วัตถุประสงค์ของการตรวจ Certified FL

Report
LOGO
สำน ักงำน ก.พ.ร. เปิ ดบ้ำนจ ัดคลินก
ิ ให้คำปรึกษำกำรตรวจร ับรอง
้ ฐำน (Certified FL)
คุณภำพกำรบริหำรจ ัดกำรภำคร ัฐระด ับพืน
6 ก.พ. 56 – 13 มี.ค. 56
1
ว ัตถุประสงค์ของกำรตรวจ Certified FL
เป็ นการตรวจรับรองเพือ
่ ให ้มั่นใจว่า สว่ นราชการ
•
มีแนวทางหรือระบบต่าง ๆ ทีต
่ อบสนองต่อความต ้องการขององค์การ
(ลักษณะสาคัญขององค์การ และ การบริหารจัดการตามเกณฑ์ฯ ระดับพืน
้ ฐาน)
•
นาแนวทางไปปฏิบต
ั อ
ิ ย่างต่อเนือ
่ ง
•
มีการปรับปรุงแนวทางหรือระบบให ้มีความเหมาะสม
ฉะนั น
้ การตรวจรับรองฯ จึงเป็ นการสอบทานว่าสว่ นราชการ “สามารถพัฒนาองค์การได ้
ตามเกณฑ์ PMQA ระดับพืน
้ ฐาน” และมีความพร ้อมในการขอรับ รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
2
แนวทำงกำรตรวจ Certified FL
แนวทำงกำรตรวจประเมิน
 ผู ้ตรวจหน่วยละ 2 คน และเจ ้าหน ้าที่ ก.พ.ร.
 ระยะเวลาการตรวจ 1 วัน ตัง้ แต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
 การตรวจประเมินจะพิจารณาผลการดาเนินการ 2 ปี คือ
- ปี 2554 ดูวา่ ยังคงมีการรักษามาตรฐานการปฏิบัตต
ิ ามเกณฑ์ PMQA
- ปี 2555 เพือ
่ ดูความต่อเนือ
่ งหรือการปรับปรุงพัฒนาทีด
่ ข
ี น
ึ้
 สว่ นราชการนาเสนอ OP 15 นาที นาเสนอหมวด 1-6 อีก 15 นาที
ั ภาษณ์ ไม่เน ้นการตรวจเอกสาร (เอกสารจะขอดูในประเด็นผู ้ตรวจ
 การตรวจ ใชวิ้ ธส
ี ม
ั หรือสว่ นราชการชแ
ี้ จงไม่ชด
ั เจนจนเป็ นข ้อสงสย
ั ) และจะพิจารณารวมถึงความ
สงสย
ื่ มโยงการทางานอย่างบูรณาการกันของหมวดต่าง ๆ
เชอ
 ผู ้เข ้าร่วมประชุม ประกอบด ้วย ผู ้บริหาร บุคลากรหลักในทุกหมวด
3
แนวทำงกำรตรวจ Certified FL
แนวทำงกำรตรวจประเมิน (ต่อ)
ิ้ โดยให ้คาแนะนาข ้อคิดเห็นเพือ
 ผู ้ตรวจกล่าวสรุปภายหลังการตรวจเสร็จสน
่ ให ้
สว่ นราชการนาไปปรับปรุงพัฒนาองค์การต่อได ้ (หากมีเวลา)
 สานั กงาน ก.พ.ร. จะแจ ้งผลประเมินให ้สว่ นราชการทราบหลังจากได ้ประชุมผู ้ตรวจ
เพือ
่ สรุปภาพรวมการตรวจประเมินทุกสว่ นราชการเรียบร ้อยแล ้ว
4
แนวทำงกำรตรวจ Certified FL
กำรเตรียมต ัวของสว่ นรำชกำร
 นั ดผู ้บริหารและผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
 ประเมินตนเองตามโปรแกรม Certified FL และนาผล Feedback Report ตัวชวี้ ัดที่
้
ผ่านมา เพือ
่ ใชในการปรั
บปรุง
 จัดทา Power point นาเสนอในภาพลักษณะสาคัญขององค์การ 15 นาที และการ
ดาเนินการในแต่ละหมวด 15 นาที
 เตรียมใจให ้เบิกบาน และเตรียมกายให ้แข็งแรง
5
วงจรคุณภำพกำรบริหำรจ ัดกำรภำคร ัฐ
1. OP 15 คำถำม
2. เกณฑ์ PMQA 7 หมวด 90 คำถำม
6
6
กำรตรวจ Certified FL
จุดมุง
่ เน้นของประเด็นกำรตรวจร ับรอง ฯ
้
(โปรดสงั เกตข ้อความทีข
่ ด
ี เสนใต
้ เป็ นจุดเน ้นการตรวจรับรองในเชงิ คุณภาพ)
ล ักษณะสำค ัญขององค์กร
ั ภาษณ์ลักษณะสาคัญขององค์กร แต่ละข ้อคาถามเกีย
เริม
่ จากการสม
่ วกับ แนวคิดระบบบริหาร
ั พันธ์เชอ
ื่ มโยงระหว่างกัน เป็ นการถามถึงความ
จัดการ การกากับดูแลตนเองทีด
่ ี ความสม
้ นพืน
ต ้องการขององค์กรทีจ
่ ะนาไปใชเป็
้ ฐานสาคัญในการกาหนดระบบการบริหารจัดการใน
หมวดต่างๆ
หมวด 1 กำรนำองค์กำร
ั ัศน์ ด ้วยการสอ
ื่ สารทีช
ั เจน
เน ้นบทบาทของผู ้บริหารในการผล ักด ันองค์กำรให้บรรลุวส
ิ ยท
่ ด
เพือ
่ ทาให ้นาไปปฏิบัตแ
ิ ละกากับดูแลใหัดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
7
ตัวอยางแนวทาง
่
การตรวจ
LD 1
ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกาหนดทิศทางการ
ทางานทีช
่ ด
ั เจน ครอบคลุมในเรือ
่ งวิสัยทัศน์ คานิ
่ ยม
เป้าประสงคหรื
่ าดหวังขององคการ
์ อผลการดาเนินการทีค
์
โดยมุงเน
่ ้ นผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย รวมทัง้ มี
การสื่ อสารเพือ
่ ถายทอดทิ
ศทางดังกลาวสู
่
่ ่ บุคลากร
เพือ
่ ให้เกิดการรับรู้ ความเขาใจ
และการนาไปปฏิบต
ั ิ
้
ของบุคลากร อันจะส่งผลให้การดาเนินการบรรลุผลตาม
เป้าประสงคที
่ ง้ั ไว้
์ ต
ตัวอยางแนวทาง
่
การตรวจ
ประเด็นพิจารณา
1
แนวทาง/วิธก
ี ารในการกาหนดวิสัยทัศน์ คานิ
่ ยม และ
เป้าประสงคให
บพันธกิจ และความคาดหวัง
้
