Magelungen

Report
Magelungen Hemmasittarprogram
Magelungen utveckling AB bildades 1993 då vi knoppade av
från SLL.
Magelungen är ett personalägt aktiebolag som driver
behandlingsarbetet för barn, ungdomar, unga vuxna och
deras familjer.
Idag består Magelungen Utveckling AB av behandlingshem,
resursboende, dagverksamheter, träningslägenheter,
kolloverksamheter, manualstyrda behandlingsprogram,
öppenvårdsinsatser, jour- och familjehem samt fristående
skola på grund- och gymnasienivå.
Vi bedriver även utbildningsverksamhet, forskning och
utvärdering.
Vi finns i Stockholm, Södertälje, Solna, Gävle, Uppsala,
Västerås, Örebro, Jönköping, Göteborg och Helsingborg
Magelungen Hemmasittarprogram är en del av
de strukturerade behandlingsprogrammen som
Magelungen utvecklar och bedriver.
•Hemmasittarprogrammet
•FUNKA hemma
•FUNKA familjehem
•(MTFC)
2008
Projekt ”Hemmasittare” startar
2009
Förfrågningarna ökar och Magelungens
verksamheter i landet rapporterar att de har
behov av metoder att möta målgruppen
Vi har en artikel i DN och blir efter denna
uppringda av många föräldrar som känner igen
sig och som vill ha hjälp
2010
HSP-manualen går i tryck
Magelungens enheter utbildas
2011
Intresse från externa aktörer över möjlighet att
använda HSP
2012
Första externa aktören, Gotland, utbildas
2009-2014
Systematiskt arbete med målgruppen.
Magelungen etablerar sig som ledande inom
såväl kliniskt arbete som
utbildning/kompetensutveckling. Kontinuerlig
samverkan med myndigheter och andra aktörer i
syfte att öka förståelsen kring målgruppen.
Implementering av HSP fortsätter internt och
externt.
2014Arbete med implementering och
utvärdering/forskning.
Hur kan fler få kvalificerad hjälp?
Behov av att skapa en konkret beskrivning av insatsen
Behov av att finnas på flera orter
Behov av utvärdering
Hemmasittarprogrammet (HSP)
.
Arbetsmodell
Inlärningsteori/kognitiv
beteendeterapi
Elev
Föräldrar
Kartläggningsfas
Behandlingsfas
Vidmakthållandefas
.
Skola
Samverkan
Samordning
Teamarbete
Individualiserad insats
med syfte att öka
skolnärvaron
Kartläggningsfas
• Anamnes
• Problemlista
• Beteendeanalys
-Funktionell analys
-Överskott/Underskott
• Samarbete
• Allians
Att kartlägga skolfrånvaro
• Finns det någon tydlig
orsak?
• Vilken funktion fyller
skolfrånvaron?
• Vilka faktorer vidmakthåller
skolfrånvaron?
Samla in information från
föräldrar, ungdom, skola.
Analysera och skapa
hypoteser
Att återge kartläggningen
• Så här har vi förstått
problematiken
• Det här tänker vi är
vidmakthållande faktorer
• Det här är vårt förslag till
insats
Vad tänker ni om det? Ska vi
prova? – Samarbete!
Behandlingsfas
Behandlingsfasen syftar till att i små steg närma sig de
långsiktiga målen för uppdraget
Tidsåtgången varierar
Planera för ökad skolnärvaro
Systematisera kontakten med elev och föräldrar, vem, när, hur?
Kan någon vara spindeln i nätet?
Gör en plan för hur eleven ska komma tillbaka till skolan och
komma ikapp med det som missats
Använd skolan som träningsmiljö
Fokusera och ge feedback på skolnärvarobeteenden
Bestäm när utvärderdering ska ske. Vad är målet? Hur mäter vi
det?
Att skapa en rimlig plan
Vilken närvaro är möjlig för eleven att klara av?
Vad behöver eleven för hjälp till skolan och i skolan? Vem/vilka
kan hjälpa?
Vad behöver föräldrarna för hjälp?
Är skolsituationen anpassad efter elevens behov?
Behöver vi hjälp?
Samarbete med skolan
Hjälp skolan att förstå problematiken och funktion av beteenden
Ha ett tätt samarbete så att behandling och skola bildar en
helhet
Arbeta aktivt för att föräldrar och skola att få ett bra samarbete
Gör eventuella anpassningar som behöver göras
Minska glappet mellan hem och skola
Interventioner i skolan
• Behöver anpassningar göras?
• Tydlig planering för hur skolsituationen ska se ut vid
skolnärmandet
- Vanligt schema/anpassat?
-Hur ska eleven ta igen det han/hon missat?
• Hur vill eleven bli bemött? Info till klassen?
• Samarbete/kommunikation
- Vem i skolan är vår/familjens kontaktperson?
• Svårigheter
- Förberedelser för svårigheter som kan uppstå. Hur ska
eleven/lärarna hantera dem? Vem ska eleven vända sig
till?
Åtgärder som kan vara aktuella
Elev:
• Specifik
problematik
• ADL
• Aktivering
• Färdighetsträning
Skola:
• Pedagogisk anpassning
• Träningsarena för svårigheter
• Samarbete med föräldrar
• Plan för att ta igen det eleven missat
Föräldrar:
• Formulera
konkreta
beteenden i
syfte att hjälpa
sitt barn
• Positiv samvaro
• Samarbete
med skolan
Andra aktörer t ex:
• Socialtjänst
• BUP
• Habiliteringen
Vilket mål jobbar vi mot?
Du kan om du vill!
Du kan om du vill!
Vidmakthållandefas
•
För att effekten av behandlingen ska hålla i sig på lång sikt
•
Minska intensiteten i behandlingen
•
Låta ungdom och föräldrar prova sina nya färdigheter
•
Ha kvar/ta bort behandlingskomponenter?
•
-
Skapa ett vidmakthållandedokument
Hur såg problemen ut innan behandlingen?
Behandlingens innehåll
Risksituationer
Tidiga tecken
Vad kan jag göra om problemen uppstår igen?
Analysera funktionen av skolfrånvaron
Kartlägg de specifika svårigheterna
Fundera på hur det går att träna i skolmiljö
Minska glappet mellan hem och skola
Jobba på relation och allians
Skapa en känsla av meningsfullhet och tydligt syfte
När problematiken är komplex behöver samarbete och
samverkan fungera som bäst!
Utnyttja den kunskapsbank ni besitter!
Ta tag i problemen när de är små!
Enas kring metod och förhållningssätt!
Tack för att ni lyssnade!
www.magelungen.com

similar documents