Presentation från föräldramötet

Report
Välkommen till Skogsduvans
föräldramöte!
Organisationen
Barn och utbildningsförvaltningen
Verksamhetschef
Anneli Weman
Förskolechef
Ann-Charlotte Jern
Förskolorna
(Skogsduvans
förskola)
Stödresurser
Pedagogkonsulent
m.fl.
Förvaltningens prioriterade uppdrag 2014/2015
•
Det systematiska
kvalitetsarbetet (SKA)
•
IKT (informations- och
kommunikationsteknologi)
•
Utveckla lärandeuppdraget:
•
-
Språkstödjande
miljöer/modersmålsstöd
FramKaNT (Matematik och
experimentlådor)
Samverkan om övergången
mellan förskola, förskoleklass
och fritidshem.
-
Hur arbetar vi på Skogsduvans förskola med detta?
Läroplanens riktlinjer
Mål från kommunfullmäktige
Mål från Barn- och
utbildningsförvaltningen
Egna mål för
Skogsduvans förskola
Skogsduvans egna mål
Lärande och utveckling
•
Skogsduvans förskola har en attraktiv inomhusmiljö som lockar till lek och
lärande där vi använder modern teknik som ett verktyg
Normer och värden
•
Skogsduvans förskola ger trygga förhållanden för utbildning och omsorg
Samhälle, samverkan och övergång
•
•
•
Skogsduvans förskola har ett förtroendefullt samarbete med mottagande
skolor
Skogsduvans förskola finner former för att avrunda och avsluta
förskoleperioden
Skogsduvans förskola finner former för att samverka med hemmet
Plan mot diskriminering och kränkande
behandling i förskolan
Förskolans främjande insatser
• Förskolan ska sträva efter att
varje barn utvecklar förståelse för
alla människors lika värde.
Mål
 Alla barn på Skogsduvans
förskola ska känna att de är lika
mycket värda oavsett utseende,
kläder, förmågor mm
Rutinssituationer
på förskolan
Inomhuspedagogik
Tvätt- och
skötrum
Utomhuspedagogik
Matsituationen
Vilan
Tambursituation
Inomhuspedagogik
Sortering/kategorisering
Finmotorik
Siffror och antal
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet
och sin lust samt förmåga att leka och lära” (Lpfö 98/10)
Skapande
Utomhuspedagogik
Turtagning
Skapande
Rumsuppfattning
”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och
andra aktiviteter både i planerad- och naturmiljö”
(Lpfö 98/10)
Grovmotorik/kroppsuppfattning
Vad händer vid måltiderna?
Måltiderna är en viktig del i vår verksamhet och i barns lärande.
När barnen äter tränar de
samtidigt på att:
• Visa hänsyn - hjälpa
varandra och dela med
sig
• Matematik - turtagning,
mängd och antal
• Språk – uttrycka sig
verbalt, benämna och
samtala
• Ta ansvar för sin hälsa –
näring ger ork och energi
Enligt Lpfö 98/10 ska förskolan
sträva efter att varje barn:
”utvecklar sin motorik,
koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning samt förståelse
för vikten av att värna om sin hälsa
och sitt välbefinnande” och
”utvecklar grundläggande
egenskaper hos mängder, antal,
ordning.”
”Lärandet ska baseras såväl på
samspelet mellan vuxna och barn
som på att barnen lär av varandra.”
Vad händer i skötrummet?
Skötrummet är en viktig del i vår verksamhet och i barns lärande.
När barnen är i
skötrummet tränar de
samtidigt:
• Motorik
• Vänta på sin tur
• Samspela och hjälpa
varandra
• Språket, användning
av vardagliga begrepp
• Matematik, t.ex. båda
händerna
• God hygien
• Självständighet
Enligt Lpfö 98/10 ska förskolan sträva efter att varje barn:
”utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga” och
”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten av att värna om
sin hälsa och sitt välbefinnande”
Vad händer i tamburen?
Tamburen är en viktig del i vår verksamhet och i barns lärande.
När barnen klär på sig tränar de samtidigt:
• Sina motoriska färdigheter
• Vänta på sin tur
• Samspela och hjälpa varandra
• Språket, användning av vardagliga begrepp
• Matematik, t.ex. ett par skor
• Sin förmåga att välja lämpliga kläder för väder
• Lära sig ta ansvar för sina egna skor och kläder
Enligt Lpfö 98 ska förskolan sträva efter att varje barn:
”utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga”
och ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning”
Vad händer vid vilan?
Vilorna är en viktig del i vår verksamhet och i barns lärande.
När barnen vilar erbjuds de att delta i en vila
som passar varje barns individuella behov:
• ökat ordförråd, språkförståelse, lyssna
• turtagning, demokrati
• En lugn stund
• Trygghet
Enligt Lpfö 98/10 ska förskolan sträva efter
att varje barn utvecklar:
•
•
nyanserat talspråk, ordförråd och
begrepp samt sin förmåga att leka med
ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor,
argumentera och kommunicera med
andra.
sin förmåga att uttrycka sina tankar och
åsikter och därmed få möjlighet att
påverka sin situation.
I förskolans läroplan står det att barnen ska
erbjudas en väl avvägd dagsrytm.
FramKaNT
BALLONGHELIKOPTER
- Kommer vi få ballongen att flyga?
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga
att urskilja, utforska, dokumentera ställa frågor om och samtala
om naturvetenskap” Lpfö 98/10
FramKaNT
RUSSINHISSEN
- Vad händer när man stoppar ner
russin i kolsyrat vatten?
-De åker upp och
ner!
D-Det fastnar bubblor
på russinen, så åker
de upp. Sen blir de
tunga och åker ner
igen!
FramKaNT
BAKPULVERBOMB
- Vad kan man göra med en burk
bakpulver, vatten och en sked?
Det får ni se på en liten film!
Dator, iPad och
projektorn i vardagen
Samspel
Koncentration
Frågor att diskutera
På vilket sätt känner
Du dig delaktig i
förskolans
verksamhet?
Hur tycker du/ni att
föräldrarnas inflytande
kan förbättras?
Tack för att du lyssnade!

similar documents