Läs Carina Hedenborts föredrag om parallellprocesser och

Report
Södertälje 2014-03-17
Parallellprocesser i arbetet med
familjehemssekreterare och
barnsekreterare
Vilka glasögon tittar vi med ?
• Hur påverkar vårt eget anknytningsmönster
det vi ser och upplever?
• Som Barnsekreterare och
Familjehemssekreterare
Kort Definition
• Intersubjektivitet–känslan av att kunna dela
en upplevelse, ”the sharing of lived
experience of two (or more) people”
• Mentalisering-Att förstå att andras tankar och
känslor kan skilja sig från ens egna och att
göra egna och andras handlingar begripliga
utifrån bakomliggande mentala avsikter som
önskningar, känslor och föreställningar.
Mentalisering
• I föräldraskapet handlar mentalisering om att
kunna ta barnets perspektiv – att intressera sig
för barnets inre värld på ett sätt som barnet
uppfattar. ( jfr ”följa initiativ” )
• Men! Vi kan aldrig veta vad som rör sig i en
annans sinne!
• Att i samspel ”lära” barnet att barnets tankar och
känslor kan skilja sig från andras och att egna och
andras handlingar är begripliga utifrån
önskningar, känslor och föreställningar.
Trygg bas, säker hamn
•
Att bli avvisad vad betyder det för oss
?
• Trygg anknytning
• Otrygg anknytning men organiserad:
• Ambivalent anknytning/ oförutsägbart lyhört
• Undvikande anknytning/tar hand om mina behov
själv
• Desorganiserad anknytning/den jag är anknuten
till är jag mest rädd för.
Stress
• “ Kids in stress create in adults their feelings
and, if not trained, the adults will mirror their
behavior.”
• (Long & Fecser,2000)
• Ex still faces
Teorier som kartor i vår strävan att
erbjuda barn adekvat utvecklingsstöd
• Affektteori erbjuder ett perspektiv på det allra
mest grundläggande i vårt varande, förmåga att
reglera våra affekter, att bli medvetna om våra
känslor och koppla våra emotioner till olika
situationer.
• Finns samband mellan anknytningsteorin och
affektteorin- starka positiva affekter som glädje,
intresse, nyfikenhet, stärker anknytningen.
Affekterna driver på anknytningen
Föräldraförmåga
•
•
•
•
•
•
•
•
Grundläggande vårdaspekter
Trygghetsaspekter
Känslomässig värme
Empatisk förmåga
Stimulans
Gränssättning och vägledning
Stabilitet och förutsägbarhet
Intellektuell förmåga att tillgodose barnets behov
nu och framöver.
Barnets förmåga
• Tar barnet initiativ till att vara i samspel och
sätter ord till sina egna initiativ
• Får barnet bekräftelse av den vuxne och kan
barnet ta emot det och känna sig viktig,
självkänslan
• Bildas det en turtagning med rytm, tempo och
paus anpassat för barnet, så barnets fantasi
utvecklas
• Kan barnet uttrycka känslor
Barnets förmåga
•
•
•
•
•
•
Kan barnet se andras initiativ, titta.
Absorbera information
Uppfatta icke verbala signaler
Kan barnet ge och ta från andra
Kan barnet hantera problem o frustrationer
Har barnet kul när de leker med andra barn

similar documents