์ ้สอดคลองกั
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย (อาจแสดงเป็ น Flow
Chart ประกอบดวย
ขัน
้ ตอน ปัจจัยนาเขา้ ผู้เกีย
่ วข้อง
้
และกรอบเวลา)
การกาหนดทิศทางองค์การควรมีแนวทางขัน
้ ตอนทีเ่ ป็ นระบบ มีความสอดคล ้องกับ
ี ตามทีก
พันธกิจ และความต ้องการของผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่ าหนดไว ้
ในลักษณะสาคัญขององค์การ
2
มีแนวทาง/วิธก
ี ารในการถายทอดสื
่ อสารองคการ
่
์
ประกอบดวย
ช่องทาง ประเด็นการสื่ อสาร ผู้สื่ อสาร และ
้
ความถี่ ให้เหมาะสมกับแตละกลุ
มบุ
ั ิ
่
่ คลากรและนาไปปฏิบต
จริง
ื่ สารทีม
ิ ธิภาพควรมีการกาหนดชอ
่ งทางวิธก
ื่ สารในแต่ละกลุ่ม
การสอ
่ ป
ี ระสท
ี ารสอ
ื่ สารควรมีก ารระบุให ้
บุคลากรเพือ
่ นาไปสู่การปฏิบัต งิ านได ้ถูกต ้อง โดยวิธก
ี ารส อ
่ งทางใด สอ
ื่ สารข ้อมูลประเภทใด ใครเป็ นผู ้สอ
ื่ สาร สอ
ื่ สารไปยังกลุม
ชัดเจนว่าชอ
่
ื่ สาร และเมือ
ิ ธิภาพของแต่
ใด ความถีใ่ นการสอ
่ ดาเนินการแล ้วควรมีประเมินประสท
่ งทางการสอ
ื่ สารว่าบุคลากรในแต่ละกลุม
ละชอ
่ มีการรับรู ้และเข ้าใจเป็ นอย่างไร เพือ
่
่ งทางการสอ
ื่ สารให ้เหมาะสมต่อไป
จะได ้นาผลดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาการใชช้ อ
ตัวอยางแนวทาง
่
การตรวจ
ประเด็นพิจารณา
3 มีการประเมินผลการรับรูและความเข
าใจวิ
สัยทัศน์
้
้
คานิ
การ
อันจะส่งผล
่ ยม และเป้าประสงคขององค
์
์
ให้การดาเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงคที
่ ง้ั ไว้
์ ต
(สอดคลองกั
บ SP1 และ SP2)
้
4 มีการทบทวนแนวทางการกาหนดและการถายทอด
่
สื่ อสารวิสัยทัศน์ คานิ
่
่ ยม และเป้าประสงคเพื
์ อ
นาไปสู่การปรับปรุง
ื่ สารถ่ายทอดทิศทางขององค์การไปสูบ
่ ค
เมือ
่ สว่ นราชการได ้มีการสอ
ุ ลากรทั่วทัง้
องค์การแล ้ว ควรมีการติดตามประเมินผลว่าบุคลากรมีการรับรู ้และเข ้าใจในทิศทาง
ขององค์การและนาแนวทางไปปฏิบัตเิ ป็ นอย่างไร และนาผลประเมินดังกล่าวไปสู่
ื่ สารสร ้างการรับรู ้เข ้าใจให ้ดีขน
การทบทวนปรับปรุงแนวทางหรือวิธก
ี ารสอ
ึ้ ต่อไปได ้
อย่างไร
กำรตรวจ Certify FL
จุดมุง
่ เน้นของประเด็นกำรตรวจร ับรอง ฯ
้
(โปรดสงั เกตข ้อความทีข
่ ด
ี เสนใต
้ เป็ นจุดเน ้นการตรวจรับรองในเชงิ คุณภาพ)
หมวด 2 กำรวำงแผนเชงิ ยุทธศำสตร์
เน ้นกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ท ี่ สอดคล้องก ับควำมท้ำทำยขององค์กำร มีการ
่ ำรปฏิบ ัติให้
กาหนดตัวชวี้ ด
ั ติดตามทบทวนผลการดาเนินการเพือ
่ ให ้มีการนาแผนไปสูก
บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร
ี
หมวด 3 กำรให้ควำมสำค ัญก ับผูร้ ับบริกำรและผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
ี ความต ้องการของแต่ละกลุม
เน ้นการกาหนดกลุม
่ ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่ และ
ั พันธ์และ
การจ ัดลำด ับควำมสำค ัญทีส
่ อดคล้องก ับพ ันธกิจ รวมทัง้ การสร ้างความสม
ิ ธิภาพ และประสท
ิ ธิผล
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ โดยกระบวนการทีม
่ ป
ี ระสท
หมวด 4 กำรว ัด กำรวิเครำะห์และกำรจ ัดกำรควำมรู ้
เน ้นระบบฐานข ้อมูลทีค
่ รอบคลุม ถูกต ้อง ทันสมัย รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม
่ ี
้
้
ความพร ้อมใชงานและปลอดภั
ย ทีน
่ ามาใชในสนั
บสนุนการปฏิบัตงิ าน ซงึ่ ต ้องแสดงให ้
ิ ใจหรือบริหำรจ ัดกำรอย่างไร
เห็นว่า ได ้นำข้อมูลมำใชใ้ นกำรต ัดสน
11
กำรตรวจ Certified FL
จุดมุง
่ เน้นของประเด็นกำรตรวจร ับรอง ฯ
้
(โปรดสงั เกตข ้อความทีข
่ ด
ี เสนใต
้ เป็ นจุดเน ้นการตรวจรับรองในเชงิ คุณภาพ)
หมวด 5 กำรมุง
่ เน้นทร ัพยำกรบุคคล
่ นรำชกำรบรรลุเป้ำประสงค์ทำงยุทธศำสตร์
เน ้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ
่ ให้สว
ให ้บุคลากรมีความผาสุก ความพึงพอใจ และความผูกพันกับสว่ นราชการ รวมทัง้ สอดคล้อง
ก ับควำมท้ำทำยด้ำนบุคลำกรตำมล ักษณะสำค ัญขององค์กร
หมวด 6 กำรจ ัดกำรกระบวนกำร
การกาหนดกระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่าทีส
่ นองตอบต่อควำมต้องกำรของผูร้ ับบริกำรและ
่ นได้สว
