จังหวัดบุรีรัมย์ - เขตบริการสุขภาพที่9นครชัยบุรินทร์

Report
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารและแผนงบประมาณ
หน่วยงานสั งกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ประจาปี ๒๕๕๘
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ม
ั ย์
ภายใตนโยบายรั
ฐมนตรีวาการกระทรวง
้
่
และ
๘ สาธารณสุ
ธันวาคม ข๒๕๕๗
โดย บู
เดช ดสุาน
ยุทธศาสตร
รณาการ ภู์ ว๑๕
กระทรวง
้ ระโคตร
์ นายแพทย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลละหานทราย
สาธารณสุข
รักษาการ นายแพทยเชี
่ วชาญ (ดานเวชกรรม
์ ย
้
ป้องกัน)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ม
ั ย
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารดานสุ
ขภาพ
้
จังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ ปี 2558
1
ภายใต้แผนยุทธศาสตรการ
์
พัฒนาสุขภาพ
ปี 2556 -2559 จังหวัดบุรรี ม
ั ย์
2
ปี งบประมาณ 2558 สสจ.บุรรี ม
ั ย ์ ได้
เชิญผู้เกีย
่ วข้อง
1. Steak holder ไดแก
้ ่
- สานักงานพัฒนาความมัน
่ คงของ
มนุ ษย ์
- สานักงานเกษตรจังหวัด
- สานักงานแรงงานจังหวัด
- สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษาเขต 1
–4
2. องคกรปกครองสวนทองถิน
่ และภาค
3
รวมก
าหนดทิศทาง ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร ์
่
เป้าประสงค ์
ตัวชีว้ ด
ั เป้าประสงค ์ และจัดทาตัวชีว้ ด
ั องคกร
ให้
์
สอดคลองกั
บ นโยบายส่วนกลาง (นโยบายรัฐบาล
้
นโยบายรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงสาธารณสุข)
นโยบายเขต นโยบายจังหวัดและสภาพปัญหา
4
สาธารณสุขในพืน
้ ที่
การประชุมในวันที่ 10 ตุลาคม 2557, วันที่ 3,4
และ 5 พฤศจิกายน 2557
เพือ
่ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบต
ั ใิ นระดับจังหวัด
และการประชุมชีแ
้ จงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารปี 2558 ให้ระดับ
อาเภอและตาบล
สรุปแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารและแผนงบประมาณ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรรี ม
ั ย์
ประจาปี 2558 จาแนกตามยุทธศาสตรบู
้
์ รณาการ 15 ดาน
จานว งบประมาณ ขงบดาเนินงาน งบประมาณ
กระทรวงสาธารณสุ
ทัง้ หมด
น
โครง
ร้อย
การ จานวน ละ
ยุทธศาสตรที
25 1,930, 0.78
์ ่ 1
พัฒนาสุขภาพตามกลุมวั
775
่ ย
1.กลุมสตรี
และเด็กประฐม
4
266,8 0.11
่
วัย (0-5 ปี )
50
2
317,4 0.13
2. กลุมเด็
่ กวัยเรียน (560
14 ปี )
2
96,60 0.04
3. กลุมเด็
่ กวัยรุน
่ (150
21 ปี )
6
781,1 0.32
4. กลุมวั
่ ยทางาน (15ยุทธศาสตร/บู
์ รณาการ
15 ดาน
้
(300 สป.) แหลงอื
่
่ น
ร้อย จานว ร้อย
จานวน
ละ
ละ
น
1,865, 5.42 65,0 0.03
775
00
266,8 0.78
0 0.00
50
317,4 0.92
0 0.00
60
96,60 0.28
0 0.00
0
781,1 2.27
0 0.00
งบประมาณ งบดาเนินงาน งบประมาณ
จานวน
ทัง้ หมด
(300 สป.)
แหลงอื
่
ยุทธศาสตร/บู
่ น
์ รณาการ โครงก
15 ดาน
ร้อย
รอย
ร้อย
้
าร
จานวน
จานวน ้
จานวน
ละ
ละ
ละ
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2
พัฒนาและจัดระบบ
บริการทีม
่ ค
ี ุณภาพและ
มาตรฐาน ครอบคลุม
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้
6. ดานระบบบริ
การปฐม
้
ภูม ิ
7. ดานระบบบริ
การทุยติ
้
ภูม ิ ตติยภูม ิ
8. ดานระบบควบคุ
มโรค
้
80
215,231, 86.9 6,276, 18.2 208,954 98.0
807 8
860 4
,947 9
8
9. ดานระบบการ
้
คุ้มครองผู้บริโภคดาน
้
14
203,067, 82.0 521,40
200 7
0
781,240 0.32 601,74
0
6,278,17 2.54 4,308,
7
730
1,343,69 0.54 810,79
0
0
8
44
1.51 202,545 95.0
,800 8
1.75 179,500 0.08
12.5 1,969,4 0.92
2
47
2.36 532,900 0.25
จานว งบประมาณ
ทัง้ หมด
ยุทธศาสตร/บู
์ รณาการ น
15 ดาน
โครง
ร้อย
้
จ
านวน
การ
ละ
งบดาเนินงาน
(300 สป.)
ร้อย
จานวน
ละ
ยุทธศาสตรที
78
์ ่ 3
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพือ
่ สนับสนุ น
การจัดบริการ
13. ดานการบั
งคับใช้
8
้
กฏหมาย
18. ดานปราบปราม
0
้
ทุจริต
6
14. ดานสิ
่ งแวดลอม
้
้
และสุขภาพ
15. ดานพั
ฒนาบุคลากร 44
้
384,09 1.12 131,890 0.06
0
0 0.00
0 0.00
16. ดานการเงิ
นการ
้
คลัง
7
งบประมาณ
แหลงอื
่
่ น
ร้อย
จานวน
ละ
30,277, 12.24 26,279, 76.34 3,998,9 1.88
993
015
78
515,980 0.21
0 0.00
158,248 0.06
158,24 0.46
0 0.00
8
7,783,0 3.15 5,105,6 14.83 2,677,3 1.26
48
80
68
1,527,7 0.62 487,98 1.42 1,039,7 0.49
00
0
20
สรุปแผนการเบิกจายงบประมาณ
งบดาเนินงาน
่
ประจาปี 2558 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
บุรรี ม
ั ย์
แผนการ
เบิกจายจริง
่
เบิกจาย
่
จานวน รอย
จานวน
้
ละ
ทัง้ หม 34,421, 100.0 1,378,
119
ด
650
0
1
6,869,6 19.96 1,378,
ไตร
มาส
รอย
้
ละ
6.01
6.01
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารและ
แผนงบประมาณ
ประจาปี 2558
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรรี ม
ั ย์
๑
ยุทธศาสตรที
์ ่ ๑ พัฒนาสุขภาพ
ตามกลุมวั
่ ย
๑.กลุมสตรี
และเด็กปฐมวัย (๐ - ๕ ปี )
่
๒.กลุมเด็
่ กวัยเรียน (๕ – ๑๔ ปี )
๓. กลุมเด็
่ กวัยรุน
่ (๑๕ – ๒๑ ปี )
๔.กลุมวั
่ ยทางาน (๑๕ – ๕๙ ปี )
๕.กลุมผู
ึ้ ไป) และกลุม
่ ้สูงอายุ (๖๐ ปี ขน
่
คนพิการ
๑.
กลุมสตรี
และเด็กปฐมวัย (๐-๕ ปี )
่
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ
๑.๑เพือ่ แก้ปัญหาการขาดไอโอดีน (รมต.ขอ้ ๑.๑)
สถานการณ ์
โครงการ
IQ เด็กปี ๒๕๕๔ ๙๙.๕๘
(เกณฑ ์ ๑๐๐)
๑.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ
เพือ
่ แกปั
้ ญหา
การขาดไอโอดีน
เด็ก ๐-๕ ปี มีพฒ
ั นาการ
๒. โครงการพัฒนาศูนยเรี
ยนรู้
์
ไมสมวั
ย
ร
อยละ
๕
่
้
ประโยชนต
่ ชุมชน หมูบ
์ อประชาชน
านไอโอดีน
่
้
(เกณฑ ์ ๕)
้ ครรภ หญิงหลังคลอด ๐-๖ เดือนทีเ่ ลีย
้ งลูกดวย
กิจกรรม หญิงตัง
์
๑. จัดตัง้ ศูนยเรี
บ
ชีว
้ ด
ั มไอโอดีน
นมแม
์ ยนรูชุ
้ มชน/หมู
่ านไอโอดี
้ ่ ไดรั
้ นบยาเม็ตัดวเสริ
้
อาเภอละ ๒ แหง่ และพัฒนาให้ผานเกณฑ
่
์ 1.ร้อยละ ๑๐๐ ของหญิงตัง
้ ครรภ ์
๒. จัดตัง้ กองทุนเกลือเสริมไอโอดีน (รพ.สต.
ไดรั
้ บยาเม็ดเสริมไอโอดีนคุณภาพ
ทุกแหงร
บ อปท.และชุมชน )
่ วมกั
่
2. ร้อยละ๑๐๐ ของหญิงหลังคลอด
๓. รพ /รพ.สต. จายเม็
ด
เสริ
ม
ไอโอดี
น
แก
หญิ
ง
่
่
๐ - ๖ เดือน ทีเ่ ลีย
้ งลูกดวยนมแม
้
่
ตัง้ ครรภและหญิ
ง
หลั
ง
คลอด
๐-๖
เดื
อ
น
ที
่
์
ไดรั
บยาเสริมไอโอดีน
้
เลีย
้ งลูกดวยนมแม
ทุ
ก
ราย
้
่
ร้อยละ๑๐๐ ของอาเภอดาเนินการ
๔. กระตุนให
้
้ประชาชนบริโภคเกลือเสริม
ยงเรี
ยนรูชุ
ไอโอดีน
้ มชนไอโอดีน
์ ของโรงพยาบาล
งบประมาณ : จากเงินศูบนารุ
สถานการณงานอนามั
ยแมและเด็
ก
์
่
๑.๒
35
30
25
20
15
10
5
อัตราการตายของมารดา
15 ตอ
่ 100,000 )
(<
30.73
23.61
18.45 17.36
18.1
6.18 8.3
6.19 6.6
1.รพ.บุรรี ม
ั ย ์ (Sepsis) 2.รพ.
ประโคนชัย (มดลูกแตก) 3.รพ.
ปะคา(ชัก ปี 2555 รวม 3
ราย)
2.รพ.ละหานทราย Severe
preeclampsia & partial
11 อัตราทารกตายปริกาเนิด
( < 9 ตอ
่ 1,000 LB )
10
9
8
7.03
7 7.36
6.68
6.44
6
5.96
5.6 5.17
5.
