Presentation av ramverket för patientmedverkan (PowerPoint, nytt

Report
Ramverk för patientmedverkan
•
Syftet med ramverket är att skapa en helhetsbild över
patientmedverkan och en struktur för att arbeta med området.
•
Ramverket specificerar tre viktiga perspektiv för patientmedverkan.
Dessa är att hälso- och sjukvården utvecklar vården tillsammans med
patient och närstående, att patienten är en part i beslutsprocessen
och vården bidrar till egenvård.
•
Ramverket beskriver åtgärder inom respektive perspektiv på
mikronivån, mesonivån och makronivån.
Patient/närstående och personal
UTVECKLAR vården tillsammans
Vad innebär det för patient
och närstående?
•
•
•
•
Det är naturligt och enkelt
för patienten att delge sina
upplevelser och
erfarenheter som är av
betydelse för att förbättra
vården.
Patient och närståendes
erfarenheter tas tillvara
som en resurs i
förbättringsar av vårdens
processer och rutiner.
Att patientens synpunkter
och förbättringsförslag
bidrar till att förbättra
vården.
Att bli inbjuden för att delta
och bidra i förbättringsarbete.
Vad patientmedverkan
innebär för hälso- och
sjukvårdspersonal
•
•
•
Testa i liten skala ett
arbetssätt där patient och
närståendes upplevelser
och erfarenheter tas
tillvara i ett förbättringsarbete.
Använd en metod om
stimulerar och underlättar
möte med patient och
närstående i förbättringsarbetet
Skapa rutiner för att aktivt
i vardagen efterfråga
patientens och
närståendes synpunkter
och förbättringsförslag.
Vad patientmedverkan
innebär för den operativa
ledningen på olika nivåer
•
•
•
•
•
Mål och strategier i vilka
patient/närstående ska
vara en aktiv part i
förbättringsarbeten.
Initiera och leda ett
arbetssätt där patient och
närståendes erfarenheter
tas tillvara på ett
systematiskt sätt.
Skapa rutiner för patienter
och närstående att lämna
synpunkter samt förslag
till förbättringar.
Agera på patienter och
närståendes synpunkter
och förbättringsförslag.
Följ upp och utvärdera
graden av patient- och
närståendes medverkan i
förbättringsarbete.
Vad patientmedverkan
innebär för den högsta
ledningen
•
Utarbeta övergripande
mål och strategier för hur
patienter och närstående
ska medverka till att
utveckla vården.
•
Agera på samlad analys
utifrån ärenden från Lex
Maria, IVO och
Patientnämnden.
•
Engagera och involvera
patienter och patientföreträdare i beslut som
berör vårdens utveckling.
•
Efterfråga resultat.
Patienten en part i beslutsprocessen
Vad innebär det för patient
och närstående?
•
•
•
En större möjligheter till
inflytande över sin vård och
behandling.
En ökad trygghet genom att
patienten är en part i
beslutsprocessen.
Vård och behandling formas
utifrån patientens egna
upplevelser och erfarenheter tillsammans med
vårdpersonalens kunskap
om sjukdomen på en
generell nivå.
Vad patientmedverkan
innebär för hälso- och
sjukvårdspersonalen?
•
•
-
-
•
Skapa ett arbetssätt i vilket
patientens är en part i
beslutsprocessen.
Arbetssättet innebär att
använda en metod som
bidrar till:
en gemensam vårdplanering med patientens
berättelse som utgångspunkt
att patienten är en
jämbördig partner i
beslutsprocessen.
ömsesidig respekt för
varandras kunskap
att patients berättelse och
vårdplanen dokumenteras i
patientens journal.
Organisera mottagningsbesök, inskrivningsprocess
och utskrivningsprocessen
som möjliggör ett nytt
arbetssätt.
Vad patientmedverkan
innebär för den operativa
ledningen på olika nivåer
•
Utarbeta mål och strategier
för patientens delaktighet i
beslutsprocessen.
•
Skapa förutsättningar för
en organisation i vilken
patienten är en part i
beslutsprocessen.
•
Utveckla system som
underlättar för patienter
och närstående att ta del av
den information de
behöver.
•
Följ upp och utvärdera
graden av patientens
delaktighet i
beslutsprocessen.
Vad patientmedverkan
innebär för den högsta
ledningen
•
Utarbeta övergripande mål
och strategier för
patientens delaktighet i
beslutsprocessen.
•
Efterfråga resultat på
patientens delaktighet i
beslutsprocessen.
Vården bidrar till EGENVÅRD
Vad innebär det för patient
och närstående?
•
Patienten har tillräckligt
med stöd för egenvård.
Vad patientmedverkan
innebär för hälso- och
sjukvårdspersonal
•
•
•
Kunskap om inlärning av
lärandet. Hur man utgår
från patientens
perspektiv för ett
optimalt lärande.
Vad patientmedverkan
innebär för den operativa
ledningen på olika nivåer
Vad patientmedverkan
innebär för den högsta
ledningen
•
Utarbeta mål och strategier
för egenvård.
•
Utarbeta övergripande mål
och strategier för egenvård.
•
•
Efterfråga resultat
Att utveckla rutiner för
att genomföra en
egenvårdsbedömning.
Skapa förutsättningar för
att professionen får optimal
kunskap om lärandet.
•
Att utveckla rutiner för
att planera egenvården
tillsammans med patient
och närstående eller
andra berörda.
Skapa förutsättningar för
att bra rutiner och
arbetssätt för säker
egenvård utarbetas.
•
Följ upp och utvärdera
behov och genomförandet
av egenvård.

similar documents