Glærur - Samtök atvinnurekenda á Akureyri

Report
EFST Á BAUGI Í SKATTAMÁLUM
SAMTÖK ATVINNUREKENDA Á AKUREYRI
Hádegisverðarfundur 6. febrúar 2014
ERINDIÐ Í DAG
 Nýlegar breytingar á lögum og reglum um skattamál
 Helstu álitamálin í skattframkvæmdinni í dag
 Réttaröryggi í samskiptum við skattyfirvöld
NÝLEGAR BREYTINGAR





Afnám 20/50 reglu vegna arðgreiðslna
Umtalsverð hækkun á reiknuðu endurgjaldi
Tekjuskattur einstaklinga - lækkun
Skattlagning hagnaðar af afleiðusamningum
Tekjuskattur fyrirtækja
- Milliverðlagsreglur (transfer pricing)
- Samruni yfir landamæri (millilandasamruni)




Tryggingagjald og gjald í ábyrgðarsjóð launa - lækkun
Stimpilgjald – ný lög og verulegt afnám gjalda
Skattar á fjármálafyrirtæki
Gjaldskrárbreytingar; nefskattar og krónutölugjöld
AFNÁM 20/50 REGLU
 20/50 regla í gildi frá árinu 2010, en í henni fólst að ef heimil arðsúthlutun
úr hlutafélagi eða einkahlutafélagi fór samtals yfir 20% af skattalegu
bókfærðu eigin fé viðkomandi félags taldist það sem umfram var til
helminga laun (50%) og arður (50%).
 Gilti um þá sem bar að reikna sér laun sem starfandi hluthafar.
 Reglan sætti mikilli gagnrýni:
-
flókin; starfandi hluthafar, mismunandi eignarhlutir etc.
stuðlaði að því að menn skiptu um rekstrarform (samlagsfélög – slf.)
úthlutun arðs hætt í þeim eina tilgangi að komast hjá því að falla undir regluna
breytingar á reglunni til skýringa 2011
fyrst þokkalega ljós í ákvarðandi bréfi sumarið 2013!
=> Tekin ákvörðun um að fella regluna á brott, en samhliða farið í
endurskoðun á reglum um reiknað endurgjald
REIKNAÐ ENDURGJALD – VERULEG HÆKKUN