1
9
5
4
3.65
3
2
1
Perinatal mortality
ร้อยละของการฝากครรภก
่
์ อน
12 wks (>รอยละ
60)
้
100
ANC
ร้อยละของการฝากครรภคุ
์ ณภาพ
5 ครัง้ ตามเกณฑ ์ (> ร้อยละ 60)
100
wks
80
60
80
54.26
49.1
54.63
47.28
40
52.64 48.57
0
0
รอยละทารกแรกเกิ
ดน้าหนักน้อยกวา่ 2,500
้
กรัม (ไมเกิ
7
่ นรอยละ
้
12
ร้อยละ
LBW
8.23 8.52
9.58
7.61 8.07 7.85
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557(
ต.ค.ธ.ค.)
56.3
40
20
9.35 9.9 9.61
66.82
54.69 60
20
11
10
9
8
7
6
5
ANC 5
0
อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน (< 25 ตอ
่
พันการเกิดมีชพ
ี )
Birthasphyxia
33
30
27
24
21
18
15
18.6
19.2
20.89
20.57 19.58
15.68
18.19
-
วัตถุประสงค ์
เพือ
่ พัฒนาคุณภาพงาน ANC, LR, หลัง
คลอด
และ WCC
โครงการ
1.โครงการพัฒนา
งานอนามัยแมและ
่
เด็กเพือ
่ ลูกเกิดรอด
แมปลอดภั
ย เด็กมี
่
พัฒนาการสมวัย
เติบโตเป็ นผู้ใหญที
่ ่
มีคุณภาพ
กิจกรรม
1. เรงรั
่ ดดาเนินงานรณรงค ์ ANC กอน
่
12
Wks (นสค. และ อสม.)
2. พัฒนาคลินิก ANC/WCC/ห้องคลอด
คุณภาพ
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
ปฏิบต
ั งิ านในห้องคลอด
(Training)(หัวหน้าห้องคลอด/ พยาบาล
จบใหม/พยาบาลเดิ
ม)
่
2.2 พัฒนาบุคลากรในการดูแลทารก
แรกเกิด
ดาเนินงานรณรงค ์ ANC กอน
12 Wks (นสค. แ
่
ดูแลประชาชน 1:20 คร ัวเรือน
1
นสค.
ผอ.รพ.สต./
หน.
ส่งเสริม
1
1:25
อส
ม
1
...
15-20
20
2
1
...1
...
1:25
15-20
1
2
20
1
1
...
1:25
15-20
1
ทำทะเบียน
เฝ้ ำระวัง
ANC และ
Teen Age
Pregnancy
2
20
ทำทะเบียน
เฝ้ ำระวัง
ANC และ
Teen Age
Pregnancy
ทำทะเบียน
เฝ้ ำระวัง
ANC และ
Teen Age
Pregnancy
Early
detecti
on
พอแม
่
่
ใช้สมุดสี
ชมพู
เจ้าหน้า
ที่
ตรวจ
เจาะจง
อายุ
18,30,
ด.
ปรับ
พฤติกรร
ม
ปกติ ดูแล
ตาม WCC,
ศพด.
คุณภาพ
ผิดปกติ
ก
แกไขโดยนั
้
ส่งเสริม
พัฒนาการ
3.พัฒนาเครือขายงานอนามั
ยแม่
่
และเด็ก
- MCH Board ประชุมคณะกรรมการ
ทุก 3 เดือน
- จั ด ท า แ ผ น ง า น โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
ดาเนินการตามแผน
- ติด ตามเยี่ย มเครือ ข่าย นิ เ ทศงาน
2 ครั้ง ต่ อปี และประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน 2 ครัง้ ตอปี
่
- ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ต า บ ล น ม แ ม่ ฯ
ตัวชีว้ ด
ั
๑.ร้อยละ ๗๐ของสถานบริการมี
คลินิก ANC WCC ห้องคลอด
คุณภาพ
๒.ร้อยละ ๖๐ ของหญิง
ตัง้ ครรภได
้ บการฝากครรภครั
์ รั
์ ง้
แรกเมือ
่ อายุครรภ ์ ≤๑๒
สั ปดาห ์
๓.ร้อยละ ๖๐ ของการฝาก
ครรภคุ
์ ณภาพ ๕ ครัง้ ตาม
เกณฑ ์
๔.รอยละ
๓๐ ของการ
้
ดาเนินงานตาบลนมแม่
๕.อัตรามารดาตาย< ๑๕ ตอ
่
ผลผลิต
๑.มีคลินิก ANC
WCC ห้องคลอด
คุณภาพ
๒.หญิงตัง้ ครรภได
์ รั
้ บ
การฝากครรภ ์
ครัง้ แรกเมือ
่ อายุครรภ ์
≤๑๒ สั ปดาห ์
๓.มีตาบลนมแม่
๔.ลดอัตราแมตาย/ลู
ก
่
ตายปริกาเนิด
๕.ลด LBW
๑.๓
27.8
9%
โครงการศูนยพั
์ ฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
บุรรี ม
ั ย ์ ปี 2558
ปี 2556
ปี 2557
ผาน
่
72.11
%
17.43
%
ผาน
่
82.57
%
ปัญหา 5 อันดับ
1. ดานจั
ดสภาพแวดลอมภายใน
ภายนอกสะอาด
้
้
ปลอดภัย มีมาตรฐาน
2. ดานการป
้
้ องกัน/ควบคุมโรคติดตอ
่
3. ดานการมี
ส่วนรวมของผู
ปกครอง
ชุมชน
้
่
้
ท้องถิน
่ และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของ
้
วัตถุประสงค ์ เด็กแรกเกิด- 5 ปี ไดรั้ บการ
ประเมินพัฒนาการ
พัฒนาคุณภาพศูนยเด็
์ กเล็ก
กิจกรรม
คุโครงกา
ณภาพ
ร
โครงกา 1.ประชุมชีแ
้ จงแนวทางการ
รศูนย ์ ดาเนินงานศูนยพั
์ ฒนาเด็กเล็ก ใน
พัฒนา ระดับอาเภอ
เด็กเล็ก 2.อาเภอจัดอบรมพอแม
่
่ ตาม
จังหวัด หลักสูตร 2ก 2ล (กิน เลน
่ เลา่
บุรรี ม
ั ย ์ กอด) 2 วัน อาเภอ ละ 1 ศูนย ์
ปี
(ไมซ
่ า้ ศูนยเก
์ า่
ตัวชีว้ ด
ั
ผลผลิต
1.มี
ศ
น
ู
ย
เด็
ก
เล็
ก
1.ศูนยเด็
ก
เล็
ก
ผ
าน
์
่
์
คุณภาพ
เกณฑศู
น
ย
เด็
ก
เล็
ก
์
์
2.มี
ศ
น
ู
ย
เด็
ก
์
คุณภาพ ไมน
่ ้ อยกวา่
ออนหวานและ
่
รอยละ
60
้
พัฒนาการสมวัยเพิม
่
2. ศูนยเด็
่
์ กเล็กผาน
ปี ละ 2
เกณฑการประเมิ
นศูนย ์ แห่ง
์
เด็กออนหวานพั
ฒนาการ
่
สมวั
ยอาเภอละ 2 แหง และเด็กปฐมวัย จากงบ
งบประมาณ สาหรับ กลุ่ มสตรี
่
(ไมซ
มในปี
นงานทัง้ สิ้ น 266,850 บาท
่ า้ ศูนยดเดิ
์ าเนิ
2555 2556 และ
๒
กลุมเด็
่ กวัยเรียน ( ๕ – ๑๔ ปี )
ผอม/
คอนข
าง
่
้
ผอม
ร้อยละ16.71
คุณ(15)
ภาพน้า
ดืม
่ ร.ร.ไมได
่ ้
มาตรฐาน
E.coli โคลิ
ฟอรม
์ acteria
20 % (เกณฑ ์
0%)
เริม
่ อวน/
้
อวน
้
ร้อยละ
6.5(15)
สถานก
ารณ ์
เด็กวัย
เรียน
ฟันผุรอยละ
้
56.96 (52.3)
คาเฉลี
ย
่ ฟันผุถอน
่
อุด 1.69 ซี/่ คน
เตีย
้ /คอนข
่
้าง
เตีย
้
ร้อยละ 20.15
(5)
บริโภคน้าอัดลม
มากกวา่ 3 ครัง้ /
สั ปดาห ์ ร้อยละ
24.55
วัตถุประสงค ์ 1. เพือ
่ พัฒนาคุณภาพของเด็ก
วัยเรียน/โรงเรียน
2. เพือ
่ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
โครงการ
กิจกรรม
ของเด็
กวัยเรียน
1.โครงการดูแล
สุขภาพ พัฒนาการ
และโภชนาการเด็ก
นักเรียนและเด็กไทย
ทาได้ โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดบุรรี ม
ั ย์
2.โครงการส่งเสริม
ทันตสุขภาพใน
โรงเรียน
1.ตรวจสุขภาพนักเรียน
2.ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมสุขภาพกลุม
่
เสี่ ยง
3.พัฒนาเด็กไทยทาได้ 4 ดาน
้
4.พัฒนาสิ่ งแวดลอม/โรงอาหาร
้
5.ดูแลคุณภาพอาหารกลางวัน/น้าดืม
่
6.พัฒนาคุณภาพโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับทอง/เพชร/อย.น้อย
7.กิจกรรมเครือขาย
รร.ส่งเสริม
่
ทันตสุขภาพ
8.รร.ปลอดน้าอัดลม
ตัวชีว้ ด
ั
1.รอยละ
75 เด็ก
้
วัยเรียนอายุ 6-14
ปี มีรป
ู รางสมส
่
่ วน
และส่วนสูงระดับดี
2.เด็กวัยเรียนอายุ
6-14ปี มีภาวะเริม
่
อ้วนและอวน
ไมเกิ
้
่ น
รอยละ
10
้
ผลผลิต
1.เด็กวัยเรียนมีรป
ู ราง
่
สมส่วน
และส่วนสูงดีเพิม
่ ขึน
้
2.มีภาวะผอมและเตีย
้
ลดลง
3.มีภาวะอวนไม
เกิ
้
่ น
10%
4.มีการบริโภคน้าอัดลม
ลดลง
งบประมาณ สาหรับกลุมวั
ยเรียน จากงบดาเนินงาน
่ 5.เด็
ก
มี
ค
าฟั
น
ผุ
ล
ดลง
่
ทัง้ สิ้ น 317,460 บาท
รอยละ
100ของเด็ก เด็กทีม
่ ป
ี ญ
ั หาไดรั
้
้ บการ
๓.
