Interimistiskt förbud mot att ingå avtal

Report
1
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Interimistiska åtgärder i den svenska
OSUND
STRATEGISK
upphandlingsrätten
ANBUDSGIVNING
Generalforsamling i Dansk Forening for Udbudsret, Köpenhamn den
15 maj Pedersen
2012 / Delägare / Advokat
Kristian
21
september
2011Forssell, Delphi
Anna
Ulfsdotter
2
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Inledning – några privata reflektioner
•
Regler om interimistiska åtgärder finns i rättsmedelsdirektiv (2007/66/EG), som
är detsamma för alla medlemsländer (implementerat i Sverige den 15 juli 2010)
•
Trots detta stor variation – Sverige en oerhört aktiv marknad när det gäller
överprövningsmål
•
2010 – Sverige hade ca 3 500 överprövningsmål, 2011 – Sverige hade ca 2 700
överprövningsmål (jfr. Storbritannien)
•
Antalet skadeståndsmål enligt upphandlingslagarna få
3
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Agenda
•
Förlängd avtalsspärr vid ansökan om överprövning
•
Interimistiskt förbud mot att ingå avtal
•
Intermistiskt förbud mot att fullgöra ett avtal
•
När börjar domstols dom att gälla?
•
Avslutande reflektioner
4
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Olika typer av överprövningsmål i Sverige
•
Möjligt att ansöka om överprövning av upphandling (normalt ett
tilldelningsbeslut) – domstol kan förordna att upphandlingen får avslutas efter
rättelse eller att upphandling ska göras om
•
Möjligt att ansöka om överprövning av upphandling som är pågående (skall-krav
i strid med likabehandlingsprincipen etc.) – leverantören måste inte avvakta
tilldelningsbeslut
•
Möjligt att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet – domstol kan besluta
att avtal som har slutits mellan upphandlande myndighet och leverantör är
ogiltigt (Sverige, ogiltighet med retroaktiv verkan, ex tunc)
5
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Förlängd avtalsspärr vid ansökan om överprövning
6
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Överprövning av upphandling - avtalsspärr efter
tilldelningsbeslut
•
Under en viss period från det att tilldelningsbeslut meddelats råder ett
förbud mot att den upphandlande myndigheten tecknar avtal (s.k.
avtalsspärr).
•
Förbudet löper 10 dagar om elektroniska medel använts och 15 dagar om
andra medel använts. Eller en längre period om myndigheten föreskriver
det.
•
Fristen räknas från den dag då underrättelsen om tilldelningsbeslut
skickats ut till samtliga anbudsgivare. Den s.k. söndagsregeln gäller.
7
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Överprövning av upphandling – förlängd avtalsspärr
•
Om en leverantör skickat in en ansökan om överprövning inom
avtalsspärren inträder per automatik en förlängd avtalsspärr.
•
Det behövs således inget särskilt yrkande från leverantören eller någon
bedömning från domstolens sida. Det spelar inte heller någon roll om
ansökan har formella brister, såsom att det exempelvis saknas fullmakt i
original eller att ansökan inkommit till fel förvaltningsrätt.
•
Ansökningar som kommer in för sent avvisas.
8
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Överprövning av upphandling – förlängd avtalsspärr, forts.
•
Förvaltningsrätten kan i vissa fall upphäva den förlängda avtalsspärren.
Det ska emellertid röra sig om situationer där ansökan är uppenbart
ogrundad.
•
Jag känner inte till något fall där den förlängda avtalsspärren har
upphävts – ibland orimligt stor restriktivitet från domstolarnas sida.
•
Förlängd avtalsspärr inträder bara för den del av upphandlingen som
ansökan avser.
9
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Överprövning av pågående upphandling – osäkert läge
•
Kan förlängd avtalsspärr gälla även om avtalsspärr inte börjat löpa?
•
Vissa domstolar meddelar interimistiskt beslut eftersom en förlängd
avtalsspärr inte kan gälla utan att avtalsspärren har börjat löpa.
•
Andra domstolar anser att ansökan har kommit in i rätt tid och att om
tilldelningsbeslut meddelas under målets handläggning så gäller förlängd
avtalsspärr.
10
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Interimistiskt förbud mot att ingå avtal
11
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Interimistiskt förbud mot att ingå avtal tillämpningsområde
Domstolen kan besluta om interimistiskt förbud att ingå avtal i de situationer
då förlängd avtalsspärr inte gäller dvs. exempelvis vid
•
•
•
Förhandlat förfarande utan föregående annonsering
Återförvisning av mål från högre rätt
Överklagande (av förlorande leverantör) till kammarrätten och till Högsta
förvaltningsdomstolen
12
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Interimistiskt förbud mot att ingå avtal – former och
rättens bedömning
•
Kräver normalt sett ett uttryckligt yrkande från leverantören.
