Bilaga 3

Report
INDIVIDUPPFÖLJNING INOM
ÄLDREOMSORGEN.
När, var, hur och varför- en kort översikt.
INNEHÅLL
Myndighetsutövning och rätten till bistånd
 Biståndshandläggningsprocessen
 Individuppföljning
 Exemplet Anna
 Exemplet Erik

MYNDIGHETSUTÖVNING





Biståndshandläggare arbetar på
delegation från kommunens
Socialnämnd.
Beslut om bistånd enligt främst 4
kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL).
Den enskilde ska tillförsäkras en
skälig levnadsnivå.
Biståndet ska utformas så att det
stärker den enskildes jämlikhet i
levnadsvillkor, aktiva deltagande
i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under
hänsynstagande till människans
ansvar för sin och andras sociala
situation inriktas på att frigöra
och utveckla enskildas och
gruppers egna resurser och
verksamheten skall bygga på
respekt för människornas
självbestämmanderätt och
integritet (SoL 1 kap. 1 §).
BISTÅNDSHANDLÄGGNINGSPROCESSEN

Ansökan/anmälan
Den enskilde ansöker, anmälan sker från anhörig,
sjukvårdspersonal eller annan.
 Kan göras muntligt eller skriftligt.


Utredning


Beslut


Inhämtande av information och underlag så att beslut i
ärendet kan fattas.
Beslut om bifall eller avslag i ansökan. Vid avslag finns
rätten att överklaga beslut.
Verkställighet
Beställning skickas till vald utförare som tar emot och utför
beviljade insatser.
 Upprättande av genomförandeplan tillsammans med den
enskilde.


Uppföljning

Uppföljning av beslut på individnivå.
INDIVIDUPPFÖLJNING
Beslut om bistånd fattas med ett fastlagt
slutdatum.
 Omprövningsklausul- beslutet kan komma att
omprövas om väsentliga förändringar av de
förutsättningar som legat till grund för beslutet.
 Enligt Socialstyrelsen åligger det kommunens
socialnämnd att följa upp ärenden och beslut på
individnivå minst en gång per år.
 Syftet är att försäkra sig om att den enskildes
behov blir tillgodosedda och att de beviljade
insatserna utförs med god kvalitet.
 Uppföljning sker under pågående beslut och sker
olika ofta efter individuell prövning.

EXEMPLET ANNA




Anna har ramlat och
brutit lårbenet, befinner
sig på sjukhus.
Samordnad
vårdplanering hålls på
avdelningen innan Anna
återgår till hemmet.
Anna ansöker om
insatser i hemmet.
Enligt läkar- och
sjukgymnastbedömning
kommer det ta omkring
åtta veckor för lårbenet
att läka.
Anna beviljas hjälp i hemmet totalt sju gånger
per dygn. Beslutet gäller i tre veckor från då
Anna återgår till hemmet.
 Efter omkring två och en halv vecka gör
biståndshandläggare en uppföljning hemma hos
Anna.
 Handläggaren stämmer av om den hjälp Anna
beviljats har utförts av den valda
hemtjänstutföraren, hur har Anna upplevt
hjälpen, har hon fått vara delaktig i utformandet
och har en genomförandeplan upprättats?
 Hur ser Annas hjälpbehov ut idag, har det
förändrats?

FORTSÄTTNING…
Anna berättar att den hjälp hon beviljats har
utförts och hon tycker att det fungerat bra, hon
har känt sig delaktig i utförandet.
 Hennes hjälpbehov är förändrat då hon
återhämtat sig fort. Hon ansöker om fortsatt
hjälp i hemmet, nu totalt fem gånger per dygn
vilket efter utredning beviljas i fyra veckor.
 Handläggare följer sedan upp Annas beslut efter
tre och en halv vecka och fem veckor och beviljar
hjälp efter ändrat hjälpbehov.


Uppföljning på individnivå har i Annas fall varit
fokuserat på att de insatser hon beviljats har
verkställts och varit tillräckliga för att tillgodose
hennes behov samt att hon varit delaktig i
utformandet av insatserna. Täta uppföljningar
har gjorts för att tillgodose hennes ändrade
situation.
EXEMPLET ERIK



Erik har varit beviljad
hjälp i hemmet i fyra år.
Han har idag hjälp tre
gånger per dag och
serviceinsatser där
målet med insatserna
varit stödjande och att
kompensera förmågor
och ge hjälp att Erik
klarar sig själv så långt
som möjligt i övrigt.
Biståndshandläggare
tar kontakt med Erik för
uppföljning då hans
beslut snart löper ut.




Biståndshandläggare har innan hembesöket tagit del
av genomförandeplan och frågor ställs till Erik
gällande delaktighet, bemötande, kvalitet och
hjälpbehov.
Erik redogör för sin situation, anger ändrat
hjälpbehov och att han varit delaktig i utförandet av
genomförandeplanen, men vill ändra vissa delar i
den. Han upplever att han blir bra bemött.
Erik och biståndshandläggaren går tillsammans
igenom hans tidigare beslut och det framkommer att
den hjälp som han har idag fungerar som det var
tänkt.
Erik ansöker om samma hjälp som tidigare samt
hjälp med inköp på grund av ändrat behov och han
tycker att målet är att orka med andra saker i
vardagen.
FORTSÄTTNING…
Biståndshandläggare skriver utredning och
fattar beslut om bifall på det Erik ansökt om.
 Eriks mål är att klara sig så självständigt som
möjligt i övrigt och att det han inte klarar ska
tillgodoses med kompenserande och stödjande
insatser.
 Biståndshandläggare skickar beställning till
hemtjänstutförare.
 Hemtjänstutföraren upprättar tillsammans med
Erik en ny genomförandeplan för beviljade
insatser.
 Nästa uppföljning planeras om ett år.

TIPS
Socialstyrelsen och SKL:s öppna jämförelser
inom äldreomsorgen
 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalo
g/Attachments/18934/2013-1-5.pdf

FRÅGOR?

similar documents