14-11-05 Christian Munthe

Report
Bättre hantering av ansvar
resurser och etiska dilemma i komplexa vårdsystem
Christian Munthe
Professor i praktisk filosofi
Nätverket för medicinsk etik I västra Sverige
Arbetsgruppen f ordnat införande: nya läkemedel och indikationer, VGR
www.gu.s
e
Ansvarsbegreppet: vet vi vad vi pratar om?
• Vara ansvarig – att ha en särskild sorts koppling till en handling eller ett resultat,
som gör att dess värde återspeglas på en själv
• Hållas ansvarig – att bli föremål för en reaktion pga. en handling eller ett resultat
som man anses vara ansvarig för
• Ha ett ansvar – att ha en skyldighet att (tillse att) en viss handling utförs eller
ett resultat förverkligas
• Ta ansvar – att tillse att en handling eller ett resultat förverkligas (varvid man blir
ansvarig för detta)
• Ansvarsförmågor – de förutsättningar en individ måste uppfylla för att ha olika
anbsvarsrelationer, exempelvis ”tillräknelighet”, beslutskompetens, etc.
• Ansvarsnormer – föreskriver under vilka betingelser det är rimligt att
hävda att en ansvarsrelation råder, eller ansvarsförmågor föreligger
www.gu.s
e
Ansvar i vården: formellt och informellt i ohelig förening
• Vårdens grund i professionella ethos och traditioner
• Informella institutionella ethos och organisationsformer
• Värdebaserade mål, yrkesetiska dygder, etiska restriktioner, mer eller mindre
artikulerade
• Utan dessa värden förlorar vården sin poäng och berättigande
• Komplexa hierarkiska organisationer och institutioner
• Allmänna instutionella värden: rättssäkerhet, ansvarsutkrävande, styrning, effektivitet
• Många lager och dimensioner av formell reglering
• Utan dessa former förlorar vården sin funktionsduglighet och rationalitet
www.gu.s
e
Nivåer och dimensioner där ansvarsfrågor aktualiseras
Vårdens organisation
statsmakten – huvudmän –
ledning (olika nivåer) –
professionsorganisationer
Finansiering
Prioritering
Styrning
Reglering
Övervakning
Organisatoriska konflikter
Vårdens innehåll
”verkstadsgolvet” –
team/avdelning/vårdområd
e – huvudman – stasmakten
Vårdens mål/syfte
Yrkesetik
Forskning och klinik
Intresse- och målkonflikter
Prioritering
Samma föremål för ansvarsfrågor kan aktualiseras eller placeras på samtliga
nivåer och inom båda dimensionerna och skapa spänning/konflikt/oklarhet!
www.gu.s
e
Vårdens organisation
statsmakten – huvudmän –
ledning (olika nivåer) –
professionsorganisationer
Ansvarskonflikter, exempel 1
Vårdens innehåll
”verkstadsgolvet” –
team/avdelning/vårdomr
åde – huvudman –
stasmakten
Finansiering
Prioritering
Styrning
Reglering
Organisatoriska
konflikter
Vårdens mål/syfte
Yrkesetik
Forskning & klinik
Intresse- och
målkonflikter
Prioritering
• Vad skriver jag i journalen?
– Klinisk relevans:
– (a) allt som går! (gammaldags anamnes-tänkande)
– (b) bara det som är relevant för at avgöra tillämpligheten av en standardiserad
behandlingsrutin (nutida evidensbaseringstänkande)
– Forskning: Allt som kan ingå i en forskningsbar databas
– Adminstrativ (ekonomisk) effektivitet: det som ingår i den standardiserade ejopurnalmallen
– Patienthänsyn: Det som patienten vill ska stå där och framför allt inte sådant som
hen inte vill ska stå där
www.gu.s
e
Vårdens organisation
statsmakten – huvudmän –
ledning (olika nivåer) –
professionsorganisationer
Ansvarskonflikter, exempel 2
Finansiering
Prioritering
Styrning
Reglering
Organisatoriska
konflikter
Vårdens innehåll
”verkstadsgolvet” –
team/avdelning/vårdomr
åde – huvudman –
stasmakten
Vårdens mål/syfte
Yrkesetik
Forskning & klinik
Intresse- och
målkonflikter
Prioritering
• Vem bör kunna få tillgång journalen?
– Klinisk relevans: All (potentiell) vårdpersonal
– Forskning: Alla vård-/medicinska forskare
– Patienthänsyn: Bara den som är auktoriserad av patienten eller som det ligger i
patientens intresse
– Organisationens (sjukhus, huvudman, stat) allmänna intressen: t.ex. utomstående
aktörer som gärna betalar för tillgång (exempelvis i produktutvecklings- eller
marknadsföreingssyfte.
Jfr: Care.Data projektet i Storbritannien, där NHS journaldatabas och kvalitetsregister
erbjuds till forskare och kommersiella aktörer.
www.gu.s
e
Vårdens organisation
statsmakten – huvudmän –
ledning (olika nivåer) –
professionsorganisationer
Ansvarskonflikter, exempel 3
Finansiering
Prioritering
Styrning
Reglering
Organisatoriska
konflikter
Vårdens innehåll
”verkstadsgolvet” –
team/avdelning/vårdomr
åde – huvudman –
stasmakten
Vårdens mål/syfte
Yrkesetik
Forskning & klinik
Intresse- och
målkonflikter
Prioritering
• Är mer centraliserade journalsystem bra?
– Klinisk relevans: Ja, i den mån som alla behandlande vårdproffs kan få samma info.
Men kan också ger oflexibla upplägg och långtgående standardisering som är
kliniskt problematisk.
– Forskning: Alla älskar Big Data – mer centralisering ger sköna databaser, men blir
de forskningsrelevanta om de formgs utifrån kliniska behov?
– Patienthänsyn: Ja ur vårdkvalitetssynpunkt, till viss del, men ökar förstås risken för
integritetskränkning mångdubbelt.
– Organisationens (sjukhus, huvudman, stat) allmänna intressen: Ökade möjkligheter
till att styra, kontrollera medborgarna och använda information om dem som
ekonomisk resurs.
www.gu.s
e

similar documents