กลุมเด็
่ กวัยรุน
่ (๑๕ – ๒๑ ปี )
สถานการณ ์
1. อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไมเกิ
่ น 50
ตอ
่ 1,000 ประชากร)
60
50
40
30
20
10
0
53.11
49.07
51
55.59
38.27
2. อาเภอทีผ
่ านเกณฑ
อ
่
์ าเภออนามัยเจริญพันธุ ์ จานวน 11
แหง่ ร้อยละ
47.83 (เกณฑ ์ ร้อยละ 50)
3. รพ.ทีผ
่ านเกณฑ
คลิ
่
่ จานวน 18 แหง่ ร้อยละ
์ นิกวัยรุน
78.26 (เกณฑ ์ ร้อยละ 80)
4. อัตราการบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล อายุ 15-
์
19 ปี ร้อยละ 13.4 (เกณฑไม
13)
์ เกิ
่ นรอยละ
้
วัตถุประสงค ์ พัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุเพื
่
์ อ
ป้องกันและแกไขปั
ญหาการตัง้ ครรภ/พั
้
่
์ ฒนาคลินิกวัยรุน
ในสถานบริการ
โครงการ
กิจกรรม
1.ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารดาเนินงานอาเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ/คลิ
่
์ นิกวัยรุน
2.อาเภอรับประเมินอาเภออนามัยการ
เจริญพันธุ/คลิ
่
์ นิกวัยรุน
3.สอนเพศศึ กษาในโรงเรียนประถมขยาย
โอกาสและมัธยมศึ กษา
4.ตัง้ ผลผลิ
ศูนยเพื
อ
่ วนใจวั
ยน
่
์ ต/ตั
ชีว้ ด
ั ยรุนในโรงเรี
โครงการส่งเสริม
การดาเนินงาน
อาเภออนามัย
เจริญพันธุและ
์
คลินิกวัยรุนใน
่
สถานบริการ
สาธารณสุข
จังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ ปี
1.อัตราการคลอดในมารดาวัยรุน
ไมเกิ
นรอยละ
50 ตอ
่
่
้
่
2558
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
2.รอยละ
60 ของอาเภอทีผ
่ านการประเมิ
น ตามเกณฑอ
้
่
์ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ ์
วัตถุประสงค ์ ลดอัตราการเขาถึ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล ์
้ งเครือ
ของนักดืม
่ หน้าใหม่ (เขาถึ
ก
่ ฎหมายกาหนด
้ งกอนที
่
คือ โครงการ
อายุ < 20 ปี บริบรู ณ)์
กิจกรรม
โครงการควบคุม 1.การจัดการความรู้
การบริโภค
2.การบังคับใช้กฎหมาย
เครือ
่ งดืม
่
3.การรณรงค ์ ลด ละ เลิกดืม
่ เครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล ์
แอลกอฮอล ์ ในชุมชน
โรงเรียน และ
จังหวัดบุรรี ม
ั ย์
งานบุญประเพณี (งานศพ งานกฐิน )
ตัวชีว้ ด
ั
ประโยชนต
่
์ อประชาขน
อัตราความชุกของการบริโภค 1.ลดการสูญเสี ยทาง
เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล ์ ใน
เศรษฐกิจ
ประชาชนอายุ 15- 19 ปี
2.ลดผลกระทบจากการดืม
่
(ร้อยละ
13)
เครื
อ
่ นงดืม
่ จากงบด
แอลกอฮอล
งบประมาณ
สาหรับกลุมวั
ย
รุ
าเนิ์ นงาน
่
่
ทัง้ สิ้ น 96,600 บาท
๔.
กลุมวั
่ ยทางาน (๑๕-๕๙ ปี )
๔.๑
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ
เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
เพือ
่ คุมครองคนไทยจากโรคร
ายด
วยวั
คซีน
้
้
้
สถานการณ์
ของขวัญปี
ใหม่ ๒๕๕๘
โครงการ/กิจกรรม
โครงการรณรงคให
์ ้วัคซีน dT แก่
ประชากรกลุมอายุ
๒๐-๕๐ ปี
่
ในพืน
้ ทีภ
่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
รณรงค
ตุลาคม –
ผลงาน ณ - ๓
ธ.ค.๕๗
่
์ ระหวาง
รายงานผานระบบ
DATA Center ในเขต ธั๑๓๗,๕๑๘
นอกเขต ๑๖,๖๗๐ รวม
นวาคม ๒๕๕๗
่
๑๕๔,๑๘๙ ร้อยละ ๓๔.๔๔ นอกกลุม
่ ๑๕,๐๕๙
รายงาน dTC๓ ผลงาน ๒๒๓,๖๑๒ ร้อยละ ๓๖.๕๗
วัตถุประสงค ์
๑. เพือ
่ เรงให
ิ ุ้มกันโรคใน
่
้เกิดภูมค
ชุมชนมีระดับสูงขึน
้ อยางรวดเร็
ว
่
ตัวชีว้ ด
ั
๑. ประชากรเป้าหมาย ๖๑๑,๔๐๓
คน ไดรั
้ บวัคซีน dT ไมน
่ ้ อยกวา่
ร้อยละ ๘๕
งบประมาณ : จากเงินบารุงของโรงพยาบาล และบูรณาการรวมกั
บการพัฒนา
่
Physical
Activity ร้อยละ
๖๗.๑๒ (๗๕)
BMI เกิน
ร้อยละ
๘.๖๔
(เกณฑ ์ ๑๕
%)
Formal for
Fitness
ร้อยละ ๑๗.๑๖
(๒๕)
สถานก
ารณวั
์ ย
ทางาน
รับประทานผัก/
ผลไม้
๒๘๐ กรัม/วัน (
รอบเอวเกิน
ร้อยละ ๘.๒๘
(๑๕)
นโยบาย
จังหวัดบุรรี ม
ั ย์
B-CM Model
วัตถุประสงค ์ ส่งเสริมให้ประชาชนออกกาลัง
กายอยางสม
า่ เสมอดวย
กายบริหารแมไม
่
้
่ มวย
้
ไทย โครงการ
๑๕ ทา)
วั
น
ๆละ
๓๐
่ สั ปดาหละ๓
์
กิจกรรม
นาที
1.โครงการส่งเสริม
การออกกาลังกาย
สาหรับประชาชน
จังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ ปี
2558 (BCM)
2.โครงการสราง
้
บุคคลตนแบบไร
พุ
้
้ ง
ระดับผูบริ
้ หารและ
ระดับผู้ปฎิบต
ั งิ าน
1.จัดกิจกรรมการออกกาลังกาย
ดวยเพลงบุ
รรี ม
ั ย ์ แอโรบ๊อกซิง่
้
(Buriram Aeroboxing) ในทุก
หมูบ
่ าน
้
2.จัดตัง้ “Healthy Care Team”
กลุมงานละ
2 คนและจับคู่
่
Buddy สุขภาพดี มีหุ่นเฟิ รม
์ *
จัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรูภายใน
้
องคกร
์
3.จัดอาหารวางเพื
อ
่ สุขภาพใน
่
ตัวชีว้ ด
ั
ผลผลิต
๑.ประชาชนทัว่ ไป/ผูบริ
้ หาร ๑.ประชาชนมีพฤติกรรม
และผูปฎิ
ั งิ าน (สสจ.
การออกกาลังกายอยาง
้ บต
่
บุรรี ม
ั ย)์ มีรอบเอวและดัชนี สมา่ เสมอ อยางน
่
้ อย
มวลกาย(BMI) ทีป
่ กติ
สั ปดาหละ
๓ วันๆ
์
เพิม
่ ขึน
้ รอยละ
๕
ละ ๓๐ นาที เพิม
่ ขึน
้
้
๒.อาเภอมีหวั หน้าส่วน
๒.มีบุคคลตนแบบใน
้
ราชการ ผู้บริหารดาน
ระดับหัวหน้าส่วน
้
สาธารณสุขตนแบบ
ร้อยละ ราชการ บุคลากร
้
สาธารณสุข อสม.และ
๖๐
ประชาชน
๓.อาเภอมีบุคลากร
งบประมาณ
สาหรับกลุมวั
ยทางาน จากงบ
่
สาธารณสุ
ขตนแบบ
้
ด
าเนิ
น
งานทั
ง
้
สิ
้
น
781,150
บาท
ร้อยละ๖๐
๕.
๕. กลุมผู
ึ้ ไป) และกลุมคน
่ ้สูงอายุ (๖๐ ปี ขน
่
พิการ
โครงการรากฟันเทียม และฟันเทียม
๕.๑พระราชทาน เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูหั
วทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗
่
สถานการณ ์
โครงการ/กิจกรรม
รอบ
- ปี ๒๕๕๖ ผูสูงอายุ จ.บุรรี ม
ั ย มีฟัน
โครงการรากฟันเทียม และฟันเทียม
้
์
ใช้งานไมน
่ ้ อยกวา่ ๒๐ ซี่ ร้อยละ
๕๔.๘๖ (>=๕๐.๐๐)
พระราชทานฯ
- จัดบริการใส่ฟันเทียมแกผู
่ ้สูงอายุ
- มีฟันคูสบฟั
นหลังเป็ นฟันแท้กับฟันแท้
่
- จัดบริการส่งเสริม ป้องกัน ใน รพ.
ร้อยละ ๓๕.๕๕ (ไมมี
่ เกณฑ)์
สต. ศสม.
ประโยชนต
์ อประชาชน
่
- มีฟันคูสบฟั
น
หลั
ง
แท
กั
บ
เที
ย
ม
เที
ย
มกั
บ
่
้
- รณรงคฝั
งรากฟั
นเทีงยราก
ม วันที่ ๑๓-๑๔
์
๑.
ผู
สู
ง
อายุ
ผู
พิ
ก
าร
และผู
ด
อยโอกาส
ได
รั
บ
การฝั
้
้
้
้
้
เทียม ร้อยละ ๑๙.๖๑ (ไมมี
่ เกณฑ)์
ฟันเทียม ๑๑๓ คนมกราคม
/ ๒๒๖ ๒๕๕๘
ราก
วัตถุประสงค๒.
