Skatteverkets större insatser 2014

Report
Skatteverkets större insatser 2014
Presseminarium
19 februari 2014
Överblick
Ingemar Hansson, generaldirektör
Skattefelet
• Skattefelet är skillnaden mellan den skatt som skulle ha
fastställts om alla redovisat korrekt och den skatt som fastställs
efter Skatteverkets kontroller
• Regeringsuppdrag att redovisa hur skattefelet utvecklats
• Flera indikatorer talar för att skattefelet minskat under perioden
2007-2012
Fortsatt minskat skattefusk
Demoskop: Skulle du kunna tänka dig att göra något av
följande om du visste att du inte skulle få någon påföljd?
%
60
50
40
Anlita svart arbetskraft
Jobba svart
30
Uppge felaktiga uppgifter till
Skattemyndigheten
20
10
0
2002
2003
2005
2007
2008
2010
2011
2012
2013
Skattefusk och svartarbete
”Vårt företag är i stor utsträckning utsatt för konkurrens från
företag inom branschen som skattefuskar”
Skatteverkets arbete
•
•
•
•
Bemötande och förtroende
Information, förebyggande åtgärder och kontroll
Syftet är att minska skattefelet
Skatteverket identifierar problem och risker, och satsar
särskilda resurser på områden med hög risk
• Insatser under 2014
Trender och risker
Jan-Erik Bäckman, analyschef
Riskbilden för företag visar att det ofta blir fel i
följande sammanhang:
•
•
•
•
•
•
Svårigheter att lämna rätt uppgifter i deklarationerna
Brister i bokföringen
Bristande betalningsförmåga (t.ex. restförda skatter och avgifter)
Internationella transaktioner och gränsöverskridande handel
Försäljning eller omstrukturering av företaget
Privata kostnader och förmåner
Nya företag
Anna Gärdin, områdesansvarig Företag
Nya företag
• 86 938 nya företag 2013
57 % enskilda firmor
39 % födda efter 1980
Vilka fel gör den nye företagaren?
•
•
•
•
•
Brister i bokföringen
Felaktigt ifyllda blanketter
Lämnar inte deklaration
Felaktiga återbetalningar
Privata kostnader
Satsning 2014
• Nya insatsen Nya företag
• Tidigt i företagens livscykel
• Företagare med liten (<1år)
eller ingen erfarenhet
Rätt från början
Skydd av skattebasen mot
internationellt skattefusk
Margareta Nyström, verksamhetsutvecklare
Varför är internationellt samarbete viktigt?
• Skattebrott och skattefusk
• Brist på öppenhet och informationsutbyte
• Brist på samarbete
Sverige
Kontokort
Utomlands
Bolag
Panama
Bolag
Belize
Schweiz
Bolag
Gibraltar
Bolag
Hongkong
Webbinformation
Media
Utredningar
Samverkan
Självrättelser
Använda
informationsutbytesavtalen
Självrättelser
• Resultat 2013
– fördubbling mot 2012
– 2 206 personer har inkommit med självrättelser
– höjning av skatt med totalt drygt 1 500 miljoner kronor
• Schweiz 47 %
• Luxemburg 20 %
• Fler med komplicerade strukturer
Åtgärder under 2014
• Vi ska fokusera ytterligare på
– internprissättningsfrågor
– utreda internationellt skattefusk med lågskatteländer och
skatteparadis
– informationsutbyte och att aktivt använda information från andra
länder
• Utvidga det nordiska samarbetet
Rot och rut
Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare
Rot och rut i siffror
• Populär reform – över 1,3 miljoner personer använde sig av
reformen under förra året
• Totalt gjordes närmare 4 miljoner köp
• Under 2013 betalades det ut över 17,5 miljarder kronor i
skattereduktion för rot- och rutarbete
• Ökning för både rot och rut jämfört med året innan
– rot ökade 3 procent
– rut ökade nästan 16 procent
Allmänt om rot- och rutkontroll
• Kontroll före utbetalning (förkontroll)
• Kontroll efter utbetalning (efterkontroll)
Felaktigheter inom rot och rut
• Utförare och köpare är väldigt noggranna med att lämna in
rättelser när det blivit fel
– men ibland uppstår fel ändå
• Utförarnas ansvar
• Köparnas ansvar
Utökad kontroll under 2014 på:
• Värmepumpar
• Bostadsrättsföreningar
• Läxhjälp
Paus i webbsändningen
Sändningen beräknas starta igen kl. 10:30
Kassaregister –
torg- och marknadshandel
Conny Svensson, rikssamordnare Kontanthandel
Krav på kassaregister för torg- och marknadshandeln
• Från den 1 januari 2014 finns krav på
att använda kassaregister för torg- och
marknadshandeln
• En utvidgad möjlighet finns för
Skatteverket att i enskilda fall besluta
om undantag som gäller kassaregister
• Utvidgningen innebär att undantag kan
ges i situationer då kravet på
kassaregister kan anses oskäligt
Krav att använda kassaregister sedan 2010
• 2010 infördes krav på kassaregister inom
kontanthandeln
– gäller försäljning av varor och tjänster i stort
– gränsbelopp 177 600 kronor inkl. moms
– följande omfattas inte: allmännyttiga ideella
organisationer, taxi, distans- och
hemförsäljning, varuautomater, automatspel
enligt lotterilagen
• Skatteverket har möjlighet att medge
undantag
• Syftar till schysst konkurrens på lika villkor
inom kontanthandeln!
