Självdeklaration för vårdgivare

Report
Information från Pascalprojektet:
Självdeklaration vårdgivare
Instruktion för slutlig kontroll av lokala
förberedelser inför start av Pascal
ordinationsverktyg
Målgrupp: Personer i kommunerna med praktiskt ansvar
för att förberedelserna genomförs.
2012-05-23
Linn Wallér
[email protected]
1
Självdeklaration för vårdgivare – den
sista egenkontrollen
• Självdeklarationen är en Word-mall som ska fyllas i av
alla kommuner och skickas till de regionala
kontaktpersonerna, senast 14 dagar före tidpunkten för
migrering av det dosapotek som kommunen är kopplat till.
• Självdeklarationen har samma rubriker som ”Checklista
för säkerhetslösning” som tar upp alla nödvändiga
åtgärder som krävs för att Pascal ska fungera för er
organisation.
2
Tidsplan för dosmigrering
Tidpunkt
migr.
Dosrecept
i
receptdep
ån
Dosapotek
Kommentarer, berörda
landsting
Påverkan ÖV-apotek
Fre 23/3
(v12)
Må 26/3
(v.13)
Minimigrering: VGR (urval Mölndal). Första
Berör främst apotek inom
Göteborg
migreringstillfället i produktionsmiljö Mölndalsområdet
Fre 18/5
(v20)
Må 21/5 (v21) Göteborg
Vänersborg
Hela VGR
Berör främst apotek inom VGRområdet
Fre 25/5
(v21)
Må 28/5 (v22) Örebro
Örebro, Södermanland, Värmland,
Östergötland, Jönköping, Dalarna
Norrbotten, Västerbotten,
Västernorrland, Jämtland,
Gävleborg
Berör främst apotek inom
migrerade landsting
Fre 1/6 (v22) Må 4/6 (v23) Malmö
Skåne, Kronoberg, Kalmar,
Blekinge, Halland
Berör främst apotek inom
migrerade landsting
Fre 8/6 (v23) Må 11/6 (v24) Solna
Uppsala
Stockholm
Gotland, Norrtälje, Västmanland,
Uppland
Berör samtliga apotek eftersom
dosmigreringen är avslutad efter
denna migreringsomgång
Umeå
Sida
3
Vad varje kommunal vårdgivare ska
göra
• Arbetssteg
Hämta och fyll i självdeklarationen (Word-mall) och spara
dokumentet som ”Självdeklaration-kommunnamn”.
Skicka dokumentet med epost till er regionala kontaktperson (länk
till regionala kontaktpersoner
• En komplett ifylld och inskickad Självdeklaration
anger att samtliga nödvändiga lokala åtgärder och kontroller i
förberedelsearbetet för Pascal är genomförda
indikerar att ”allt är klart inför migreringen”
4
Hur vet jag att jag med gott
samvete kan kryssa för alla
punkter i Självdeklarationen?
5
Tre steg för kvalitetskontroll
1. Utför samtliga åtgärder enligt anvisningarna i ”Checklista
för säkerhetslösning”
Checklistan ger en sammanfattning av vad som måste åtgärdas lokalt i
kommunen. Checklistan innehåller också instruktioner och anvisningar
samt i vissa fall hänvisningar till andra dokument med mer detaljerad
information.
2. Kontrollera kvaliteten på informationen i HSA
 Kontroll
mot Socialstyrelsens register över hälso- och
sjukvårdspersonal (HOSP).
•
Kontrollerar att era HSA-uppgifter om personers
sjukvårdslegitimation och förskrivningsrätt stämmer med
Socialstyrelsens register.
 Kontroll
av nödvändiga uppgifter för Pascal
Kontrollerar att era HSA-uppgifter är korrekta och kompletta för att
ge legitimerad personal åtkomst till Pascal.
3. Testa att logga in i skarp miljö
6
1. Utför samtliga åtgärder enligt anvisningarna i
”Checklista för säkerhetslösning”
• Varje organisation ansvarar själv för att respektive moment i
checklistan åtgärdas och kontrolleras. Det är lämpligt att en
huvudansvarig utses som ansvarar för ”att allt blir gjort”
• Viktiga roller och kompetenser i arbetet med checklistan är
SITHS och HSA huvudadministratörer, IT-ansvariga och
verksamhetsansvariga (tex MAS)
• Länk till Checklistan
7
2. Kontrollera kvaliteten på
informationen i HSA
• Alla organisationer som finns på HSA Kataloghotell kan
använda ett kvalitetskontrollverktyg som heter HSA-portalen
för att kontrollera uppgifter mot Socialstyrelsens HOSP-register
samt för att verifiera att obligatoriska attribut för Pascal är ifyllda.