ด
ั ยมมากกวา่ ๑๖ ซี่
้ ไป) ไดใส
์ ผู้สูงอายุ (๕๐ ปี ขึน
้ ตัว่ ฟัชีนว้ เที
และทัง้ ปาก ๘๙๖ คน
๑.ให้โอกาสทีเ่ ทาเที
่ ยมแกผู
่ ้สูงอายุในการ ๑. ผู้สูงอายุทไี่ ดรั
้ บการฝังรากฟันเทียม
ฟื้ นฟูสุขภาพช่องปาก
ใช้งานฟันเทียมไดดี
้
๒.ให้ผู้สูงอายุทฟ
ี่ น
ั เทียมหลวมใช้ฟันเทียม ๒. ผู้สูงอายุมฟ
ี น
ั คูสบ
๔ คูและใช
่
่
้งาน
ไดดี
ึ้
ต
ของขวัญได
ปี ไม
้ ขน
้ ใหม
่ า่ กว่ า่ ร้อยละ ๖๐
๓.ให้ผู้สูงอายุมฟ
ี น
ั คูสบ
๔ คูและใช
่
่
้งาน
๒.๕
ของขวัญปี ใหม่
๒๕๕๘
เรงรั
มสุขภาวะ
่ ดการดาเนินการระบบสรางเสริ
้
สาหรับผู้สูงอายุ และผู้ทีอ
่ ยูในภาวะพึ
ง่ พิง
่
รวมทัง้ ผู้ป่วยในระยะทายของชี
วต
ิ
้
แนวโน้มผู้สูงอายุ จังหวัดบุรรี มย ์ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
14.00%
13.50%
13.00%
12.50%
12.00%
11.50%
11.00%
11.8
6%
12.4
8%
13.3
9%
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
แนวโน้มผู้สูงอายุ จังหวัดบุรรี มย ์
จาแนกตามภาวะพึง่ พิง
กลุมติ
กลุมติ
่ ดสั งคม
่ ดบาน
้
1.85
%
13.26
%
84.89
%
1.19
%
7.36
%
91.45
%
1.20
6.66
%
%
92.14
%
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
โครงการ
กิจกรรม
๑.โครงการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว(Long
Term Care)
๒.โครงการ
พัฒนาระบบเยีย
่ ม
บาน(BCM
้
Model)
๓.โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารการ
๑.คัดกรองผู้สูงอายุจาแนก
ตามภาวะพึง่ พิง และโรค
เรือ
้ รังทีพ
่ บบอยในผู
สู
่
้ งอายุ
๒.พัฒนาทักษะทางกายใจใน
ผู้สูงอายุกลุมเสี
่ ่ ยงและพิการ
๓.จัดกิจกรรมดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายในสถานบริการและ
บาน
้
๔.เยีย
่ มบานเชิ
งคุณภาพ
้
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะ
สุดทาย
วัตถุประสงค ์ เพือ
่ พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวทีส
่ อดคลองกั
บวิถช
ี วี ต
ิ /พัฒนาระบบการ
้
เยีย
่ มบาน/ดู
้ ตัวชีแว้ ลผู
้ ผลผลิต
ด
ั ้ป่วยระยะสุดทาย
๑.รอยละ
๖๐ ของ
้
ผู้สูงอายุไดรั
้ บการคัด
กรองเพือ
่ จาแนกตาม
ภาระพึง่ พิง
๒.รอยละของ
รพ.ทีม
่ ี
้
Palliative Care unit/มี
พยาบาลประจาทีผ
่ าน
่
การอบรม อยางน
่
้ อย
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย
ระยะสุดทาย
ไดรั
้
้ บ
การดูแลจากบุคลากร
สาธารณสุข และ
ญาติอยางมี
คุณภาพ
่
และสมศั กดิศรี
์
สถานการณ
การด
าเนินงานคนพิการ
๕.๒
์
ข้อมูลคนพิการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ม
ั ย์
ทางก
ทาง
ทางก ทาง
รวม
ณ กัทางการ
นยายน ทางการ
2557 ทาง
าร
เห็ น
ไดยิ
่ นไ จิตใจ/
้ น/สื่ อ เคลือ
ความหมา
หว/
พฤติกร
ย
รางกาย
รม
่
7,15
8,628
27,720 3,404
6
สติปญ
ั
าร
ญา เรียนรู้
ออทิ
สติก
3,297 1,065
425
51,69
5
คนพิการขาขาด 713 คนไดรั
บอุปกรณเครื
อ
่ งช่วย
้
์
คนพิการ
คนพิการขา
อุ
ป
กรณ
เครื
อ
่
งช
วยความพิ
ก
าร
ความพิ
ไมได
ขาดไดรับการ 666 คน ์ ร้อยละ ่ 93.41
่ รั
้ บ
้
อุปกรณฯ์
(คน)
ผลงาน
666
(คน)
อุปกรณฯ์
(คน)
ขา รถนั่งคน
เทียม
พิการ
ไม้คา้
ยัน
วอลค
์
เกอร ์
ไดรั
้ บ >1
อยาง
่
521
139
16
101
90
47
โครงการ
๑.โครงการ
แลกเปลีย
่ นเรียนรู้
การจัดบริการฟื้ นฟู
สมรรถภาพในรพ.
สต.
๒.โครงการอบรม
การตรวจประเมิน
ความพิการ
๓.โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
คนพิการ
๔.โครงการอบรม
กิจกรรม
๑.จัดทาฐานขอมู
้ ลคนพิการ
๒.สนับสนุ นอุปกรณเครื
่ งช่วย
์ อ
การ
ความพิการแกคนพิ
่
โดยเฉพาะขาขาด
๓. เยีย
่ มบานคนพิ
การกลุมติ
้
่ ด
เตียง
๔. อาเภอจัดตัง้ ศูนยฟื
์ ้ นฟู
สมรรถภาพ
๕. จัดบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ใน รพ.สต.
๖. จัดตัง้ ชมรมคนพิการระดับ
ตาบล
วัตถุประสงค ์ เพือ
่ ให้คนพิการเขาถึ
้ งบริการ /
สนับสนุ นให้ชุมชนจัดบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ในชุมชนตัวชีว้ ดั
ผลผลิต
๑.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
คนพิการไดรั
้ บการฟื้ นฟู
ไดรั
้ บการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ร้อย สมรรถภาพและมีคุณภาพ
ละ ๑๐๐
ชีวต
ิ ทีด
่ ี
๒.คนพิการขาขาดไดรั
้ บอุปกรณ ์
เครือ
่ งช่วยความพิการ ร้อยละ
๙๐
๓.คนพิการติดเตียงไดรั
้ บการ
เยีย
่ มบ้าน ร้อยละ ๘๐
๔.สถานบริการจัดสิ่ งอานวย
งบประมาณร้อยละ
สาหรับ๑๐๐
กลุมผู
ความสะดวก
่ สู
้ งอายุและคนพิการ : งบ
ดาเนินงาน
๑๓๒,๘๔๐ บาท
๒
ยุทธศาสตรที
์ ่ ๒พัฒนาและจัดระบบริการที่
มีคุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุม
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
๖. ดานระบบบริ
การปฐมภูม ิ
้
๗. ดานระบบบริ
การทุตย
ิ ภูม ิ และตติยภูม ิ
้
๘. ดานระบบควบคุ
มโรค
้
๙. ดานระบบการคุ
มครองผู
บริ
การ อาหาร
้
้
้ โภคดานบริ
้
และผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพ
๑๐. ดานการป
้
้ องกันและบาบัดรักษายาเสพติด
๑๑. ดานการต
างประเทศและอาเซี
ยน
้
่
๑๒. ดานการแก
ไขปั
ญหาและพัฒนาสาธารณสุข
้
้
๖.
ดานระบบบริการปฐมภูม ิ
้
๒.๑)
(รมต. ขอ
้
สภาพปัญหา/
สถานการณ ์
1. ทุกอาเภอผาน
DHS
่
ขัน
้ 3 แตยั
่ งมี ODOP
เพียงอาเภอละ1 ประเด็น
ต้องการขยาย ODOP ให้
ครอบคลุมทัง้ 10 ประเด็น
2. ทุกอาเภอผาน
PCA ขัน
้
่
3 ซึง่ มีระบบบริการที่
จาเป็ น 3 ระบบ ต้องการ
ตอยอดพั
ฒนาใหง้เชื
อ
่ มโยง
สุด
่ เป้าหมายสู
ครบทัง้ 5 ระบบ
1. มีทม
ี หมอครอบครัว
(ของขวัญปี ใหม)่
2. ประชาชนเขาถึ
้ งบริการ
พืน
้ ฐาน โดยหมูบ
่ าน/
้
ตาบลจัดการสุขภาพได้
โครงการ/มาตรการ สนับส
ร้อยละของ
อาเภอทีม
่ ี
DHS
ที่
เชือ
่ มโยง
ระบบบริการ
ปฐมภูมก
ิ บ
ั
ชุมชนและ
ท้องถิน
่ อยาง
่
มีคุณภาพ
1. พัฒนาสมรรถนะ
บริการจัดการ
DHS และ DHML
2.พัฒนาบริการปฐมภูม ิ
ตาม
มาตรฐาน PCA
3.ส่งเสริมอสม.เชิงรุก/
ศักยภาพ อสม.
4.พัฒนาหมูบ
าบล
่ าน/ต
้
จัดการสุขภาพ
5. ประกวด รพ.สต./
สสอ. ดีเดน
่ พธ
ผลลั
์
1. ทกอาเภอผาน
DHS
่
ขัน
้ 3 ขึน
้ ไป
2. ทุกอาเภอผาน
PCA
่
ทีมหมอครอบครัว FCT (Family
Care
Team)
ประชาชน =
1,569,620
(419,503 HH)
ระบบสุขภาพอาเภอ
เข้มแข็ง
บริการปฐมภู
1.จัดทีมเสริม
มิ
กายภาพ ทันตะ
สนับสนุคุ
นณภาพ
,นักจิต,โภชนาการ,
งิน ของ ความรู
แพทย้ แผนไทย,
Lab
์
อสม. = 28,030 (1:15 HH : 56 pop
FCT = 1,341 (1:1,170 pop)
(1:21 VHV)
W = 1 : 597
E = 1 : 158
C = 1 : 90
A = 1 : 13
N = 1 : 86
D = 1 : 30
O = 1 : 140
2.พัฒนา
FCT/FM/Care giver
3.ระบบส่งตอ/เยี
ย
่ ม
่
บ้าน
/สื่ อสาร
งบประมาณ 203,067,200
บาท งบดาเนินงาน 521,400
บาท อืน
่ ๆ 202,545,800 บาท
ของขวัญปี
ใหม่ ๒๕๕๘
แพทยที
่ รึกษา = 133
์ ป
(1:10 FCT)
ทีมสุขภาพจังหวัด
สนับสนุ น
กระจาย FCT
มีแพทย ์ FM
รับผิดชอบปฐม
ประเมิน
๗.
ดานระบบบริ
การทุตย
ิ ภูม ิ และตติยภูม ิ
้
การพัฒนาคุณภาพบริการ (รมต.ขอ
้
๒.๙)
วัตถุประสงค ์
บรองคุณภาพ
สถานบริการผานการรั
่
สถานการณ ์
มาตรการ
ผลลัพธ ์
การพัฒนาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพสถาน
1. ประชาชน
ปี 57
ไดรั
บริการตามเกณฑ ์
้ บบริการที่
มีคุณภาพอยาง
1. ผาน
HA 19
มาตรฐาน
่
่
เทาเที
แหง่
่ ยมกัน
1. พัฒนาคุณภาพ
2. ลดความ
2. ผาน
QA 12
รพ. HA และ HPH
่
แออัด
แหง่
2. พัฒนาคุณภาพ
3. ลด
3. ผาน
HPH
พยาบาลใน รพ.และ
่
ระยะเวลารอ
ทุกแหง่
รพ.สต.
คอย
ทั
ง
้
สิ
้
น
627,660
บาท
งบด
าเนินงาน
4. ผงบประมาณ
าน
LA
17
3.