่ นเสย
ี การออกแบบกระบวนการเพือ
ผูม
้ ส
ี ว
่ ให ้บรรลุตอ
่ ข ้อกาหนดของกระบวนการ
ิ ธิภำพมำกขึน
้
รวมทัง้ การปร ับปรุงกระบวนกำรเพือ
่ ให้มป
ี ระสท
หมวด 7 ผลล ัพธ์กำรดำเนินกำร
เป็ นการตรวจสอบผลล ัพธ์ของกระบวนกำรของการดาเนินการตามหมวด 1-6 ว่ามีระดับ
ผลการดาเนินการเป็ นอย่างไร
12
กำรตรวจ Certified FL
ต ัวอย่ำง โปรแกรม Self Certified FL
แต่ละหมวดจะต ้องได ้คะแนน
ไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 80
จึงจะผ่าน Certified FL
13
หมวด 1
กำรนำองค์กร
ั
ควำมร ับผิดชอบต่อสงคม
ั ทัศน์
วิสย
กำหนดทิศทำง
องค์กร
2 ways
แต่ละกลุม
่
OP 3,8
เป้ าประสงค์
LD 1
ื่ สำร สร้ำง
สอ
ควำมเข้ำใจ
ค่านิยม
Stakeholder
ผลการดาเนินการ
ทีค
่ าดหวัง
โดยยึด
หลักโปร่งใส
LD 1
LD 5,6
LD 6
• นโยบายกากับดูแล
องค์การทีด
่ ี
ื่ สาร สร ้างความเข ้าใจ
• สอ
• ติดตามผล
สร้ำงบรรยำกำศ
LD 2
เป็นต ัวอย่ำงทีด
่ ี
(role model)
LD 3
ตัวชวี้ ด
ั (5)
(หมวด 4.1)
ทำงำนอย่ำงมี
จริยธรรม
ทบทวนผลกำร
ดำเนินกำร
LD 4
จ ัดลำด ับ
ควำมสำค ัญ
LD 4
ปร ับปรุงทว่ ั ทงั้
องค์กร
LD 4
LD 3
ผ่านกลไกการกากับดูแลตนเองทีด
่ ี
(OP 6)
ประเมินความสาเร็จการบรรลุเป้ าประสงค์
หมวด 2
กำรทำงำนมีผลกระทบ
ั
ต่อสงคม
LD 7
• เชงิ ร ับ- แก ้ไข
ประเมินความสามารถ
• เชงิ รุก
คาดการณ์
การตอบสนองการเปลีย
่ นแปลง
ป้ องกัน
หมวด 2
ั
ควำมร ับผิดชอบต่อสงคม
ทิศทำงองค์กร
ภายนอก
วำงแผน
ยุทธศำสตร์
ปั จจัย
ภายใน
SP 1
ั ้ ยาว
โอกาส/ความท ้าทาย (OP) ระยะสน
SP 2
กำรจ ัดทำ
ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์
เชงิ ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์หล ัก
Stakeholder (OP)
ยุทธศำสตร์
ถ่ำยทอดแผน
ยุทธศำสตร์ (Strategy
Map)
SP 5
ื่ สำร สร้ำงควำมเข้ำใจ
สอ
SP 4
กำรบริหำรควำม
ี่ ง
เสย
SP 7
แผนปฏิบ ัติกำร
ี่ งเชงิ ยุทธศาสตร์
-ความเสย
SP 3
ี่ งด ้านธรรมาภิบาล
-ความเสย
ี่ งด ้านเทคโนโลยี
- ความเสย
สารสนเทศ
ี่ งด ้านกระบวนการ
- ความเสย
ตัวชวี้ ด
ั
้ ดตาม
ใชติ
เป้ าหมาย
แผนหล ักด้ำน
ทร ัพยำกรบุคคล
SP 3
จ ัดสรร
ทร ัพยำกร
SP 6
นำไปปฏิบ ัติ
SP 6
กำรถ่ำยทอดกลยุทธ์
หล ักเพือ
่ นำไปปฏิบ ัติ
หมวด 3
แบ่งกลุม
่
ผูร้ ับบริกำร
ผู ้รับบริการทีพ
่ งึ มี
ในอนาคต
สอดคล ้องตาม OP (8)
CS1
ควำมรูเ้ กีย
่ วก ับ
หำเครือ
่ งมือทีเ่ หมำะสม
แต่ละกลุม
่
ร ับฟังควำมต้องกำร/
ควำมคำดหว ัง
ผูร้ ับบริกำรและ
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ น
ี
เสย
CS2
วางแผนปฏิบัตงิ าน (หมวด 2)
ปรับปรุงกระบวนการ (หมวด 6)
หำควำมต้องกำรร่วมของแต่ละกลุม
่
(Common Need)
พัฒนาบริการ (หมวด 6)
CS 2
-
ขอข ้อมูล
ขอรับบริการ
ร ้องเรียน
กิจกรรม
ั ันธ์และ
กำรสร้ำงควำมสมพ
ออกแบบกระบวนกำรสร้ำง CS4
ั ันธ์ทด
ควำมสมพ
ี่ ี
ควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริกำร
CS5
ี
และผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
กระบวนกำรจ ัดกำร
ข้อร้องเรียน
CS3
ื่ สำร สร้ำงควำมเข้ำใจ / กำหนดวิธป
สอ
ี ฏิบ ัติ
ติดตำมคุณภำพบริกำร
ว ัดควำมพึงพอใจ/ไม่พงึ พอใจ
CS6
CS3
CS7
CS6
ปร ับปรุงกระบวนกำร (หมวด 6)
CS3
หมวด 4
ระบบกำรว ัด
ติดตามผลการปฏิบัตงิ าน (หมวด 6)
Daily Management
IT 5
- leading/lagging indicator
ข ้อมูลเปรียบเทียบ
ผลการดาเนินการโดยรวม (หมวด 2/7)
เลือกข้อมูลสำรสนเทศ
IT 1 - 3
นวัตกรรม (หมวด 2/6)
รวบรวม
ทบทวนผลการดาเนินการ (หมวด 1)
กำรว ัดและวิเครำะห์
วิเครำะห์ผล
ผลกำรดำเนินกำร
วางแผนยุทธศาสตร์ (หมวด 2)
ของสว่ นรำชกำร
ื่ สำรผล
สอ
กำรวิเครำะห์
สอดคล ้องตาม OP (4)
วำงระบบกำรจ ัดกำร
- ข้อมูลสำรสนเทศ
- อุปกรณ์สำรสนเทศ
้
- ความพร ้อมใชงาน
- การเข ้าถึง
สอดคล ้องตาม OP (15)
IT 4, 6
ื่ ถือได ้
- เชอ
- ปลอดภัย
้
- ใชงานง่
าย
IT 7
IT 5,6
กำรจ ัดกำร
กำรจ ัดกำรควำมรู ้
สำรสนเทศและ
ข ้อมูลสารสนเทศ
ครอบคลุม
IT 1 - 3
ความรู ้
รวบรวม
บุคลากร
ผู ้รับบริการ/องค์กรอืน
่
ถูกต ้อง
ทันสมัย
จัดให ้เป็ นระบบ
ถ่ายทอด/Sharing
Best Practices
ควำมรู ้
หมวด 5
สภำพแวดล้อมกำรทำงำน
ควำมพึงพอใจ
HR 1
หาปั จจัย