Vad följer med kravet?
• Företag som säljer varor eller
tjänster mot kontantbetalning
eller kortbetalning ska ha ett
certifierat kassaregister
• Kunden ska alltid erbjudas kvitto
• Skatteverket kan genomföra
oannonserad tillsyn och kontroll
• Kontrollavgifter
Vad har hänt sedan lagen infördes 2010?
• 92 000 tillsynsbesök samt 35 000 kontrollbesök av företag med
kassaregister
• 20 % av kontrollerade företag påfördes kontrollavgifter 2013
• Skatteverket lämnade en effektutvärdering 2013: Krav på
kassaregister (Rapport 2013:2)
– tydliga indikationer på minskat skatteundandragande
– bestående effekt på åtminstone 3 mdkr/år i ökade skatteintäkter
– tydligt stöd för kassaregisterkravet och kontroller i branscherna
Särskilt fokus under 2014
• Skatteverket kommer under 2014 ägna särskilt fokus på tillsyn
och kontroll av torg- och marknadshandeln
• Utöver torg- och marknadshandeln omfattas även följande
verksamheter av kravet att använda kassaregister från
1 januari 2014:
–
–
–
–
mässor
festivaler
utförsäljningar
övrig tillfällig försäljning
Utökad möjlighet till undantag i enskilda fall
• Undantag då ett företag kan säkerställa att behovet av
tillförlitligt underlag kan tillgodoses på annat sätt
• Skatteverket kommer inte att lämna allmänt råd om vad som
avses med att en viss skyldighet är oskälig
– det är inte möjligt för Skatteverket att kunna förutse vad
enskilda företag kan åberopa för omständigheter som kan
utgöra grund för undantag
Uppdrag från regeringen under 2014
• I dagsläget omfattas inte utländska företag som är undantagna
från beskattning enligt inkomstskattelagen av krav på att använda
kassaregister (företag som saknar fast driftställe i Sverige)
• Skatteverkets promemoria 1 mars 2012 (Fi2012/1100):
– förslag från Skatteverkets sida att även utländska företag omfattas
• Under 2014 genomför Skattverket en fördjupad analys
– redovisas senast december 2014
Grov ekonomisk och
organiserad brottslighet
Pia Bergman, rikssamordnare Grov ekonomisk brottslighet
Andel som upplever att de är utsatta för
konkurrens från skattefusk i olika branscher
• Förbättringar
mellan 2007 och
2013 för alla
branscher utom
transport
Konkurrens på schyssta villkor
• Särskilt fokus på transportnäringen
• Vilka företag agerar på
marknaden?
• Vilka upplägg är vanligast?
• Utökad kontroll
• Särskild kartläggning
Varför finns falska kontrolluppgifter?
•
•
•
•
•
•
•
Överskjutande skatt tillbaka
Pensionsgrundande inkomst
Bedrägerier mot andra myndigheter
Förklaring till levnadsstandard
Bedrägerier mot kreditinstitut
Bedrägerier mot enskilda och företag
Döljande av svart arbetskraft

similar documents