Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Report
INTRODUKTION
Förslag på regeländringar för
fler bostäder åt unga och studenter
En sammanfattning av Boverkets rapport av byggregelöversyn för ungdom- och studentbostäder
INTRODUKTION
Syfte:
• En översyn av de byggregler som styr byggandet av
ungdoms- och studentbostäder
- förenkla
- främja nybyggnation
• På uppdrag från regeringen
• Genomförd under våren 2013
INTRODUKTION
Föreslagna förändringar
• Ändrade bostadsutformningskrav som innebär möjlighet
att bygga mindre rum, hall samt kök
• Nya allmänna råd om buller utomhus som syftar till att
frigöra mer mark för byggande
• Längden på tidsbegränsade bygglov förlängs
• Processen kring flytt av enskilda byggnader förenklas
• Vissa tekniska egenskaper ändras för att ytterligare
förenkla processer och regler
BOSTADSUTFORMNING
Bostadsutformning - idag
• En bostad ska innehålla separata utrymme för funktioner
som hygienrum, plats för vila, plats för daglig samvaro,
matlagning etc.
• Vissa undantag för studentbostäder
• Reglerna tillåter bostäder på ner mot 20m2 under
förutsättning att bortvalda utrymmen kompenseras med
gemensamma utrymmen
BOSTADSUTFORMNING
Bostadsutformning – föreslagna åtgärder
• Sammanslagna funktioner som minskar utrymmet för
matlagning och förvaring
• Lika stora sovrum
• Utflyttade hygienutrymmen
• Tydlighet i när man kan göra avsteg vid omvandling till
studentbostäder
BOSTADSUTFORMNING
Bostadsutformning – Sammanslagna
funktioner
• Samvaro och vila slås samman
• Måltider och hemarbete slås samman
• Ger en i en bostad på 25m2 en minskning på 25 procent i
yta
• Enligt Boverket en uppskattad besparing på 200 000
kr/lgh
• Fler bostäder i samma huskropp
• Minskningen av utrymmen måste fortfarande förhålla sig
till kraven på tillgänglighet
BOSTADSUTFORMNING
Bostadsutformning – Lika stora sovrum
• I en bostad med två sovrum behöver det ena sovrummet
inte längre vara anpassat efter en parsäng,
• Rummets yta kan sänkas från 11,1m2 till 4,4m2
BOSTADSUTFORMNING
Bostadsutformning – Utflyttat hygienrum
• Ger tillåtelse att flytta ut bostadens hygienutrymme till ett
gemensamt utrymme
• Ej traditionella korridorer som eftersträvas
• Snarare tänkt för minikorridorer för fyra-fem personer
BOSTADSUTFORMNING
Bostadsutformning – Tydlighet i när man kan
göra avsteg vid omvandling
• Större skäl att bevilja avsteg från BBR vid omvandling av
byggnad till studentbostäder
• Till exempel om byggnaden har bärande väggar eller stort djup
som gör det svårt att följande rådande regler
BULLER
Buller – idag
• Flera olika regelverk som inte stämmer överens med varandra
• Olika instanser bidrar till omständlig och icketransparent process
• Gräns i bostaden = 55dBA
• Gräns för uteplats i anslutning till bostaden = 70dBA
• Häften av rummen i bostaden mot tyst sida = 45-50 dBA
BULLER
Buller – föreslagna åtgärder
• Höja nivån för enkelsidiga bostäder till 60dBA
• Under förutsättning att gatan har begränsad nattrafik
• Blir lättare att planlägga denna typ av bostad
TIDSBEGRÄNSADE BYGGLOV
Tidsbegränsade bygglov - idag
• Kan användas för att nyttja mark för något som inte avses i
detaljplanen under en begränsad tidsperiod
• Bygglov beviljas i högst tio år – fem år i taget
• Tidsperioden för kort för att få ekonomi i projekten
TIDSBEGRÄNSADE BYGGLOV
Tidsbegränsade bygglov - föreslagna åtgärder
• Direkt bevilja bygglov för tio eller femton år
• Två olika förslag där maxtiden är olika
• Kan även ge direkt bygglov om den totala tiden
FLYTT AV ENSKILD BYGGNAD
Flytt av enskild byggnad - idag