Reglur um reiknað endurgjald – Auglýsing nr. 1180/2012
 Hækkun um tugi prósenta
 Lögmenn kveinka sér – úr fréttablaði Lögmannafélagsins sem kom út í gær:
Hækkun reiknaðs endurgjald lögmanna 2014 - skýringa óskað frá ríkisskattstjóra
Nýlega sendi Lögmannafélag Íslands bréf til ríkisskattstjóra þar sem óskað var skýringa embættisins á hækkun reiknaðs
endurgjalds fyrir árið 2014, m.a. fyrir lögmenn.
Þannig er t.d. gert ráð fyrir að lögmenn sem starfa einir eða með tvo starfsmenn eða færri, skuli að lágmarki reikna sér
mánaðarleg laun að fjárhæð kr. 850.000, en sambærileg viðmiðunarfjárhæð nam kr. 597.000 á árinu 2013. Hækkun milli ára er því
kr. 253.000 eða sem nemur ríflega 42%.
Í bréfi sínu til ríkisskattstjóra fer Lögmannafélagið fram á að embættið geri grein fyrir þeim forsendum sem liggja að baki þessari
umfangsmiklu hækkun, enda sé félaginu ekki kunnugt um sérstakar breytingar á tekju- eða launaumhverfi lögmanna á milli
skattaáranna 2013 og 2014.
Fjármálaráðherra var sent afrit erindis félagsins.
TEKJUSKATTUR EINSTAKLINGA - LÆKKUN
 Skatthlutfall ríkisins í skattþrepi 2 var lækkað um 0,5
prósentustig, eða úr 25,8% í 25,3%
 Neðri tekjuviðmiðunarmörk skattþreps 2 voru hækkuð
sérstaklega í 290 þús.kr. á mánuði.
 Þá lækkaði hlutfall ríkisins í skattþrepi 1 um 0,04 prósentustig
um leið og hámarksútsvar sveitarfélaga hækkaði um 0,04
prósentustig.
 Aftur á móti hækkar meðalútsvar í staðgreiðslu einungis um
0,02 prósentustig sem þýðir að svigrúm sveitarfélaga til
hækkunar var ekki nýtt að fullu.
TEKJUSKATTUR EINSTAKLINGA - LÆKKUN
 Helstu viðmiðunarstærðir tekjuskatts fyrir árið 2014
samanborið við árið 2013.
2013
2014
Útsvar
14,42%
14,44%
Tekjuskattur þrep 1
22,90%
22,86%
Tekjuskattur þrep 2
25,80%
25,30%
Tekjuskattur þrep 3
31,80%
31,80%
Tekjuviðmiðunarmörk í þrepi 1, kr.
241.475
290.000
Tekjuviðmiðunarmörk í þrepi 2, kr.
498.034
494.619
Tekjuviðmiðunarmörk í þrepi 3, kr.
739.509
784.619
48.485
50.498
Frítekjumark vaxtatekna, kr.
100.000
125.000
Frítekjumark barna yngri en 16 ára, kr.
100.745
180.000
Persónuafsláttur, kr. á mánuði
SKATTLAGNING HAGNAÐAR AF
AFLEIÐUSAMNINGUM
 Tekjur af afleiðusamningum nú skattlagðar sem
söluhagnaður/tap eigna í stað vaxtatekna/gjalda áður.
 Skiptir ekki máli fyrir fyrirtækin – en gríðarmiklu máli fyrir
einstaklinga.
TEKJUSKATTUR FYRIRTÆKJA - BREYTINGAR
 Milliverðlagning (transfer pricing)
- Settar reglur um verðlagningu í viðskiptum milli tengdra aðila; vísað til
milliverðlagsreglna OECD. Vísireglan að skattyfirvöldum er heimilt að gera
leiðréttingar á skattskilum tengdra aðila þegar verðlagning og/eða skilmálar í
viðskiptum eða fjárhagslegar ráðstafanir þeirra eru frábrugðnar því sem ætla
mætti að hefði verið í sambærilegum viðskiptum milli ótengdra aðila.
- Tengdir aðilar skilgreindir.
- Skjölunarskylda vegna verðlagningar milli tengdra aðila þegar um er að ræða
stór fyrirtæki (með árlega veltu eða heildareignir yfir 1 milljarði króna).
 Samruni yfir landamæri – millilandasamruni
- Við samruna hlutafélags yfir landamæri, við hlutafélög í öðru aðildarríki á
EES, EB eða í Færeyjum, verði lagður tekjuskattur á óinnleystan hagnað sem
til hefur orðið hér á landi eins og verið hefur, en veittur allt að fimm ára
greiðslufrestur á skattinum sé þess óskað.
- Með lagabreytingunni er komið til móts við dóm EFTA-dómstólsins sem
kveðinn var upp þann 2. desember 2013, þar sem niðurstaðan var sú að
íslenskar reglur um skattlagningu við samruna félaga brytu í bága við EESsamninginn.
TRYGGINGAGJALD OG GJALD Í ÁBYRGÐASJÓÐ LAUNA
LÆKKUN
 Í heild lækka gjöldin um 0,1 prósentustig á árinu 2014, um 0,1%
prósentustig til viðbótar á árinu 2015 og 0,14 prósentustig á árinu
2016, eða samtals um 0,34 prósentustig.
 Með þessum breytingum er ætlunin að létta allt að 4 milljörðum króna
af íslensku atvinnulífi.
