Akreditasyon komisyonu_Calismalari_Kasim 2014

Report
Akreditasyon Komisyonu
Çalışmaları
1 KASIM 2014, Ankara
Prof. Dr. Sevda MÜFTÜOĞLU
Akreditasyon Komisyonu
Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Süreci
29 Mayıs 2013 toplantıda
• Öz değerlendirme Hazırlama Kılavuzu
• Özdeğerlendirme Raporu
• Histoloji Embriyoloji Lisansüstü Eğitimi Ulusal Standartları
belirlendi YYK ya sunuldu ve
• YYK nın kabulunden sonra derneğe iletildi
•TTB-UDEK-UYEK
Kurum Ziyaretleri, Yeterlik Belgesi Konulu Çalıştayı
19 Nisan 2014, Ankara
*Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Süreci başlatılmasına yönelik olarak
Hacettepe Üniv Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AbD ilk başvuruyu yapması planlandı
12. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
Ankara, 27.05.2014
• Akreditasyon Komisyonu:
3 asil, 2 yedek üye GENEL KURUL seçer
3 asil üye YYK tarafından seçilir
3 asil 2 yedek eğitim üst kurulu belirler
Toplam 9 asil üye
4 Yedek üye
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
Akreditasyon Komisyonu;
(2014-2016)
• Prof. Dr. Emel Koptagel (eski dönem)
• Prof.Dr. Gülçin Abban (eski dönem)
• Prof.Dr.Sevda Müftüoğlu (eski dönem)
•3 asil, 2 yedek üyeyi GENEL KURUL
seçer
•3 asil üye YYK seçer
•3 asil 2 yedek eğitim üst kurulu
belirler
•Toplam 9 asil
Akreditasyon Komisyonu, 2014-2016
Asil üyeler;
• Prof. Dr. Sevda Müftüoğlu (önceki dönem)
Prof. Dr. Emel Koptagel (önceki dönem)
• Prof. Dr. Gülçin Abban (önceki dönem)
• Prof. Dr. Kemal Özbilgin (YYK)
• Doç. Dr. Gamze Tanrıöver (YYK)
• Yrd. Doç. Dr. Deniz Billur (YYK)
• Eğitim Üst Kurulu adayı
• Eğitim Üst kurulu adayı
• Eğitim Üst kurulu adayı
1. AMAÇ ve HEDEFLER
• Anabilim dallarının amaç ve hedeflerinin tanımlanması
• Eğitim programının amaç ve hedeflerinin özellikleri
• Eğitim amaç ve hedeflerinin duyurulması
• Eğitim amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında paydaş katılımı
• Eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında özerklik
2. EĞİTİM PROGRAMI
• Eğitim programı modeli ve öğretim yöntemlerinin tanımlanması
• Histoloji ve Embriyoloji uzmanlık/doktora eğitim programının temel özelliklerinin
tanımlanması
• Eğitim programının topluma yönelik/topluma dayalı özellikleri
• Eğitim programlarında bilimsel yöntem ve ilkeler ilkeler ile kanıta dayalı tıbba yer
verilmesi
• Eğitim programının ulusal çekirdek müfredata uygunluğu
• Uzmanlık/doktora öğrencisini mezuniyet sonrası eğitim ve çalışma koşullarına
hazırlama
3. ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Ölçme değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi ve duyurulması
• Ölçme değerlendirme yöntemlerinin yıllara ve aşamalara göre tanımlanması
• Ölçme değerlendirmede çoklu ve güncel yöntem ve gereç kullanımı
• Ölçme değerlendirme uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliği
• Ölçme değerlendirme uygulamalarının öğrenmeyi desteklemesi
4. ÖĞRENCİLER
• Öğrenci seçimi, alımı ve sayısı konularında izlenen politika
• Öğrenci temsiliyeti
• Öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri
• Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklar
• Öğrencilerle sürekli ve düzenli iletim
5. PROGRAM DEĞERLENDİRME
• Program değerlendirme sistemi
• Program değerlendirme sonuçlarının paylaşım ve kullanımı
6. ÖĞRETİM ELEMANI (AKADEMİK KADRO)
• Akademik kadro politikası
• Öğretim elemanı seçim, atama ve yükseltmeleri
• Öğretim elemanlarının görev ve sorumlulukları
• Eğitici gelişim programları
• Öğretim elemanlarının sürekli mesleksel gelişimi
7. EĞİTSEL KAYNAK VE OLANAKLAR
• Akademik birim, altyapı ve olanaklar
• Eğitim ortamı ve fırsatları
• Araştırma eğitimi fırsatları
• Mali kaynaklar
• Ulusal ve uluslar arası işbirliği
8. YÖNETİM VE YÜRÜTME
• Anabilim dalı yönetim yapısı
• Eğitim yönetimi örgütlenmesi
• Eğitim örgütlenmesi destek yapısı
• Yönetim kadrosu
• Öğretim elemanları arası uyum ve işbirliği
9. SÜREKLİ YENİLENME VE GELİŞİM
• Temel Standart (TS) – “mutlak” karşılanması gereken standart
• Gelişim Standardı (GS) – Tıpta uzmanlık/doktora eğitim programının
niteliğini geliştirmeye yönelik, karşılanması durumunda yüksek nitelik
göstergesi olan standart
• Standardın karşılanma durumunu açıklamak için yararlanılabilecek
rehber sorular: Standartların anlaşılmasını kolaylaştıracak ve standartların
karşılanmasına dair ÖDR metni hazırlanırken rehberlik edebilecek
sorulardır. ÖDR hazırlanırken yalnızca bu soruların yanıtlanması
düşünülmemeli, standartlar ve açıklamalar esas alınarak yapılan ayrıntılı
açıklamalar, belgeler, akış şemaları, tablo ya da grafiklerin değerlendirme
metninde yer alması ve eklerle desteklenmesi sağlanmalıdır.
