Opstartsmøde for styregruppen

Report
Projekt: <indsæt projektnavn>
Opstartsmøde for styregruppen
<indsæt dato for mødet>
Version 1.0
Formålet med denne præsentation
• Denne præsentation kan anvendes som inspiration og
vejledning til styregruppemødet, hvor projektet initieres og
sættes igang
• Mødet er det første styregruppemøde, hvor
styregruppeformand og seniorbruger(e) mødes.
• Projektlederen er identificeret på nuværende tidspunkt
• På nuværende tidspunkt, bør der være et projektoplæg og en
foreløbig estimering af business casen for projektet
Denne præsentation er en del af en guiden
”God praksis for effektivt styregruppearbejde”
udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen, www.digst.dk .
Version 1.0
2
Dagsorden
•
Præsentation af styregruppemedlemmerne
•
Projektets formål og projektgrundlag
•
Krav til projekter over 10 mio.
•
Den fællesstatslige it-projektmodel
•
Styregruppens ansvar
•
Projektets organisering og governance
•
Projekttolerancer og styregruppens leveregler
•
Projektets interessenter
•
Projektets risici
•
De løbende styregruppemøder
•
De kommende ugers aktiviteter
•
Andet
Version 1.0
3
Præsentation af styregruppemedlemmerne
• Hvad er min baggrund?
• Hvad er rationalet bag min deltagelse i denne styregruppe?
(Hvilke(n) organisation(er)/afdeling(er) repræsenterer jeg?
• Hvordan skal jeg bidrage til, at projektet bliver en succes og
hvilke interessenter kommunikerer jeg med i den forbindelse?
• Hvilken erfaring har jeg med styregruppearbejde?
• Hvilke erfaringer har jeg med projektarbejde?
Version 1.0
4
Projektets formål og grundlag
• Gennemgang af Projektoplæg
• Hvad er projektets formål og mål?
• Hvad er projektets omfang og forventede leverancer?
• Hvilke succeskriterier har projektet for dets gennemførelse?
• Gennemgang af foreløbig Business Case
• Hvad er de budgetterede projektudgifter?
• Hvilke gevinster forventes opnået, og hvem er ansvarlig(e)?
Version 1.0
5
Krav til projekter over 10 mio. kr.
It-projekter med budget på 10 mio. kr. eller derover skal indmeldes til Statens IT-projektråd senest
ved afslutning af projektets analysefase og inden anskaffelsesfasen. Ved indmeldelsen indsender
ministeriet projektets risikoscore, Business Case og PID (herunder kvalitets- og
gevinstrealiseringsplan) til sekretariatet.
Derefter skal projektet halvårligt indrapportere projektstatus til Statens IT-projektråd
Højrisiko projekter og projekter over 60 mio. kr.
Hvis et projekt vurderes til at have en højrisikoprofil kan Statens IT-projektråd indstille det til et
eksternt review. Alle projekter over 60 mio. kr. kan forvente et eksternt review.
Ved reviewet tilknyttes et rådsmedlem og en ekstern reviewer.
Reviewet skal give projektejeren konkrete anbefalinger til, hvordan projektets risici kan håndteres
og minimeres.
Igangværende projekter
Igangværende projekter, som har afsluttet analysefase og er i gang med anskaffelse eller
projektgennemførelse før den 1. januar 2011, skal ikke risikovurderes af Statens IT-projektråd. De
skal blot indgå i IT-projektrådets overblik over igangværende projekter.
.
Version 1.0
6
Den fællesstatslige it-projektmodel
<indsæt tegning fra de laminerede ark.>
Version 1.0
7
Styregruppens ansvar
Roller og ansvar
• Medlemmernes roller mht. ansvar og kompetencer
• Få fastlagt evt. andre roller, der skal bemandes
• De 3 ledelsesprincipper for styregruppen
o
Tag ejerskab
Styregruppen påtager sig aktivt sit ansvar og dermed sin ledelsesrolle for projektet.