สถานที่ อุปกรณ์
การทางาน ตัวชวี้ ด
ั /เป้ าหมาย
- การมีสว่ นร่วม
เตรียมพร ้อมภาวะ
ฉุกเฉิน
กำรสร้ำงควำม
กาหนดตัวชวี้ ด
ั /
วิธก
ี ารประเมิน
และควำมพึง
พอใจแก่บค
ุ ลำกร
สร ้างแรงจูงใจ/จัดระบบ
สวัสดิการ
ระบบยกย่อง/จูงใจ
ระบบประเมินผล
HR 2
ประเมินผล
กำหนดคุณล ักษณะและ
ท ักษะทีจ
่ ำเป็น
ระบบงำน
HR 3
จัดลาดับ
ความสาคัญ
ั
สร้ำงควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำนให้ชดเจน
กับผลลัพธ์องค์กร
HR 5
บุคลากร
หน.งาน/
ผู ้บังคับบัญชา
องค์กร
• ความจาเป็ น
(Training Need)
• ความต ้องการใน
การฝึ กอบรม
ความรู ้ในองค์กร
(หมวด 4.2)
พ ัฒนำบุคลำกร
ทำงกำร/ไม่ทำงกำร
สอดคล ้อง
ปรับปรุง
ทางานตามแผนปฏิบัตงิ าน (หมวด 2)
HR 3
HR 3
สมดุลทัง้ ความต ้องการองค์กรและความ
ต ้องการบุคลากร (หมวด 5.1)
่ เสริมนำไปปฏิบ ัติ
สง
ิ ธิผลกำรฝึ กอบรม
ประเมินผลประสท
- ผลกำรปฏิบ ัติงำนของบุคคล
- ผลกำรดำเนินงำนขององค์กร
กำรเรียนรูข
้ องบุคลำกร
HR 4
และกำรสร้ำงแรงจูงใจ
หมวด 6
กำหนดกระบวนกำร
กระบวนกำรทีส
่ ร้ำง
PM 1
คุณค่ำ, กระบวนกำร
ความต ้องการผู ้รับบริการ (หมวด 3)
สน ับสนุน
ข้อกำหนดทีส
่ ำค ัญ
PM 2
กฎหมาย กฎ ระเบียบ (OP)
องค์ความรู ้/IT
ความต ้องการผู ้รับบริการ
ระยะเวลา/ค่าใชจ่้ าย/
ผลิตภาพ
ออกแบบ
กระบวนกำร
กาหนดตัวชวี้ ด
ั ควบคุม
กระบวนการ
PM 3
เป้ าหมายภารกิจ
PM 5
กำรจ ัดกำรกระบวนกำร
่ ำรปฏิบ ัติ
สูก
สอดคล ้องตาม OP
คูม
่ อ
ื การปฏิบัตงิ าน
ปร ับปรุงกระบวนกำร
PM6
ลดค่าใชจ่้ ายใน
การตรวจสอบ
อบรม สร ้างความเข ้าใจ
ป้ องกัน
ความผิดพลาด
PM 6
แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
PM6
นว ัตกรรม
IT7
PM 4
่ ย
สรุปภำพกำรบูรณำกำรทำงำนโดยใชเ้ ครือ
่ งมือ PMQA มำชว
หมวด 1
ปัจจ ัยภำยนอกภำยใน
หมวด 5
พ ันธกิจ
เตรียมพัฒนาบุคลากรทัง้ การปฏิบต
ั งิ าน และสร ้างความผาสุก
จานวนบุคลากร .... คน
อายุเฉลีย
่ ......
สำยงำนหล ัก
ั ัศน์
วิสยท
แพทย์
เภสัชกร
สำยงำนสน ับสนุน
นวช.
นั ก
คอมพิวเตอร์
ค่ำนิยม
นั กบัญชี
ว ัฒธรรมองค์กำร
เป้ำประสงค์
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบต
ั ริ าชการ
่ ง ฯลฯ
แผนบริหารความเสีย
ควำมท้ำทำย
หมวด 6
Link หมวด
1 พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
2 ตัวชีว้ ัด
3 ความต ้องการของ
ผู ้รับบริการแต่ละกลุม
่
4 ฐานข ้อมูล
5 มาตรฐานการ
ปฏิบัตงิ าน
BCM/BCP
เตรียมพร ้อมทรัพยากร
(คน IT สถานที่
อุปกรณ์) ให ้งาน
ต่อเนื่อง
กระบวนการสร ้างคุณค่า
กระบวนการสนับสนุน
 กระบวนการ
สร ้างคุณค่า
- xxx
- xxx
ผูร้ ับผิดชอบ
ยกเลิก
ปรับปรุง
มีแล ้ว
ข ้อมูลถูกต ้อง รวดเร็ว เข ้าถึง เข ้าใจง่าย
่ ว่ นได ้
ผู ้มีสส
ส่วนเสีย
เครือข่ายประชาคม
ทบทวนฐำนข้อมูล
ผู ้รับบริการ
- ผลิตภันฑ์มค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน ปลอดภัย เป็ นธรรม
- ความรู ้ถูกต ้อง เข ้าใจง่าย ทันการณ์
สานั ก B
มาตรฐาน กลไก กฎหมาย เป็ นธรรม เข ้าใจง่าย ปฏิบัตไิ ด ้
ผู ้บริโภค
สานั ก A
ผู ้ประกอบการ
ผูใ้ ช้ขอ
้ มูล
ควำมถี
update
ฐำนข้อมูล
ชนิดข้อมูล
หมวด 4
ควำมต้องกำร
ผู ้บริหาร
กลุม
่ ผูร้ ับบริกำร/
ผุม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสีย
ประเภท
ข้อมูล
Link หมวด
กาหนดทิศทาง
ทาแผน
ฐานข ้อมูล
, 6 มาตรฐานปฏิบัตงิ าน
ยุทธสาตร์
พันธกิจ
1
2
4
5
ความต ้องการของผู ้รับบริการและ
ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียแต่ละกลุม
่
e
x
c
el
-
หมวด 3
ว ัดผลล ัพธ์
หมวด 7

ความต ้องการ
ของู ้รับบริการ
หมวด 2
กระบวนการ
สนับสนุน
- xxx
- xxx
- xxx
้
ความพร ้อมใชงานของข
้อมูลและสารสนเทศ
KM
20
หล ักในกำรตรวจสอบตนเอง
1.
้ ฐำนขององค์กำร
วิเครำะห์และเข้ำใจล ักษณะพืน
ั ทัศน์

บริบท พันธกิจหลัก วิสย

กฏหมายทีก
่ ากับและเกีย
่ วข ้อง

ปั จจัยภายใน

ปั จจัยภายนอก

การเปลีย
่ นแปลงสาคัญทีก
่ าลังเกิดขึน
้

ความท ้าทาย
2. วิเครำะห์ระบบงำนขององค์กำร
 กระบวนการทางานทีด
่ แ
ี ละเป็ นระบบ
 มีการถ่ายทอดและนาไปปฏิบต
ั ิ
 มีการติดตามประเมินผล
่ วัตกรรม
 มีการพัฒนาปรับปรุงให ้ดีขน
ึ้ จนสามารถนาไปสูน
3.
