kongressbeslut 2014

Report
1
Kongress 2014
•
Sammanställning viktiga beslut – områdesvis
•
Handlingslinjer 2014–2017
•
IF Metalls färdplan för en fungerande arbetsmarknad
•
10 steg för ny industrialisering av Sverige
2
Vår arbetsplats
Kongressen beslutade ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för följande:
• stoppa utökning av arbetstidskorridoren i TA (40 min). Ex dagtid 07.00–16.00 kan bli 06.20–15.20
• minska arbetstidskorridoren i TA
• via lag eller avtal få rätt till tjänstledighet för att pröva nytt arbete
• bemanningsavtal som hängavtal på IF Metalls arbetsplatser, förändra LO:s uppgörelse så att
hängavtal motsvarar riksavtal
• hängavtal på alla riksavtal
• kommentarsbok Motorbranschavtalet
• avtalspension oavsett ålder (nuvarande ingång 25 år)
• maktförhållandena återställs LAS § 22
Turordning vid uppsägning LAS § 22
• Har arbetsgivaren flera driftsenheter fastställs en turordning för varje enhet för sig …
• Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal … finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma
ort, skall inom en arbetstagarorganisations avtalsområde fastställas en gemensam turordning för
samtliga enheter på orten, om organisationen begär det …
3
Vår organisation
Kongressen beslutade ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för följande:
• förbundsrådet blir förbundsmöte
• enklare inträde
• sänka den centrala avgiften från 1,2 till 1,0 procent
• Granskningskommittén avvecklas 2017
• fler ersättare i förbundets valberedning, från 3 till 5
• avvisande av skiljemannaförfarande (nytt moment i stadgarna)
• benämningen funktionär utbytt mot ombudman
• ombud till avdelningarnas repskap – mandattid 2 år
• extra kongress vid fyllnadsval av förbundsordförande
• en förbundsstyrelse som speglar medlemskåren (ett tydligt besked om att lägga fokus på föryngring)
• 1 ledamot från centrala ungdomskommittén ska adjungeras till FS
• ett IF Metall för alla - en arbetsgrupp ska tillsättas för att se över att informationen blir mer tillgänglig
• verktygslådan i framtiden – ska finnas kvar och utvecklas
• centrala ungdomskommittén ska finnas kvar
4
Vårt samhälle
Kongressen beslutade ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för följande:
• stärka a-kassan, höja taket och se till att 80 procent får 80 procent
• andelen otrygga anställningsformer ska minska
• bemanningsföretagen ska ta ett större ansvar för den anställdes trygghet (avtal, inte lagstiftning)
• ta bort vinsterna i välfärden
• antalet regionala skyddsombud ökar
• Arbetsmiljöverket tillförs mer anslag, antalet arbetsmiljöinspektörer ökar, få regeringen att förstå
Arbetslivsinstitutets betydelse
• nivån i sjukförsäkringen höjs till 80 procent av faktisk inkomst upp till 10 prisbasbelopp
• de fasta tidsgränserna i rehabiliteringskedjan tas bort
• de redan genomförda jobbskatteavdragen ses över
5
Handlingslinjer 2014–2017
• IF Metall ska teckna rätt kollektivavtal på alla arbetsplatser inom vårt område där vi har medlemmar.
• Varje IF Metallklubb ska inventera och genomföra åtgärder med inriktning på att skapa hållbara arbeten
och en bättre arbetsmiljö med nolltolerans mot dödsolyckor.
• IF Metall ska speciellt uppmärksamma kvinnors arbetsuppgifter och göra särskilda insatser för att stärka
kvinnors yrkesutveckling på arbetsplatsen.
• IF Metall ska på bred front arbeta med att öka organisationsgraden med det gemensamma målet att
2017 har förbundet minst 85 procents organisationsgrad.
• IF Metall ska öka andelen kvinnor i förbundets beslutande och rådgivande organ på central och
avdelningsnivå och målet minst 30 procent kvinnor ska vara uppfyllt 2017.
• IF Metall ska besöka alla arbetsplatser varje år och särskild vikt ska läggas på arbetsplatser utan klubb.
• IF Metall ska på lokal, regional och nationell nivå aktivt driva på utvecklingen av utbildnings- och
omställningsmöjligheter för alla medlemmar och minska de otrygga anställningarna.
• IF Metalls avdelningar ska engagera sig i frågor som gynnar industriell tillväxt och sysselsättning
i regionen.
• IF Metall ska aktivt stärka sitt fackligt-politiska arbete genom att på alla nivåer engagera sig i politiska
beslut som är viktiga för medlemmarna, i detta samverka med Socialdemokraterna och på alla nivåer
motarbeta främlingsfientlighet och rasism.
6
IF Metalls färdplan
för en fungerande arbetsmarknad
Beskriver den omställningspolitik som Sverige behöver för att få en fungerande
arbetsmarknad och en stark industri.
Den tar utgångpunkt i de värn som IF Metalls medlemmar behöver för att fortsatt bejaka omvandling
och förnyelse. För oss handlar omställning om ett Sverige som ställer om från arbetslöshet till jobb,
från kompetensbristens tröghet till kunskapsdriven tillväxt och från den ekonomiska otrygghetens
oro till modets vilja att våga nytt och få uppleva framgångskänslan av tillhörighet.
Antogs av kongressen.
Finns att ladda ned på ifmetall.se.
7
10 steg för ny industrialisering av Sverige
IF Metall vill se en politisk insikt och vilja hos regeringen att engagera sig för långsiktig och hållbar
utveckling av den svenska industrin. Därför föreslår vi 10 steg för en ny industrialisering i Sverige:
1.
Forskning och innovation
2.
Produktion som en kärnkompetens
3.
Utveckla starka industriella miljöer
4.
Kunskap och kompetensförsörjning
5.
En effektivare arbetsmarknad
6.
Skapa enighet kring industrin energibehov
7.
Bygg bort flaskhalsar i Sveriges infrastruktur
8.
Kapitalförsörjning
9.
Långsiktigt ägande
10.
Främja fri och rättvis handel
Presenterades vid en pressträff på kongressen.
Finns att ladda ned på ifmetall.se.

similar documents