Ska relateras till examensmålen Är ett kvitto på att eleven är väl

Report
100p.
Gymnasiearbetet
• Ska relateras till examensmålen
• Är ett kvitto på att eleven är väl
förberedd
• Uppgifter kan tas fram i samverkan
med avnämarna
• Ansvarig lärare
• Handledare
• Medbedömare
Gymnasiearbetet – mot högskoleförberedelse
• Visar att eleven är förberedd
för högskolestudier
• Ett större arbete
•
•
•
•
•
•
Formulera frågeställning
Planera, genomföra och utvärdera
Redovisa och ge respons
Sammanfattning på engelska
Vetenskaplig metod
Kritiskt värdera källor
Gymnasiearbetet: betyg
•
•
•
•
Betyg E eller F
Läraren beslutar
Medbedömaren yttrar sig
Gymnasiearbete helt eller delvis på arbetsplats:
handledaren blir medbedömare
Hur går det till hos oss?
 Information om gymnasiearbetet
v. 10 för åk 2.
 v. 11 torsdag skall valblanketter inlämnade.
 v. 18 åk 3 visade sina projektarbeten –
utställning och möjlighet att fråga åk 3.
 v. 19 handledare publiceras – schoolsoft.
 v.20 första träffen med handledaren.
För er som är kvar:
 v. 22 information om gymnasiearbetet för de elever som ej åker på EU-
dim
måndagen den27 maj kl. 12.15 i
aulan.
 Sökträning och rep. källkritik med Helena i smågrupper under
tisdagen. Tider se schoolsoft.
Tider för infosök med Helena i sal 33. tisdag. 28/5 2013.
N2A. 10.00.
N2B. 11.00
S2. 13.00.
 Mål - Vad vill ni hinna med???
 Arbete under v. 22 tom v. 24. Fortsätt i höst.
Hösten 2013
 Information om gymnasiearbetet 10/9
 Rep. av källkritik och sökvägar – bibliotekarien.17/9
I Aulan 15.10.
 Att skriva vetenskaplig text - Svenska 3.
” Hugos lathund”
 Att intervjua – föreläsning tisdagen 15/10. I Aulan
15.10. Alla elever i åk 3.
 Kontakt med handledaren prel. tisdag em. (Några
grupper på andra tider.)
Tider.
 v. 40. Planering av gymnasiearbetet inlämnas till
handledaren. Respons veckan/orna efter.
 v. 47 ” råmanus” inlämnas – Respons ges
veckorna efter.
 v. 4 arbetet är klart och lämnas in.
 Redovisningar och oppositioner prel. start v. 7.
tisdagar eller den tid er grupp bestämt .
Mål för gymnasiearbetet
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för
högskolestudier inom i första hand det
naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska
utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en
frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett
större arbete som utgår från centrala kunskapsområden
inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en
skriftlig rapport med en kort sammanfattning på
engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete
muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.
Mål för gymnasiearbetet
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier
inom i första hand det samhällsvetenskapliga området. Det ska
utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt
planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från
centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska
redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en
medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets
innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse.
Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort
sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera
sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.
Gymnasiearbetet ingår i
gymnasieexamen och nivån ska vara
gymnasial. Omfattningen ska vara 100p.
Eleven måste ha ett godkänt
gymnasiearbete för att få en
gymnasieexamen, både inom
gymnasieskolan och inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå.
I gymnasieförordningen (2010:2039)
definieras gymnasiearbetet som:
En uppgift om 100 gymnasiepoäng som
eleverna genomför inom ramen för
examensmålen
Att göra NU!!
 Ämne
 Sök litteratur/ läs in/ begränsa
 Andra metoder
 Gör en tidsplan
 Starta loggbok eller blogg ( Wordpress)
 Handledaren- träffar
Loggbok/ blogg.
 Den skall dokumentera din process.
 Du skall reflektera över ditt arbete.
 Vara en kommunikationsväg med din handledare.
 Ligga till grund för bedömning av processen.
 Skriv regelbundet i din blogg/ loggbok ,när du arbetat.
Bloggga.
 Gå till Wordpress.com
 Skaffa dig ett konto.
 Välj så språk – svenska.
 Lägg till lija1
eller
[email protected]
din handledares mail.
 Se till att inte alla kan gå in i
din blogg.
I din loggbok bör du ta med:
Här i början:
Fundera på ditt ämne.
Begränsa.
Frågeställning.
Regelbundet skriva om:
Vad du läst/ arbetat med +
kommentar.
Uppskatta tiden för ditt arbete.
Planera framåt.
Problem som uppstår – kommentarer
- lösningar.
Nya idéer?
Hur fungerar din projektplan- tiden att göra lista.
Frågor till handledaren.
Bra länk: Ex. på arbeten- Se ert
program.
http://www.skolverket.se/forskola-ochskola/gymnasieutbildning/gymnasiearbetet
/gymnasiearbetet-1.181488
 Dags att arbeta!

similar documents