Se följande sidor för instruktioner kring användning.
• Ytterligare förutsättningar:
Kommunen måste ha godkänt i sin HPTA att Inera AB har rätt att för
kommunen räkning samköra HSA mot HOSP.
Endast HSA huvudadministratörer har rätt att använda dessa kontroller i
HSA-portalen.
8
2. Kontrollera kvaliteten på
informationen i HSA (forts.)
• Några kommuner har i dagsläget inte åtkomst till HSA-portalen
pga. att länen/regionerna har egna lokala HSA-kataloger med
egna administrativa webb-gränssnitt. I det fall din organisation
ingår i någon av dessa län behöver ni kontakta den lokalt HSAansvarige för att efterfråga motsvarande funktionalitet. Följande
län/regioner berörs av detta:
Region Skåne
Stockholms län
Örebro län
9
 Kontroll mot Socialstyrelsens register över
hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)
• Länk till HSA-portalen: https://hsa.inera.se/hsaportalen/
• Arbetssteg
Logga in
Välj kontrollen genom att markera rutan ”HOSP”
När kontrollen genomförs kontrolleras alla personer som registrerats i
HSA mot Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
• Vad får jag reda på?
Du får en avvikelselista över skillnader mellan uppgifterna i HSA och i
HOSP
Observera att gruppförskrivarkoder inte finns i HOSP och kommer
därmed upp som avvikelser. Välj inte dessa för uppdatering.
• Hur gör man? Se Wiki:
http://pascalforum.inera.se/mediawiki1.17.0/index.php/Kontroller_mot_HOSP
10
 Kontroll av nödvändiga uppgifter för
Pascal
• Länk till HSA-portalen: https://hsa.inera.se/hsaportalen/
• Arbetssteg
Logga in
Välj Kontrollkörningar och sen fliken Pascal
• Vad får jag reda på?
Alla personer som kommer upp med svart text i listan vid
kontrollkörningen har behörighet att nå Pascal dvs har rätt attribut satta
och har tilldelats minst ett medarbetaruppdrag med syfte ’vård och
behandling’
OBS! Om person listas i röd text (behöver kompletteras) med orsaken
”Personen saknar: SITHS-certifikat eller mobil+Systemroll.” kan det
bero på att certifikatet ännu inte har publicerats i HSA-katalogen. Vet ni
att personen fått sitt SITHS-kort kan ni ignorera meddelandet.
Hur gör man? Se webbinar:
http://webbtv.compodium.se/inera/webbinarier/20120305/
11
3. Test att logga in i skarp miljö
(enbart möjlig för legitimerad personal)
• Länkar:
www.eordinationpascal.se (Internet)
www.eordinationpascal.sjunet.org (Sjunet)
• Arbetssteg
Välj inloggningssätt
Välj uppdrag (om fler finns)
Välj arbetsplats (om flera arbetaplatskoder är registrerade på enheten
eller ev kopplade enheter)
Första sidan i Pascal syns
Sök absolut inte på någon patient eller personnummer innan ni är
migrerade. Detta är skarp miljö och ALLT LOGGAS!
LOGGA UT!
• Vad får jag reda på?
Att du kommer åt Pascal ordinationsverktyg, dvs att allt fungerar som
det ska
12
En väg in för alla supportärenden som
rör de lokala förberedelserna för Pascal
Om ni har följt alla anvisningar och genomfört alla
rekommenderade åtgärder och kontroller, men det fungerar
ändå inte som förväntat:
1. Gå igenom Checklista inför felanmälan till Nationell Pascalsupport
(länk till Checklistan)
2. Fortfarande problem? – kontakta Ineras införandestöd
•
Skicka ett mail till [email protected] och beskriv era problem. Glöm
inte att ange kontaktuppgifter, namn, e-post och telefon.
•
Inera kontaktar därefter er på det sätt som ärendet kräver.
3. Efter migrering kontaktas nationell Pascalsupport
•
http://inera.se/kundservice/Felanmalan/Pascal-support/
13

similar documents