วิเครำะห์ผลล ัพธ์ขององค์กรในด้ำนต่ำง ๆ ทีด
่ ข
ี น
ึ้ อย่ำงต่อเนือ
่ ง

บรรลุเป้ าหมายทีต
่ งั ้ ไว ้

มีผลลัพธ์ทด
ี่ ข
ี น
ึ้ ในแต่ละปี

ดีกว่าผลลัพธ์ขององค์การอืน
่
ื่ มโยงกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การ

เชอ
21
ประเด็นปัญหำสำค ัญของกำรตรวจ Certified FL ทีพ
่ บบ่อย
ประเด็นปั ญหา
หมวด
1
ั เจนเชน
่ การกาหนด
• ไม่มแ
ี นวทางในการทบทวนการดาเนินการในประเด็นต่าง ๆ อย่างชด
ตัวชวี้ ด
ั และการประเมินผลการดาเนินงาน นโยบายและผลการดาเนินงานการกากับดูแลทีด
่ ี
เป็ นต ้น
ั เจนถึงแนวทางการสอ
ื่ สารและทาความเข ้าใจให ้แก่บค
ั ทัศน์ ค่านิยม
• ไม่ชด
ุ ลากรเกีย
่ วกับวิสย
รวมถึงการประเมินผลการรับรู ้และความเข ้าใจได ้อย่างทั่วทัง้ องค์กร
ี่ งไม่ครอบคลุมทุกโครงการทีว่ เิ คราะห์วา่ มีความเสย
ี่ ง
• การดาเนินการบริหารความเสย
โดยเฉพาะโครงการทีม
่ ผ
ี ลต่อยุทธศาสตร์
• แนวทางการกาหนดมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบทีเ่ กิดจากการดาเนินการตาม
ั เจน และขาดกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบทางลบ
ภารกิจของสว่ นราชการไม่ชด
22
ประเด็นปัญหำสำค ัญของกำรตรวจ Certified FL ทีพ
่ บบ่อย
หมวด
ประเด็นปั ญหา
2
ื่ มโยงก ับภำรกิจ และไม่สอดคล้องกับ
• กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ไม่เป็ นระบบ ไม่เชอ
ความท ้าทายขององค์การ รวมทัง้ ไม่ตอบสนองความต ้องการของผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้
ี
สว่ นเสย
่ ารปฏิบัต ิ ไม่มก
• การจัดทาแผนไปสูก
ี ระบวนการทบทวนหรือปรับปรุงแผน
้
• การนาข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องมาใชในกระบวนการทบทวนไม่
เป็นระบบ
ั
• การวิเคราะห์เพือ
่ ปรับปรุงแผนไม่ชดเจนว่
ามีการนาปั จจัยทัง้ ภายนอกและภายในมาใช ้
ประกอบในการพิจารณาวางแผน/ทบทวนแผน
• การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสว่ นราชการ
ั
• แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่ชดเจนว่
ามีแนวทางพัฒนาบุคคลากรไปในทิศทางใด
23
ประเด็นปัญหำสำค ัญของกำรตรวจ Certified FL ทีพ
่ บบ่อย
ประเด็นปั ญหา
หมวด
3
• การวัดความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจไม่ครอบคลุมทุกกลุม
่ ของผู ้รับบริการ และผู ้มีสว่ นได ้
ี ในทุกพันธกิจ
สว่ นเสย
• การเปิ ดโอกาสให ้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารราชการ สว่ นราชการดาเนินการไม่ถงึ
ระด ับประชาชนเข ้ามาเกีย
่ วข ้อง (Involve) (กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนจะ
อยูเ่ พียงระดับการปรึกษาหารือ)
• ไม่มก
ี ารจัดทาแผนในการสง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนไปสูร่ ะดับทีส
่ งู ขึน
้ หรือขยาย
่ สนับสนุนให ้ประชาชนมีการรวมกลุม
ขอบเขตหรือกลุม
่ เป้ าหมายเพิม
่ ขึน
้ เชน
่ เพือ
่ เป็ นตัวแทน
้
ในการรวบรวมความคิดเห็น ข ้อเสนอแนะ เพือ
่ ใชในการด
าเนินงานของสว่ นราชการให ้
สอดคล ้องและตอบสนองกับความต ้องการของผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องมากทีส
่ ด
ุ เป็ นต ้น
• กระบวนการในการรับฟั งและเรียนรู ้ความต ้องการของผู ้รับบริการ รวมถึงการนาข ้อมูลทีไ
่ ด ้ไป
ั
ใช ้ และการประเมินเพือ
่ ปรับปรุงวิธก
ี ารรับฟั งไม่ชดเจนและไม่
เป็นระบบ
24
ประเด็นปัญหำสำค ัญของกำรตรวจ Certified FL ทีพ
่ บบ่อย
หมวด
ประเด็นปั ญหา
3
ี ไม่เป็น
• การทบทวนกลไกการตอบสนองความคาดหวังของผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
(ต่อ)
ระบบและขำดกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนือ
่ ง
ี ไม่มก
• กระบวนการรับฟั งข ้อร ้องเรียนของผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ี ำรกาหนด
ั เจน รวมทัง้ ไม่สามารถ
ผู ้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลคุณภาพการให ้บริการทีช
่ ด
่ ต ้องตอบข ้อร ้องเรียน
ดาเนินการตามกระบวนการต่างๆ ให ้ได ้ตามเวลาทีก
่ าหนดไว ้ เชน
ภายใน 15 วัน แต่ไม่สามารถดาเนินการได ้ เป็ นต ้น
ั
ี หลักไม่ชดเจน
• การกาหนดกลุม
่ ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
และไม่สอดคล้องกับพันธ
ี ในภาพกว ้าง เชน
่ กลุม
กิจขององค์กร (มีการกาหนดกลุม
่ ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่ ผู ้
ึ ษาอบรม เป็ นต ้น ซงึ่ ทาให ้ไม่สามารถทราบ
มาติดต่อ กลุม
่ ผู ้ขออนุญาต กลุม
่ ผู ้เข ้ารับการศก
ั เจน)
ความต ้องการได ้อย่างชด
ี แต่ละกลุม
• การวิเคราะห์เพือ
่ กาหนดกลุม
่ ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่ ไม่ได ้วิเคราะห์โดย
พิจารณาจากพันธกิจเป็ นหลัก ทาให ้การวิเคราะห์ถงึ บริการทีใ่ ห ้ ความคาดหวัง และแนวทาง/
ื่ สารระหว่างกันแต่ละกลุม
ั เจน รวมถึงการออกแบบกระบวนการจะทาให ้ไม่
วิธก
ี ารสอ
่ ไม่ชด
