Hästunderstött pedagogiskt

Report
*
Helen Hilltorn Bogren
Pedagog på särskolan Pegasus
[email protected]
Catharina Carlsson
doktorand & universitetsadjukt socialt arbete Linneuniversitetet
[email protected]
*
•
•
•
•
•
•
Haft egen häst sedan barnsben
Ungdomar – behandling
Specialpedagogik
Ridterapiutbildning
Hästunderstött pedagogiskt
arbete
Hästar har alltid funnits som en
del i mitt arbete som pedagog
och behandlare
Socionom
Magister i Folkhälsovetenskap
Ridterapiutbildning
Kursansvarig Hästunderstött socialt
arbete
Erfarenhet hästar sedan barnsben
Arbetat med hästar inom
Kriminalvården
Doktorand i Socialt arbete
*
PEGASUS
*
Tidigare forskning är inriktad på effekter
Pågående studie fokuserar på vad hästunderstött
socialt arbete egentligen innehåller.
Avsikten med Hästunderstött pedagogiskt & socialt arbete är inte att lära
sig rida.
Hästen används för att stödja det professionella pedagogiska & sociala
arbetet med klienten.
Den här formen av arbete definieras i vissa sammanhang som Ridterapi.
Valet att genomgående använda hästunderstött pedagogiskt eller socialt
arbete syftar till att tydliggöra att rör sig om mer aktiviteter med hästen
än att rida exempelvis skötsel av hästen, körning och voltige (gymnastik på
häst).
I tidigare forskning benämns hästen som;
en partner/medhjälpare, pedagog, bästa vän, katalysator,
metod, verktyg, metafor, motiverande kraft, dörröppnare,
spegel och beskrivs både som egen metod och som ett
hjälpmedel till befintliga metoder. (Ewing, MacDonald,
Taylor, Bowers, 2007, Klontz, Bivens, Leinart, Klontz, 2007,
Vidrine, Owen-Smith & Faulkner, 2002, Nebbe, 2003).
Hästens miljö anges vara en scen och liknas vid ett
samtalsrum där den professionella kan välja teoretisk
utgångspunkt (Karol, 2007).
Tidigare forskning väcker frågor om Hästunderstött socialt
arbete är ett arbetssätt, en insats, en aktivitet, ett
hjälpmedel, ett verktyg eller en metod
Gruppen ungdomar i våra
arbeten kan på grund av
sin/sina diagnoser ha svårt att
-reglera känslor
-skapa och upprätthålla goda
relationer
-stå ut i svåra situationer
-fokusera på här och nu
*
Hästen kan registrera feromoner från andra hästar
såväl som andra arter inkluderat människan. Denna
egenskap samt förmågan att läsa av röstläge,
kroppspråk gör det möjligt att läsa av människors
känslostämning (Ekesbo 2011, Grandin, 1998).
En studie visar att när människan har negativa
känslor mot hästen så leder det till att hästens puls
ökar. Neutrala eller positiva personer har inte samma
inflytande över hästen och människans attityd mot
hästen korrelerar med beteendet hos hästen (Hama
et. al. 1996, Chamove et.al., 2002).
Hästunderstött pedagosiskt & socialt arbete
-Utgår från dagsformen hos elev/klient
-Inte manualstyrt
-Går inte att ljuga inför hästen då ex. klienten och
personalens känslor speglas i hästen.
-Kommunikation och självkännedom är andra ord
som lyfts frekvent
-Erfarenheter som är överförbara på interaktion
med människor ex. säga nej.
-Möjlighet till närhet till hästen samt en tillit både
till hästen och till personalen.
-Det handlar om att vara i nuet och det ger
möjlighet att känna och utföra saker på riktigt
men inte fokus på prestation/värdering.
Trygg
Lugn
Fokus
GOD INLÄRNING
HarmoniHÄR &NU
-
Utmaningar
Nya upplevelser
Krav
BEGYNNANDE STRESS
Skadlig stress
• Fly
• Slåss
• Apati
• Ångest
• Självskadebeteen
de
• Utåtagerande
• Ätstörningar
• Psykisk sjukdom
• död
*
•
•
•
•
kräver HÄR & NU
Svarar direkt på HÄR & NU
Tydlig miljö
Goda förutsättningar att lyckas
*
1.
2.
Alla vuxna får göra först
3.
4.
5.
uppgiftsbana från marken
Hantera hästarna från marken tillsammans
med vuxna
uppgiftsbana uppsuttet
Rida ut
”När man jobbar med tjejerna här ute så
kan man ge varandra mer respekt på något
sätt. Man bli ju liksom mer på samma plan.
Det blir inte jag som jobbar och du som är
inskriven på det sättet utan man möts på
en mera neutral nivå och det kan jag känna
med dem barn som jag har varit med och
gjort terapeutiska verksamhet med häst så
har vi en annan relation även inne på
behandlingshemmet (Personal M)
Studera hästars beteenden och
flockar tillsammans med eleverna
Vilka möjligheter ger Hästunderstött
pedagogiskt arbete?
Bana väg för inlärning
Träna Impulskontroll
Praktisera nya strategier
Stärkt självkänsla
Alla skolämnen inryms i det
hästunderstödda pedagogiska arbetet
Dokumenteras i enlighet med styrdokument
och läroplan
•
•
•
•
•
Hästunderstött socialt arbete tenderar att
ge ungdomar och personal möjlighet att
vara i nuet och hästen dömer inte enligt
informanterna vilket öppnar upp för
acceptans och möjlighet att sätta ord på
känslor och tankar.
Situationer med hästen ger handlingsutrymme och öppningar till samtal som
inte sårar lika mycket då det är hästen som reagerar på det som sker.
”Vi har haft flickor som har varit väldigt låsta och sagt att det här
är lugnt. Jag har ingen ångest. Jag har inga problem. Jag har inget jag vill
prata om och sen så kommer dem inte upp, dem får inte ens komma nära
hästen och då kan jag faktiskt säga, när jag ser det här på hästen /…/då
använder jag ju den som spegel och det blir ganska odramatiskt. Men ändå
liksom svart på vitt för flickan att /…/ du kan inte ljuga för hästen och
hästen ger mig svaret. (Personal L).
- Tjejerna blir lugnare i stallet
Det kändes bra det var jätteskönt att jag kunde liksom hålla fokus och vara lugn
med en häst så. För jag brukar ju inte ha så lätt för att vara lugn./…/Man måste
ju mer vara lugn när man är när man har ridterapi än man måste vara när man är i
huset (Tjej S).
- Utåtagerande beteende uteblir.
Att man har en häst att ta hänsyn till, att dem är rädda om djuret. Att om jag
börjar skrika och slänga grejer kanske hästen blir skadad. Det är inget dem säger
med ord själva men jag kan se att tjejerna dämpar sig när dem är med hästen. Det
blir lugnare. Här inne kan en stol åka, dem drar ett glas eller jag håller inte med
dig och pang säger det bara. Nu är det ju ett tag sen det hände i och för sig men
det har hänt och då går grejer sönder. Men är vi i stallet går inga grejer sönder
möjligen att dem går i väg och går raskt därifrån (Personal S).

similar documents