Kommunikation

Report
Barns inlärning och utveckling AB
[email protected]
0703-245515
Jag vet att du trodde att du förstod
vad du tyckte jag sa,
men jag är inte säker på
att du fattade
att vad du hörde
inte var vad jag menade
o
Begriplighet
Jag förstår vad som sker i mitt liv, såväl händelser
som har sitt ursprung i mig själv och i omgivningen
o
Hanterbarhet
Jag är inte offer för omständigheter, utan kan påverka
dem.
Jag har de resurser som krävs för att klara av
situationen.
o
Meningsfullhet
Jag känner mig delaktig och motiverad. Jag ser det
meningsfulla även i svåra erfarenheter och
situationer, vilket gör dem värda en känslomässig
3
o Identitet
o Stimulans
o Kontroll
o God fysisk arbetsmiljö
o Kommunikation
I arbetslaget utbyter vi kunskaper och erfarenheter.
Olika synsätt, tankar och idéer leder till nya tankar, nya
kunskaper och en möjlighet att förändra och påverka.
Arbetslaget skapar en gemensam kunskapsgrund.
5
o
Klara roller och effektivitet.
Vem gör vad?
o
Arbetsglädje och kreativitet.
Vilka är våra mål?
o
Ärlighet och öppenhet.
Vem är du?
o
Tillit.
Vem är jag? Vilka är vi?
o
o
o
o
o
Hantera konflikter
Lösa känslomässiga problem som hindrar arbete
och utveckling
Samverka i grupp på ett vitalt sätt
Lyssna
Uttrycka tankar och känslor inför grupp
Växandet i självkännedom är en lång resa
utan slut.
Vi blir aldrig färdiga.
o
Hur blir man en bättre samtalspartner?
o
Hur kan kännedomen om det egna jaget fördjupas?
o
Hur kan kännedomen om andra fördjupas?
o
Vad ligger bakom kommunikationens syfte att
”synliggöra”?
o
Kan kommunikationen vara mer än ord?
o
o
o
o
Tonfall
Ögonkontakt
Kroppshållning
Gester
o Samstämmighet mellan
kroppsspråk och ord
o Att ta risker
o Att erkänna känslor,
egna och andras
o Att hantera egna och
andras känslor
o Tilltro
o Accepterande
o Att undvika försvar
o Att vara opåverkad av
vem den andre är
o Att se och inse att alla inte är som jag själv
o Att ha tillgång till sina egna känslor – att förstå
andras
o Att bli medveten av betydelsen av kroppsspråket
o Att tala så att andra förstår vad man menar
o Att lyssna så att man förstår vad andra menar
o Att kunna följa konflikthanteringsmetoden och
kunna skilja på person och problem
Att bekräfta att man uppfattat det den andra
har förmedlat genom att t ex:
o
Sända tillbaka tolkningar, ”du menar att..”
o
Ställa frågorna när, vad, var och hur i anslutning
till det som sagts
o
Visa utan ord att man lyssnar
(ögonkontakt, kroppsspråk)
Att visa respekt för varandra genom att t ex:
o
Låta varandra tala till punkt
o
Hålla sig till ämnet och inte föra över samtalet till
områden som inte har med saken att göra
o
Bemöta varandra sakligt (d v s inte värderande)
o
Låta motparterna få möjlighet att själv dra sina
slutsatser.
Jämför motsatsen att genast börja ge
lösningsförslag
Att bekräfta att man uppfattat det den andra
har förmedlat genom att t ex:
o
Ge uttryck för eventuella dolda budskap som man
tycker sig uppfatta
(”du säger så, men jag tolkar det som …”)
o
Följa upp ett budskap
o
Hur - frågor
o
Vad - frågor
o
Följd - frågor
o
Jagets kärna
det jag innerst inne är
o
Jag-bilden
det jag som jag tror att jag är
o
Jag-idealet
det jag som jag borde vara
o
Självkänslan
mitt jag i jämförelse med jag-idealet
o
Självförtroendet
mitt jag i relation till mina förmågor
o
Självtilliten
mitt jag i förhållande till min inre trygghet
o
Den aggressiv
o
Den tyste, tillbakadragne och rigide
o
Den dominerande och alltför pratsamme
o
Den uppmärksamhetssökande, lite
clownaktige
o
Den uttråkade
o
Den problemlösande
o Några talar alltid – andra är alltid tysta
o Man tar ordet från varandra
o Man diskuterar istället för att lyssna
o Jantelagen har stor plats
o Det finns ingen rak kommunikation
o Man får goda råd
o Makt som används utan respekt
o Man talar till och inte med varandra
o Samtalsledare
o Trygghet i rummet
o Inga diskussioner
o Inga fördomar
o Ställa nyfikna frågor
o Det är inte tillåtet att komma med kritik
o Inga positiva kommentarer
o Man får bara ge råd som man ombeds komma med
o Man ska tala i turordning
o Tankepaus är tillåtet
o Tystnadsplikt
o
En del av lärandeprocessen
o
Skapas ny kunskap i vårt medvetna tänk
o
Viktigt att sätta ord på det
o Vad har skett sedan förra samtalet?