สอดคล ้องกับความต ้องการ
25
ประเด็นปัญหำสำค ัญของกำรตรวจ Certified FL ทีพ
่ บบ่อย
หมวด
ประเด็นปั ญหา
่ ร
ี ไม่ใชผ
3
• กลุม
่ ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ู ้ ับบริกำรหล ัก แต่เป็นกลุม
่ ทีส
่ น ับสนุนงาน
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
(ต่อ)
หลักของสว่ นราชการให ้สามารถดาเนินไปได ้อย่างมีประสท
ั พันธ์ทด
• ไม่มก
ี ำรประเมินหรือแสดงให ้เห็นถึงความสม
ี่ ข
ี น
ึ้ และควำมคุม
้ ค่ำจากการจัด
ั พันธ์กบ
กิจกรรมสร ้างความสม
ั เครือข่าย
ั เจน เนือ
• แนวทางในการกาหนดเครือข่ายไม่ชด
่ งจากการวิเคราะห์เครือข่าย ไม่ได้พจ
ิ ำรณำ
จำกพ ันธกิจเป็นหล ัก
่ งทางในการสร ้างความสัมพันธ์จาแนกตามพันธกิจ ไม่ได้จำแนกตามกลุม
• การกาหนดชอ
่
ั เจนว่าผู ้รับบริการทุกกลุม
ผู ้รับบริการ จึงไม่ชด
่ สามารถเข ้าถึงข ้อมูลข่าวสารได ้
• การประเมินความพึงพอใจและความไม่พงึ พอใจ ไม่ได้แยกแบบสารวจออกจากกันอย่าง
ั เจน
ชด
ี หลัก พร ้อมทัง้ จัดลาดับความสาคัญ
• ไม่มก
ี ารทบทวนผู ้รับบริการและกลุม
่ ผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ของแต่ละกลุม
่
26
ประเด็นปัญหำสำค ัญของกำรตรวจ Certified FL ทีพ
่ บบ่อย
หมวด
4
ประเด็นปั ญหา
ั เจน
• แนวทางในการทบทวน และวิเคราะห์ฐานข ้อมูลไม่ชด
• วิธก
ี ารในการคัดเลือกข ้อมูลเพือ
่ จัดทาระบบการจัดการฐานข ้อมูลทัง้ ฐานข ้อมูลสนับสนุนการ
ั
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ กระบวนการสร ้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ไม่ชดเจน
้
• แนวทางทีน
่ ามาใชในการประเมิ
นและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ ให ้ประชาชนเข ้าถึง
ั เจนว่าเป็ นอย่างไร
ข ้อมูลและได ้รับบริการทีด
่ ย
ี งิ่ ขึน
้ ไม่ชด
ี่ งของข ้อมูลและระบบสารสนเทศ ขาดมาตรการสร ้างความปลอดภัย
• แผนบริหารความเสย
ิ ธิข
• กระบวนการทบทวนสท
์ องบุคลากรในการเข ้าถึงข ้อมูลและการปรับปรุงข ้อมูลไม่เป็ นระบบ
ี่ งต่อระบบเทคโนโลยีขององค์กร เชน
่ การปรับปรุง
และไม่ทันสมัย ซงึ่ สะท ้อนถึงความเสย
ิ ธิข
สท
์ องบุคลากรหากมีการโยกย ้าย ลาออก หรือเกษี ยณ เป็ นต ้น
27
ประเด็นปัญหำสำค ัญของกำรตรวจ Certified FL ทีพ
่ บบ่อย
ประเด็นปั ญหา
หมวด
4
(ต่อ)
่ จิ กรรม
• การดาเนินกิจกรรม KM มีเพียงการจัดทาคูม
่ อ
ื กระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่า ซงึ่ ไม่ใชก
หลักทีส
่ ามารถสร ้างบรรยากาศให ้เกิดการเรียนรู ้ในองค์การได ้
• การระบุประเภทของฐานข ้อมูลทีส
่ นับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์/กระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่าและ
ั เจนว่ามีฐานข ้อมูลประเภทใดบ ้าง (เพือ
กระบวนการสนับสนุนไม่ชด
่ ให ้ทราบถึงฐานข ้อมูลที่
้
้
สาคัญของสว่ นราชการ ผู ้ทีจ
่ ะต ้องใชฐานข
้อมูลสามารถนาไปใชประโยชน์
ได ้ และสะดวกใน
การค ้นหาฐานข ้อมูล)
ี่ งของฐานข ้อมูลและสารสนเทศ ไม่มก
• ระบบบริหารความเสย
ี ารกาหนดแนวทางแก ้ปั ญหาจาก
ั เจน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีช
่ ด
ั เจนและไม่เป็ นระบบ (มีเพียงตัวอย่างของการปรับปรุง แต่ไม่
• การปรับปรุงฐานข ้อมูล ไม่ชด
พบรายละเอียดของกระบวนการว่าจะดาเนินการอย่างไร)
ี่ งระบบฐานข ้อมูลมีการกาหนดเป็ นมาตรการ แต่ไม่มก
• การบริหารความเสย
ี ารจัดทาเป็ น
ั เจน
แผนงานทีช
่ ด
28
ประเด็นปัญหำสำค ัญของกำรตรวจ Certified FL ทีพ
่ บบ่อย
ประเด็นปั ญหา
หมวด
5
• ไม่มก
ี ารกาหนดปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความผาสุก
ั เจนและถูกต ้องตามหลักวิชาการ
• ไม่ได ้กาหนดแนวทางในการหาปั จจัยความผาสุกทีช
่ ด
ก่อนทีจ
่ ะมีการกาหนดแผนสร ้างความผาสุก
• มีกระบวนการหาปั จจัยความผาสุกแต่การกาหนดปั จจัยความผาสุกขาดการวิเคราะห์ปัจจั ย
ั เจน
ความผาสุกทีช
่ ด
• ไม่ได ้แยกกลุม
่ บุคลากรในการกาหนดปั จจัยความผาสุก รวมถึงการประเมินความผาสุกและ
ความพึงพอใจ
• การวิเคราะห์ความพึงพอใจและความผาสุกไม่สอดคล ้องกับปั จจัยทีก
่ าหนด
• ไม่มก
ี ารปรับปรุงแบบสารวจความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของบุคลากร
ั เจนในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (SP3)
• ไม่ได ้กาหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรให ้ชด
• แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลใน SP3 ไม่สอดคล ้องกับยุทธศาสตร์
• มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ไม่มก
ี ารปฏิบัตต
ิ ามแผน
29
ประเด็นปัญหำสำค ัญของกำรตรวจ Certified FL ทีพ
่ บบ่อย
ประเด็นปั ญหา
หมวด
5
(ต่อ)
• เกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมไม่ครอบคลุมกระบวนการฝึ กอบรมทัง้ หมด
ั เจน หรือ
• มีเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึ กอบรม แต่แนวทางการดาเนินการตามเกณฑ์ไม่ชด
