Vision_Braaas_2014-2018_version___slutliga

Report
Uppdaterad juni 27
Vision 2014 - 2018
Nya Braås
vid
Örkens strand
Braås Samrådsgrupp
Braås är ett av Växjö Kommuns sex kommundelscentra,
med vilka vi har ett gott samarbete. Växjö Kommun har
genom sitt Landsbygdsprogram landsbygdssäkrat
kommunen. Detta bidrar till att vi får stor förståelse för
vårt arbete, och ser fram emot tre nya år av gott
samarbete.
Braås var först med att skapa ett visionsprogram, vilket
har följts av flera andra orter. Vår ambition är att fortsätta
att vara ett samhälle i ständig utveckling. Detta är möjligt
tack vare ett stort engagemang på orten.
Under den kommande fyraårs perioden kommer vi att
inrikta vårt arbete med att utveckla vår bygd och skapa ett
samhälle i framkant genom att skapa ett tryggt och
attraktivt Braås.
På följande sidor har vi listat de områden som vi kommer
att prioritera.
Sist finns en förteckning över alla som ingår i Braås
Samrådsgrupp.
Bostadsutveckling
•
•
•
•
•
Jobba för att motverka segregerade bostadsområden
Västra stranden – Uppstart av försäljning av tomter
Verka för ett boende på Sjöliden anpassat efter dagens behov
Vision om att ha ett centralt seniorboende (+55 bostäder) i
framtiden
Planering av bostäder på Gamla Ulvaskogsvallen
-Ex. Bostadsrätter och Hyresrätter
Västra strand
Integration
Målsättning
Se till att de nyanlända som kommer till Braås får ett
bra välkomnande genom att kraftsamla för konkreta
aktiviteter för vuxna, barn och ungdomar
Stödja och utveckla ungdomsintegrationen
Stödja och verka för att erbjuda praktik- och
arbetstillfällen
Arbeta för större resurser till integrationsarbetet
Verka för att Braås skall kunna utvecklas på ett bra
sätt tillsammans med våra nysvenskar. Forskning
visar att mångfald bidrar till utveckling av ett samhälle.
Se till att vi inte får ett segregerat samhälle i samband
med integrationsarbetet
Hur kan vi lyckas?
Arbetet med integration kommer att ha bättre
förutsättningar om antalet nyanlända fördelas jämnare
över kommunens stadsdelar och tätorter än vad det är
idag.
Nuvarande procentandel drygt 24 % av befolkningen i
Braås, behöver minskas de närmaste tre åren
Skola
• Arbeta för att skolan skall bli en av Växjö kommuns
bästa
• Nischad skola –teknik/logistik/design
• Anpassa skolans lokaler till nutidens/framtidens behov
Fritid
• Vidareutveckla ungdomsverksamheten på orten både
när det gäller fritids- och idrottsutbud
• Konstgräsplan på Nya Ulvaskogsvallen
• Iordningsställande av befintlig tennisbana
• Koloni/odlingslotter centralt belägna
• Filmklubb/digital biografutveckling/mobila system
• Färdigställande av cykelled från Rottne till Klavreström
• Naturslinga på Braås Näs
• Seglarskola
• Kanotled med vindskydd
• Skateboard-ramp/beach volley bollplan/minigolfbana
• Bastu med brygga
• Mekarverkstad för ungdomar
Örkens strand
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utveckla mötesplats Örken
Husbåtar med övernattning
Kanotuthyrning
Fler campingstugor
Tillsättande av arrendator till camping
Trädäck mellan Ångbåtsbrygga och båthamn
Utveckla fisketurismen i Örken
Framtagning av broschyr över Strandpromenaden
Bevaka möjligheterna för att etablera ett vandrarhem
Uppfräschning av kanalen och området mellan Örken
och Drettingesjön
• Sjönära restaurang
• Ångbåt vid bryggan
Konst - kultur
• Utveckla Strandparken ex. scen
• Belyst fontän utanför Ångbåtsbryggan
• Initiera teater & musik aktiviteter i nya hallen
Service/Sociala Mötesplatser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ökad info om att Braås finns vid infart 23.an
Främja företagskulturen i Braås
Verka för att utveckla Braåsgården
Öppen fritidsgård alla kvällar
Hotell
Pub
Apotek
Bevaka Länstrafikens utveckling
Utveckla Marknadsdag i april
Utveckla Braåsfestivalen
Utveckla Braåsdagen
Utveckla Nationaldagen/Bryggans dag
Utveckla Julmarknaden
Belysning av smalspåret till Kvarnagården
Muddring av viken vid Örkens Västra strand
Braås
Samrådsgrupp
Braås Samhällsförening
Ingela Blad
0708 3680450
Tommy Ingelskog
070 6990662
Svenska Kyrkan
Ursula Björkman
070-6192217
Vidingehem
Stefan Blomkvist
0470 701771
070 5691232
Missionskyrkan
Mia Berggren
073 930407
Sjöliden
Peter Nilsson
0474 622062
Vårdcentralen
Maria Jeppsson
0709-844791
PRO
Eva Lisa Haggren
0474 30609
SPF
Ulla Skoglar
073 0704803
Team Braås
Föreningslivet
Mats Hedin
0708-212156
Braås
Hembygdsförening
Sten Olof Widen
0474 30744
070 5689521
Växjö Kommun
Hans Ohlsson
0470 41176
0706 911812
Braås Företagsklubb
Tobias Gustavsson
073 343 5450
Volvo
Mats Carlsson
070 0897707
Braåsgården
Arne Johanson
070 0897589
Braås Turistgrupp
Ulf Arvfidsson
0474 30463
Braås Skola
Ewa Wånehed
070 6357063

similar documents