Kommunikation och samspel! Att stödja barns

Report
Kommunikation och samspel!
Att stödja barns utveckling av den känslomässiga
kommunikationen och samspelsfärdigheter i förskolan.
Siggi Olafsson
Utvecklingsledare
[email protected]
www.socialutveckling.goteborg.se
Verksamhetsområde Social utveckling
Färdigheter, hur lär sig barn?
Olika teorier beskriver det på olika sätt…
•
Sociokulturell perspektiv (L. Vygotsky, Roger Säljö)
• Social inlärningsteori (A. Bandura)
• Social utvecklingsteori (L. Vygotsky)
•
Neuropsykologi (R. Davidson)
•
Informationsprocessteori (G. Miller)
Verksamhetsområde Social utveckling
Social Inlärningsteori
Tankar
Preferenser
Temperament
Individens
beteende
Intelligenser
Individens inre
processer
Känslor
Miljön omkring
individen
Ansiktsutryck
Andra individer
Handlingar
Verbala utryck
Kultur
Social kontext
Verksamhetsområde Social utveckling
Olika kompetenser…
• Personlig kompetens kan beskrivas med
hjälp av tre undernivåer
• Intellektuell kompetens
• Fysisk kompetens
• Social kompetens
• Temperamentsfaktor
• Karaktärsfaktor
Greenspan (1981)
Verksamhetsområde Social utveckling
Social kompetens Färdighetsdimension
•
Empati – se saker från andras perspektiv och förstå hur andra har det, visa
omtanke och respekt för andras känslor och synpunkter, inlevelse och
medkänsla
•
Självkontroll – använda tankarna för att få kontroll över känslorna
•
Samarbete – dela med sig, hjälpa andra, följa regler och direktiv
•
Positiv självhävdelse – hävda egna uppfattningar och rättigheter på ett tydligt
och positivt sätt. Ta initiativ, presentera sig och kunna stå emot grupptryck
•
Problemlösningsfärdigheter – ha strategier för att kunna reflektera över social
problemlösning.
•
Ansvarstagande – hålla avtal och överenskommelser, visa respekt för andras
egendom och andras arbete
Verksamhetsområde Social utveckling
Empati
• Empati är förmågan att leva sig in i hur en annan människa känner sig
och använda denna förståelse i mötet med andra.
• Medkänsla, lyssnande och perspektiv
•
Uppmärksamma, tolka, förstå, visa/känna omtanke och att handla gott utifrån den
empatiska förståelsen.
• För att utveckla empati behöver barn egna erfarenheter av att bli
empatiskt bemötta. Genom detta lär sig barnen förstå sina egna känslor
och acceptera dem.
• Barn som bemöts med respekt utvecklar en god självkänsla d.v.s. de
förstår att de är värdefulla dvs en god självkänsla.
• Självkännedom och självkänsla underlättar förståelsen för andra
Verksamhetsområde Social utveckling
Vad är känslor för något?
• Grundaffekter och känslor är olika begrepp liksom
känslor och tillstånd är olika begrepp
• Känsla = inåt, egen beskrivning
• Affekt = utåt , egen beskrivning
• Färdigheter…
• Känna igen och benämna affekter, känslor– egna och
andras
• Kunna hantera affekter, känslor
Silvan Tomkins / Daniel Golema
Verksamhetsområde Social utveckling
Grundaffekter
 Positiva affekter
 Glädje
 Intresse
Negativa affekter
Avsmak (Äckel)
Avsky (Förakt)
Ilska
 Neutrala affekter
 Förvåning
Ledsenhet
Rädsla
Skam
Verksamhetsområde Social utveckling
Att möta känslor (Affekter)
Uppdraget är att stödja barnet i att möta sina och
andras känslor, för att lära sig…
(Det gör du automatiskt, på ett bra eller mindre bra sätt, ogenomtänkt eller genomtänkt…)
• Avvisande, Fördömande, Låt-gå
• God emotionell vägledning
Verksamhetsområde Social utveckling
Vardagssituationer
• Emotionell vägledning
• Övergångar
• Språket
• Pedagogen som modell
Verksamhetsområde Social utveckling
Pedagogiska principer
• Från enkla färdigheter till mer komplexa
• Samtal – Träna – Tillämpa
• Projektivt arbetssätt (inte på riktigt)
• Fokus på språket som verktyg
• Lärande i dialoger
Verksamhetsområde Social utveckling
Tack för uppmärksamheten !
www.socialutveckling.goteborg.se
Tips om förlag… www.nyponforlag.se
Verksamhetsområde Social utveckling
Emotionell vägledning
1) Uppmärksamma känslan
2) Låt känslan bli ett tillfälle till närhet och vägledning
3) Lyssna inkännande och bekräfta känslan
4) Hjälp till att sätta ord på sina känslor
5) Sätt gränser och hjälp till att hitta lösningar på problemet
Gottman
Verksamhetsområde Social utveckling
Självkontroll
• Självkontroll innebär att man kan hantera frustrationer
och starka känslor såsom ilska och besvikelser på ett
socialt acceptabelt sätt.
• Pedagoger kan lära barn att trösta sig själva och slappna
av också i svåra situationer.
• Barnen lär sig genom att imitera och därför fungerar
pedagogernas sätt att handskas med känslor och lösa problem
som modell för barnen.
• Barn och ungdomar utvecklas genom uppmuntran och
beröm då de bemöter andra empatiskt. De sociala
färdigheterna växer i och med att tänkandet utvecklas.
Verksamhetsområde Social utveckling
Sociokulturellt perspektiv på lärande
• Språkets betydelse…
• Språket är det viktigaste kulturella redskapet – ett redskap som
människor använder för att beskriva/förklara, förstå och tänka
kring omvärlden
• De språkliga verktygen får mening genom interaktion med andra
människor.
Verksamhetsområde Social utveckling

similar documents