•
Rättens prövning inbegriper emellertid inte någon preliminär
bedömning av utfallet i målet på det sätt som gäller för andra typer av
förvaltningsmål (28 § FPL).
•
Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2003 ref. 64 och Rå 2005 ref. 17
visat att det i princip råder en presumtion för att interimistiskt beslut ska
fattas. Detta eftersom leverantörens möjlighet till prövning annars helt
riskerar upphöra genom att avtal tecknas.
•
Det är med andra ord relativt enkelt att få interimistiskt beslut.
13
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Interimistiskt förbud mot att fullgöra avtal
14
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Interimistiskt beslut mot att fullgöra avtal – yrkas
i mål som rör överprövning av avtals ogiltighet
•
Innebär ett förbud mot att verkställa avtalsförpliktelser under den tid
som en ansökan om överprövning av ett avtals giltighet prövas av
domstolen.
•
Det finns omständigheter som talar för att det inte ska råda samma
presumtion för interimistiskt beslut som gäller vid interimistiskt beslut
mot att ingå avtal. Leverantörens möjlighet till överprövning utsläcks
nämligen inte av att avtalet tillåts löpa. Frågan är – kommer hela avtalet
att fullgöras om inte interimistiskt beslut meddelas?
•
Det finns kammarrättspraxis som indikerar presumtion även här (se
Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1195-11 och Kammarrätten i
Göteborg, mål nr 3085-11 )
15
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
När börjar domstols dom att gälla?
16
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Överprövning av upphandling där
tilldelningsbeslut fattats – avslag
•
Den upphandlande myndigheten får inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det
att förvaltningsrätten eller kammarrätten avgjort målet.
•
Detsamma gäller om Högsta förvaltningsdomstolen återförvisar ett mål till lägre
instans.
•
Syftet med bestämmelsen är att skapa ett rådrum för leverantörens överväganden och
att säkerställa dennes möjligheter att överklaga domstolens avgörande och ge
leverantören möjlighet att yrka interimistiskt beslut i den nya instansen.
17
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Överprövning av upphandling där
tilldelningsbeslut fattats – bifall
•
Domstol har förordnat om rättelse - den upphandlande myndigheten behöver inte
avvakta utan kan direkt meddela nytt tilldelningsbeslut i enlighet med domen –
därefter ny avtalsspärr. (Klokast att avvakta, men ibland ont om tid)
•
Domstol har förordnat att upphandlingen ska göras om - den upphandlande
myndigheten kan omedelbart påbörja en ny upphandling. (Klokast att avvakta, men
ibland ont om tid)
•
Domstols dom börjar således gälla direkt – måste inte avvakta laga kraft. (RÅ 2005 ref.
17 Trängselskattemålet)
18
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Överprövning av avtals giltighet - avslag
•
Om ett interimistiskt förbud mot fullgörande fattats gäller det i tio dagar efter
domstols dom.
•
Under den tiden får förlorande leverantör överklaga till kammarrätt osv. samt yrka nytt
interimistiskt beslut där.
19
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Överprövning av avtals giltighet - bifall
•
Gäller en sådan dom omedelbart eller först när det har vunnit laga kraft?
•
Huvudregeln inom förvaltningsprocessen torde vara att avgöranden blir verkställbara
först vid laga kraft.
•
Kammarrätten i Göteborg har – med hänvisning till RÅ 2005 ref. 17
(Trängselskattemålet) – ansett att en dom med innebörd att ett avtal förklaras ogiltigt
gäller omedelbart på det sätt att myndigheten inte får använda avtalet som förklarats
ogiltigt. Kammarrätten i Stockholm har dömt i helt motsatt riktning.
•
Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i detta mål.
20
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Avslutande reflektioner
21
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Reflektioner
•
Det har traditionellt sätt alltid varit förhållandevis enkelt att få ett
interimistiskt beslut i svensk rätt – lika lätt som att ”få” förlängd
avtalsspärr
•
Det är naturligtvis mycket intressant att se om ogiltigheten gäller
omedelbart. Detta särskilt som vi i Sverige valt ex tunc ogiltighet.
22
15 maj 2012
Sverige - Interimistiska åtgärder överprövningsmål
Anna Ulfsdotter Forssell/ Partner / Advokat
Phone +46 8 677 55 21
Mobile +46 709 25 25 03
[email protected]
Advokatfirman Delphi Regeringsgatan 30–32 Box 1432 111 84 Stockholm Sweden
Telefon 08-677 54 00 Fax 08-20 18 84 www.delphi.se

similar documents