2011 2011 2012 2010

Report
Velkommen
til
Realskolens
Ekstraordinær og
ordinær
Generalforsamling
2012
Velkommen ved…
Realskolens bestyrelsesformand
Morten Kenhof
Ekstraordinær
Generalforsamling
2012
Dagsorden
 Valg
af dirigent.
 Vedtagelse
af vedtægter
Valg af dirigent…
Bestyrelsen foreslår formand for
Medarbejderrådet, Martin Andersen.
Nye vedtægter…
Udgangspunkt – hvorfor?
 Ønske: Generalforsamling i april.
 Ønske: Selvevaluering.
 Ønske: Kun forældrekreds.
 ”Ønske”: Fra 9 til 7 med kun
forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.
 Ønske: Tidsvarende justeringer.
Vedtagelse af vedtægter
 Bestyrelsen
har godkendt…
Kommentarer…?
De nye vedtægter er…
Ordinær
Generalforsamling
2012
Dagsorden
1.
Valg af dirigent.
2.
Bestyrelsen ved formand Morten Kenhof
aflægger beretning om skolen og dens økonomi.
3.
Skolelederen aflægger beretning om skolens
daglige drift.
4.
Valg af bestyrelse.
5.
Indkomne forslag.
6.
Eventuelt
Valg af dirigent
Valg af dirigent…
Bestyrelsen foreslår formand for
Medarbejderrådet, Martin Andersen.
Formandens beretning
v/ Formand
Morten Kenhof
for året 2011
Realskolens elevtal
I alt
10.klasse
2006: 428,3 årselever
22 elever
2007: 442,8 årselever
22 elever
2008: 441,0 årselever
21 elever
2009: 441,8 årselever
23 elever
2010: 439,7 årselever
14 elever
2011: 438,8 årselever
19 elever
2012:
forventes 22 ekstra elever
og
20-22 elever i 10. klasse
Økonomisk beretning
v/ Administrativ leder
Hella Bjørton
for året 2011
Revisor påtegning for året 2011
Skolens revisor fra PwC har i
forbindelse med årsrapporten
2011, ingen bemærkninger til
regnskabet.
Resultatopgørelse for året 2011
Regnskabet for året 2011 viser
et negativt resultat lydende på
kr. 180.198, mod et forventet
positivt resultat lydende på kr.
131.000.
Årsagen til dette vil blive belyst
på de efterfølgende sider.
Skolens egenkapital lyder på
kr. 9.399.019 og anses for at
være meget tilfredsstillende.
Indtægter for året 2011
Budget
2011
Budget
2012
2010
19.746.798
19.820.000
20.791.000
19.500.013
Skolepenge
7.887.807
7.904.000
8.980.500
7.361.392
Andre indt.
og tilskud
738.813
308.000
870.500
626.009
2011
Statstilskud
Indtægter
28.373.418
28.032.000
30.642.000 27.487.414
Afvigelse imellem budget og regnskab for 2011, lyder på en
merindtægterne på t.kr. 341.
Statstilskud er steget med t.kr. 247, hvilket væsentlig skyldes,
at der ikke er dispositionsbegrænsning i 2011, samt merindtægt
på t.kr. 94 fra café og fripladstilskud.
UndervisningUdgifter for året 2011
2011
Budget
2011
Lønomkostninger,
Undervisning
18.202.051
17.939.000
18.901.320
17.948.154
Andre omk. vedr.
Undervisning
2.774.344
2.523.000
3.614.399
2.545.496
Andre omk. vedr.
Fritidsordning
319.492
294.000
381.000
350.563
Undervisning
21.295.887
20.756.000
Budget
2012
22.896.719
2010
20.844.213
Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på en
meromkostning lydende på t.kr. 540.
Årsagerne er følgende:
• Mere brug af vikar-grundet de mange aktiviteter for børnene = t.kr. 185
• Flere ferieforpligtigelser (inkl. læreres stop på skolen) = t.kr. 132
• Højere afskrivninger jf. investeringer (start på Vision 2021)= t.kr. 223
Ejendomsdrift Udgifter for året 2011
Budget
2011
2011
Budget
2012
2010
Lønomkostninger,
Ejendomsdrift
1.337.777
1.483.000
1.345.000
1.438.290
Andre omk. vedr.
Ejendomsdrift
2.603.772
2.591.000
2.822.000
2.313.849
Ejendomsdrift
3.941.549
4.074.000
4.167.000
3.752.139
Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på et mindre forbrug
lydende på t.kr. 132.
Årsagerne er følgende:
• Der er sparret en oldfrue væk på rengøringen = t.kr. +145
• Ekstra omk. på varme-grundet den meget kolde vinter i 2010/2011 +
årsafregningen for 2010, først kom på regnskabet i 2011 = t.kr. 270
• Merforbrug på EL og afgifter = t.kr. 84
• Mindre forbrug på vedligeholdelse - nogle af ombygningsprojekterne
udsat = t.kr. +341
Administration Udgifter for året 2011
2011
Budget
2011
Budget
2012
2010
Lønomkostninger,
Administration
1.198.419
1.195.000
1.256.000
1.085.106
Andre omk. vedr.
Administration
1.399.854
1.240.000
1.348.473
1.040.519
Administration
2.598.273
2.435.000
2.604.473
2.125.625
Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på et merforbrug
lydende på t.kr. 163.
Årsagerne er følgende:
• Ekstra omkostning vedr. personaleuddannelse (Vision 2021) = t.kr. 83
• Ekstra omkostning vedr. Markedsføring (bla. Nyt design og Pjecen vedr.
”Vision 2021”) = t.kr. 62
• EDB Service, telefoner, vagtordning m.m. = t.kr. 18
Årets resultat 2011
2011 2011
Indtægter
Driftsomkostninger
Resultatet før
Finansielle poster
28.373.418
-27.835.709
Budget
2012
28.032.000
Budget
2010
30.642.000
27.487.414
-27.265.000 -29.668.192
-26.721.977
537.709
767.000
973.808
765.437
0
0
0
0
Renteudgifter
- 717.907
-636.000
-695.000
-660.544
Finansielle poster
-717.907
-636.000
-695.000
-660.544
Årets resultat
-180.198
131.000
278.808
104.893
Renteindtægter
Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på et merforbrug
lydende på t.kr. 311. Årets resultat anses som værende tilfredsstillende,
trods budgetafvigelser, dette er nemlig ikke et tegn på dårlig
økonomistyring, men et tegn på en skole i vækst og som er ved at gøre sig
klar til Vision 2021.
Skolens egenkapital lyder på ca. 9.4 mio.kr. og må siges at være yderst
tilfredsstillende.
Realskolens investering
I 2011 har skolen foretaget investeringer for i alt 821 t.kr. det fordeler sig som følgende:

