BCM ************************

Report
การนา BCM มายกระดับประสิทธิภาพตัวชี ้วัด
ขันที
้ ่ ๑ นาเป้าหมายตัวชี ้วัดมาตังเป็
้ นเป้าหมายสูงสุด
ขันที
้ ่ ๒ วิเคราะห์หาปั จจัยแห่งความสาเร็จที่จะทาให้ บรรลุเป้าหมายสูงสุด
๒.๑ จัดทาแผนงานให้ รอบคอบ(วิเคราะห์ภาพความหวังแห่งอนาคต)
๒.๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะทาให้ งานนันไม่
้ ประสบความสาเร็จและทาแผน
แก้ ไขความเสี่ยงนัน(เที
้ ยบเคียงความสาเร็จ)
๒.๓ ติดตามการดาเนินงาน
ขันที
้ ่ ๓ จัดทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อกาหนดรายละเอียดการปฏิบตั ิ ทังต้
้ นน ้า กลางน ้า
ปลายน ้า
กระบวนการขับเคลื่อน
การขับเคลื่อนในระดับหมู่บ้านและตาบล
ระดับหมู่บ้านใช้ คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน(กม.) เป็ นผู้ขบั เคลื่อน
ระดับตาบล ใช้ คณะกรรมการบริหารตาบลแบบบูรณาการ(กบต.)เป็ น
ที่ปรึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ ธรรมนูญหมูบ่ ้ าน(ที่บนั ทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการลงนาม
รับรอง
การขับเคลื่อนในระดับอาเภอ
ใช้ คณะกรรมการบริหารอาเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)
หมูบ่ ้ านสันติสขุ ในฝั น (Village Profile)
ธรรมนูญหมูบ่ ้ าน/ชุมชนเมือง
KSF3
KPI
แผน
Action plan
กิจกรรม
ต้ นน ้า
กลางน ้า
ปลายน ้า

similar documents