltár t az
együttes legmonumentálisabb
elemeként a várkapun kívül, a
fallal körülvett déli teraszon a
Kr.e. II.század elején kezdték
építeni.
Mürón: Diszkoszvető, Kr. e.
450 k. (Róma, Museo
Vaticano)
A diszkoszvető
kompozíciójában több
törvényszerűség rejlik.
A szobron felfedezhető
harmónia, világos
összefüggések, ismétlődések
arról tanúskodnak, hogy
Mürón valóban a Kr.e.
V.századbeli dór templomok
építőinek kortársa volt.
Praxitelész: Knidoszi
Aphrodité, Kr. e. 350 – 340.
(Róma, Museo Vaticano)
Praxitelésznek indokolnia
kellett a merész
lemeztelenítést: az istennő
éppen fürödni készül.
Körplasztikai alkotás,
jellegzetes testtartás:
„kontraposzt”.
Szamothrakéi Niké,
Kr.e. 200 k. (Párizs,
Louvre)
Feltehetően Püthokritosz
alkotása a kr.e. 2.század
elejéről. Egy győztes tengeri
csata emlékére készült. Egy
hajó orrán áll.
A Laokón-csoport Kr.e.
II.sz. (Róma, Museo
Vaticano)
A görögök hogy a
háborúskodást a trójaiakkal
befejezhessék, cselhez
folyamodtak.
Hegeso síremléke
• Hegeso és szolgálója jelenetét
bensőségesnek érezzük. A
dombormű ugyanis éppen a
rajzzal való rokonság révén ki
tudja fejezni az emberek
egymáshoz való kapcsolatát és
annak érzelmi motívumait. Ez
az érzelmi színezet
élményünket gazdagítja. A
beleélés ugyanis, értelmiérzelmi azonosulás.
Egyiptomi és görög szobrászat
összehasonlítása
Egyiptom
Görög
• Testtartás: frontális,
szimmetrikus, mozdulatlan
• Fejtartás: előre tekintő, merev,
egyenes
• Arckifejezés: érzelemmentes
• Elmozduló tengelyek,
kontraposzt, pihenő tartás
• A test középtengelyétől
elforduló
• Élethű: a szobrász a töprengő,
gondolataiba mélyedő arcot
mutat
• Valósághű, részletgazdag
• Részletek: leegyszerűsített,
elnagyolt, stilizált
Egy fekete -és egy
vörösalakos vázakép
A feketealakos stílus az
archaikus kor második felének
(Kr.e. VII-VI.sz.) jellemzője.
A vörösalakos stílus ( Kr.e.
VI.sz. végén) jellemzője.
Az ókori görög irodalom térképe
Hangszerek a görög életben
• Kithara: váza szögletesebb,
kiképzése és a húrfeszítések
eltérnek a líráétól. Játszás
közben az alkarban tartották.
• Líra: többnyire teknősbéka
páncéljából és a ráerősített
keretből állt. A páncél és a
keret között kifeszített húrokat
kézzel pengették. Játszás
közben a mellhez szorították.

similar documents