• Vid flytt måste hela byggprocessen göras om, trots att byggnaden en
gång redan blivit godkänd
• Resurskrävande
• Kan innebära att byggnaden ej blir godkänd
FLYTT AV ENSKILD BYGGNAD
Flytt av enskild byggnad - föreslagna åtgärder
• Ta bort kravet på tekniskt samråd och kontrollansvarig
• Kommunen kan kräva kontroll om flytten anses
vara komplicerad
• Omfattar endast enstaka och enkel byggnad
• Innebär stora ekonomiska tidsmässiga vinster
• Förenkling och förbättring av processen
TEKNISKA EGENSKAPSKRAV
Tekniska egenskaps krav - idag
• Ett fåtal undantag för studentbostäder
• Till exempel vädring och direkt solljus i köket
TEKNISKA EGENSKAPSKRAV
Tekniska egenskaps krav - föreslagna åtgärder
• Säkerhet i händelse av brand
• Skydd med hänsyns till hygien, hälsa och miljön - ljus
• Energihushåll och värmeisolering
• Hushållning med vatten och avfall
TEKNISKA EGENSKAPSKRAV
Tekniska egenskaps krav – Säkerhet i händelse
av brand
• Högre brandsäkerhet generellt, till exempel spisvakter
• Inkomna krav på att varje bostad inte ska behöva vara en egen
brandcell vid byggande av gemensamhetsboenden
• Boverket föreslår särregler för studentbostäder
• Utredning kommer
TEKNISKA EGENSKAPSKRAV
Tekniska egenskaps krav – Skydd med hänsyn
till hygien, hälsa och miljön - ljus
• Krav på direkt solljus försvårar byggandet av små enkelsidiga
lägenheter
• Slopa kravet på direkt solljus i ungdom- och studentbostäder
TEKNISKA EGENSKAPSKRAV
Tekniska egenskaps krav – Energihushållning
och värmeisolering
• Dagens regler tar inte hänsyn till byggnader med små lägenheter
• Två förändringar:
• Förändring 1 – förenkla energihushållningskraven på värmeisolering
av byggnadens klimatskärm
• Förändring 2 – energihushållningskraven anpassas efter byggnader
med små bostäder
• Inga exakta siffror – troligen kommer utredning
TEKNISKA EGENSKAPSKRAV
Tekniska egenskaps krav – Hushållning med
vatten och avfall
• Idag krav på avfallshantering i varje lägenhet
• Istället föreslås utrymmen för avfallshantering utanför bostaden,
men på varje våningsplan
TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING
Tillgänglighetsanpassning – Boverkets
resonemang
• Tillgängligheten ett hinder i att bygga mindre och billigare
• Diskuterat två förslag
- 20% av lägenheterna tillgängliga, resten besökstillgängliga
- 20% av lägenheterna tillgängliga, resten otillgängliga
TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING
Tillgänglighetsanpassning - Boverkets
resonemang
• Genom förändringen av bostadsutformningen (se tidigare) minskar
bostaden med 25 procent
• En sänkning av av tillgänglighetskraven innebära en ytterligare
minskning med max 0,7m2
• Skillnaden i yta och kostnader anses inte vara tillräckligt stor för att
motivera en förändring
• Det norska regelverket anses inte vara överförbart
TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING
Tillgänglighetsanpassning - förslag
• En generell sänkning av tillgänglighetskraven är inte aktuell
• Föreslår dock att inredning av vind till student- eller ungdomsbostäder
inte behöver vara tillgängliga
• Även kravet på hiss till vindslägenheter tas bort
KOMMENTAR
Kommentarer
• Länge efterfrågad översyn
• Genomgående positiva förändringar
• Men kommer det ge förväntade effekter?
• Bostäder är idag redan så små som Boverket
resultatexempel av förändringarna
• Boverket vill minska köket – den delen av bostaden
studenterna själva vill förstora
• Ökning av bullerkraven med 5dBA – för lite?
• Fegt agerat gällande tillgänglighetskraven

similar documents