En granskning av hur skolor arbetar med

Report
Skolinspektionens granskningar
– ett sätt att påverka
Skolinspektionens dag 2010
Kunskaperna försämras…
Skolverkets
lägesbedömning 2009
• Elevers resultat i matematik, naturvetenskap och
läsförståelse har försämrats sedan 1990-talet
… och skillnaderna ökar.
• Resultatskillnaderna mellan skolor har ökat
• Resultatskillnaderna mellan olika elevgrupper utifrån kön,
social bakgrund och etnicitet har ökat
Många skolor brister inom områden
som är viktiga för elevernas lärande…
• Pedagogiskt ledarskap
• Undervisningens kvalitet
• Allas rätt att lyckas
… och bristerna upprepas.
• Kritikpunkter och utvecklingsområden har i stort varit
desamma sedan 2003
• Trots att de flesta skolor vidtar åtgärder efter genomförd
inspektion
Måste det vara så?
Vad kan vi göra åt det?
Tre viktiga utgångspunkter:
1. Rektor spelar roll
Rektor spelar roll
“… att det framförallt är på en punkt där forskningen är samstämmig:
framgångsrika skolor har rektorer som förmår tydliggöra skolans mål,
kommunicera dessa och åstadkomma uppslutning kring dem bland
medarbetarna…
Källa: Halllinger, P. och Heck, R. (1998.) Exploring the Principal’s
contribution to School Effectiveness
Tre viktiga utgångspunkter:
1.
2.
Rektor spelar roll
Läraren är den viktigaste framgångsfaktorn för lärande
Den professionelle läraren –
viktigaste framgångsfaktorn för lärande
“Teachers are among the most powerful influence in learning.
Teachers need to be directive, influential, caring and actively engaged in the passion of
teaching and learning.
Teachers need to be aware of what each and every student is thinking and knowing, to
construct meaning and meaningful experiences in light of this knowledge and to have
proficient knowledge and understanding of their content to provide meaningful and
appropriate feedback such that each student moves progressively through the curriculum
levels.”
Hattie ”Visible Learning”, 2009 sid. 238
Tre viktiga utgångspunkter:
1.
2.
3.
Rektorn spelar roll
Läraren är den viktigaste framgångsfaktorn för lärande
Förväntningarna har betydelse för allas rätt att lyckas
Förväntningar har betydelse
”Total enighet råder bland forskare om att
förväntanseffekter verkligen existerar. Lärarens positiva
och negativa förväntningar påverkar elevernas
beteende och prestationer.”
Källa: Jenner (2004) Motivation och motivationsarbete
Rätten till kunskap
en granskning av hur skolor arbetar för att lyfta alla elever
Arbetar skolor systematiskt för att
förbättra elevernas kunskapsutveckling?
en granskning av hur skolor arbetar med uppföljning,
utvärdering och åtgärder
Rätten till kunskap
En granskning av hur skolor arbetar för att lyfta alla elever
40 skolor, varav fem fristående
32 kommuner
Årskurs 5 eller 9
Vad har vi tittat på?
• Utövar rektorn ett tydligt pedagogiskt ledarskap där
kunskapsmålen prioriteras, förmedlas och ständigt
diskuteras med lärarna?
• Läggs undervisningen upp på sådant sätt att alla elever
har möjlighet att uppnå målen, d.v.s. används metoder
som anpassas till elevernas förutsättningar och behov,
aktiveras eleverna i klassrummet och tas elevernas
bakgrund och erfarenheter tillvara?
• Är lärarnas förhållningssätt sådant att det förmedlar
höga förväntningar på eleverna och uppmuntrar en
ömsesidig respektfull relation mellan lärare
och elev?
13
Rektorerna tar inte tillräckligt stort
ansvar för undervisningens kvalitet…
Rätten till kunskap
• Rektorerna vet inte alltid hur lärarna arbetar och vilka
resultat det leder till.
vilka
… och lärarna ger inte undervisning
som ger alla elever förutsättningar att lyckas.
•
•
•
•
I stor utsträckning saknas elevaktivitet.
Ofta envägskommunikation och eget tyst arbete.
Brist på reflekterande och problematiserande samtal i klassrummet.
Undervisningen anpassas inte efter individernas behov och intressen
Förhållningssätt och attityder är sådana
att de påverkar elevernas resultat
negativt…
Rätten till kunskap
• Förväntningarna på eleverna är ofta låga och
stereotypa.
• Klassen ses som en homogen grupp.
• Svårigheter i skolarbetet förläggs oftare hos eleven eller hemmet
än hos de faktorer som skolan rår över.
