Kostnader ved vannbåren varme i bygg

Report
Rapport- Konverteringskostnader
fra el til vannbåren varme
Norsk Fjernvarme, Fjernvarmedagene
Oslo, 29. september 2010
Multiconsult AS v/ Anders Meinert
1
INNHOLD
1. Innledning og arbeidsmetodikk
2. Prisutvikling rørarbeider (SSB)
3. Rørleggertariffen
4. Forbrukerundersøkelser/internett forum
5. Studie fra Prognosesenteret (Enova) mars 2010
6. Oppsummering av vår analyse (tall og utfordringer)
7. Veiene videre
2
Arbeidsmetodikk del 1
 Rapport 2007- utgave 1- julemøte NFV 2007
 Kvalitetssikring av gamle tall + innhenting av nye
 Grensesnitt anayse: kun radiator/gulvarmesystem IKKE
varmesentral++
 Sjekk av forprosjekttall 2007, om de har blitt realisert?
 Mangel på ROT kostnads erfaringstall
ROT =Rehab, Ombygging, Tilbygg
derfor innhenting av forprosjekt/analyse og tall på nye bygg
3
Arbeidsmetodikk del 2
 Begrenset til Småhus, Boligblokker, Næringsbygg
 Litteratur søk, markedsundersøkelser, kostnadstall fra aktører i
markedet (konsulenter, byggherrer, rørleggere etc.).
 Sammenligning med andre rapporter
- Prognose senteret (Enova) 2010,
- Holte byggnøkkel
- Danmark Sverige
4
PRISUTVIKLING Rørleggerarbeider
SSB :Kostnadsindeks for varmeinstallasjoner, næringsbygg
5
Rørleggertariffen: nye versus eldre bygg
Arbeidsbeskrivelse
6
Nybygg
Eldre bygg
med ryddet
tilkomst
Eldre
bygg i
bruk
Differanse
nye og eldre
bygg
a) For alt arbeid i enebolig,
rekkehus og boligblokk
33%
37%
40%
4-7%
b) For alt arbeid i
storindustri
c) For alt arbeid i andre
typer bygg en a og b over
28%
37%
45%
x
41%
48%
60%
7- 19%
d) For alt arbeid i fyrrom og
tekniske rom
e) For utvendig arbeid på
industriområde
70%
80%
90%
10-20%
20%
20%
20%
x
f) For sprinkleranlegg med
over 100 hoder i åpne
lokaler
15%
18%
45%
x
Rørleggertariff oppsummering
.
 Differansen mellom nybygg og eldre
- Ryddet bygg 4-10 %
- Bygg i bruk. 7-20 %
 Tariffen gjelder kun timeprisen (ca 50%),
ikke inkl rør, deler adm og rigg. (ca 50%)
- Ryddet bygg 2 - 5 %
- Bygg i bruk 3,5 -10 %
7
INTERNETT FORUM
 Diskusjonsarena, løsninger og priser
 Liten gjennomsiktighet i bransjen?!
 Et forum gjør det bedre/enklere å sammenligne priser
løsninger, evt. svartliste dårlige/fremheve gode
leverandører/entreprenører
– Bra for privatmarkedet
– Høyere kvalitet og lavere priser
8
Prognosesenteret rapport mars 2010 (Enova)
 Hovedmandatet var å sammenligne norske og svenske priser
 Avdekker store geografiske forskjeller i priser, både i Norge og Sverige
(Vest Norge ligger veldig høyt i Norge)
 Mangel på gjennomsiktighet mellom kunde og tilbyder
 Vår Observasjon: Store differanser mellom min og maks priser
For eksempel ROT kontorbygg i Norge, fra 250-2000,- kr/ m2
ROT småhus m/konvektor i Norge, 150-1700,- kr/ m2
 Snitt prisene er ”for” høye?!
- Generelt: Stor usikkerhet (innhold i prisene)
9
Prognosesenteret Tabell: ROT boliger
\
10
Oppsummering av kostnader i vår analyse
Type bygg
Variasjon i pris
eks mva
Snittpris (middel)
eks mva
Enebolig
270 - 777 [kr/m2]
470*-525 [kr/m2]
Boligblokk
238 - 855 [kr/m2]
545 [kr/m2]
Næringsbygg -varme
295 - 900 [kr/m2]
595 [kr/m2]
Næringsbygg- vent
60 - 120 [kr/m2]
90 [kr/kW]
11
Noe eksempler på innhentede tall
Eneboliger 2009-10
Type bygg
Beskrivelse
Nybygg Rekkehus,
2
Oslo 154m
Gulvvarme i betong kjeler,
sponplater med spor i 2. etg.
625 kr/m
Nybygg- Enebolig,
2
Holmenkollen, 300 m
Gulvarme, betong kjeller,
trebjelkelag 2. etg.
400 kr/m
ROT Enebolig
2
Bygdøy 390 m
Gulvvarme alu.kassetter i gulv
615 kr/m
ROT, Villa (1935)
2
Grefsen, 154 m
Gulvvarme i trebjelkelag
termostater, 2009,
470 kr/m
12
Pris eks mva
2
2
2
2
Noe eksempler på innhentede tall
Næringsbygg diverse hele landet -2006-07
Type bygg
Beskrivelse
Pris eks mva
Skolebygg på
vestlandet
ROT, varme
450 kr/m
AnalyCen
laboratoriebygg
1827 m , Inkludert mottaksrom for
lokal fjernvarme, men eks. veksler
Industribedrift Volmax
lastebilverksted og
salgshaller
Lena Videregående
skole - Oppland
fylkeskommune
13
2
2
2
5064m Radiatorer
475 kr/m
2
2
250kr/m
2
1200 kr/m da inkl 200 m utvending
rør, vekslere og overordnet
styresystem
900 kr/m
2
Noe eksempler på innhentede tall
Næringsbygg – Kontorbygg Oslo 2009-10
Type bygg
Kontorbygg, Skøyen
Beskrivelse
Pris eks mva
2
Nybygg 24500m , radiatorer
2
Kontorbygg, Majorstua Nybygg 21.700m , radiatorer
2
Kontorbygg, Sandaker ROT, 34.000m , rad (ryddet)
Kontorbygg, Nydalen
14
2
Nybygg, 15.000m radiatorer
2
425 kr/m
2
295kr/m
2
315kr/m
2
320 kr /m
Konverteringskostnader – oppsummering
(gjelder også nybygg)
 Årsaken til store prisforskjeller/variasjoner
15
A)
Tekniske valg/kvalitet
B)
Byggtype - konsekvenser
C)
Merkantil kvalitet
A Tekniske valg – prisvariasjoner/differanser
 Valg av gulvarmesystem (alu-plater, sponplater med spor, støpt i
betong, eller montert under gulv i trebjelkelag.
 Radiator ett-rørsystem versus to-rørs?
(Ett rørs er billigere men gir dårligere kvalitet og fleksibilitet)
 Med eller uten rom termostater?
På radiatorsystem er dette en
ekstrakostnad, På gulvarme er dette standard.
 Antall radiatorer/-konvektorer per kvm
16
B Byggets utforming– årsak til prisvariasjon
 Bygg type: Effektkrav? lavenergi, TEK2007? Etc.
 Byggets kompleksitet utforming og arkitektur.
Et bygg med mange vinduer og lange utvendige fasader blir dyrere, enn en
bygård klemt mellom andre bygg blir billigere bla pga. flere radiatorer.
 Er bygget i bruk eller, er det ryddet?
 Det er stor forskjell på ROT bygg:
Rehabilitering, Ombygging, Tilbygg. Tilbygg er i nedre skala (300-400 kr/m2)
og Ombygging i øvre del av skalaen ( 700-800 kr/m2 evt høyere).
17
C Merkantilt nivå - årsak til prisvariasjon
 Geografisk beliggenhet både lokalt og regionalt, marked,
 Anbudsbeskrivelser og innkjøpskompetanse.
 ”Pære eller banan”?
- Er Tappevann distribusjonsnett eller ventilasjonsanlegg inkludert?
- Er kjelanlegg eller avanserte styringssystemer inkludert?
- Er moms med?





