Undervisningen Bedömning

Report
Bedömning som motivation
och utvecklande
pedagogiskt verktyg
http://tankesmedjan.nu
Att synliggöra
det synliga lärandet
Slutseminarium 11/2-2013
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Deltagare Tankesmedja 7
Inspirationslitteratur
Processen fram till slutseminarium
Begreppsgenomgång
Kartläggningsverktyg
Synliggöra lärandet för kollegor
Synliggöra lärandet för barn
Synliggöra lärandet för elever
Gruppdiskussioner
Sammanfattning muntligt av
gruppdiskussioner
Deltagare Tankesmedja 7
Forskare och lärare från
högskolan
Thomas Småberg, Malmö Högskola
Anders Eklöf, Högskolan i Kristianstad
Lisbeth Amhag, Malmö Högskola
Alli Klapp, Högskolan i Kristianstad
Pia Thornberg, Högskolan i
Kristianstad
Yrkesverksamma från skolans värld
Paulina Nyhlén, Lund stad
Johan Krantz, Lund stad
Joakim Sahlin, Kristianstad kommun
Jessika Johansson Måsbäck, Lund öster
Marie Nilsson, Lund öster
Björn Persson, Svedala kommun
Jenny Andersson, Svedala kommun
Michael Rystad, Svedala kommun
Lars-Ola Olsson, Örkelljunga kommun
Inspirationslitteratur
Bedömning för
lärande
Lärande
bedömning
Kunskapsbedömning i
skolan
Christian Lundahl
Anders Jönsson
Skolverket, 2011
Norstedts, 2011
Gleerups, 2010
Processen
Orientering
Formativ miljö
Bedömning i förskolan
Feedbackprocessen
Kamratbedömning och
självvärdering
Kartläggning
Fördjupning
Feedback från
Mittseminarium
Hur kan vi med hjälp
av bedömning
synliggöra lärandet för
barn, elever och
lärare?
Dokumentation
Synliggöra lärandet för:
• Kollegorna
• Barnen
• Eleverna
Begreppsgenomgång
Forskarperspektiv
Kartläggningsverktyg
Begreppsgenomgång
Summativ
bedömning
Formativ bedömning
•
•
•
•
•
•
Mål för undervisningen
tydliggörs
Information om var eleven
befinner sig i förhållande till
målet
Återkoppling till eleven som
talar om hur eleven ska
komma till målet
•
Kamratbedömning
Bedömning för lärande: BFL
Mellansteg till
självvärdering
Kan ge återkopplingen en
annan karaktär än läraren
skulle gett
Checklista, matris
•
•
Bedömning som
sammanfattar elevens
kunskapsnivå i förhållande
till ett kriterium
Förhållningssätt till lärande
och kunskap som syftar till
att öka elevernas lärande
och kunskapsutveckling
Synlighet, delaktighet och
ansvar
Självbedömning
•
•
•
Bedöma sina egna arbete
Checklista
Matris
Feedback/respons
•
•
•
•
Uppgiftsnivå (knuten till
uppgift)
Processnivå ( förmågorna)
Metakognitiv (Hur ger man
sig själv och tar till sig
feedback)
Snabb, saklig, konkret,
exempel
Fem nyckelstrategier för att öka elevens medvetenhet
1) Att dela målen för lärandet
med eleverna.
Att förstå vilka mål vi
arbetar mot
2) Klassrumssamtalet knutet till
mål, synliggör lärandet
Undervisningen
3) Feed back som hjälper
eleven framåt – forward
Bedömning/
Utveckling och lärande
4) Självbedömning att
eleverna äger sitt egna lärande
Lära dig att lära
5) Kamratbedömning att aktivera
eleverna som resurser för varandra.
Lärande bedömning behöver
ej göras av läraren.
Att hjälpa och stötta
varandra
The black box
Kartläggningsverktyget
Syfte
Användas för att synliggöra det synliga lärandet. Ett
stöd för att kunna prata om formativ bedömning i
förskolan och undervisning i skolan.
Elever, lärare,
ledning, resurser,
föräldrar, stöd,
nationella prov,
kriterier och krav
The black box
Ökad
måluppfyllelse!
Kartläggningsverktyget
Utgångspunkt
Vad är kvalitet i undervisning – enligt forskning?
1)
2)
3)
4)
5)
Tydliggöra mål och kunskapskrav
Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
Återkoppling som för lärandet framåt
Aktivera eleverna som lärresurser för varandra
Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess
Kartläggningsverktyget
Utformning
Fem strategier
15 frågor kopplade till de fem strategierna
Begränsat antal frågor - effektiva
Två perspektiv
Strategin belyses både ur personal- och barn/elev-perspektiv
Skapa diskussion
Anpassningar
För 5-åringar (förskola) och för elever i språkintroduktion
används fem intervjufrågor.
