Lathund för åtgärdsprogram (Info1002) 13-03

Report
Åtgärdsprogram
Lathund
En hjälp till hur den nya blanketten för Åtgärdsprogram är
tänkt att användas.
Beskriv kortfattat vilka åtgärder ni redan gjort för att stötta eleven. Ofta
har lärare / fritidspersonal innan utredning och åtgärdsprogram gjort en hel
del små stödåtgärder för att hjälpa eleven, redogör för dessa.
Kan finnas i utredningen eller i tidigare åtgärdsprogram, går då bra att kopiera in
i det nya åtgärdsprogrammet. Observandum om eventuell sekretess.)
Skriv vilket ämne, vilka ämnen var åtgärder / insatser behövs göras. Om
åtgärderna ser väldigt olika ut i de olika ämnena är det att föredra att
åtgärderna för respektive ämne beskrivs skilt. Så att detta avsnitt av
blanketten finns i så många exemplar som ämnen som eleven behöver
stödinsatser i.
Organisationsnivå kan översättas till skola eller skolledning. Här beskrivs
åtgärder som skolan / skolledning övergripande skall göra. Exempelvis
anställa ny personal, schemaändringar som kan röra hela skolan,
omfördelning av befintliga resurser efter behov, rastverksamhet,
tillbyggnader eller annat för att tillgänglighetsanpassa miljön.
Mål/förväntat resultat: relatera till målen i läroplanerna och uppställda
kunskapskrav, det ska vara möjliga att följa upp och utvärdera. Beskriv
både kortsiktiga mål och långsiktiga mål
Åtgärder/insatser : Vilket stöd behöver eleven för att uppnå mål i läroplanen
med koppling till elevens möjligheter och hinder i omgivningen? Fokus skall ligga
på skolans åtgärder för att tillgodose elevens behov. Hur organiseras
undervisningen? Samverkan personal/arbetslag, kompetensutveckling av
personal/handledning - Vad? Hur? Hur länge? Särskild undervisning/särskild
undervisningsgrupp Vad? Hur länge? Extra personalresurs Vad? Hur? Hur länge?
Relatera till de kunskapskrav i läroplanen som dessa åtgärder syftar till att nå.
Gruppnivå kan översättas till klassen/gruppen. Här beskrivs åtgärder som
görs i klassen/gruppen. Exempelvis anpassning av klassrumsmiljön och
integrering av speciallärarresurser i klassen i vissa ämnen. Tillfälliga
omgrupperingar och samverkan med andra grupper och lärare.
Individnivå kan översättas till eleven, åtgärder som specifikt rör eleven.
Exempelvis anpassning av läromedel, alternativa verktyg, klassrumsplacering
och dylikt.
Fylls i om eleven deltar i fritidsverksamhet och om insatser behöver sättas
in där.
Har eleven behov av stöd som kräver insatser i andra sammanhang under
skoldagen än direkt kopplade till kunskapskraven i ämnena? Exempelvis
under raster, vid övergångar mellan olika aktiviteter, vid matsituationer, vid
utflykter och liknande.
Fylls i om eleven går i förskoleklass.
Har åtgärdsprogrammets upprättats i samråd med elevhälsoteamet? Samråd
ska ske med elevhälsan, (om det inte är uppenbart obehövligt.) Om
elevhälsoteamet diskuterat eleven och deltagit i upprättandet skrivs
datumet in på raden.
Åtgärdsprogrammet bör ska delges både elev och vårdnadshavare. Det är
att föredra att både Elev och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta
deltar vid upprättandet utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Deras åsikter
om åtgärderna/insatserna dokumenteras här. Det är önskvärt men inget
krav att elev eller vårdnadshavare skriver under åtgärdsprogrammet. Det
viktiga är om vårdnadshavare inte vill skriva under att skolan antecknar
datum för när elev och vårdnadshavare tagit del av åtgärdsprogrammet.
Beslutet skrivs under av rektor eller den person som rektor delegerat till.
Om det aktuella åtgärdsprogrammet redogör för stöd i särskild
undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång kan
endast rektor underteckna beslutet.

similar documents