Presentation del 1 - Studentlitteratur

Report
Tal och de fyra räknesätten
Matematik, representationer
och räkning med heltal
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Matematikinnehåll
•
•
•
•
•
•
Räkning med positiva heltal
Bråk och division
Decimaltal och potenser
Negativa tal och subtraktion
Likheter och olikheter
Procenträkning
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Matematiklärarens kunskapsbas
Matematikdelen av kursen
Didaktikdelen av kursen
Matematiken bygger på talkunskap
God taluppfattning och räkneförmåga är nödvändiga förutsättningar för att kunna
syssla med matematisk verksamhet.
Vi måste både förstå talen och kunna använda dem
Förstå  Använda
Objekt  Process
Att använda och att förstå går hand i hand. När vi räknar så lär vi oss om talen
och det vi har lärt oss gör att vi sedan räknar med större säkerhet och behållning.
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Taluppfattning och tals användning
Grundskolan 1-3
•
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen
kan delas upp och hur de kan användas för att ange
antal och ordning.
•
Hur positionssystemet kan användas för att beskriva
naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas
utveckling i några olika kulturer genom historien.
•
Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan
benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur
enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
•
Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras
användning i vardagliga situationer.
•
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt
användning i olika situationer.
•
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal,
vid huvudräkning och överslagsräkning och vid
beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
•
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och
uppskattningar.
Grundskolan 4-6
•
Rationella tal och deras egenskaper.
•
Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära
talsystemet och talsystem som använts i några
kulturer genom historien, till exempel den
babyloniska.
•
Tal i bråk- och decimalform och deras användning i
vardagliga situationer.
•
Tal i procentform och deras samband med tal i
bråk- och decimalform.
•
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal
och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga
metoder och miniräknare. Metodernas användning
i olika situationer.
•
Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och
beräkningar i vardagliga situationer.
Taluppfattning och ”talkänsla”
Number sense består enligt NCTM (USA, 1989) av fem komponenter:
•
number meaning (mening, innebörd)
•
number relationships (relationer inom och mellan tal)
•
number magnitude (storlek)
•
operations involving numbers (operationer, främst de fyra räknesätten)
•
referents for numbers and quantities (representationer)
Dessa komponenter hänger ihop. Exempelvis kan vi räkna operationen addition
med termerna representerade på tallinjen och kan där tolka relationen mellan
termernas och summans storlek. Denna räkning och tolkning bidrar till att
utveckla vår förståelse och därmed skapa mening.
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Några olika representationer för ”fem”
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Men representationer räcker inte
hej
krumelur
goda äpplen
staket
lång pinne
mysigt
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Kommunicera mening i representationen
Jamen, jag menar hur många det är. I de flesta bilderna kan vi räkna
1,2,3,4,5 och sedan skriver vi 5 för att visa hur många det är.
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Olika representationer – för att göra
• Visa 2+3 = 5 ???
• Visa 2+3 = 5
0
0
2
3
5
2
3
5
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Olika representationer – för att förstå
2 3 23 5
 