พั
ฒ
นาคุ
ณ
ภาพ
่
การพัฒนาระบบเครือขายการส
ฐ
่
่ งตอ
่ ระหวางภาครั
่
และภาคเอกชนทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพ การพัฒนาโครงสราง
้
พืน
้ ฐาน (รมต. ข้อ ๒.๒)
สถานการณ์ การส่งตอผู
่ ้ป่วยออก
นอกเขต
โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบรับส่งตอผู
่ ้ป่วยและระบบงานที่
เกีย
่ วของกั
บระบบส่งตอ
้
่ ปี งบ
๒๕๕๘
๑.Refer โดยรถ Ambulance ปี
๕๖ ลงลงรอยละ
๑๔.๔ ปี
้
๕๗ ลดลง ร้อยละ ๒.๔๐
ต
๒.OPD ปี ๕๖ ลดลงรประโยชน
่ โครงการพัฒนาระบบบริการ
์ อประชาชน
้อยละ
๘.๖ ปี ๑.ลดความแออั
๕๗ ลดลง ร้อยละ
สุขภาพจังหวัดบุ๓.ลดภาะ
รรี ม
ั ย ์ ปี 2558
ด ๒.ลดระยะเวลารอคอย
๗.๒
แทรกซ้อน
มาตรการ
ตัวชีว้ ด
ั
๑. พัฒนาระบบรับ-ส่งตอที
่ ด
ั เจน
่ ช
และมีประสิ ทธิภาพ
๒. มีเครือขายระบบส
่
่ งตอ
่
งบประมาณ : งบดาเนินงาน
การส่งตอผู
่ ้ป่วยออกนอกเขตลดลง
เป็ นเงิน
๑๕๓,๕๘๐ บาท
๘.
ดานระบบควบคุ
มโรค
้
๘.๑
ระบบควบคุมโรคไมติ
่ ด ตอ
่
ปี 50-57 อัตราความชุก
โรคเบาหวาน เพิม
่ ขึน
้ จาก
ยังพบความซา้ ซ้อน
ร้อยละ 1.25 เป็ น 4.73 และ
ของข้อมูล
โรคความดันโลหิตสูงเพิม
่ ขึน
้ จาก
ผู้ป่วยเบาหวานมี
ร้อยละ 3.06 เป็ น 7.73
โรค
แทรก
ซ้อนทีพ
่ บมาก
ปี 55 – 57 ปี พบวา่
ทีส
่ ุดทางไต
อัตราความครอบคลุมการ
สถานการ
ร้อยละ 16.26
คัดกรองความเสี่ ยง
ณ์
รองลงมาคือตา
โรคเบาหวาน ร้อยละ
DM/HT
ร้อยละ 12.69
93.88เป็ น91.90 ความดัน
และเท้ารอยละ
โลหิตสูง ร้อยละ 93.88
้
เป็ น 91.94
ผู1.71
้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนมี
ในปี 53-57ผลการคัดกรอง
แนวโน้มเพิม
่ ขึน
้ ปี 53 พบ
ความเสี่ ยงแนวโน้มเพิม
่ มาก
ภาวะแทรกซ้อนทางไต ใน
ขึน
้ พบวา่ กลุมเสี
่ ่ ยงสูงตอ
่
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ร้อย
โรคเบาหวาน ร้อยละ
ละ 0.07
10.27 เป็ น 16.08 ความ
ดันโลหิตสูง 20.79 เป็ น
ปี 57 มีความชุกเพิม
่ ขึน
้
33.83
เป็ นร้อยละ 11.70
วัตถุประสงค ์
ลดการป่วยและตายดวยโรคที
เ่ ป็ นปัญหา
้
ของจังหวัด
เพือ
่ ส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ควบคุม
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
ทีเ่ ข้มแข็ง
เพือ
่ ให้ประชาชนไดรั
้ บบริการดาน
้
สุขภาพตามเกณฑมาตรฐาน
์
เพือ
่ เรงรั
่ ดการดาเนินงานส่งเสริม
ป้องกัน ควบคุม รักษา ฟื้ นฟู
เชิงรุกให้มีประสิ ทธิภาพ
โครงการ
กลุมเสี
่ ่ ยง/กลุมป
่ ่ วย
1.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
จังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ ปี 2558
2.โครงการแนวทางการประเมินโอกาส
เสี่ ยงตอการเกิ
ดโรคหัวใจและหลอด
่
เลือดจังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ ประจาปี 2558
3.โครงการส่งเสริม พัฒนาการ
ดาเนินงาน NCD คุณภาพ
4.โครงการรณรงคป
์ ้ องกันและควบคุม
โรคไมติ
่ ด ตอ
่
บุคลากร
1.โครงการพัฒนาทีมจัดการระบบ การ
จัดการโรคเรือ
้ รังระดับอาเภอ ( system
managers team ระดับอาเภอในการ
ควบคุมป้องกันโรค DM/HT) จ.
บุรรี ม
ั ย์
2.โครงการอบรมฟื้ นฟูความรูเจ
้ ้าหน้าที่
ในการดาเนินงานป้องกันควบคุ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง “การ
จัดการความรูการดู
แลผูป
้
้ ่ วยเบาหวานความดันโลหิตสูง”
3.โครงการเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร การพัฒนา
ระบบข้อมูลโรคไมติ
้ รัง จังหวัด
่ ดตอเรื
่ อ
บุรรี ม
ั ย ์ ปี 2558
4.โครงการแลกเปลีย
่ นเรียนรู้
นวัตกรรมการดาเนินงานควบคุมป้องกัน
โรคเรือ
้ รัง
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
กิจกรรม
1. กลุมเสี
1. คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและปัจจัย
่ ่ ยง
(ประชากรอายุ เสี่ ยงตอโรคหั
วใจและหลอดเลือดในประชากรอายุ 35
่
35 ปี ขึน
้ ไป) ปี ขึน
้ ไป
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมลดเสี่ ยง ลดโรค การ
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม3อ2ส
3. ดาเนินการคัดกรองปัจจัยเสี่ ยงตอโรคหั
วใจ และ
่
หลอดเลือด โดยใช้ Color chart
4. ประชาสั มพันธ ์ รณรงค ์ สื่ อสารอาการเตือน
โรคหัวใจและหลอดเลือด ในพืน
้ ที่ และเจ็บป่วย
ฉุ กเฉินโทร 1669
2. กลุมป
่ ่ วย
(ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิต
1. คัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมลดเสี่ ยง ลดโรค การ
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม3อ2ส
กิจกรรมหลัก
เป้าหมาย
3. กลุม
่
บุคลากรและ
อสม.
กิจกรรม
1. จัดประชุมวางแผน จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
2. ประชุมทีมจัดการระบบ เพือ
่ การจัดการโรคเรือ
้ รัง
ในระดับอาเภอ เพือ
่ ควบคุม
ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
3. จัดอบรมฟื้ นฟูความรูเจ
้ ้าหน้าที
4. ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง และการติดตามเยีย
่ มบาน
้
5.จัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการเพือ
่ ตรวจสอบผลจากทา
รายงานโรคเรือ
้ รังที่
ปรับปรุงในระบบ
6.จัดทาคูมื
้ รัง
่ อการทารายงานโรคไมติ
่ ดตอเรื
่ อ
7. จัดเวทีเปลีย
่ นเรียนรูนวั
้ ตกรรมการดาเนินงานควบคุม
ป้องกันโรคเรือ
้ รังระดับจังหวัดและระดับเขต
8. ให้ความรู้ อสม.และผู้ป่วย ในการตรวจวัดระดับ
ความดันโลหิต
ผลทีค
่ าดวาจะได
รั
่
้ บ
อัตราป่วยดวยโรคเบาหวาน/ความดั
น
้
โลหิตสูง รายใหมลดลง
่
เกิดการมีส่วนรวมของภาคี
เครือขายที
เ่ กีย
่ วข้องทุก
่
่
ระดับซึง่ จะช่วยลดความเสี่ ยงตอการเกิ
ดโรค
่
และเพือ
่ ให้การประสานความรวมมื
อในการ
่
ดาเนินงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของเป็
นไปอยางมี
้
่
ประสิ
ทธิภาพและประสิ
ทธิผ35
ล ปี ขึน
ประชาชนกลุ
มเสี
่
ย
งอายุ
้ ไป ไดรั
่
้ บ
การคัดกรองและประเมิน
ความเสี่ ยงตอ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
่
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ร้อยละ 90
รวมงบประมาณระบบโรคไมติ
้ รัง
่ ดตอ
่ จากงบโรคไมติ
่ ดตอเรื
่ อ
๘.๒
ระบบควบคุมโรคติดตอ
่ ระบาดวิทยาและ
ภัยสุขภาพ
การระบาด
สภาพปัญหา
การเตรียม
ความพรอม
้
รับการเขา้
สู่เมืองกีฬา
โลก
ปัญหาการ
จัดการ
ทรัพยากร
ในการ
ควบคุม
ป้องกันโรค
ของโรค
อุบต
ั ใิ หม่
เช่น
Mers.CoV
, Ebola
ปัญหา
โรคและ
ภัย
สุขภาพ
โรคติดตอ
่
ชายแดน เช่น
โรคมาลาเรีย
อัตราป่วย 0.57
/แสนประชากร,
วัณโรคอัตราการ
ขาดยารอยละ
สถานการณ ์
ภัยสุขภาพ
เช่น น้า
ทวม
ปี 57
่
จานวน 5
อาเภอ,ภัย
หนาว,ภัย
แลง้ ปี
2557
โรคทีเ่ ป็23
น
าเภอ น
ปัญอ
หาในพื
้ ที่
เช่น
ไขเลื
้ อดออก
ปี 2557
อัตราป่วย
28.70 /
ประชากรแสน
คน อัตรา
ตายร้อยละ
0.2
วัตถุประสงคทั
์ ว่ ไป
1. เพือ
่ สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชน
2. เพือ
่ พัฒนาระบบบริหารและบริการในการควบคุมโรคที่
มีประสิ ทธิภาพ
3. เพือ
่ สร้างเสริมความเขมแข็
งของภาคีในการดาเนิน
้
วัควบคุ
ตถุมปโรค
ระสงคเฉพาะ
์
1. เพือ
่ พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มี
ประสิ ทธิภาพตามมาตรฐาน
2. เพือ
่ พัฒนาระบบตรวจจับโรคและภัยสุขภาพรวดเร็วและ
สมารถตอบโตทั
้ นเวลา
3. เพือ
่ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีท
