Arbetsplatsnära stöd

Report
Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet?
- Lars Strömberg, Småföretagarnas Riksförbund hälsar
välkommen
- Karolina Rydh, samordningsansvarig, Försäkringskassan
presenterar det arbetsplatsnära stödet
- Christel Blondin, från En Dag i Taget talar om rehabilitering
vid alkohol- och drogproblem i arbetslivet
Presentation
• Karolina Rydh, lokalt samverkansansvarig
– 010-118 38 96 [email protected]
– Lokalt Försäkringscenter i Växjö
– Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, handikappsersättning,
assistansersättning, vårdbidrag och kontrollärenden
Arbetsplatsnära stöd
Nytt bidrag till arbetsgivare för att förebygga och
förkorta sjukfall bland anställda
Finns inte längre…
• Bidrag till företagshälsovård 2010
• Bidrag till anordnare av företagshälsovård som kan tillhandahålla
tjänster för att mediciniskt förebygga, utreda och behandla
arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade sjukdomar och skador.
• Syfte: Att öka anställdas möjligheter att återgå i arbete genom
tidiga insatser
… nu gäller Arbetsplatsnära stöd
• Arbetsplatsnära stöd ersätter Bidrag till
företagshälsovård
• Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare
för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i
arbete
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/0efd6c26-4a5f4aed-a9e65d1d19541ae3/140067_arbetsplatsnara_stod.pdf?MOD=AJPERES
• Bidrag direkt till arbetsgivare
• Träder i kraft den 1 april
Tillgängliga medel
• 280 mkr perioden 2014-2017
–
–
–
–
30 mkr 2014
50 mkr 2015
100 mkr 2016
100 mkr 2017
Vad händer om pengar tar slut?
6 § Om tillgängliga medel inte räcker till ska Försäkringskassan göra en proportionell
fördelning av medlen mellan sökande arbetsgivare den dagen medlen tar slut
(Försäkringskassans författningssamling 2014:1)
Bidrag arbetsplatsnära stöd
• Syfte att förebygga sjukfall och öka arbetstagares möjligheter att
återgå i arbete
• Anordnaren som utför tjänsten ska vara godkänd av
Försäkringskassan
• Lista över godkända anordnare:
• http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/fbad7751b840-4aaf-903b15f2be668767/godkanda_fhv_2013_09_03.pdf?MOD=AJPERES
Anordnare
• Ansökningsblankett för att bli godkänd anordnare kommer inom
kort
• Kommer finnas under fliken sjukvård/företagshälsovård på
www.forsakringskassan.se
Villkor för att bli godkänd anordnare
• Villkor för godkännande av anordnare
• 8 § En anordnare som ska utföra tjänster i form av arbetsplatsnära stödinsatser måste vara godkänd. För att
godkännas ska anordnaren i denna verksamhet
• 1. kunna initiera lämpliga medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande åtgärder som är sådana som en
arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och 30 kap. socialförsäkringsbalken,
• 2. ha tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom fyra av områdena arbetsorganisation,
beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik,
• 3. vid utförandet av tjänsten ha kunskap om förhållandena på arbetstagarens arbetsplats och ha kunskap om
arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen,
• 4. tillhandahålla arbetsgivaren information om utförda arbetsplatsnära stödinsatser i den omfattning som
arbetsgivaren behöver för sin redovisning enligt 15 § första stycket, och
• 5. på begäran av Försäkringskassan lämna sådana uppgifter som myndigheten behöver för kontroll av utbetalat
bidrag.
Arbetsplatsnära stöd
• Utredande insats, inte medicinsk eller annan behandling
• En arbetsplatsnära stödinsats innebär:
– Bedömning av funktion i förhållande till aktuella arbetsuppgifter
– Kartläggning av den anställdes hinder och resurser
– Anordnaren ska ha kunskap om arbetsplatsen samt föra dialog med chef och anställd om
lämpliga fortsatta insatser
– Övervägt arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning, deltidssjukskrivning etc
• Regleras i Försäkringskassans föreskrifter 2014:1
• http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/b866ec42-1b9f-4960-ab5d392a127a091d/fkfs_2014_1.pdf?MOD=AJPERES
När kan arbetsplatsnära stöd användas?
Stödet kan användas till alla anställda vid till exempel
• Vid upprepad korttidsfrånvaro
• Vid signaler om ohälsa hos den anställde
• När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
• Om det finns risk för att det blir svårigheter för individen att återgå i arbete
• Om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning
Processen
• Arbetsgivaren väljer själv hur ofta de vill ansöka (t ex månadsvis, kvartalsvis, årsvis), men
sista datum för ansökan för år 2014 är den 1 februari 2015.
• Bidrag lämnas för halva beloppet som arbetsgivaren betalat, men max 7000 kr per insats
• En arbetsgivare som ansöker om bidrag hämtar ansökningsblankett på FK:s webbplats och
ska lämna uppgift om
– Vilken anordnare de använt
– Vilken anställd det gäller (pnr)
– Styrka det belopp som de betalat för tjänsten
• NFC Karlshamn godkänner anordnare och betalar ut bidrag
• Utbetalning av bidrag sker senast 45 dagar efter inkommen ansökan.

similar documents