Vetenskap och kristen tro

Report
Vetenskap och
kristen tro
Mats Selander
CredoAkademin
Konfliktparadigmet
• Historiskt sett aspirerade religionen på att
förklara vår egen existens och
beskaffenheten hos det universum som vi
befinner oss i. I denna funktion har den nu
helt förts åt sidan av vetenskapen…
Richard Dawkins
från Illusionen om Gud
sid 365
Konfliktparadigmet
• Det går inte längre att rättfärdiga
religionen. Tack vare teleskopet och
mikroskopet förklarar den inte längre
något av betydelse.
Christopher Hitchens
från ”Du store Gud?”
sid 339-340
Konfliktparadigmet
• God vetenskap är, i motsats till vad som ibland
påstås, oförenlig med de flesta religiösa
föreställningar.
Christer Sturmark
från ”Tro och vetande
2.0” sid 316
Konfliktparadigmet
• Varför tro på konfliktparadigmet?
–Ett historiskt argument
–Ett filosofiskt argument
Konfliktparadigmet
–Ett historiskt argument:
Historiska konflikter mellan kristen
tro och vetenskap som exempelvis
Galileo och Darwin visar att kristen
tro och vetenskap är principiellt
oförenliga
Konfliktparadigmet
– Ett filosofiskt argument:
Vetenskapen är till sin natur ett
naturalistiskt projekt eftersom
vetenskapen endast räknar med
naturliga förklaringar (vilket är det enda
naturalismen tillåter). Därför är
vetenskapen principiellt oförenlig med
religion.
Kritik av konfliktparadigmet
• Påståendet att det funnits en historisk
konflikt mellan kristen tro och vetenskap
är falskt och bygger på ett antal myter
• Vetenskapen är inte naturalistisk till sin
natur. Teism och vetenskap harmonierar
minst lika bra om inte bättre
Kritik av det historiska argumentet
• Myt 1: Vetenskap och kristen tro har
varit i ständig konflikt
• ”Den största myten i historien om
förhållandet mellan vetenskap och
religion är att de varit i ständigt konflikt
med varandra.”
Ronald Numbers Galileo Goes to Jail sid 1-2
Kritik av det historiska argumentet
• Myt 1: Vetenskap och kristen tro har
varit i ständig konflikt (forts)
• ”Trots att det utvecklats en samsyn
bland forskare att vetenskap och
kristen tro inte befunnit sig i krig,
vägrar konfliktscenariot att dö.”
Lindberg & Numbers i God and Nature sid 6
Kritik av det historiska argumentet
• Myt 2: Den tidiga kyrkan hindrade
vetenskaplighet och rationalitet.
• ”Ingen institution eller kulturell kraft
under den patristiska tiden [dvs
kyrkofädernas tid] erbjöd mer
uppmuntran till att undersöka
naturen än den kristna kyrkan …
• … Dåtidens icke-kristna kultur var inte
mer vänligt inställd till oegennyttiga
spekulationer om kosmos än den
kristna kulturen. Därav följer att den
kristna kyrkans närvaro snarare
förbättrade än skadade den
naturvetenskapliga utvecklingen.”
David Lindberg, “That the Rise of Christianity was Responsible for the Demise of Ancient
Science”, i Ronald Numbers, Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and
Religion, s 17.
Kritik av det historiska argumentet
• Myt 3: Den medeltida kyrkan
hindrande vetenskapens utveckling.
• ”I motsats till den populära
uppfattningen, journalisters jargong
och felunderrättade historiker har
senare forskning visat att medeltiden
var en period med enorma framsteg
inom vetenskap, teknologi och
kultur….
… Kompassen, papperet,
tryckpressen, stigbyglarna och krutet
kom till Västeuropa mellan 500 och
1500 e Kr. Det är sant att dessa
uppfinningar härstammade från
Fjärran Östern, men européer
utvecklade dem till en långt högre
nivå än någon annan hade gjort.”
”Det viktigaste var att medeltiden
lade grunden för den västerländska
civilisationens största bedrift,
nämligen modern vetenskap. Det är
helt enkelt inte sant att påstå att det
inte fanns någon vetenskap före
’renässansen’.”
James Hannam, The Genesis of Science: How The Christian Middle
Ages Launched the Scientific Revolution. sid xvii och xxviii.
