Fördelarna med att förebygga psykosociala risker Ökat

Report
Friska arbetsplatser förebygger stress
Förebygga stress och psykosociala risker på arbetsplatsen
Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet
.
Introduktion till kampanjen
 Samordnas av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
 Organiseras i fler än 30 länder
 Stöds av ett nätverk av partner
• Nationella kontaktpunkter
• Arbetsmarknadens parter
• Officiella kampanjpartner
• Mediepartner
• Enterprise Europe Network
(nätverket för företag i Europa)
• EU-institutioner
www.healthy-workplaces.eu
2
Mål
 Öka kunskapen om arbetsrelaterad stress och psykosociala
risker
 Främja förebyggande av dessa risker
 Förhindra effekter som kan få stor negativ betydelse
 Ge stöd och vägledning till arbetstagare och arbetsgivare
 Uppmuntra användning av praktiska, användarvänliga verktyg
www.healthy-workplaces.eu
3
Hur stort är problemet
 Över hälften av de europeiska arbetstagarna rapporterar att
stress är vanligt på deras arbetsplats.
 Stress uppskattas bidra till omkring hälften av alla förlorade
arbetsdagar, tillsammans med andra psykosociala risker.
 Ungefär 4 av 10 arbetstagare anser att stress inte hanteras väl på
deras arbetsplats.
www.healthy-workplaces.eu
4
Definitioner
Psykosociala risker uppkommer av
• dålig arbetsutformning, organisation och ledning,
• ogynnsam social miljö på arbetsplatsen,
• och kan få negativa psykiska, fysiska och sociala följder, inklusive
arbetsrelaterad stress.
 Arbetsrelaterad stress
• handlar om brister i organisationen, inte fel hos den enskilda
personen,
• förekommer när kraven i arbetet överskrider arbetstagarens förmåga
att hantera dem.
www.healthy-workplaces.eu
5
Den psykosociala arbetsmiljön
En dålig psykosocial arbetsmiljö kan vara följden av
 alltför höga eller motstridiga arbetskrav,
 bristande delaktighet och inflytande över hur arbetet utförs,
 dålig kommunikation och avsaknad av stöd,
 psykiska och sexuella trakasserier och våld från tredje part,
 illa hanterad omorganisation och osäkra anställningar.
www.healthy-workplaces.eu
6
De negativa effekterna
För den enskilda personen
• Koncentrationssvårigheter och fler misstag
• Utbrändhet och depression
• Problem i privatlivet
• Drog- och alkoholmissbruk
• Dålig fysisk hälsa
För organisationen
• Försämrat resultat
• Ökad frånvaro och sjuknärvaro
• Fler olyckor och skador
www.healthy-workplaces.eu
7
Förebygga psykosociala risker
 Endast cirka 30 % av organisationerna i Europa har förfaranden
för att förebygga psykosociala risker.*
 Dessa risker anses svårare att förebygga än de traditionella
arbetsmiljöriskerna.
Men …
 Psykosociala risker kan utvärderas och förebyggas på samma
systematiska sätt som andra arbetsmiljörisker.
 Fördelarna med att förebygga psykosociala risker och
arbetsrelaterad stress uppväger helt klart kostnaderna för
genomförandet för organisationer av alla storlekar.
* Den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande hot (ESENER),
Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2010.
Tillgänglig på: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management
www.healthy-workplaces.eu
8
Fördelarna med att förebygga psykosociala risker
 Ökat välbefinnande och trivsel på arbetet för arbetstagarna
 Friska, motiverade och produktiva arbetstagare
 Förbättrat resultat generellt och ökad produktivitet
 Minskad frånvaro och personalomsättning
 Minskade kostnader och bördor för samhället i stort
 Efterlevnad av lagstadgade krav
www.healthy-workplaces.eu
9
Ledningens roll
 Arbetsgivarna ansvarar för genomförandet av en plan för att
förebygga/minska psykosociala risker.
 Ledningen ska främja en stödjande arbetsmiljö och uppmuntra
arbetstagarna att ta upp problem och komma med förslag.
 Mellanchefer spelar en viktig roll eftersom de träffar
arbetstagarna dagligen.