• Açıklama: İlgili standardın ne anlama geldiğine dair genel açıklamaları ve
standardın karşılanma durumunu değerlendirmek için ÖDR metninde her
standart başlığı altında yer alması önerilen içerik ve eklerin örneklerini
kapsamaktadır.
2.1.Eğitim program yaklaşımı
TS.2.1.1.
Uzmanlık/doktora eğitimi mutlaka eğitimin genel ve disipline özel bileşenlerini tanımlayan sistematik bir eğitim
programı çerçevesinde yapılmalıdır.
Standardın karşılanma durumunu açıklamak için yararlanalabilecek rehber sorular
Eğitim programında hangi aşamalarda hangi modellerin kullanıldığı tanımlanmış mı?
Eğitim programında hangi aşamalarda, hangi yöntemler ne oranda kullanılıyor?
Açıklamalar
Histoloji-Embriyoloji eğitim süreci, elverdiği ölçüde, ortak bir gövdede genelden daha özel içeriğe doğru olmalıdır.
Öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneklerini geliştirmesi zorunluluk olduğundan eğitim programı modelleri
(Eğitici/Öğrenci Merkezli, Disiplin/Sistem/Yaşam Döngüsü Temelli, Topluma Yönelik Eğitim) ve eğitim yöntemleri (sunum,
laboratuar çalışması, mesleksel beceriler, grup çalışması, ödeve dayalı öğrenim gibi) ile ilgili olarak; öğreten merkezli
klasik sistemden öğrenci merkezli öğrenim uygulamalarına kadar değişen bir spektrum oluşmuş durumdadır. Anabilim
dallarının bu spektrumdaki yerini belirleyebilmek için kullanmakta olduğu sistem ve yöntemleri ayrıntılı olarak
tanımlaması gerekmektedir.
Değerlendirme metninde örneğin anabilim dalının eğitim modeli, kullanılan öğretim yöntemlerinin ne ölçüde
kullanıldığı açıklanmalı, ilgili belgeler ekte verilmelidir.
GS.2.1.1.
Uzmanlık/doktora eğitimi, temel tıp eğitimi ile sürekli tıp eğitimi/mesleksel gelişimini birbirine bütünleştirir
nitelikte olmalıdır. Uzmanlık/doktora öğrencisine etkili geribildirim verilerek yönlendirme ve rehberlik
yapılmalıdır.
Standardm karşılanma durumunu açıklamak için yararlanalabilecek rehber sorular
Eğitim programda öğrenci merkezli eğitim uygulamalara yer verilmiş mi?
Temel tıp eğitimi yanısıra sürekli tıp eğitimi-mesleksel gelişim için de yönlendirme yapılmakta mıdır?
Öğrencilere sürekli mesleksel gelişim ve yaşam boyu öğrenme motivasyonu kazandınlıyor mu?
Uzmanlık/Doktora öğrencisi, belirlenmiş eğitmen ya da danışmanlara gerektiğinde ulaşabiliyor mu?
Açıklamalar
Histoloji ve Embriyoloji uzmanlık/doktora eğitimi, temel tıp eğitimi ve sürekli tıp eğitimi/mesleksel gelişimi
arasında bağlantı oluşturabilmelidir. Uzmanlık/Doktora öğrencisine eğitim sürecinde gözetim ve düzenli
değerlendirme ile danışmanlık sağlanmalıdır.
Uzmanlık/Doktora öğrencisi, belirlenmiş eğitmen ya da danışmanlara gerektiğinde ulaşabilmelidir.

similar documents