Kritik av det historiska argumentet
• Myt 4: På grund av sin
vetenskaplighet torterades och
fängslades Galilei av den medeltida
kyrkan
”Inkvisitionen fördömde till sist Galilei
och tvingade honom att ta tillbaka sin
åsikt. Trots att han dömdes till livslång
husarrest, levde han bekvämt i sin villa
utanför Florens. Han blev varken
torterad eller fängslad utan bara
tystad. …
”… Galilei-affären var en
mångfasetterad händelse. Helt klart
skapade den allvarliga frågor om
relationen mellan förnuft och
uppenbarelse och det rätta sättet att
förena lärdomar om naturen med
Skriften….
…. Ändå var det inte fråga om att
kristen tro låg i krig med vetenskapen.
Alla deltagare i konflikten kallade sig
nämligen kristna, och alla erkände
Bibelns auktoritet. I stället var det en
kamp mellan motstridande teorier om
bibeltolkning – en konservativ teori som
utgick från konciliet i Trent gentemot
Galileis mer liberala alternativ, som
båda var väl företrädda i kyrkans
historia. …
… Personliga och politiska faktorer
spelade också in, då Galilei hade en
förmåga att skaffa sig fiender på höga
positioner.”
David Lindbergs och Ronald Numbers artikel "Beyond War
and Peace: A Reappraisal of the Encounter between
Christianity and Science" finns att läsa på internet:
http://www.asa3.org/ASA/PSCF/1987/PSCF987Lindberg.html
Kritik av det historiska argumentet
På flera olika sätt var kristen tro
avgörande för uppkomsten av modern
vetenskap:
• ”I rättvisans namn måste det sägas
att påståendet att kristendomen gav
upphov till modern vetenskap fångar
något sant och viktigt. Generationer
av historiker och sociologer har
upptäckt många sätt på vilka kristna,
kristna övertygelser och kristna
institutioner har spelat avgörande
roller i formandet av de grundsatser,
metoder och institutioner som med
tiden kom att bli modern vetenskap …
• … Även om man är oense om nyanser,
så är i stort sett alla historiker i dag
överens om att kristendomen (både
den katolska och den protestantiska)
fick många moderna intellektuella
föregångsmän att börja studera
naturen på ett systematiskt sätt.…
… Historiker har funnit att
föreställningar som hämtats från
kristen tro letade sig in i vetenskapen
med förträffliga resultat som följd.
Själva föreställningen om naturens
lagbundenhet menar vissa forskare är
hämtad från kristen teologi.”
• Noah Efron, ”That Christianity Gave Birth to
Modern Science”, i Ronald Numbers, Galileo
Goes to Jail, s 80–81.
Sociologen Rodney Stark listar de 52 mest
framstående vetenskapsmännen under den
”den vetenskapliga revolutionen” (15431680).
32 st(ca 60%) uppvisade en ”innerlig”
(devout) kristen tro
18 st(35%) var mer konventionellt kristna
2 st(3,8%) var icke-kristna
Rodney Stark, For the Glory of God: How Monotheism led to Reformations,
Science, Witch-hunt, and the End of Slavery. Princeton, N J: Princeton
University Press 2003, s 160–163.
Kritik av det historiska argumentet
Majoriteten av den moderna
vetenskapens pionjärer var
gudstroende och kristna.
Detta är mycket märkligt om nu kristen
tro och vetenskap är principiellt
oförenliga.
Sammanfattning så långt …
Påståendet att det rått en ständig
konflikt mellan kristen tro och
vetenskap är falskt
–Varken den tidiga eller medeltida
kyrkan hindrade vetenskapen utan
gynnade den.
–Galileis konflikt med den medeltida
kyrkan är inget exempel på att
kristen tro och vetenskap står i
konflikt
–Kristen tro var avgörande för
uppkomsten av modern vetenskap
–Nästan alla av den moderna
vetenskapens pionjärer var kristna
och en majoritet var starkt troende
och personligt överlåtna kristna
Kritik av det filosofiska argumentet
–Det filosofiska argumentet:
Vetenskapen är till sin natur ett
naturalistiskt projekt eftersom
vetenskapen endast räknar med
naturliga förklaringar (vilket är det
enda naturalismen tillåter) Därför är
vetenskapen principiellt oförenlig
med religion.
Kritik av det filosofiska argumentet
Och jag svarade:
• Vetenskapen är inte naturalistisk till
sin natur. Teism och vetenskap
harmonierar minst lika bra om inte
bättre
• Men varför tro det?