่ ุกระดับให้สามารถ
จัดการระบบเฝ้าระวังได้
4. เพือ
่ เสริมสรางความรู
และทั
กษะในการดาเนินงาน
้
้
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชีว้ ด
ั
1. ลดการป่วยและตายดวยโรคและภั
ยสุขภาพ
้
- อัตราป่วยดวยโรคที
เ่ ป็ นปัญหาของจังหวัด
้
ลดลง
- อัตราตายดวยโรคที
เ่ ป็ นปัญหาสาคัญของ
้
จังหวัดลดลง
- ร้อยละ 80 ของอาเภอทีม
่ ท
ี ม
ี SRRT
คุณภาพ
2. ประชาชนไดรั
ขภาพตามเกณฑ ์
้ บบริการดานสุ
้
มาตรฐาน
- ร้อยละ 90 ของเด็ก 0 – 5 ปี ไดรั
้ บวัคซีน
ครบถวนตามเกณฑ
์
้
3. มีการบริหารจัดการเครือขายสุขภาพทีเ่ ขมแข็ง
โครงการ
กลุมเสี
่ ่ ยง/ภาคีเครือขาย
่
บุคลากร
1. โครงการเฝ้าระวังดัชนีลก
ู น้า 1. โครงการพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษา
ยุงลาย จังหวัดบุรรี ม
ั ย์
ผู้ป่วยไข้เลือดออกและแนวทางการรักษาที่
เหมาะสมถูกตอง
จังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ ปี 2558
้
2. โครงการทบทวนแนวทางการรักษาเพือ
่ ลด
ปัญหาการเสี ยชีวต
ิ ของโรคทีเ่ ป็ นปัญหาใน
พืน
้ ที่ ปี 2558
3. โครงการพัฒนามาตรฐานการดาเนินงาน
ทางระบาดวิทยา จังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ ปี 2558
4. โครงการพัฒนาทีม SRRT ดานการ
้
สอบสวนโรคและเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
สนับสนุ นการพัฒนาอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยัง่ ยืน
5.โครงการพัฒนาทีมเฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพระดับตาบล
6. โครงการพัฒนางานเฝ้าระวังทางระบาด
มาตรการ/กิจกรรม
กลุมเสี
่ ่ ยง/ภาคีเครือขาย
่
บุคลากร
1.การสารวจและกาจัดลูกน้ายุงลาย
แหลงเพาะพั
นธุลู
่
์ กน้ายุงลายทัง้ ใน
บ้านเรือนชุมชน
1.ประชุมแพทย ์ พยาบาล เรือ
่ งการดูแลรักษาผู้ป่วย
ไข้เลือดออกและแนวทางการรักษาทีเ่ หมาะสมถูกตอง
้
2.จัดประชุมแพทย ์ พยาบาล นักวิชาการ
ผู้เกีย
่ วข้อง เรือ
่ ง Death Case Conference โรคที่
เป็ นปัญหา (ไข้เลือดออก เลปโตสไปโรซีสหรือโรค
อืน
่ ๆทีเ่ ป็ นปัญหา)
3.ติดตามประเมินผลและพัฒนามาตรฐานการ
ดาเนินงานทางระบาดวิทยา
4. ออกสอบสวนโรคเมือ
่ มีเหตุการณระบาดตาม
์
ข้อกาหนดของกรมควบคุมโรค
5. จัดประกวดรายงานการสอบสวนโรค
6.จัดประชุม และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับตาบล
7.จัดประชุมทาแผนพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพตามแนวชายแดน ติดตามประเมินผล และ
ศึ กษาดูงานในพืน
้ ทีช
่ ายแดนทีด
่ าเนินงานไดดี
้
ผลทีค
่ าดวาจะได
รั
่
้ บ
อัตราป่วยและอัตราตายดวยโรคและภั
ย
้
สุขภาพลดลง
มีระบบส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง
ควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่
เข้มแข็ง
ประชาชนไดรั
ขภาพตาม
้ บบริการดานสุ
้
เกณฑมาตรฐาน
์
งานศูนยพึ
้ นยช
์ ง่ ได/ศู
์ ่ วยเหลือสั งคม
OSCC
เด็กถูกกระทาทางเพศมี
แนวโน้มเพิม
่ ขึน
้
ปี 2556 ร้อยละ 85
ผู้กระทาส่วนใหญเป็
่ น
ปัจจัยกระตุ้น ส่วนใหญเป็
้
่ นปี 2557 คิดเป็ นรอยละ
แฟน
92
สถานก
การใช้สารกระตุ้น(สุรา)
ปี 2556 คิดเป็ นรอยละ
้
ปี 2556 คิดเป็ นรอยละ
ารณ ์
40.54
้
43.10
ผู้ถูกกร
ปีปัจ2557
คินส
ดเป็่ วนใหญ
นรอยละ
จัยกระตุ
้ ่
้
ปี 2557เป็ นรอยละ
63.16
้
56.98 อม
ผู้ถูกกระทาส่วนใหญ
ะทา
่
จากสภาพแวดล
เป็ นคู่สมรส
ปี 2556 คิดเป็ นรอย
้
ละ 57.81
ปี 2557 คิดเป็ นรอย
้
ละ 69.23
ความ
สตรีส่วนใหญ่
รุนแรง
้
ปี 2556 เป็ นร้อยละ
69.70
กกระทาความรุนแรง ปี 2557เป็ นรอยละ
้
ทางกาย
55.70
ปี 2556 คิดเป็ นรอยละ
้
80.95
ปี 2557 คิดเป็ นรอยละ
้
ทีม
่ า จากรายงาน
ศูนยพึ
์ ง่ ได้ OSCC
วัตถุประสงค ์
เพือ
่ เสริมสรางความรู
้
้ ความเขาใจ
้
และพัฒนา
การดาเนินงาน OSCC ศูนยพึ
์ ง่
ได/ศู
้ นย ์ ช่วยเหลือสั งคม
แก
ที
ม
สหวิ
ช
าชี
พ
่
เพือ
่ บูรณาการความชวยเหลือเด็ก สตรี
่
ผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมกั
บหน่วยงานที่
่
เกีย
่ วของ
อยางเป็
นองครวมและเป็
นไปใน
้
่
์
ทิศทางเดียวกัน มุงเน
่ ระสบ
่ ้ นให้ประชาชนทีป
ปัญหาเขาถึ
้ งบริการความช่วยเหลือ เป็ นไปดวย
้
ความราบรืน
่ มีประสิ ทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ
กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพ 1.ประชุมขับเคลือ
่ นนโยบายการ
การดาเนินงาน OSCC ศูนย ์
ดาเนินงานศูนยพึ
์ ง่ ได้
ช่วยเหลือสั งคม จังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ 2.ประกวดเรือ
่ งเลาเร
งรวมกั
บ
่ าพลั
้
่
ทีมสหวิชาชีพ
2.โครงการพัฒนาศักยภาพ
3.Case Conference
เครือขายการด
าเนินงานศูนยพึ
่ งเลาเร
งรวมกั
บ
่
่ าพลั
้
่
์ ง่ 4.ประกวดเรือ
ได้ จังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ ผลทีค
ทีมาจะได
่ าดว
่ สหวิชาชีรั
้ พบ
5.สนับสนุ นรพ.ทุกแหงในการ
่
1. มีระบบคัดกรอง ช่วยเหลือ ส่งตอการให
บริการ OSCC
ศูนย ์
่
้
ดาเนินงาน OSCC
ช่วยเหลือสั งคม รวมกั
บทีมสหสาขาวิชาชีพ
่
2. ประชาชนทีป
่ ระสบปัญหาสามารถเขาถึ
้ งบริการความช่วยเหลือ
ประสานและส่งตอร
บหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของ
่ วมกั
่
้
3. เครือขายมี
การบูรณาการการช่วยเหลือเด็กและสตรีทถ
ี่ ก
ู กระทา
่
รุนแรง และปัญหาทองไม
พรอม
้
รวมงบประมาณระบบโรคติ
ด่ตอ้ ระบาดวิทยาและภัยสุขภาพ จาก
่
๘.๓
ระบบควบคุมโรคเอดส์และโรคติดตอทาง
่
เพศสั มพันธ ์
การติดเชือ
้
โรคติดตอทาง
่
เพศสั มพันธ ์ จาก
68.25 ตอแสน
่
ประชากรในปี
2556 ลดลงเหลือ
60.93 ตอแสน
่
การติดเชื
อ
้
ในพนั
กงาน
ประชากรในปี
บริการหญิง2557
แอบแฝง
เพิม
่ ขึน
้ จากร้อยละ
2.36
ผู้ติดเชือ
้ /ผู้ป่วยเอดส์สะสม
6,232 ราย
เสี ยชีวต
ิ 1,305 ราย
้ เอช
ยังมีชว
ี ต
ิ อยู่ 4,974 รายจานวนผู้ติดเชือ
ไอวีรายใหมเพิ
่ ขึน
้
่ ม
จาก 483 ราย ในปี
2556
ในปี 2556 เป็ นร้อย
ละ
2.98
สถานกา
รณ ์
การติด
เชือ
้
เอชไอวี
เป็ น 503 ราย
ในปี 2557
ในปี 2556 และ
ปี 2557
ไมพบการติ
ดเชือ
้
่
เมือ
่ แรกเกิด
ในปี การตั
2557
ง้ ครรภในวั
ยรุน
์
่
ลดลงจาก
การติดเชือ
้ รายใหมใน
่
หญิง
ร้อยละ 27.83 ในปี
2556 เหลือ
ฝากครรภ ์ เพิม
่ ขึน
้ จาก
ร้อยละ
0.27 ในปี
2556 เป็ นร้อยละ
0.32
ร้อยละ
26.95 ในปี
เพือ
่ ลดการติดเชือ
้ รายใหม่
และ ส่งเสริม
การ
เข้าถึงบริการปรึกษาเพือ
่
ตรวจหา
การติดเชือ
้
เอชไอวีโดยสมัครใจ
เพือ
่ พัฒนาคุณภาพ
บริการ
การดูแลรักษาผู้ติด
เชือ
้ เอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์ผู้ใหญและเด็
ก
่
วัตถุประสงค ์
เพือ
่ ทราบจานวนสถาน
บริการทางเพศเพือ
่
ดาเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอทาง
่
เพศสั มพันธ ์
เพือ
่ ศึ กษา
พฤติกรรมเสี่ ยงตอ
่
การติดเชือ
้ เอชไอ
วีและโรคติดตอ
่
ทางเพศสั มพันธใน
์
ประชากรกลุม
่
ตางๆ
่
เป้าหมาย
โครงการ
วัยรุน
่ / เยาวชน โครงการป้องกันการติด
ในสถานศึ กษา
เชือ
้ รายใหมและส
่
่ งเสริม
การเขาถึ
้ งบริการปรึกษา
จังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ ปี
2558
1.นักเรียน
มัธยมศึ กษาชัน
้ ปี
ที่ 2 ,5 และ
ปวช. 2
2.พนักงานชายหญิง ในสถาน
ประกอบกิจการ
3.ทหารกอง
ประจาการ
1.หญิงฝากครรภ ์
โครงการติดตาม
ประเมินผลการ
