Min hälsoplan - Jämtlands läns landsting

Report
Ett utvecklingsprojekt i Landstinget i Jönköpings län
Presentation om Min hälsoplan 2.0
Min hälsoplan
är en e-hälsotjänst i Mina
vårdkontakter som kan
användas för att:
• Ge struktur i uppföljning
och egenvård
• Coacha patienterna med
feedback
och kommentarer.
• Få mer information vid
uppföljningsbesök
• Få resultat över tid för
att utvärdera insatser
• Patienterna följer och lär
av sina resultat
• Generera påminnelser
för egenvårdsaktiviteter.
1. Planering
2.Genomförande
3.Uppföljning
Om Min hälsoplan - projektet
• Projektet startade i november 2011där verksamhet från två
team och en patient varit med i utveckling och design.
• Under början av hösten 2012 testades prototypen av 5
team
– Dialysmottagning
– 2 diabetesmottagningar
– Vårdcentral (FAR)
– Rehabiliteringsenhet
• Under senare delen av hösten utvecklades versionen 2.0
• Release 1 februari 2013
• Sjukgymnast-team mfl. startar i samband med detta
Tjänstens uppbyggnad
• Hälsoplaner
– Kan innehålla en eller flera aktiviteter
– Är kopplad till en mottagning i Mina vårdkontakter
– En patient kan ha flera hälsoplaner och på olika mottagningar.
• Aktiviteter
– Innehåller 1 eller flera frågor som bestäms i aktivitetsmallen.
– Individuella mål
– Individuell schemaläggning som genererar påminnelser.
• Aktivitetsmallar
– Byggs på 4 typer av frågor, minst 1
– Mätningar, skattningar, Ja/Nej fråga, Fritextfråga
Motivation
Påminnelser
Smidigt
Trygghet
Personalens nya roll
• Helhetsbild
• Kommunikation
• Förändrade
arbetsuppgifter
• Nya kunskaper
Fördelar för patient
Fördelar för personal
• Bra överblick och påminnelser
• Inrapportering både via
dator och Smartphone.
• Kan kombinera kontroller med
andra aktiviteter som motion
• Tätare kontakt med
mottagningen
• Delaktiga och motiverade
patienter
• Möjlighet till tätare kontakt
• Bättre underlag för
uppföljning och
bedömning av
insatta åtgärder
• Bra verktyg vid
rådgivande samtal
Funktionsbeskrivning
1. Planering
1. Planering
2.Genomförande
Skapa
aktivitets-mallar
Patient och
vårdgivare gör
planering
tillsammans
3.Uppföljning
Skapa aktivitetsmallar?
•
•
•
En aktivitetsmall utformar man för att bestämma vilka
parametrar/frågor/värden som ska följas upp för en viss
patientgrupp.
Frågorna i mallen utformas så att patienten själv kan svara
utifrån egenvårdsaktiviteter.
Frågorna i mallen kan vara kopplade till en aktiv handling,
(exempelvis fysisk aktivitet eller att ta blodtryck) eller en
upplevelse (exempelvis smärtskattning eller motivation i
tobaksavvänjning)
Exempel på uppföljningsmallar
Mallarna kan utformas av
alla användare i Min
hälsoplan.
De kan sedan läggas på
tre olika nivåer
• Mottagningens egna
mallar
• Länsgemensamma
mallar
• Nationella mallar
4 typer av frågor
Det finns fyra stycken frågetyper som man bygger mallarna av. Dessa går att blanda
hur som helst och det finns ingen begränsning i hur många som kan läggas in i en och
samma mall.
• Mätning: Patienten svarar genom att ange ett negativt eller positivt siffervärde, med
eller utan decimal, i en bestämd enhet.
• Skattning: Patienten svarar genom att skatta ett värde på en skala mellan två
värden. Vilket som är högsta och lägsta värdet bestämmer mottagningen själv.
Likaså vad de betyder.
• Ja/Nej – fråga: Patienten svarar ja eller nej på en given fråga.
• Textfråga: Patienten svarar i fritext på en given fråga.
För mätningar går det att ställa in en individanpassad målnivå för patienten att förhålla
sig till, exempelvis 30 min motion om dagen eller blodsockervärde mellan 4-8 mmol/l.
