Att synliggöra lärandet

Report
Att synliggöra lärande
Förmågor, metoder och modeller
i mitt flippade klassrum
Charlotta Karlsson, Östergårdsskolan, Halmstad
@FrokenFlipp
www.mittflippadeklassrum.wordpress.com
Vad skiljer den skola du gick i
från dagens skola?
CI? Kunskapskrav? Förmågor?
Vad är egentligen vad?
Förmågor i mitt klassrum
•
•
•
•
•
Kommunikativa förmågan
Begreppsförmågan
Analysförmågan
Informationshanteringsförmåga/
procedurförmåga
Metakognitiva förmågan
Synliggör – förtydligar –
skapar en röd tråd mellan
ämnen
Analysförmågan
 Kunna
förstå och beskriva orsaker
och konsekvenser
 Kunna förklara och visa hur saker
hör ihop (samband)
 Kunna jämföra saker och se hur de
är lika och olika varandra.
Kommunikativa förmågan
Kunna samtala, resonera och diskutera
med varandra.
 Våga säga vad man tycker och stå för det
man tycker.
 Kunna uttrycka sina egna åsikter.
 Kunna berätta vad man tycker så att
andra förstår.

Informationshanterings/procedur
förmåga
Kunna söka efter och samla ihop information du
vill ha
 Kunna sortera/granska information du hittar
 Följa recept, följa en stickbeskrivning

Begreppsförmåga
Förstå vad begrepp och ord betyder.
 Förstå hur begrepp och ord hör ihop.
 Kunna använda begrepp och ord på nya sätt.
 Kunna använda dessa ord och begrepp vid olika tillfällen.

Metakognitiv förmåga



Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa
resultat.
Fundera över vad som är möjligt eller inte möjligt i
olika situationer
Kunna bedöma sin egen insats
När eleverna vet vad det är vi
bedömer kan de också veta vad det
är de ska utveckla!
Förmågepussel –
vad tränas i varje förmåga?
Synligt lärande –
framgångsfaktorer enligt Hattie




Tydligheten i lärandemålen med specificeringar av
kriterier för måluppfyllnad – Planering m kunskapskrav
Användningen av flera ändamålsenliga
undervisningsstrategier – Lektionsupplägg/övningar
Ett synligt lärande och undervisning som utgår från
elevens perspektiv – Var befinner sig eleven och vad är
målet, hur tar vi oss vidare (delmål)? - Formativ
undervisning
Närvaron av återkoppling som är fokuserad på rätt
undervisnings- & färdighetsnivå – Feedforward/formativ
bedömning
Bedömning för lärande, inte bedömning av lärande
Att skapa förståelse för innehåll
Hur presenterar du det centrala
innehållet för dina elever?
Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel
olika tillgång till utbildning, hälsovård och
naturresurser samt några bakomliggande
orsaker till detta.
 Enskilda människors och organisationers arbete
för att förbättra människors levnadsvillkor

De stora frågorna
Varför är vissa länder fattiga och andra länder
rika?
 Vad får det för konsekvenser för människorna?
 Hur kan dessa skillnader mellan länder minska?

Frågor för att skapa lärande
Vilka förmågor/färdigheter ska eleverna
öva?
 Hur synliggör jag för eleverna vilken
förmåga/färdighet de övar?
 Vilka kunskapskrav är de kopplade till?
 Hur synliggör jag för eleverna syftet med
övningen?
 Vilka metoder använder jag och varför
använder jag dessa?

EPA-metod
Enskild/par/alla
Enskilt
Om du kunde ändra en sak som skulle
förändra världen – vad skulle du ändra och
varför?
Vad anser ni vi ska satsa på nu för
att kunna påverka framtiden?
Industrialisering
Bättre
sjukvård
Bygga fler
skolor
Bekämpa
HIV/AIDS
Bekämpa
befolkningsökningen
Wild Card
Bygga fler
brunnar
Effektivare
jordbruk
Bygga
bättre
vägar
Par/basgrupp
Vilken ”rättighet” väljer ni att sätta
överst?
 Hur resonerade ni?
Orsaker/konsekvenser
Långsiktiga/kortsiktiga
Ekonomiska/politiska/sociala/miljökonsekvenser
Individ/grupper/hela samhället
 Vad väljer ni som Wild Card? Varför?

Analysmodell
Utvidgad analysmodell
Alla
Presentera gruppens tankar
 Vilka likheter ser vi mellan gruppernas
resonemang?
 Vilka skillnader?
 Går det att ”rangordna rättigheter”?

Vilka förmågor har vi tränat?
Har vi tränat det vi ska bedöma?
 Eleven
för resonemang om orsaker
till och konsekvenser av ojämlika
levnadsvillkor i världen
 Eleven ger då (enkla och tillviss
del/utvecklade och relativt
väl/välutvecklade och väl)
underbyggda förslag på hur
människors levnadsvillkor kan
förbättras.
Analysförmågan + kommunikativa
förmågan
Låt eleverna öva på de förmågor vi
bedömerbedöm de förmågor som eleverna övar!
Riktad skrivningbedömningstillfälle och tillfälle för lärande!
-
Öppna frågor
Formativ bedömning
Matris/kamratrespons/feedback
Visa att man skapat förståelse utifrån fakta
Förr, nu – och sen då?
• Se orsaker och
konsekvenser
• Se samband
• Ge förslag på hur vi
kan påverka, underbygg
med fakta
Feedback och respons - varför inte
bara poäng och betyg?
Var befinner jag mig i förhållande till
målet?
 Vad behöver jag utveckla för att komma
vidare?
 Vilka verktyg kan jag använda och vem
kan jag ta hjälp av?

”Nu vet jag vad det är jag ska utveckla. Det
säger mer än om man får 30/40 på ett prov.
Man blir inte lika stressad av dina prov”
Kamratbedömning
2 stars and a wish
Kamratrespons
Kahoot.it
Engagerar och väcker intresse hos eleverna
 Interaktivt
 Tävlingsmoment

Mentimetergovote.at nr 538187
”Exit-ticket” Snabbt kolla av om alla elever
hänger med
 Låta eleverna värdera sin egen insats
 ”Tvinga” alla att tänka till!

”Var den ledare
du själv vill möta”
M. Gunnarsson

similar documents