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมที่
สั มพันธต
ดเชือ
้
่
์ อการติ
เอชไอวีจงั หวัดบุรรี ม
ั ย์
โครงการเฝ้าระวังการ
กิจกรรม
ประชุมเยาวชนกลุม
่
วัยรุนเรื
่ งวิถเี พศศึ กษา
่ อ
การป้องกันตนเองจาก
การติดเชือ
้ เอชไอวี/
โรคติดตอทาง
่
เพศสั มพันธ ์
1. เก็บขอมู
้ ลใน 3
กลุมเป
่ ้ าหมาย
เก็บขอมู
งทีม
่ า
้ ลกลุมหญิ
่
เป้าหมาย
1.ประชาชนทัว่ ไป
2.เยาวชน
3.ภาคีเครือขาย
่
โครงการ
โครงการรณรงควั
์ น
เอดส์โลกจังหวัด
บุรรี ม
ั ย ์ ปี 2558
กิจกรรม
จัดกิจกรรมรณรงควั
์ น
เอดส์โลกจังหวัด
1.สถานบริการทาง
เพศในเขต
จังหวัดบุรรี ม
ั ย์
โครงการพัฒนา
ระบบการติดตาม
โรคติดตอทาง
่
เพศสั มพันธจั
์ งหวัด
บุรรี ม
ั ย ์ ปี 2558
โครงการพัฒนา
คุณภาพบริการดาน
้
การดูแลรักษาผู้ติด
เชือ
้ เอชไอวี/เอดส์
ผู้ใหญและเด็
ก
่
จังหวัดบุรรี ม
ั ย์
ปี งบประมาณ 2558
ประชุมเพือ
่ ให้ความรู้และ
สร้างทัศนคติทด
ี่ ใี นเรือ
่ ง
โรคติดตอทาง
่
เพศสั มพันธแก
่ ้ให้
์ ผู
บริการทางเพศ
1. การนิเทศ ติดตาม
ทีมสหวิชาชีพดานการ
้
ดูแลรักษาผู้ติดเชือ
้ เอช
ไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
2. จัดเวทีแลกเปลีย
่ น
เรียนรูบุ
้ คลากรผู้
ให้บริการดูแลรักษาผู้ติด
เชือ
้ เอชไอวี/ผูปวยเอดส
1.บุคลากรผู้
ให้บริการดูแลรักษา
ผู้ติดเชือ
้ เอชไอวี/
เอดส์ ใน
โรงพยาบาล
ผลทีค
่ าดวาจะได
รั
่
้ บ
1. ประชาชน/เยาวชน มีความตระหนักในการ
ป้องกันตนเองจากการติดเชือ
้ เอชไอวี
2. ทราบแนวโน้มการติดเชือ
้ เอชไอวีรายใหมและ
่
โรคติดตอทางเพศสั
มพันธ ์
่
3. ทราบจานวนสถานบริการทางเพศและนามาวาง
แผนการดาเนินงานดานการป
้
้ องกันและแกไข
้
ปัญหาเอดส์และโรคติดตอทางเพศสั
มพันธใน
่
์
จังหวัด
4. บุคลากรผูให
้ เอชไอวี/
้ ้บริการดูแลรักษาผูติ
้ ดเชือ
ผูงบประมาณ
น
ศักยภาพในการให
้
ดตอทาง
้ป่วยเอดส์ มีระบบโรคเอดส
้บริการมากขึ
์ และโรคติ
่
เพศสั มพันธ ์
จากงบดาเนินงาน ทัง้ สิ้ น 198,000 บาท
๘.๔
ระบบการแพทยฉุ
์ กเฉิน
สถิตก
ิ ารจมน้าเสี ยชีวต
ิ
ในเด็กตา่ กวา่ 15 ปี
ช่วง52-56
=48,31,39,30,36 ราย
คาดวาจะมี
การตาย
่
เพิม
่ ขึน
้ หากไมมี
่ การ
ดาเนินการอยางต
อเนื
่
่ ่อง
บุคลากร ทางดานEMS
้
เป็ นกลุมแรกที
จ
่ ะตองให
่
้
้
ความช่วยเหลือแกผู
่ ้ป่วย
/ การช่วยเหลือ ณ จุด
เกิดเหตุ จึงต้องมีความ
พร้อมตลอด 24 ชม. เพือ
่
รองรับสถานการณต
่
์ างๆ
ทัง้ นอกและ ใน ทุก
ดโรงพยาบาล
านการรักษาพยาบาล
้
ฉุ กเฉินบุคลากรที่
เกีย
่ วของต
อ
้
้องรวมมื
่
กันพัฒนาให้มีคุณภาพ
เพือ
่ ให้ผู้ป่วยฉุ กเฉิน
ไดรั
้ บการดูแลรักษาที่
ถูกวิธแ
ี ละรวดเร็ว ลด
การตาย และ
ปี 2557 อัตราการ
เสี ยชีวต
ิ ของบุรรี ม
ั ย์
จากอุบต
ั เิ หตุทางถนน
คิดเป็ น 20.83 ตอ
่
แสนประชากร
มากกวา่ เกณฑ ์
กระทรวง
อปท.ยั
งให้ ข (13.0
สาธารณสุ
ความสาคัตญ
อเสนประชากร)
่ กับการ
พัฒนาตามโครงสราง
้
เมืองและสิ่ งแวดลอม
้
จึงทาให้ระบบบริการ
การแพทยฉุ
์ กเฉิน
ไมได
่ รั
้ บการพัฒนา
เทาที
่ วร ในระดับ
่ ค
สถานกา
รณ ์
หลักการ
เพือ
่ พัฒนา
โรงพยาบาลใน
ดานการ
้
รักษาพยาบาล
ฉุ กเฉิน
รวมทัง้ พัฒนา
องคความรู
้
์
บุคลากร
พัฒนาบุคลากร
ในระบบบริการ
การแพทย ์
ฉุ กเฉิน
มีการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย ์
ฉุ กเฉิน ใน
อปท.
วัตถุ
ประสง
ค์
เพือ
่ ลดการ
บาดเจ็บ /
ตาย จาก
อุบติเหตุ
ลดอัตราการ
เสี ยชีวต
ิ จากการ
จมน้าในเด็กตา่
กวา่ ๑๕ ปี
เป้าหมาย
โครงการ
กิจกรรม
ทีมmini MERT
และเครือขาย
่
1. เตรียมความพรอม
้
รองรับอุบต
ั ภ
ิ ย
ั และและ
สาธารณภัย(Mini
MERT+ MERT)
-อบรมฟื้ นฟูทม
ี MiniMERT
-ซ้อมรองรับอุบต
ั เิ หตุหมู/ฝู
่ งชน
-จัดประชุมเตรียมการ/สรุปรายงาน
ผลการซ้อมแผน
-ประชุมเตรียมความพรอมรั
บ
้
อุบต
ั เิ หตุช่วงเทศกาล
-ประชุมฟื้ นฟูการสอบสวนอุบต
ั เิ หตุ
-จัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรูงาน
้
อุบต
ั เิ หตุ
บุคลากร สธ.
ทุกอาเภอ
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุ นการป้องกัน
และลดอุบต
ั เิ หตุทาง
ถนน
-ผู้รับผิดชอบ
งาน/ครู/อปท./กู้
ชีพ/นักเรียน/
นักศึ กษา
3.ป้องกันเด็กจมน้า
จังหวัดบุรรี ม
ั ย์
-พัฒนาทีมป้องกันเด็กจมน้า
-จัดประกวดการปฏิบต
ั งิ านป้องกัน
เด็กจมน้าMerit Maker จ.บุรรี ม
ั ย์
-อปท. ทุก
อาเภอ
4. สนับสนุ นการ
จัดบริการการแพทย ์
ฉุ กเฉินในองคกร
์
ปกครองส่วนทองถิ
น
่
้
-คัดเลือกหน่วยปฏิบต
ั ก
ิ ารตนแบบใน
้
การให้บริการการแพทยฉุ
์ กเฉิน
ระดับตาบล
-ออกนิเทศ/ติดตามประเมินมาตรฐาน
ผลทีค
่ าดวาจะได
รั
่
้ บ
บุคลากรสามารถดาเนินงานการเตรียมความ
พรอมรองรั
บอุบต
ั ภ
ิ ย
ั และและสาธารณภัยไดอย
้
้ าง
่
ถูกตองและประสิ
ทธิภาพสูงสุด
้
อัตราการบาดเจ็บ/เสี ยชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุทาง
ถนน ลดลง
ลดอัตราการเสี ยชีวต
ิ จากการจมน้าในเด็กตา่ กวา่
15 ปี
มีการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุ
์ กเฉินใน
องคกรปกครองส
น
่
่ วนทองถิ
้
์งบประมาณ ระบบการแพทย
ฉุ
์ กเฉิน จากงบ
เพือ
่ พัฒนาโรงพยาบาลในด
านการ
ดาเนินงาน ทัง้ สิ้ น ้383,390บาท
๙
ดานระบบการคุ
การ
้
้มครองผู้บริโภคดานบริ
้
อาหาร และผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพ
1 พบการจาหน่ายยา สถานการณ
์
3
การไม
ปฏิ
บต
ั ต
ิ าม
่
ลูกกลอนผสมเสตียรอยดและ
์
กฎหมายของผูรั
บอนุ ญาต
้
ยาอันตรายในรานช
า
รถ
้
และผู้มีหน้าทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ ารใน
เรและขายตรง
่
สถานพยาบาลเอกชน
2 พบการฝ่าฝื นโฆษณา
ผลิตภัณฑสุ
้ บ 4 ต้นทุนคายาและ
์ ขภาพโดยมิไดรั
่
อนุ ญาต และการโฆษณาโอ้
เวชภัณฑมิ
์ ใช่ยาสูงในแต่
อวดสรรพคุณเกินจริง
ละปี
ผู้บริโภค
7. ประชาชนยังขาดความรู้
โดยเฉพาะทางวิ
ท
ยุ
ช
ุ
ม
ชน
5. ผู้ประกอบการดานอาหาร
้
ดานการคุ
มครองผู้บริโภค
้
้
ไมสามารถควบคุ
ม
การผลิ
ต
ให
่
้
และรวมตัวของกลุมยั
เป็ นไปตามเกณฑมาตรฐาน
่ งไมมี
่
์
กาหนดและไมให
พลังพอในการปกป้องสิ ทธิ
่ ้ความสาคัญ
กับการขออนุ ญาต
ตนเองและชุมชน
6. ยังพบผลิตภัณฑ ์
8. ไมมี
่ ระบบการสรางองค
้
์
เครือ
่ งสาอาง/ เครือ
่ งมือแพทยที
์ ่ ความรูในชุ
มชนให้เป็ นศูนย ์
้
ไมถูกกฎหมาย วางจาหนาย
วัตถุประสงค ์
เพือ
่ เตรียมและพัฒนาระบบงานคุมครอง
้
ผู้บริโภคภาครัฐให้พรอมรั
บการเขาสู
้
้ ่
ประชาคมแห่งอาเซียน ทัง้ การพัฒนา
บุคลากร ฐานขอมู
้ ล การจัดการความรู้
ประชาชนผูบริ
้ โภค พัฒนาสถานประกอบการ
และผลผลิต การสื่ อสารเตือนภัยเรงด
่ วนและ
่
ทางานรวมกั
บภาคีเครือขาย
่
่
เพือ
่ พัฒนาระบบยาในสถานบริการของรัฐให้มี
ความประหยัด และประสิ ทธิผลตอผู
่ รั
้ บบริการ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ประชาชน
ผู้ประกอบการ
1.โครงการส่งเสริมการ 1.โครงการตรวจสอบเฝ้า
ใช้ยาปลอดภัยใน
ระวังผลิตภัณฑและสถาน
์
ชุมชน
ประกอบการอาหาร
2.โครงการเฝ้าระวังสื่ อ 2.โครงการพัฒนาศั กยภาพ
วิทยุกระจายเสี ยงและ ผู้ประกอบการและติดตาม
ร้านขายยา
พัฒนาสถานทีผ
่ ลิตอาหาร
ตามเกณฑ ์ Primary GMP
3.พัฒนาระบบการ
3.โครงการพัฒนาการเฝ้า
จัดการองคความรู
และ
ระวังผลิตภัณฑ ์ บริการทาง
้
์
พัฒนาศักยภาพ
การแพทยและสาธารณสุ
ข
์
ผู้บริโภค
4.โครงการการจัดการ
4.พัฒนาศักยภาพ
พนักงานเจ้าหน้าที่
