Att skriva uppsats

Report
Att skriva uppsats
Metodfrågor
Innehåll
• A. Rättsvetenskap, humaniora och
samhällsvetenskap (3-11)
• B. Att läsa och att skriva (12-16)
• C. Tre centrala frågor (17-24)
• D. Skrivandeprocessen vs. den färdiga
produkten (25-30)
• E. Metod(er) (31-34)
• F. Slutord (35)
A. Rättsvetenskap
• Rättsdogmatik (civilrätt, straffrätt m.
fl.)
• Rättsfilosofi (allmän rättslära)
• Rättshistoria
• Rättssociologi
• Rättsekonomi
Humaniora
• Rättsfilosofi och rättshistoria är
humanistiska discipliner.
• Att tolka och förstå.
Samhällsvetenskap
• Rättssociologi och rättsekonomi hör
till samhällsvetenskaperna.
• Att finna orsakssamband i samhället
och förklara.
Rättsdogmatik som humanistisk
disciplin
• Rättsdogmatiken har en
humanistisk prägel på det
sättet att den framför allt
handlar om tolkning av det
juridiska materialet.
RD en tolkande vetenskap
• Från vetenskaplig synpunkt är
rättsdogmatisk forskning en
ganska speciell verksamhet.
• Tolkning innefattar regelmässigt
värderingar.
Fakta och värden/normer
• Vetenskaplig verksamhet syftar till att finna
sanningen.
• Om värdeomdömen inte kan vara sanna eller
om de kan vara sanna endast i ljuset av en viss
(godtycklig) utgångspunkt, så har de inte i en
vetenskaplig framställning att göra.
Axel Hägerström
• ”Då vetenskapen endast har att
framställa, vad som är sant, men det
är en omening att betrakta en föreställning om ett böra såsom sann,
kan ingen vetenskap ha till uppgift
att framställa, huruvida vi bör
handla.” (OMFS s. 63)
Rekommendationer
• Visst kan man uppställa rekommendationer eller ta ställning för
eller mot något i sin uppsats.
• Men gör det tydligt!
Kritik
• Man kan förstås säga att någon
har rätt eller fel. Att säga att
t.ex. Ekelöf har fel i sin analys
är inte att värdera Ekelöfs
analys i den aktuella
meningen.
B. Att läsa och att skriva
•Att läsa en artikel (eller
bok) är en sak, att skriva
en är en helt annan.
Några skillnader
• Du måste välja ett ämne.
• Du måste formulera forskningsfrågorna samt
besvara dem.
• Du måste organisera och disponera uppsatsen.
• Du måste tänka på stavning, grammatik, stil
m.m.
Skriv, skriv om, skriv om igen. . .
• Börja skriva ganska snart (inom ett par
veckor). Läs din text många gånger och
gör de ändringar som behövs.
• Försök inte tänka ut allt i huvudet, för att
sedan skriva ned det ”i ett svep” de sista
dagarna.
Tänk på språket
• När du skriver måste du tänka aktivt på
språkfrågor.
• Använd ordböcker, Språknämndens
skrivregler m.m. och läs noga igenom vad
du har skrivit.
Att tänka fritt och att tänka rätt
• Originalitet uppskattas. Det
läsaren vill ta del av är framför
allt din analys av problemet, inte
din beskrivning av någon annan
persons analys.
C. Tre centrala frågor
• 1) Vad vill du skriva om?
• 2) Varför behöver detta ämne
behandlas?
• 3) Hur tänker du gå tillväga?
Fråga 1. Vilket ämne?
•Välj ett ämne som verkar
intressant och som du
kan hantera -- det får
inte vara för svårt.
Syfte
•Ange syftet med uppsatsen och låt detta
bestämma vad du
skriver och inte skriver.
Forskningsfrågor
•Precisera syftet genom
att formulera vissa forskningsfrågor.
Överflödiga delar
• Om vissa stycken eller
avsnitt inte står i någon
vettig relation till syftet,
ändra eller stryk dem.
Fråga 2: Varför detta ämne?
• Förklara varför detta är ett
viktigt ämne och varför de
frågor du ställer behöver
besvaras.
Fråga 3: Hur tänker du gå tillväga?
• (A) Förklara redan i inledningen hur uppsatsen är disponerad, d.v.s. vilka frågor du
kommer att diskutera och i
vilka avsnitt du kommer att
diskutera dem.
Fråga 3: Hur tänker du gå tillväga?
(B) Säg också något om den metod
du kommer att använda. Detta är
speciellt viktigt om du kommer att
använda en metod som är
främmande för rättsvetenskapen,
som t.ex. sociologisk metod.
D. Skrivandeprocessen vs. den färdiga
produkten
•Skrivandeprocessen är
en sak, den färdiga
produkten är en annan.
The Process of Discovery vs. the
Process of Justification
• Att lösa ett problem är en sak, att anföra
argument till stöd för lösningen är en
annan.
• Vetenskap
• Juridisk problemlösning
• Författande av domskäl eller artiklar
(1) Kronologi
• Du behöver alltså inte
skriva uppsatsen i kronologisk ordning – du kan
t.ex. skriva inledningen på
slutet.
Att förutsätta vad som skall bevisas
• Men du får givetvis inte förutsätta det som
skall bevisas.
• Det gäller att behandla argument och
motargument på ett opartiskt sätt.
• Partiskhet märks ofta.
(2) Kill Your Darlings!
• Att skriva om något är att lära
sig om detta. Men allt du
skriver ”under resans gång”
behöver inte ingå i den färdiga
produkten. Tänk på syftet!
Abstract/Sammanfattning
• Försök att sammanfatta din uppsats på en A4sida.
• Vitsen med denna övning är att du då måste
tänka igenom vad du har sagt och inte sagt i
uppsatsen och vad du vill säga. Vet du verkligen det?
E. Metoder
• Att skriva en rättsdogmatisk
uppsats innefattar alltså
tolkning av det juridiska
materialet.
(1) Metod för juridisk problemlösning
• Den juridiska metoden
• Rättskälleläran
Den juridiska metoden är obestämd
•Den juridiska metoden
är ganska obestämd.
(2) Metod för uppsatsen?
• Det finns ingen sådan
metod -- att följa de ovan
angivna tumreglerna är allt
man kan göra.
Oroa er inte!
•Låt inte alla krav förlama
er! Ni skall skriva en
uppsats, inte en
doktorsavhandling.

similar documents