Styregruppemedlemmerne skal erkende et medansvar for at projektet lykkes og arbejder
for at mål og evt. gevinster opnås
o
Fjern barrierer
Fjernelse af barrierer handler om at sikre at projektet kan gennemføres så gnidningsfrit
som muligt og uden forsinkelser. Barrierer kan være alt fra manglende faciliteter til
modstand mod projektet.
•
Beslut på stedet
For at undgå, at projektet ender i en venteposition, er det vigtigt at styregruppen træffer
beslutninger på styregruppemøder og ikke er nødt til at afvente at beslutninger bekræftes
Version 1.0
andet steds
8
Projektets organisering og governance
Projektets organisatoriske elementer
<indsæt tegning – kan omfatte projektkontor, testenhed, arkitektenhed, ændringsforum,
kravstiller-enhed, referencegruppe m.v.>
Version 1.0
9
Projektets organisering og governance
• Opgavefordeling mellem styregruppemedlemmerne
• Få fastlagt beslutningskompetencen, rapportering og
aktivitetsansvar mellem styregruppen og program og/eller
porteføljeledelsen
• Få fastlagt det rette rapporteringsniveau fra projektet til
styregruppen og øvrige interessenter
• Få fastlagt krav for godkendelse af faseovergangsrapport.
Version 1.0
10
Projektets organisering og governance
Særligt om agile projekter
•
Styregruppens roller og ansvar er principielt det samme
•
Der bør eksistere formål, overordnede forretningsmæssige krav samt de normale
rammer for et projekt i form af tidshorisont, økonomi, kvalitet,
omfang/afgrænsninger, ønskede gevinster og risici. Den konkrete detaljerede
udformning af løsningen besluttes i løbet af projektet i et antal iterationer.
•
Der vil i projektet skulle træffes mange forretningsmæssige beslutninger og
foretages prioriteringer, hvilket lægger pres på seniorbrugerrollen, som skal være
opmærksom på, at få tildelt faglige erfarne og kompetente brugerressourcer til
projektet.
•
Der bør samtidig etableres klare regler for, hvornår og hvordan beslutninger skal
eskaleres til styregruppen.
•
I forhold til de daglige beslutninger, som træffes i et agilt forløb, bør
styregruppen uddelegere beslutningskompetencen til projektlederen inden for en
aftalt tolerancegrænse
Version 1.0
11
Projekttolerancer og styregruppens leveregler
•
Få fastlagt faste møder og deres frekvens
•
Få fastlagt agenda og referat (indhold, format og godkendelse)
•
Få sikret beslutningskompetence til stede ved møder
(hvordan håndteres afbud, suppleanter, m.v.)
•
Få fastlagt ønskede fora, knyttet til projektorganisationen
•
Hvilke tolerancer kan projektlederen træffe beslutninger indenfor:
•
Antal dage?, økonomi?, risiko type?
•
Hvilke beslutninger kan styregruppen træffe over e-mail, og hvornår kræver det
fysiske møder?
•
Hvilke beslutninger har styregruppeformanden bemyndigelse til at træffe alene?
•
Hvilke vidensdelingsmodeller skal hhv. styregruppe og enhederne benytte
(projektværktøjer, porteføljeværktøjer mv.)
Version 1.0
12
Projektets interessenter
• Identifikation og vurdering af de væsentligste interessenter
Interessent
Version 1.0
Område i projektet der har
interesse
Interessentens holdning til
projektet og mulige reaktion
Interessentens betydning for
projektet (inkl. overvejelser om
håndtering/inddragelse i
projektet)
13
Projektets risici
• Revurdering af de risici, der er beskrevet i den foreløbige
business case
Id
Risikobeskrivelse
Version 1.0
Konsekvens
Handling
Pris
S
K
S*K
Ejer
14
De kommende ugers aktiviteter
<Indsæt kommende ugers aktiviteter til gennemgang>
Version 1.0
15
Andet
Version 1.0
16

similar documents