้
ั เจน
แนวทางทีใ่ ชในการติ
ดตามผลภายหลังการฝึ กอบรมไม่ชด
• การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม ไม่สอดคล ้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมที่
กาหนดไว ้
ิ ธิภาพ
• การประเมินการฝึ กอบรมเน ้นเพียงการลดต ้นทุน ไม่มก
ี ารประเมินความคุ ้มค่า ประสท
ิ ธิผลของการฝึ กอบรม
และประสท
• การจัดเก็บข ้อมูลการประเมินผลการฝึ กอบรมไม่ครอบคลุม หลักสูตร หรือหน่วยงานต่าง ๆ
• แผนสร ้างความก ้าวหน ้าควรทาถึงระดับความก ้าวหน ้าสูงสุดในแต่ละสายงาน
• ไม่ได ้นาแผนการสร ้างความก ้าวหน ้าของบุคลากรไปปฏิบัต ิ รวมถึงการประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผนการสร ้างความก ้าวหน ้าของบุคลากร
30
ประเด็นปัญหำสำค ัญของกำรตรวจ Certified FL ทีพ
่ บบ่อย
ประเด็นปั ญหา
หมวด
6
• ไม่มก
ี ารวิเคราะห์ความสอดคล ้องระหว่างกระบวนการกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และความต ้องการของผู ้รับบริการ
ี
และผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
• ไม่มข
ี ้อมูลการจัดทาข ้อกาหนดกระบวนการ และตัวชวี้ ัดของกระบวนการสร ้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน
• การจัดทาข ้อกาหนดทีส
่ าคัญของกระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่า แสดงการวิเคราะห์ข ้อกาหนดไม่ครบถ ้วนทัง้ 4 ด ้าน
ี ข ้อกาหนดด ้านกฎหมาย ประสท
ิ ธิภาพของกระบวนการ
(ความต ้องการของผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ความคุ ้มค่าของการลดต ้นทุน)
• การกาหนดตัวชวี้ ด
ั กระบวนการทีส
่ าคัญ ไม่สะท ้อนผลลัพธ์จากการดาเนินงานหรือตอบสนองความต ้องการของ
ผู ้รับบริการ
• ขาดการติดตามประเมินตัวชวี้ ด
ั กระบวนการเพือ
่ นามาปรับปรุงกระบวนการ
ื่ มโยงครอบคลุมในทุก ๆ ด ้านตามพันธกิจ และขาดการดูแลระบบงานและบุคลากร ซงึ่
• แผนสารองฉุกเฉินไม่เชอ
ควรทบทวนแผนสารองฉุกเฉินอย่างสมา่ เสมอ เพือ
่ ให ้สามารถปฏิบต
ั งิ านได ้อย่างต่อเนือ
่ ง
31
ต ัวอย่ำงประเด็นพิจำรณำทีผ
่ ำ
่ นกำรประเมิน Certified FL
หมวด
ตัวอย่ างประเด็นพิจารณาที่ผ่านการประเมิน
OP
ั เจน สอดคล ้องตามเกณฑ์ทก
- มีความชด
ี่ าหนดไว ้ทัง้ การกาหนดพันธกิจ ค่านิยมหลัก ความท ้าทายขององค์กร
ซงึ่ เป็ นผลจากการดาเนินกิจกรรม PMQA อย่างต่อเนือ
่ ง
- การกาหนดเป้ าหมาย แนวทางการดาเนินการ รวมทัง้ รูปแบบการประเมินผลมีการกาหนดปั จจัยความสาเร็จ
ั เจน
(Critical Success Factor) และตัวชวี้ ัดทีช
่ ด
1
-ผู ้บริหารทุกระดับและทุกสมัยให ้ความสนใจ สนับสนุน และผลักดันการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรตาม
ั เจน
เกณฑ์ PMQA อย่างจริงจังและต่อเนือ
่ ง โดยเฉพาะการมอบอานาจมีการดาเนินการได ้ถูกต ้อง และชด
ื่ สารถ่ายทอดทิศทางขององค์การ สว่ นราชการมีการกาหนดชอ
่ งทาง ประเด็นการสอ
ื่ สาร ผู ้สอ
ื่ สาร กลุม
-การสอ
่
่ งทางอย่างชด
ั เจน
บุคลากร ความถี่ เป้ าหมาย และผลการดาเนินการ แยกตามแต่ละชอ
่ แนวทางการกาหนดตัวชวี้ ัดและการ
- มีแนวทางในการทบทวนการดาเนินการในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นระบบ เชน
ประเมินผลการดาเนินงาน นโยบายและผลการดาเนินงานการกากับดูแลทีด
่ ี รวมถึงมีการดาเนินการบริหารความ
ี่ งครอบคลุมทุกโครงการ มีการวิเคราะห์ผลกระทบทางลบทีม
เสย
่ ต
ี อ
่ สงั คมในด ้านสงิ่ แวดล ้อมตาม ISO 10004
32
ต ัวอย่ำงประเด็นพิจำรณำทีผ
่ ำ
่ นกำรประเมิน Certified FL
หมวด
2
ตัวอย่ างประเด็นพิจารณาที่ผ่านการประเมิน
ื่ มโยงกับภารกิจ และความท ้าทายเชงิ ยุทธศาสตร์ตามทีร่ ะบุ
- แผนยุทธศาสตร์ตา่ ง ๆ มีความเชอ
่ าร
ไว ้ในโครงร่างองค์กร (OP) โดยกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการถ่ายทอดไปสูก
ื่ สารไปยังหน่วยต่าง ๆ ให ้รับทราบ และเข ้าร่วมดาเนินการมีความชด
ั เจนและ
ปฏิบัต ิ และการสอ
ิ ธิภาพ
เป็ นระบบ โดยการวิเคราะห์ SWOT ทาให ้การดาเนินการมีประสท
- มีการนาข ้อมูลจากผู ้รับบริการทุกกลุม
่ ข ้อมูลจากผู ้บริหารทุกระดับ และผลการสารวจความ
ต ้องการในอนาคตมากาหนดทิศทางขององค์การ และกาหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
่ ู ้ปฏิบัตงิ านมีการดาเนินการหลากหลายวิธ ี และมีการ
- การถ่ายทอดความรู ้ความเข ้าใจไปสูผ
ประเมินความรู ้ความเข ้าใจในทุกระดับ
33
ต ัวอย่ำงประเด็นพิจำรณำทีผ
่ ำ
่ นกำรประเมิน Certified FL
หมวด
3
ตัวอย่ างประเด็นพิจารณาที่ผ่านการประเมิน
ี และการออกแบบวิธก
- มีกระบวนการกาหนดกลุม
่ ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ี ารแนว
ื่ สารทีช
ั เจน และมีการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พงึ พอใจอย่างเป็ นระบบ
ทางการสอ
่ ด
ั เจน เหมาะสมกับผู ้รับบริการแต่ละกลุม
-มีกระบวนการในการรับฟั งและเรียนรู ้ความต ้องการทีช