 Ett gott ledarskap och ledarförmåga bidrar till att skapa en bra
psykosocial arbetsmiljö. Det är färdigheter som man kan lära sig
och utveckla.
 Genomförandet av frivilliga åtgärder för att främja psykiskt
välbefinnande kan också ge ett viktigt bidrag till en frisk
arbetsplats.
www.healthy-workplaces.eu
10
Vikten av arbetstagarnas medverkan
 Gott ledarskap kan bidra till att minska arbetsrelaterad stress
och psykosociala risker, men det är också viktigt att
arbetstagarna är delaktiga.
 Det krävs kommunikation åt båda hållen mellan arbetsgivarna
och de anställda.
 Arbetstagarna och deras företrädare har störst kunskap om de
problem som kan uppstå på deras arbetsplats och kan vara med
och utforma planeringen och ta fram lösningar.
 Samråd med arbetstagarna bidrar till att höja moralen generellt
och säkerställer att de åtgärder som vidtas är lämpliga och
fungerar.
www.healthy-workplaces.eu
11
Hur stress och psykosociala risker kan förebyggas
 Även med begränsade resurser går det att bedöma och
förebygga psykosociala risker på ett bra sätt.
 Att arbeta förebyggande och ha en plan för att hantera problem
innan de hinner växa sig för stora är det bästa sättet att
förebygga psykosociala risker på arbetsplatsen.
 En riskbedömning är viktig för att identifiera farorna och hitta
lämpliga lösningar.
 Praktiska verktyg och vägledning som gör det lättare att effektivt
förebygga psykosociala risker finns tillgängligt.
www.healthy-workplaces.eu
12
Delta i kampanjen
 Alla organisationer och enskilda personer kan delta.
 Delta genom att
• sprida och offentliggöra kampanjinformation och kampanjmaterial,
• använda och marknadsföra kampanjens praktiska verktyg,
• medverka i kampanjevenemang eller organisera egna.
www.healthy-workplaces.eu
13
Viktiga datum
 Kampanjen inleds: april 2014
 Europeiska arbetsmiljöveckor: oktober 2014 och 2015
 Utdelningsceremoni för Europeiska priset för goda praktiska
lösningar: april 2015
 Toppmöte för ett hälsosamt arbetsliv: november 2015
www.healthy-workplaces.eu
14
Erbjudande om kampanjpartnerskap
 För Europaomfattande och internationella organisationer
 Kampanjpartner främjar kampanjen och gör reklam för den.
 Fördelarna är bland annat
• ett välkomstpaket
• ett partnerintyg
• en särskild kategori i Europeiska priset för goda praktiska lösningar
• marknadsföring på EU-nivå och i medier
• nätverksmöjligheter och utbyte av god praxis med andra
kampanjpartner
• inbjudan till arbetsmiljöbyråns evenemang.
www.healthy-workplaces.eu
15
Europeiska priset för goda praktiska lösningar
 Lyfter fram enastående och innovativa praktiska lösningar
 Lösningar för att förebygga stress och psykosociala risker på
arbetsplatsen
 Öppet för organisationer och företag
• EU-medlemsstater
• Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
• Västra Balkan och Turkiet
 Bidragen samordnas av kontaktpunkterna och Europeiska
arbetsmiljöbyrån i två etapper:
• Urvalsförfarande på nationell nivå
• Utvärdering på europeisk nivå
 Utdelningsceremoni för Europeiska priset för goda praktiska lösningar
www.healthy-workplaces.eu
16
Kampanjresurser
 Kampanjguide
 Rapporter
 Folder
 Tävlingsbroschyr
 Praktiska vägledningar och
verktyg
 Verktygslåda på webben
 Napo-film
 Reklam- och
utdelningsmaterial
 www.healthy-workplaces.eu
www.healthy-workplaces.eu
17
Mer information
 Läs vidare på kampanjwebbplatsen
www.healthy-workplaces.eu
 Kampanjverktygspaket
https://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit
 Få information om evenemang i ditt hemland från den lokala
kontaktpunkten
www.healthy-workplaces.eu/fops
www.healthy-workplaces.eu
18

similar documents