Viss anpassning av personalfrågor förskola <> skola
Kartläggningsverktyget
Redovisning
Användarvänligt
Ska vara diskussionsfrämjande
Tydlig koppling mellan frågor och strategier
Tydliggöra likheter/skillnader mellan personal och barn/elev
Fokus på det väsentliga Sammanställningarna ska främja diskussionen kring den egna
verksamheten.
Motverka jämförelser mellan enheter
Synliggöra lärandet för
kollegor
13
Varför arbeta med BFL
Den nyzeeländske utbildningsforskaren John Hatties
forskningsöversikt Visible Learning
omfattar 800 metastudier av
andra forskare och totalt ingår
över 50 000 enskilda studier med
över 80 miljoner elever i det
underlag som ligger till grund för
hans forskning om vad som
påverkar elevers studieresultat
-
”Allting fungerar”
-
Det bör vara skillnad på
proffs och amatörer
-
De stora
effektskillnaderna ser vi
i undervisning där
formativ bedömning är
effektivast
Hur kan vi arbeta systematiskt för
att förbättra undervisningens kvalitet?
2 Analys av kartläggningen på
respektive enhet
1 Kartläggning utifrån
de fem strategierna
3 Val av strategi och
metoder för att
förbättra kvaliteten
1 Kartläggning
2 Analys
3 Strategi- och metodval
4 Arbete i undervisning
5 Uppföljning och
erfarenhetsutbyte
6 Arbete i undervisning
6 Arbete med metoder i
undervisning
15
4 Arbete med metoder i
undervisning
5 Uppföljning och
erfarenhetsutbyte
Utmaningar
Synliggöra lärandet, var befinner vi oss, vart är
vi på väg? På spåret.
Att skapa en gemensam bild, skolledarens
dilemma.
Forskning i vardagen, kartläggning, en del av
kvalitetsuppföljningen
Utmaningar
• Viljan att förändra, det vi gör är ju redan bra
• Tillåtande kultur, vi lär av våra misstag, finn
fem fel
• Är det OK att stå sidan om? Tydligt ledarskap
Utmaningar
• Skapa förutsättning för utveckling. Skapa
mötesplatser, tid för samtal, struktur i
samtal, samtalsledare, samtalsledargrupp,
dokumentation
• Utveckling tar tid, får det ta hur lång tid
som helst? Prioriterad utveckling men en
del av vardagen
Utmaningar
När vi reviderar våra ordningsregler ska det
ske i en formativ miljö, med ett formativt syfte
och med elevens utveckling som mål.
BFL i förskolan
Ett begrepp att diskutera och
fördjupa i förskolan
Hur kan vi arbeta med BFL i
förskolan?
•
•
•
•
•
•
•
Pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns lärande
Pedagogiska samtal barn-barn, barn-vuxen, vuxen-vuxen
En medvetenhet om att jag gör bedömningar
Ha ett didaktiskt förhållningssätt - Vad? Hur? Varför?
Sätta ord på barnens lärande
Feedback
Reflekterade frågor
Utmaningar i förskolan
•
•
•
•
•
Bedömning
Individnivå
Gruppnivå
Organisationsnivå
Reflektion kring egen
praktik
Undra vad
detta går ut
på?!
Om jag
är tyst
så går
det nog
bra…
Om eleven är medveten om vad syftet är med
det arbete som den utför förbättras inlärningen…
Synliggöra lärandet för elever
BFL syftar till
• Att alla eleverna ska delta i undervisningen
• Att alla eleverna ska komma framåt i sin
kunskapsinhämtning
Hur arbetar vi med BFL med eleverna?
• Respons:
• Konstruktivt
• Säga något viktigt om innehållet
• Vara kopplad till målen
• Lärprocess:
• Vad presterar eleven just nu?
• Vad förväntar jag mig att eleven ska prestera i en nära framtid?
• Hur ska jag kunna överbrygga skillnaden?
• Elevernas bedömarkompetens:
• Visa exempel av olika kvalitet och djup
• Att lära eleverna att själva bedöma kvalitet hjälper dem att bedöma både andras
och sitt egna arbete.
Utmaningar med eleverna
Synlighet
•Målet för undervisningen
måste tydliggöras för
eleverna
•Presentera målen så att
eleverna förstår
Delaktighet
•Eleven måste förstå och bli
delaktig om var
hans/hennes utgångsläge
är i förhållande till målen
•Progressionen dit
Ansvar
•Lärarens roll att genom
konkret och konstruktiv
feedback visa vägen
framåt.
•Two stars and a wish
Utmaningar
till gruppdiskussioner
• Hur gör vi i praktiken för att åstadkomma det
livslånga lärandet?
• Hur skapar vi samsyn från förskola till
vuxenutbildning? Gemensam bedömningskultur
• Hur skapar vi/främjar vi en formativ lärandemiljö?

similar documents