่ ด
่
ั เจน รวมถึงการวัดความพึงพอใจและ
-มีการจัดทามาตรฐานการให ้บริการและคูม
่ อ
ื การทางานทีช
่ ด
ี ตามคุณภาพ
ไม่พงึ พอใจทีด
่ าเนินการได ้ครอบคลุมทุกกลุม
่ ของผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
การให ้บริการ
-มีกระบวนการในการจัดทา flow chart ทีแ
่ สดงถึงกระบวนการพิจารณาเรือ
่ งราวร ้องทุกข์และมี
ั เจน พร ้อมทัง้ มีการแจ ้งผู ้ร ้องเรียนให ้ทราบสองรอบ คือ
การจัดทาคูม
่ อ
ื เรือ
่ งร ้องเรียนไว ้อย่างชด
รอบแรกแจ ้งสถานะของเรือ
่ ง และรอบทีส
่ องแจ ้งผลการพิจารณาสั่งการ/ยุตเิ รือ
่ ง
ื่ มโยงข ้อมูลสารสนเทศทีไ่ ด ้จากการรับฟั งความต ้องการของผู ้รับบริการมาใชในการ
้
- การเชอ
ั เจน นอกจากนัน
จัดทาแผน ปฏิบัตริ าชการ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทางานมีความชด
้
ั เจน พร ้อมทัง้ มีการประเมินความ
ยังมีการจัดทามาตรฐานการปฏิบัตงิ านในการให ้บริการไว ้อย่างชด
ิ ธิผลของการดาเนินการด ้วย
มีประสท
34
ต ัวอย่ำงประเด็นพิจำรณำทีผ
่ ำ
่ นกำรประเมิน Certified FL
หมวด
ตัวอย่ างประเด็นพิจารณาที่ผ่านการประเมิน
4
- มีฐานข ้อมูลทีส
่ นับสนุนภารกิจต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ทัง้ ในด ้านกระบวนงานหลัก
ั เจน โดยมีกระบวนการและแนวทางในการทบทวน และวิเคราะห์
และกระบวนงานสนับสนุนอย่างชด
ิ ธิผล
ฐานข ้อมูล การจัดการฐานข ้อมูล รวมถึงกระบวนการในการปรับปรุงฐานข ้อมูลเดิมทีม
่ ป
ี ระสท
้
นอกจากนี้ แนวทางทีใ่ ชในการประเมิ
นและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ ให ้ประชาชนสามารถ
ิ ธิภาพและชด
ั เจนเชน
่ เดียวกัน
เข ้าถึงข ้อมูลและการบริการได ้ง่าย มีการดาเนินการอย่างมีประสท
- มีแนวทางในการเฝ้ าระวัง และเตือนภัยทีส
่ ามารถรองรับการติดตามผลการปฏิบัตงิ านได ้อย่า ง
รวดเร็ว
- การกาหนดนโยบาย และแนวปฏิบัตส
ิ าหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
ั เจนและเป็ นระบบ มีการนาไปใชงานได
้
ิ ธิผล รวมถึงมี
สารสนเทศ มีความชด
้อย่างมีประสท
ั ดเจน และเป็ นระบบในการจัดทา และทบทวนฐานข ้อมูลเพือ
กระบวนการทีช
่ ด
่ สนับสนุนทัง้ ยุทธศาสตร์
กระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน
- มีการดาเนินการจัดการความรู ้ (KM) ทีส
่ มบูรณ์ ครบถ ้วน ตามกระบวนการ KM โดยจัดทาเป็ น
รูปแบบในลักษณะ Explicit แยกตามกลุม
่ ผู ้เรียนรู ้ ได ้แก่ ผู ้ปฏิบัตงิ าน ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และประชาชน
ทั่วไป
- มีกระบวนการจัดการองค์ความรู ้ (KM) ทีด
่ ี สอดคล ้องกับยุทธศาสตร์
35
ต ัวอย่ำงประเด็นพิจำรณำทีผ
่ ำ
่ นกำรประเมิน Certified FL
หมวด
5
ตัวอย่ างประเด็นพิจารณาที่ผ่านการประเมิน
ั เจน
- มีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลทีด
่ แ
ี ละชด
- แผนการสร ้างความผาสุขแก่ผู ้ปฏิบัตงิ าน มีการกาหนดปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความผาสุก และความพึง
พอใจตามกลุม
่ บุคลากร และมีการประเมินความผาสุกและความพึงพอใจแยกตามกลุม
่ บุคลากร
ั เจน เป็ นระบบ และมีการแจ ้งผลการปฏิบัตงิ านให ้กับ
- การประเมินผลการปฏิบัตงิ านมีความชด
บุคลากรได ้รับทราบ และนาไปปรับปรุง
- มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ
่ ง โดยนาเกณฑ์ประกันคุณภาพมากากับในการฝึ กอบรม
36
ต ัวอย่ำงประเด็นพิจำรณำทีผ
่ ำ
่ นกำรประเมิน Certified FL
หมวด
6
ตัวอย่ างประเด็นพิจารณาที่ผ่านการประเมิน
-มีการจัดทาข ้อกาหนดกระบวนการ และตัวชวี้ ด
ั ของกระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่า และกระบวนการ
ั เจน
สนับสนุนอย่างชด
้
ั เจนเป็ นระบบ รวมถึงการสอ
ื่ สารเพือ
-มีแนวทางทีใ่ ชในการออกแบบกระบวนการที
ช
่ ด
่ ให ้บุคลากรที่
เกีย
่ วข ้องมีความเข ้าใจและปฏิบัตไิ ด ้ถูกต ้อง
ั เจน โดยมีแผนสารองฉุกเฉิน มีการสอ
ื่ สารแผน การซอม
้
- มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ทีช
่ ด
่ กรณีไฟไหม ้ (มีการ
แผน และทบทวนแผนทีส
่ ง่ ผลให ้การปฏิบัตงิ านมีความต่อเนือ
่ ง เชน
ั ซอมตามแผนภาวะฉุ
้
ซก
กเฉิน รวมทัง้ จัดทาวีดท
ี ัศน์เผยแพร่ให ้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน) กรณี
่ หากน้ า
น้ าท่วม (มีการแจ ้งภาวะฉุกเฉินให ้กับบุคลากรทางระบบ OA = office automatic เชน
ท่วมให ้ย ้ายไปทางานทีส
่ ถานทีอ
่ น
ื่ ทีร่ ะบุไว ้ตามแผนภาวะฉุกเฉิน)
้
ั เจน และมีการ
- แนวทางทีใ่ ชในการออกแบบและพิ
จารณาข ้อกาหนดของกระบวนการมีความชด
กาหนดตัวชวี้ ด
ั ของกระบวนการทีส
่ อดคล ้องกับข ้อกาหนดทีส
่ าคัญ รวมถึงมีการจัดทามาตรฐาน
้
การปฏิบัตงิ านทีค
่ รบถ ้วน และนาไปใชงานอย่
างทั่วถึง
37
Q&A
02 356 9942, 02 356 9999 # 8916,
8985, 8804
www.opdc.go.th
[email protected]
www.opdc.go.th

similar documents