Kritik av det filosofiska argumentet
Kristna övertygelser överlappar med den
moderna vetenskapens filosofiska
övertygelser, exempelvis:
– Naturens enhet
– Naturens lagbundenhet
– Naturens matematiska beskrivbarhet
– Naturens kontingenta ordning (som
kräver empiri)
Kritik av det filosofiska argumentet
Naturens enhet och monoteism
• ”När jag försöker urskilja upphovet till
denna övertygelse, tycks den gå
tillbaka till en grundtanke som
upptäcktes för två-tre tusen år sedan
och först formulerades i västvärlden
av de gamla hebréerna. …
… Denna grundtanke var att universum
styrs av en ensam Gud och inte är en
produkt av en massa nyckfulla gudar
som var för sig styr sin egen provins i
enlighet med sina lagar. Detta
monoteistiska synsätt tycks utgöra den
historiska grunden för modern
vetenskap.”
Melvin Calvin, Chemical Evolution sid 258
Naturens lagbundenhet och en förnuftig
Gud
”De tidiga vetenskapsmännen menade inte
att världen var lagbundet ordnad och att
det därför måste finnas en förnuftig Gud. I
stället menade man att det finns en
förnuftig Gud och att världen därför måste
vara lagbundet ordnad.”
Nancy Pearcy & Charles Thaxton, The Soul of Science sid
26-27
Naturens matematiska beskrivbarhet:
Naturvetenskapen förutsätter inte
bara att naturen är ordnad utan också
att denna ordning kan beskrivas på ett
matematiskt exakt sätt. Denna
övertygelse har historiker spårat
tillbaka till Bibelns lära om skapelsen.
Min sammanfattning av Pearcy & Thaxton, The Soul of
Science, sid 27-28
Naturens kontingenta ordning (som
kräver empiri)
”En av den voluntaristiska teologins
viktigaste konsekvenser för
vetenskapen var att den hjälpte till att
inspirera och rättfärdiga den
experimentella metodologin. …
… För om Gud har skapat fritt i motsats
till logiskt nödvändigt, så kan vi inte få
kunskap om skapelsen genom logisk
deduktion … Istället måste vi gå ut och
se efter genom observation och
experiment.”
Pearcy & Thaxton, The Soul of Science, sid
32.
”Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot
pris, ära och makt, ty du har skapat allt.
Genom din vilja kom det till och blev skapat.”
Upp 4:11
• “Vad de stora personligheterna i 15- och
1600-talens vetenskapliga blommande –
Descartes, Galileo, Newton och Kepler –
faktiskt bekände sig till så var det en
absolut tro på en skapargud vars skapelse
inbegrep rationella regler som väntade
på att bli upptäckta....
... Vetenskapen uppkomst var inte en
utväxt av klassiskt [grekisk] kunskap. Det
var den naturliga följden av kristna läror:
Naturen existerar därför att Gud skapat
den. För att älska och ära Gud är det
nödvändigt att till fullo uppskatt hans
förunderliga skapelseverk. Eftersom Gud
är perfekt kommer hans skapelseverk
fungera i enlighet med oföränderliga
principer. ...
... och genom att till fullo använda sig av
våra gudagivna förmågor för rationalitet
och observation borde det vara möjligt
att upptäcka dessa principer. Detta var
avgörande idéer som förklarar varför
vetenskapen uppstod i det kristna Europa
och ingen annanstans.”
Rodney Stark, The Victory of Reason – How Christianity led
to Freedom, Capitalism and Western Success, sid 22-23.
Kritik av det filosofiska argumentet
Inte nog med att kristen tro är
filosofiskt förenlig med och även tycks
nödvändig för den moderna
vetenskapens uppkomst …
Vi har dessutom flera skäl för att
naturalismen inte kan utgöra grunden
för vetenskapen …
1. Naturalismen ger ingen grund för
tron på ett ordnat universum
(slumpen kan inte utgör grund för
ordning)
2. Naturalismen ger ingen grund för
rationalitet – varför tro på ett förnuft
som är resultatet av en a-rationell
process som inte haft förnuftighet
som avsikt?
3. Naturalismen står för en scientistisk
vetenskapssyn. Men scientismen är
självförgörande (Påståendet “tro bara
på det vetenskapligt bevisade” är inte
vetenskapligt bevisad)
Slutsatser
• Vetenskap och kristen tro har en lång
historia av harmoni bakom sig.
• Vetenskap och kristen tro överlappar
varandra när det gäller den moderna
vetenskapens egna filosofiska
förutsättningar
• Naturalismen är en livsåskådning som
bygger på vetenskap men som inte lyckas
ge en rationell grund för vetenskapen

similar documents