Undervisning = 513 t.kr. til
16 stk. Interaktive tavler/projektor
19 stk. Stationære computere
6 stk. Bærbare computere
Whiteboardtavler
Controller netværk

FO = 47 t.kr. til
16 stk. Taburetstole
Basketballstativ

Bygningsforbedringer = 64 t.kr.
Ombygning i biologi

Installationer = 197 t.kr.
EDB El-installationer
PDS stik i FO
Udvidelse af tyverialarm
SKOLEPENGE
SKOLEN PR. ÅRSELEV
2006: KR. 9.784
2007: KR. 10.620
2008: KR. 11.245
2009: KR. 11.720
2010: KR. 12.152
2011: KR. 13.565
FO/FØRSKOLE PR. MDR.
KR. 910
KR. 940
KR. 950/ KR. 1.250
KR. 1.000/ KR. 1.400
KR. 1.050 / KR. 1.450
KR. 1.100 / KR. 1.475
Budget 2012
BUDGET 2012
Indtægter
30.642.000
Driftsomkostninger
-29.668.192
Resultatet før
Finansielle poster
Renteindtægter
973.808
0
Renteudgifter
-695.000
Finansielle
-695.000
Årets resultat
278.808
FOKUS områder i BUDGET 2012

Personale ansættelser:
0. klasseleder
FO-medarbejder
2 lærere

Undervisning:
Engelsk indføres fra 0.-2. klasserne
Bærbare pc’er medbringes fra 4. klasse
Studietimer 7.-9. klasse
Venskabsklasser 4.-6. klasser i Danmark
Venskabsklasser 7.-9. klasser uden for Danmark
Mini-EFOS

Bygninger:
Nyt 0.c klasseværelse
Pavillon til førskolen
Opgradering af biblioteket
Opstart på projektet ”Udbygning af skolen”
Skolelederens beretning
v/ Skoleleder
Helle Martensen
for året 2011
Valg af bestyrelse…
Gamle og nye vedtægter…
 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
 Vælges for 3 år ad gangen.
 Hvert år afgår 2 af bestyrelsens medlemmer.
 7 medlemmer vælges af og blandt forældrene til
elever på skolen (forældrekredsen).
 Mindst en suppleant for et år ad gangen.
Procedure…
 Overgang…
2½ eller 3 eller 3½ år?
 Alle genopstiller – ingen forslag er
indkommet.
 Bestyrelsen foreslår valg i april 2013.
Indkomne forslag

Ingen
Eventuelt
Tak for i dag
og rigtig god
sommer

similar documents