… men det finns flera undantag!
Arbetar skolor systematiskt för att förbättra
elevernas kunskapsutveckling?
En granskning av hur skolor arbetar med uppföljning, utvärdering och
åtgärder
34 kommunala och 6 fristående
1 skola per huvudman
Vad har vi tittat på?
• Samlar skolan fortlöpande in information om elevernas
kunskapsresultat (uppföljning)?
• Granskas och värderas elevernas kunskapsresultat, d.v.s.
görs en fördjupad analys för att förstå och kunna
förklara resultaten i förhållande till målen i
verksamheten och för att få underlag för beslut om
åtgärder (utvärdering)?
• Genomför skolan åtgärder som baseras på
utvärderingsresultaten och i syfte att förbättra
elevernas kunskapsutveckling (åtgärder)?
17
Många skolor arbetar systematiskt med
uppföljning av elevers kunskapsresultat…
Uppföljning och
utvärdering
• Kunskaper följs upp på individnivå, främst i de högre
årskurserna.
• IUP och skriftliga omdömen utarbetas för många elever.
… men få skolor arbetar lika
systematiskt med att analysera och värdera
resultaten.
• Systematik, rutiner och kunskap för utvärderingsarbete saknas i många
skolor.
• De analyser som görs resulterar ofta i att orsaker läggs hos enskilda
elever, inte hos ledning, i organisation eller undervisningsmetoder.
• Analys på grupp- eller skolnivå är mycket ovanligt vilket medför att skolan
saknar underlag för att bedöma behovet av utvecklingsinsatser för skolan som helhet.
Åtgärder vidtas ofta på bräcklig grund…
Uppföljning och
utvärdering
• Rektorerna och lärarna har ofta en alltför positiv
bild av de samlade kunskapsresultaten på den egna
skolan.
… men det finns flera undantag!
Hur gör de som lyckas?
Rektors ledarskap
Hur gör de rektorer som lyckas?
• Rektor bottnar i regelverk och styrdokument och håller det levande i
diskussionen med lärarna.
• Rektor intresserar sig för det som händer i klassrummen och tar
reda på hur det går för eleverna i alla ämnen och i alla åldrar.
• Rektor gör regelbundet sammanställningar av skolans resultat på
olika nivåer och följer lärarnas betygssättning noggrant.
• Rektor har kontinuerlig dialog och diskussion med lärarna om
metoder och arbetssätt med utgångspunkt i kunskapsresultaten.
• Rektor fattar beslut om organisation, tjänstefördelning,
resursfördelning, utvecklingsprojekt m.m. efter diskussion om och
bedömning av behoven på skolan.
Undervisningens kvalitet
Hur gör de lärare som lyckas?
•
Lärarna är engagerade och tycker att det är roligt att undervisa.
•
Lärarna arbetar för att lära känna sina elever och ta reda på vad de kan, vilka
intressen de har och vad de är nyfikna på.
•
Lärarna utgår från att eleverna har något att lära av varandra och ger stort utrymme
för diskussion och gemensam reflektion kring det som ska läras in.
•
Lärarna förklarar tydligt och illustrerar vad eleverna ska lära sig.
•
Lärarna använder olika arbetssätt och metoder beroende på elevgruppens
sammansättning och elevernas olika inlärningsstilar.
•
Lärarna ger eleverna många möjligheter att öva sina kunskaper och färdigheter.
•
Lärarna kontrollerar kontinuerligt att eleverna lär sig och ger eleverna regelbunden
feedback på hur de ligger till.
•
Lärarna deltar regelbundet i ämnesdidaktiska samtal med kollegor.
•
Lärarna utvärderar sitt arbete regelbundet och är ständigt redo
ompröva sina arbetssätt och metoder.
att
Undervisningens kvalitet
Hur kan rektor påverka undervisningens kvalitet?
• Rektor tar reda på vilken utbildningsnivå och
kompetens som finns bland lärarna och använder
den.
• Rektor kopplar tjänstefördelning och organisation till
uppföljnings- och utvärderingsresultat och utnyttjar
arbetslaget.
• Rektor använder de erfarna och kvalificerade lärarna
till att handleda, kompetensutveckla och till att driva
utvecklingsprojekt.
• Rektor satsar på kompetensutveckling.
Allas rätt att lyckas?
Vilka är framgångsfaktorerna?
• Rektorerna har höga förväntningar på lärarna.
• Lärarna har höga förväntningar på eleverna.
• Rektorer och lärare tror på att det som sker i skolan
har betydelse för elevernas lärande.

similar documents