18
Ledd i kjeden: Er prisen fra rør entreprenør eller totalentreprise?
Er det forprosjekt/analyse, budsjett eller ”som bygget” kostnad?
Er prisene konkurranseutsatt?
Prisutvikling, markedspris på stål,
Prissamarbeid?
– Noen observasjoner- 1
 Marginale merkostnad for utvidelse av varmeanlegg
ROT (og nybygg)
kr 250-300 kr/m2
 ROT nøkkeltall anslått til ca 5-20 % høyere kostnader
enn for nybygg
forutsatt Radiator- gulvarme i betong/gulvbjelkelag.
- Gulvvarme - ved valg alu. plater eller sponplater med
spor gir .+ 200-250kr/m2 (gjelder også nybygg)
19
– Noen observasjoner - 2
 Fordel ROT – Kan ha lavere rigg og adm kostforutsatt ryddet bygg
 Ulemper ROT – lengre og kompliserte traser,
oppheng av rør og radiatorer kan gjør
prosjektet mer tidkrevende.
20
Oppsummering – veien videre
 Nye, enklere evt. Billigere løsninger (Fokus næringsbygg)
FORSLAG: - Ventilasjonsoppvarming (i USA)?,
- Varmelister og store radiatorer ?
 Standardisering av rør og varme bransjen
(se hvordan elektrobransjen har kuttet på antall produkter?)
 Utdanning, spesialisering av industri/varme rørleggere.
 Se til Sverige og Danmark (5-10 år foran Norge.)
21
Oppsummering – veien videre
 ROT-pakker i Sverige dekker 50 % av ROT-kostnadene
opp til ett maks beløp.
 Enova vil lansere nytt program i 2011
 Støtte til ROT -gir bedre kundegrunnlag for FV selskap og
bedre økonomi på lang sikt
22
Noen linker:
http://www.vvshitlisten.dk/
http://www.dgc.dk/publikationer/notater/konvertering.htm
http://www.detgroennehus.dk/dk/bw296.asp
http://www.aa-f.kommune.no/?pageid=2760&pubid=37
http://www.tranemo.se/template4.asp?WebID=KOMMUN&LanguageCode=SWE
&CountryCode=SE&PageID=440
http://www.svenskfjarrvarme.se/download/3026/V%C3%A4%2014%20Elkonverte
ring.pdf
Noen referanse bygg/personer:
AnalyCen/Volmax
Oppland Fylkeskommune
Gausel og Goa Skole
Agder Energi
4 x kontorbygg i Oslo
4x Eneboliger i Oslo
Næringsbygg
Boligblokk (analyse 55 m2 leilighet)
23
Multiconsult v/Vidar Løchen (2007)
Morten Storsveen (2007-2010)
Multiconsult v/Terje Madsen (2007)
Kristoffer Oustad (2007-2010)
NVS Oslo, v/Andreas Torpen (2010)
Vatek AS, Oslo v/Svein Born (2010)
Sweco v/Tor Tveit (2007)
Norsk VVS v/Leif Amdahl 2008

similar documents