Presentation Boo Gårds skola

Report
Stimulansbidrag
Tidiga insatser
Boo Gårds skola
Förskola och skola
Malin Rinman
Tre fokuseringsområden
• Kreativ matematik
• Satsa på matematik i skolan. Möjlighet att bjuda in föreläsare som kan inspirera
pedagogerna att utveckla matematikämnet.
• Tidiga insatser
• Mer tidig fokus på år 1. Fånga upp de elever som ligger efter i läsförmåga och
snabbt få med dom på läståget genom extrainsatser.
• Coachning
• Coacha elever, stärka deras självförtroende och öka deras motivation att lättare nå
sina mål.
Tidiga insatser med intensiv lästräning
• De elever som har hamnat lågt på den fonologiska screeningen i
förskoleklass börjar vi arbeta med tidigt i årskurs 1 där vi har
intensiv lästräning varje dag under bestämda perioder.
Hur går det till?
Specialpedagogen träffar eleven 3-4 gånger i veckan under ca 30
minuter. (En period ca 4 veckor).
• Arbetssättet är väl strukturerat. Vid varje tillfälle läser eleven.
Lektionen avslutas med språkövningar efter elevens behov. Det är viktigt
att eleven känner att han/hon gör framsteg vid varje lektionstillfälle.
När självförtroendet stärks och eleven känner att det är roligt att läsa
kommer läsutvecklingen automatiskt att gå framåt med fart!
Undervisningen bygger på att framhäva barnets starka sidor och är både
lustfylld och givande, vilket stärker självbilden och lockar fram
läsglädjen.
Föräldrarna - En viktig pusselbit
• Föräldrar blir ofta mycket engagerade under läsperioden och har
en stor del i barnens framgång. Viktigt med ett bra samarbete!
Dessa delar är en förutsättning för att eleven ska göra framsteg.
Vårt mål
• Att alla elever ska kunna läsa och förstå enklare texter efter
första skolåret.
• En god läsförmåga är nyckeln till en framgångsrik skolgång. Därför
fokuserar vi särskilt på läsning.
Coachning
• Fördjupningskurs via Skolcoacherna.
• Diplomerad coach
• Coacha elever, stärka deras självförtroende och öka deras
motivation att lättare nå sina mål.
Coachande förhållningssätt
• Det gäller att bygga vidare på elevens starka sidor och att lära av
misstagen.
• Ett coachande samtal med en elev är ett viktigt inslag om
självförtroendet börjar svikta. Coachningen ger då en ökad
förståelse för elevens lärstil och sina aktivitetsstyrkor. D.v.s. när
och hur eleven ska ta sig an sina uppgifter för att lyckas väl med
skolarbetet. Med hjälp av coachning tas elevens
inlärningspotential fram och självkänslan stärks.
Kreativ matematik
• Hans Persson, lärarutbildare, skolutvecklare och författare.
• All personal har deltagit i olika workshops under vårterminen.
• Förskolan, förskoleklass, år 1-3 och år 4-6.
Vad fick vi göra? Olika experiment.
• Bollar-vilken studsar högst, den varma eller den kalla?
• Bygga raketer- vilken flyger högst?
• Hur många droppar ryms på en enkrona?
• Bygga hus, mobiler med ärtor och tandpetare.
• Geometri med färger, tumstock.
• Sorteringsövningar med skor, godis.
• Vilken bägare rymmer mest?
Hur förändras studsen hos en boll då den är
varm eller kall?
• Vad tror jag om detta? Formulera vad jag tror innan testet, en
hypotes.
• Hur ska detta undersökas? Hur visar jag att min hypotes stämmer?
• Hur ska bollen värmas och kylas?
• Hur ska jag mäta?
• Hur ska testet dokumenteras?
Kreativ matematik
• Hans Persson www.hanper.se
• Bra app: ”Perssons experiment-kreativ NO”.
• V.22 har vi en stor utställning på skolan med kreativ matematik!
Tack för att ni ville lyssna!
• Från Boo Gårds skola

similar documents