Har vi genomfört det vi bestämde? Hur?
Har det givit resultat? Hur?
Om inte, vad beror det på?
o Det här har vi sett
o Hur, när har vi sett det?
I vilka sammanhang och situationer
o Vad bedömer vi vara relevanta insatser?
o Vad behövs för att vi ska kunna göra det?
Ändra, införskaffa, tänka om o s v
o Vem/vilka ansvarar för denna/dessa åtgärder?
o
Att bli synlig för varandra och kunna tala om det
o
Att jag tillsammans med kollegor ser på mig själv
från distans
o
Spegling
Social identitet
Tycka vad jag säger
Säga vad jag tycker
Självidentitet
o
Anpassning
o
Kamp
o
Flykt
o
Syftet med projektioner är att befria mig själv från
ansvar och skuld
o
Allting i mitt liv tycks alltid bero på andra.
Det beror på min barndom, min chef …
o
Dina tankar om andra människor är meddelanden till
dig, om dig själv
o
Våra irriterande och känslosamma anklagelser om
andra, är oftast till för att skydda oss från en
obekväm sanning om oss själva
Jag ensam har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag
ser
Barn
Vuxen
o
Hur känner du?
o
Hur tänker du?
o
Hur gör du?
29
o
Varför beter sig andra obegripligt?
o
Känslor låser fast vårt medvetande på ett sådant sätt
att vi inte kan tänka klart
o
Det är genom mötet med andra som jag blir tydlig
för mig själv
o
Konflikt – obehag, oro
o
Konflikt – möjlighet till växande
o
Hantera konflikter – en kommunikativ kompetens
o
Konflikter – resursslöseri, högre sjukfrånvaro,
psykosomatiska sjukdomar
o
Konflikthantering borde vara ett ämne i skolan!
Ingen kan såra mig utan mitt medgivande
o …av empati
o … av generositet
o … av hjälpsamhet
o … av omtänksamhet
o … av samarbetsförmåga
o … av gottgörelse
o
Saklig beskrivning av problemet
o
Fortlöpande bekräftelse av att man förstått den
andres beskrivning
o
Att definiera problemet
o
Att beskriva skillnaden mellan nu-situationen och
önskvärd situation
o
Att inta en undersökande hållning
o
Att komma ifrån vinna/förlora-attityd
o
Att erkänna olikheter och fastslå likheter och
gemensamma uppfattningar och önskemål
o
Att granska olika lösningsalternativ
o
Vad hände? Vad är problemet?
o
Vad känner du?
o
Vad vill du ska hända?
o
Vad är möjligt att göra?
o
o
o
Involvera sig med gruppmedlemmarna
Ha ett öppet accepterande sinnelag
Lyssna aktivt
o
Undvika att komma med färdiga lösningar.
Stimulera till egna tankar och lösningar
o
Stimulera diskussionen genom sammanfattningar
Stimulera samspelet mellan gruppmedlemmarna
o
Att titta är en sak
Att se det man tittar på är en annan sak
Att förstå det man ser är en tredje sak
Att lära sig av det man förstår är ytterligare något annat
Men att handla på grundval av det man lärt sig
är det som verkligen betyder något
Barns inlärning och utveckling
Karin Rosvall AB
[email protected]
Telefon: 0703-245515
Tjänster
o Föreläsningar
o Kurser och workshops
o Medverkan i projekt
o Handledning av pedagoger
o Arbetslagsutbildning
o Coachning av pedagoger i
klassrum
o Handledning av föräldrar
o Handledning av barn och
ungdomar
o Föräldrautbildning
o Uppdrag via Socialtjänsten
Kunder
o Förskola, skola och grundsärskola
o Utbildningsföretag
o Lärarfortbildning AB
o Föreningar (Friskis & Svettis m.fl.)
o Kommunförbund i Norden
o
o
o
o
o
o
o
o
Rädda Barnen, FACO
Länsarbetsnämnder
Socialtjänster
Föräldrar
Nätverk på sociala medier
UR Utbildningsradion
Trossamfund
Behandlingshem

similar documents