Roller för processledning

Report
Roller för ledning och styrning av
verksamhetsövergripande processer
Processledning i LiÖ
2014-09-10
Version 3
Processorganisation
Processägaren utses av landstingsdirektören för
prioriterade landstingsövergripande processer
Processägare
Verksamhetschefer
Processledare
Processteam
Verksamhetsrepresentanter
Processledning
Organisation
Processledning
verksamhetschefer
Medborgare, Process, Medarbetare, Ekonomi
Vårdkvalitet
Flödeseffektivitet
Patientupplevelse
Årshjul
1/1
Processledning
Processledning
Processuppföljning
Utvecklingschef, UPE
Processägare
Processledare
Processledning
Processledning
Processdialog
Landstingsledningen
Processledningen
Processledning
1/7
Processägare
Syfte
Huvuduppgifter
Att säkerställa en kund-/patientorienterad
och effektiv process avseende arbetssätt, roller och
resurser.
•
Ansvar/befogenheter
•
•
•
•
Ordförande i processledningen.
Att sätta mål för processen.
Att processen uppnår de uppsatta målen
Att i samråd med övriga
processledningsmedlemmar besluta om
förändringar i arbetssätt, roller och resurser.
Resurser för utvecklingsarbetet
•
•
Tid – egen tid inom befattningen
Pengar – kostnader för processledare och
utvecklingsarbete fördelas på ingående centrum.
Insatser som blir projekt hanteras i
projektportföljen.
•
•
•
•
•
•
Att i samverkan med övriga
processledningssmedlemmar fastställa mål.
Att beställa förbättringsarbete och efterfråga
resultat.
Att säkerställa resurser för utvecklingsarbetet.
Att besluta om nya/förändrade arbetssätt,
roller och resursfördelning.
Att leda, inspirera och följa upp pågående
arbete.
Kommunicera och rapportera processens
resultat
Ägare till processgemensamma dokument
Kompetens/egenskaper
•
•
•
•
•
Helhetssyn på processen och ingående
verksamheter samt förståelse för kundbehov
Förmåga att skapa konsensus
Intresserad och mån om resultat
Bra på sidledsansvar
Kommunikativ förmåga
Processledningen
Syfte
Huvuduppgifter
Att styra och leda utvecklingsarbetet i
processen.
•
•
Ansvar/befogenheter
•
•
•
•
•
•
Att ta fram mål och bestämmer viljeinriktning för
processen.
Att processen uppnår de uppsatta målen
Att fatta beslut om och implementera förbättringar
avseende arbetssätt, resurser och roller som berör
flera enheter.
Att vara ambassadör för processen
Att besluta om utvecklingsplanen för processen
Resurser
•
Tid – egen tid inom befattningen
•
•
Ta fram mål och fokus för processutveckling.
Beställning och prioritering av fokusområden
för kartläggning och analys utifrån mål.
Att besluta om implementering av förbättringar
som berör flera enheter.
Att kommunicera förbättringar inom respektive
enhet.
Att utse deltagare i processteamen
Kompetens / egenskaper
•
•
•
•
Helhetssyn på processen och ingående
verksamheter samt förståelse för kundbehov
Förmåga att skapa konsensus
Intresserad och mån om resultat
Bra på sidledsansvar
Processledare
Syfte
Huvuduppgifter
Att på ett tydligt uppdrag av processägaren leda
analys- och förbättringsarbete samt förvalta
processen.
•
•
•
Att leda processteamet/teamen i ett kund- och
patientorienterat förbättringsarbete.
•
Ansvar/befogenheter
•
•
•
•
•
•
Att utveckla effektiva arbetssätt och roller.
Att stödja vid införande av nya arbetssätt/roller.
Att en gång per år analysera processen och
föreslå förbättringsåtgärder.
Att upprätthålla en kommunikationsplan för
processen.
Delta i processledarnätverk.
Rätt att avropa stödjande resurser.
Resurser för utvecklingsarbete
•
•
•
•
•
Planera arbetet i processen i en utvecklingsplan.
Definiera och kartlägga processen.
Utvärdera och analysera processen i syfte att
utveckla processen samt följa upp att den följs.
Identifiera och föreslå vad som ska mätas i
processen samt genomföra mätningar.
Leda intern och extern benchmarking i processen.
Vara remissinstans för verksamhetsstyrande
dokument i processen.
Vara remissinstans och kravställare på kompetens
och IT-stöd till processen.
Kommunicera hur processen ska fungera och
fungerar.
Egenskaper / kompetens
•
•
•
Tid – efter behov beroende på komplexitet och •
utvecklingsbehov, uppskattningsvis 20h/vecka •
för landstingsövergripande processer.
Drivande och analytisk, bra på sidledsansvar
Kommunikativ förmåga
Starkt intresse för den verksamhet processen
stödjer
Förståelse för kund/patientbehov
Kunnig inom förändringsledning
Processteam
Syfte
Huvuduppgifter
Att i en tvärfunktionell grupp analysera och
förbättra en process.
•
Gruppen består både av verksamhets- och
förbättringskompetens.
Ansvar/befogenheter
•
•
Att använda tilldelade resurser (tid och pengar) till
och skapa ett resultat i linje med uppsatta mål.
Att ta initiativ till förbättringar av arbetssätt, roller
och resurser.
Resurser för utvecklingsarbete
•
Tid - efter behov beroende på komplexitet och
utvecklingsbehov. Ingår som en del av
eget/enhetens ordinarie arbete.
•
•
•
•
Under ledning av processledaren planera
utvecklingsarbetet.
Analysera arbetssätt, roller och resurser.
Utveckla nya arbetssätt, förbättra roller samt
förbättra resursanvändning.
Stödja vid implementering av beslutade
förbättringar.
Följa upp och säkerställa effekt av
genomförda förbättringar.
Egenskaper / kompetens hos
medlemmarna
•
•
•
•
•
•
•
Förbättringskompetens
Verksamhetskompetens
Förståelse för kundbehov
Bra på sidledsansvar
Kommunikativ förmåga
Innovativ förmåga
Samarbetsförmåga

similar documents