7 7
7
7
2 kr + 3 kr = 5 kr
2 cm + 3 cm = 5 cm
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Viktigt om representationer
•
Ingen enskild representation för ett matematiskt begrepp är begreppet. Jag kan
själv inte svara på vad ”fem” är. Däremot vet jag vad ”fem” kan vara.
•
Ingen enskild representation löser alla problem. Vi måste kunna anpassa en
effektiv representation till en given situation eller problem.
•
Olika representationer stödjer olika tankeformer. Detta gör att den mening vi
(medvetet eller omedvetet) tillskriver en viss representation inte blir samma
mening som för en annan representation. Exempelvis är det stor skillnad på ”fem”
som punkt på tallinjen och ”fem” som en talpil utmed tallinjen.
•
Den tänkta innebörden i representationen måste kommuniceras. Först när vi
kommunicerar en innebörd (kan finnas flera att välja mellan!) har vi skapat ett
uttryck för begreppet och visat exempel på vår uttrycksförmåga.
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Träna att växla representationer
Förmågan att överföra en idé mellan olika representationer är mycket viktig både för att
skapa och visa förståelse för matematik (Duval, 2006)
Bild
Föremål
Fundera exempelvis på hur du
skulle kunna visa “tre gånger fem
är lika med femton” på fyra olika
sätt som alla bidrar till förståelse
för multiplikation.
Ord
Detta kan tränas med “tanketavlor”
(McIntosh 2008)
Symbol
Det vi inte har i huvudet får vi ha…
… i klassrummet tills det faktiskt sätter sig som mentala representationer.
Som lärare måste vi synliggöra de representationer som vi förväntar oss att eleverna
tänker på när vi kommunicerar i klassrummet.
Detta gäller särskilt huvudräkning. Man lär sig inte huvudräkning enbart genom att
huvudräkna.
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Måste man kunna 8 + 6 utantill ?
Naturligtvis är det bra om man vet att 8 + 6 = 14 utan att behöva räkna.
De elever som klarar av att automatisera beräkningar ska naturligtvis utmanas att
göra detta. Detta kan stimuleras genom att göra prov på tid.
Men oavsett om man har lärt sig 8 + 6 utantill eller inte, så ska man också kunna
använda strategier som
8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14
Samma strategi kan ju användas för att addera större tal som
158 + 6 = 158 + 2 + 4 = 160 + 4 = 164
Enkla strategier ska inte överges bara för att man har ”lärt sig” annat!
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
38 + 46 på några olika sätt
38 + 46 = 70 + 14 = 84
38 + 46 = 30 + 8 + 40 + 6 = 30 + 40 + 8 + 6 = 70 + 14 = 70 + 10 + 4 = 80 + 4 = 84
38 + 46 = 38 + 2 + 44 = 40 + 44 = 84
38 + 46 = 78 + 6 = 78 + 2 + 4 = 84
38 + 46 = 38 + 2 + 46 - 2 = 40 + 44 = 84
(undvik denna?)
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Stimulera kreativitet: räkna på olika sätt!
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Tänka och räkna och… lösa problem!
Problemlösning kräver ofta att man använder sig av och växlar
mellan olika representationer av problemet.
Olika representationer stödjer olika slags tänkande.
Genom att använda och växla mellan olika strategier och
representationer får man olika sätt att tänka på problemet.
Vissa representationer är enklare än andra att använda men de
som är svårare leder ofta längre.
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Representationsformer
Diagram
Symboler
Laborativt material
Bilder
Språk
Erfarenheter, förståelse
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Måla flaggan 1
En flagga består av tre olika vertikala fält. På hur
många olika sätt kan du färga flaggan om du har tre
färger att välja mellan och det ska vara olika färger i
de tre fälten?
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Måla flaggan 2
• Förstå uppgiften. Testa. Gör flaggor.
Hmmm…
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Måla flaggan 3
• Struktur, systematik, mönster
Första VIT
Första RÖD
Första BLÅ
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Måla flaggan 4
• Strategi, argumentation
Första färgen kan väljas på tre olika sätt.
När första färgen är vald kan man välja de andra
färgerna på två olika sätt.
Slutsats: Det blir 2+2+2=6 olika flaggor.
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Måla flaggan 5
• Diagram – Visuellt stöd för argumentation
Välj första färg
Välj andra färg
Välj andra färg
Välj andra färg
Välj tredje färg
Välj tredje färg
Välj tredje färg
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Måla flaggan 6
• Med symboler:
3  2 1  6
• Generalisera, till t ex 7 färger och 5 fält.
7  6  5  4  3  2520
• Utvidga tillämpningsområdet, ex hitta på ett problem
(ej flaggor) som har lösningen
543
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Förstå multiplikation 1
För att “se” multiplikation i diagrammet
måste vi förstå multiplikation som
upprepad addition:
2 + 2 + 2
∙=++
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Förstå multiplikation 2
Den upprepade additionen kan
representeras med rektangulära
diagram.
∙=++
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Ser du att 3 ∙ 2 = 2 ∙ 3 ?
?
2+2+2=3+3
Hur lär vi elever att välja
”rätt” representationer?
Hur lär vi elever att tolka in ”rätt”
saker i representationerna?
VISA och KOMMUNICERA!
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Subtraktion – två tankeformer
Borttagning
Utfyllnad
8–5=3
8–5=3
0
3
5
8
0
3
5
8
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Subtraktion – två exempel
Exempel
Borttagning
Exempel
Utfyllnad
847 − 521
= 326
612 − 398
= 2 + 200 + 12 = 214
847 − 521
= 800 + 40 + 7 − 500 − 20 − 1
= 800 − 500 + 40 − 20 + 7 − 1
= 300 + 20 + 6
= 326
2
398 400
200
12
600
612
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Samband: Addition och Subtraktion
521 + 326 = 847
847 − 326 = 521
847 − 521 = 326
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Division – två tankeformer
Delningsdivision
12
=3
4
12 ska delas i 4 högar.
Hur många i varje hög?
Innehållsdivision
12
=3
4
Hur många 4 ryms i 12?
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Samband: Multiplikation och division
12 ∙ 75 = 900
900
75
= 12
900
12
= 75
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur

similar documents