 Þróun einstakra gjaldhlutfalla:
Tryggingagjald
2013
2014
2015
2016
Tryggingagjald, almennt
5,29%
6,04%
6,04%
5,90%
Atvinnutryggingagjald
2,05%
1,45%
1,35%
1,35%
Markaðsgjald
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
Gjald í Ábyrgðasjóð launa vegna gjaldþrota
0,30%
0,05%
0,05%
0,05%
Gjöld lögð á tryggingagjaldsstofninn alls
7,69%
7,59%
7,49%
7,35%
STIMPILGJALD
 Ný lög nr. 138/2013 - tóku gildi 1. janúar 2014
 Viðamiklar breytingar á núverandi gjaldtöku
- Afnám stimpilgjalds af lánsskjölum (skuldabréf, o.fl.), hlutabréfum,
skilríkja fyrir eignarhlut í félögum og félagssamninga,
vátryggingarskjala, aðfarargerða, leigusamninga um jarðir og lóðir,
heimildarskjala um veiðiréttindi, o.fl.
- Hækkun stimpilgjalds á skjölum er varða eigendaskipti á fasteign
eða skipum yfir ákveðnum stærðarmörkum (5 brúttótonn) – nema
eigendaskipti vegna arfs og búskipta hjóna. Hækkunin úr 0,4% í
0,8% hjá einstaklingum og úr 0,4% í 1,6% hjá lögaðilum. Þó er
heimilt að veita einstaklingum helmingsafslátt af stimpilgjaldi þegar
þeir kaupa sér í fyrsta sinn íbúðarhúsnæði til eigin nota.
SKATTAR Á FJÁRMÁLAFYRIRTÆKI
 Fjársýsluskattur
- Lækkun á á þeim fjársýsluskatti sem lagður er á laun, úr 6,75% í
5,5%.
- Sá þáttur fjársýsluskattsins sem leggst á hagnað fjármálafyrirtækja
umfram 1 milljarð helst óbreyttur.
- Fjársýsluskatturinn leggst einnig á tryggingafélög.
 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki – „bankaskattur“
- Hækkun úr 0,041% í 0,376% af heildarskuldum þeirra í árslok.
- Skattstofninn breikkaður þannig að nú tekur hann líka til lögaðila í
slitameðferð.
- Frískuldamark bankaskattsins er 50 ma.kr., svo sem frægt er orðið
GJALDSKRÁRBREYTINGAR; NEFSKATTAR OG KRÓNUTÖLUGJÖLD
3% HÆKKUN
2013
2014
almennt
24,46 kr
25,20 kr
sérstakt
39,51 kr (blýlaust)
40,70 kr (blýlaust)
54,88 kr
56,55 kr
gas- og dísilolía
5,75 kr
5,90 kr
bensín
5,00 kr
5,15 kr
brennsluolía
7,10 kr
7,30 kr
Jarðolíugas, annað loftkennt kolvatnsefni
6,30 kr
6,50 kr
eigin þyngd < 3.500 kg.
5.255 kr/ 126 kr
5.415 kr/ 130 kr
eigin þyngd >3.500 kg.
49.229kr/ 2,10kr/ 77.495kr
50.705kr/ 2,16kr/ 79.820kr
vindlingar
439,83 kr
453,00 kr
neftóbak
14,42 kr
14,85 kr
annað tóbak
15,73 kr
16,20 kr
552,48 kr
569,05 kr
27,62 kr
28,45 kr
Öl
91,33 kr
94,05 kr
Vín
82,14 kr
84,60 kr
111,85 kr
115,20 kr
0,126 kr
0,130 kr
18.800 kr
19.400 kr
9.604 kr
9.911 kr
Bensíngjald
Olíugjald
Kolefnisgjald
Bifreiðagjald
Tóbaksgjald
vindlingar - tollafgreiðsla
annað tóbak - tollafgreiðsla
Áfengisgjald
annað áfengi
Raforkuskattur
Útvarpsgjald
Gjald í framkvæmdasjóð aldraðra
HELSTU ÁLITAMÁL Í FRAMKVÆMDINNI Í DAG
 Öfugir, lóðréttir samrunar – skuldsettar yfirtökur
- Toyota (Hæstaréttardómur í máli nr. 555/2012) o.fl.
- Hvað með;
- Flóknari og samsettari samruna (fleiri rekstrarfélög etc.)
- Endurfjármögnun félaga í kjölfar slíks samruna; hlutafjáraukningu, eftirgjöf lána etc.
- Fjölmörg mál í farvatninu
 Skipting félaga samhliða sölu rekstrareigna
 Ólögmætar úttektir úr félögum (duldar arðgreiðslur, lán)
 Nýjir dómar Hæstaréttar um ábyrgð stjórnarmanna;12.
desember 2013, í málinu nr. 354/2013 og 23. janúar 2014, í
málinu nr. 388/2013.
RÉTTARÖRYGGI Í SAMSKIPTUM VIÐ SKATTYFIRVÖLD
 Ný skýrsla nefndar; fjármála- og efnahagsráðuneyti
- fyrsti liður í að kortleggja starfsemi stofnana skattkerfisins m.t.t.
réttaröryggis, skilvirknis og jafnræðis
- hvort gildandi réttur skapi hættu á tvíverknaði, óhagkvæmni,
misjöfnum niðurstöðum í samskonar málum og óþarflega löngum
málsmeðferðartíma.
 Niðurstöður
-
Skýra mörk skatteftirlits og skattrannsókna
Koma í veg fyrir endurtekna rannsókn sömu mála
Tvöföld refsing – ne bis in idem
Stytta þarf málsmeðferðartíma hjá yfirskattanefnd
Birta þarf úrskurði yfirskattanefndar
Tryggja/stykja eftirlit ráðuneytis með stofnunum og stjórnun þeirra
SPURNINGAR ?
Þakkar fyrir sig

similar documents