Exempel på innehåll i några mallar
Ja/Nej fråga
Skattning
Dagligt blodsocker
Mätningar
Mätning
Mätning
Skattning
Mätning
Skattning
Mätning
Ni
bestämmer
Utforma dina mallar
själv och bestäm
ordningen
Planera aktiviteterna för
patienten/brukaren
• Använd de färdiga mallarna
• Anpassa målvärden och schemaläggning
• Kombinera flera aktiviteter för att skapa en hälsoplan
Minuter
Planera
-
-
Ställ in målvärden
Bestäm startdatum
Välj vilka
rapporteringsdelar som
ska vara med
Schemalägg hur ofta
aktivitet ska inträffa
Redigera hälsoplanen
-
Redigera målvärden,
rapporteringsdelar och schema
Avaktivera aktiviteter och
hälsoplaner
Planera fler aktiviteter
2. Genomförande
1.Planering
2.Genomförande
3.Uppföljning
Påminnelse
Rapportering
Påminnelsestöd för att utföra aktiviteter
• Påminnelser skickas via push-notis i Min hälsoplan appen
• Tiden för påminnelser är kopplade till schemaläggningen
• Mallarna kan redigeras eller tas bort så länge de inte
används för en patient.
Rapportera på aktiviteter
• Patient/Brukare kan rapportera på aktiviteter både genom
appen och på webben
• Rapportering kan göras till och med en vecka efter att
aktiviteten inträffade
• Rapporteringen blir direkt synlig för vårdpersonalen på
mottagningen.
Min Hälsoplan 2.0 är
byggd i Responsiv
Design
Påminnelser via
push-notiser
Ingen persondata eller
patientinformation visas i
meddelandet
Notifikationen kan när som
helst avaktiveras i telefonens
inställningar
Inloggning
med Mobilt
e-legitimation
Rapportera på aktiviteterna direkt i mobilen
Blodsocker
Stavgång
Tid: 30 min
Blodsocker
Värde: 4 – 8 mmol/l
Stavgång
Tid: 30 min
Värde
6
Eller rapportera i Min hälsoplan på webben
3.Uppföljning
1.Planering
2.Genomförande
3.Uppföljning
Återkoppling
till
vårdpersonal
Grafer
Återkoppling till vårdpersonal
• Personalen får på startsidan en översikt över de senaste
rapporteringarna där tidsintervallet kan ställas in av den
egna mottagningen.
• Personalen har möjlighet att kommentera en rapportering
samt ge beröm genom en ”gillla” knapp.
Patienter
Aktivitetsmallar
Rapportering utanför intervall
|
Blodsockervärde
Grafer
• Både patient/brukare och personalen på mottagningen kan
titta på rapporteringar i grafer.
• Varje mätpunkt i diagrammet är klickbar och ytterligare
information (så som fritextkommentar) kan visas upp.
• Det går att zooma in på ett specifikt intervall i grafen
• Data från alla rapporteringar går att skriva ut vid behov
Följ rapporterade värden i grafer över tid
Promenad (kilometer)
Anslutning av ytterligare Landsting
•
•
•
•
•
Alla Landsting i Sverige har nyttjanderätt av tjänsten som ligger i
Mina vårdkontakter
Halland och Västerbotten går med f.o.m 1 feb 2013 med ca 8
mottagningar var. (diabetes och levnadsvanor) Fler landsting
testar tjänsten under året.
Driften för 2013 är betald av Jönköping och tillsammans med
Halland och Västerbotten finansieras även en del utveckling under
2013.
Under 2013 krävs inget bidrag till drift och utveckling från andra
landsting som vill ansluta
F.o.m 2014 delas drifts- och supportkostnaden mellan de landsting
som använder tjänsten. I dagsläget beräknas denna ligga på
sammanlagt ca 350 000/år.(Inkluderar även Videotjänsten vilken vi
kommer försöka lägga som option i framtiden och kostnaden kan
då bli lägre)
Fortsatt samverkan
• Flera ytterligare landsting har visat intresse eller börjat planera för
testgruper
– Jämtlands läns landsting
– VGR
– Landstinget i Kalmar län
– Landstinget Västernorrland
– (Landstinget i Uppsala län)
• Fortsatt samverkan med projektet etjänster för stöd och behandling
(eFSOB)
Demomiljön, öppen för alla att
kolla in
• http://www.minhalsoplan.se/?page_id=19

similar documents