1.โครงการวางแผน
ควบคุมกากับและ
ติดตามผลการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานตางๆ
่
2.โครงการพัฒนา
ศั กยภาพเจ้าหน้าที่
3.โครงการพัฒนาทีม
อาหารปลอดภัยและ
คุ้มครองผู้บริโภคดาน
้
ผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพระดับ
อาเภอ
ตัวชีว
้ ด
ั /ความสาเร็จ
ประชาชน
1.การจาหน่ายยา
อันตรายในชุมชน
ลดลง
2.ไมพบการโฆษณา
่
ผลิตภัณฑยาที
ผ
่ ด
ิ
์
กฎหมายทางสื่ อ
วิทยุกระจายเสี ยงใน
เขตอาเภอเมือง
3.ระดับความสาเร็จใน
การพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภคใหคุมครอง
ผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่
1.ร้อยละสถาน
ประกอบการอาหารที่
ไดรั
้ บการอนุ ญาต
ผานเกณฑ
มาตรฐาน
่
์
1.ตนทุ
้ นคายาและ
่
เวชภัณฑมิ
์ ใช่ยาลดลง
ร้อยละ 10 และสั ดส่วน
การซือ
้ ยารวมเพิ
ม
่ ขึน
้
่
ร้อยละ 20
2.จานวนสถาน
2.พนักงานเจ้าหน้าที่
ประกอบการทุกแหง่
ระดับอาเภอมีความรู้
ในเขตจังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ เกีย
่ วกับอาหารปลอดภัย
ทีไ่ ดรั
้ บการตรวจสอบ และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคดานผลิ
ตภัณฑ ์
้
สุขภาพทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย
ร้อยละ 80
3.ร้อยละของสถานที่
ผลิตอาหารทีเ่ ขาข
้ าย
่
Primary GMP ตองมี
ประโยชนที
่ ะไดรั
้ บ
์ จ
 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกีย
่ วกับโทษของ
ยาอันตรายทีจ
่ าหน่ายในชุมชน
 ประชาชนได้ รับ ข้ อมู ล ที่เ ท็ จ จริง ของผลิต ภัณ ฑ ์
และไมหลงเชื
อ
่ งาย
่
่
 หน่วยบริการประหยัดคายาและเวชภั
ณฑมิ
่
์ ใช่ยา
 ผู้ บริโ ภคได้ บริโ ภคอาหารที่ป ลอดภัย สุ ข ภาพ
แข็งแรง
 ประชาชนมีอ งค ความรู
์
้ ในการเลือ กซื้อ เลือ กใช้
ผลิตภัณฑสุ
กต้องปลอดภัย
์ ขภาพไดอย
้ างถู
่
 ประชาชนได้ รับ การแก้ ไขปั ญ หาจากการใช้
งบประมาณทัง้ หมดทีใ่ ช้ 1,268,590 บาท
ผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพและรักษาสิ ทธิของผู้บริโภค
๑๐
ดานการป
้
้ องกันและบาบัดรักษายาเสพ
ติด
สถานการณ ์
่ ขึน
้ ทุกปี (ปี 54-57 :
* มีผ้เข
ู ้าบาบัดเพิม
2,457 4,124 4,818 และ 2,535 ราย
ยาบา้ (93.18%) สารระเหย กัญชา
และไอซ ์
* เป็ นผู้เสพรายใหม่ 1,955 ราย
(77.12% )
* อายุเข้าบาบัดมากทีส
่ ุด 18-29 ปี
การป
องกั
น
มี
ป
ญ
ั
หา
้
(59.03%)
* กลุมเยาวชนอายุ
12-17 ปี 19.17%
่
โครงการ
1 โครงการป้องกันและแกไขปั
ญหายาเสพติด
้
2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานบาบัด
ฟื้ นฟูผ้เสพยาเสพติ
ู
ด
3 โครงการพลังแผนดิ
่ นเอาชนะยาเสพติด
กิจกรรมรณรงคป
์ ้ องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE
4 โครงการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE
NUMBER ONE จังหวัดบุรรี ม
ั ย์
ปี งบประมาณ พ.ศ.2558
กิจกรรมดานการบ
าบั
ด
รั
ก
ษา
้
1. ศูนยคั
์ ดกรองจาแนกระดับ
อาเภอ
2. การพัฒนาศักยภาพ จนท.
บาบัด
3. การติดตาม ช่วยเหลือผู้ผาน
่
การบาบัด
4. ระบบงานยาเสพติดดาน
้
กิจกรรมดานการป
้
้ องกัน
เน้นประสานภาคีเครือขาย
่
1. จัดตัง้ /ประกวดชมรม To Be
No.1 และศูนย ์
เพือ
่ นใจในชุมชน
โรงเรียน สปก.
2. จัด/รวมกิ
จกรรมรณรงคเก
่
่
์ งและ
ดี :To Be Idol และ TO Be
ผลผลิต/ตัวชีว้ ด
ั การดาเนินงาน
1.อัตราการหยุดเสพ รอยละ
80
้
2.อัตราการคงอยูขณะบ
าบัด รอย
่
้
ละ 80
3.ระดับความสาเร็จของอาเภอที่
ดาเนินงานโครงการณรงค ์
ป้องกันและแก
ไขปั
ญหา
งบประมาณ
ทัง้ สิ้ น 3,761,500
บาท งบหมวด
้
ดยาเสพติ
าเนินงาน (สป.)
34,200
บาท
งบยาเสพติ
ด
ด TO BE NUMBER
2,682,400 บาท งบจังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ 1,044,900
๑๑
ดานการต
างประเทศและ
้
่
อาเซียน
โครงการพัฒนาเครือขายประกั
นสุขภาพแรงงานตางด
าวจั
งหวัดบุรรี ม
ั ย์
่
่
้
ปี 2558 (รมต.ขอ
๒.๖)
้
วัตถุประสงค
สถานการณ ์
์
๑. เพือ
่ สรางเครื
อขายผู
ประสานงาน
แรงงานตางด
าว
ทัง้ ทีเ่ ข้าเมืองถูก
้
่
้
่
้
ประกันสุขภาพแรงงานตางด
าว
กฎหมายและผิดกฎหมาย ซึง่ ส่งผล
่
้
กระทบตอการขั
บเคลือ
่ นพัฒนา
๒. เพือ
่ เพิม
่ การเขาถึ
่
้ งบริการดาน
้
ประเทศชาติทง้ั ในแงของเศรษฐกิ
จ
สาธารณสุขของแรงงานตางด
าว
่
่
้
สั งคม การเมือง และการ
๓. เพือ
่ สรางความเข
าใจเรื
อ
่ งสิ ทธิ
้
้
สาธารณสุข
ประโยชนของบั
ตรประกันสุขภาพ
์
แรงงานต
าว
จังหวัดบุรรี ม
ั ยมี
าวที
่
งบประมาณ
0 บาท างด
่
้
่
้
์ แรงงานตางด
ไดรั
ยน สั ญชาติเมียน
้ บการจดทะเบี
บูรณาการรวมกับโครงการประชุมชีแ
้ จงการดาเนินงาน
มาร ์ จานวน 199 ราย่ กัมพูชา
กองทุราย
นหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ
น
่
้
กิ
จกรรม ราย ลาว 221
1,191
๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบน
แผนดิ
่ นไทยสามารถเขาถึ
้ งโดยใช้ทรัพยากร
สุขภาพอยางมี
ประสิ ทธิภาพ และเป็ นระบบที่
่
ยัง่ ยืน
๒. เรงรั
่ ดพัฒนาระบบการเขาถึ
้ งบริการสุขภาพ
และพัฒนาหนวยบริการสุขภาพสาหรับ
ผลผลิต/ตัวชีว้ ด
ั
แรงงานตางด
าวในจั
งหวัดบุรรี ม
ั ย์
่
้
มีความเขาใจเรื
อ
่ งสิ ทธิประโยชน์
้
ของบัตรประกันสุขภาพ และ
สามารถเขาถึ
้ งบริการดาน
้
๓
ยุทธศาสตรที
์ ่ ๓ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพือ
่ สนับสนุ นการ
จัดบริการ
๑๓. ดานการบั
งคับใช้กฎหมาย
้
๑๔. ดานสิ
่ งแวดลอมและสุ
ขภาพ
้
้
๑๕. ดานพั
ฒนาบุคลากร
้
๑๖. การเงินการคลัง
๑๗. ยาและเวชภัณฑ/์ พัสดุ
๑๘. ปราบปรามทุจริต
๑๙. ดานอื
น
่ ๆ
้
๑๓
ดานการบั
งคับใช้กฎหมาย
้
๑๘
ปราบปรามทุจริต
สถานการณและปั
ญหาดานการบั
งคับใช้
้
์
านการป
อขายด
กฎหมายและการสรางเครื
้ องกัน
้
่
้
และการปราบปรามการทุจริต
1.บังคับใช้กฎหมายยังไมมี
่ หน่วยงานใดเป็ น
อ
่ เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการเป็ นศูนยกลางเพื
์
เครือขายในการบั
งคับใช้กฎหมาย
่
2. ยังไมสามารถเชื
อ
่ มโยงกันไดอย
ระบบ
่
้ างมี
่
3. จานวนนักกฎหมายมีไมเพี
่ ยงพอและขาด
ความเชีย
่ วชาญในการบังคับใช้กฎหมาย
4. การขยายเครือขายด
านการป
่
้
้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตควรเรงขยายให
่
้มีความ
ครอบคลุมและพัฒนาให้มีองคความรู
มากขึ
น
้
้
์
เพือ
่ ใหเทาทันความซับซอนของการทุจริตที่
วัตถุประสงค ์
เพือ
่ จัดให้มีศน
ู ยกลางการบั
งคับใช้กฎหมาย
์
เพือ
่ ขยายเครือขายด
านการป
่
้
้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดับเขตและระดับ
จังหวัด
เพือ
่ พัฒนาองคความรู
ด
งคับใช้
้ านการบั
้
์
กฎหมายและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้มีความเชีย
่ วชาญ
เพือ
่ สรางความร
วมมื
อให้มีความครอบคลุม
้
่
รวมถึงการขยายความรวมมื
อไปยังภาค
่
โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ
กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาองคความรู
จัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
้ ความ
์
รวมมื
อดานการป
่
้
้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแกบุ
่ คลากรผูรั
้ บผิดชอบงาน
ดานปรามการทุ
จริตเขตนครชัยบุรน
ิ ทร ์
้
โครงการนิตก
ิ รสั ญจร
จัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
โครงการเพิม
่ พูนการผึกปฏิบต
ั ก
ิ าร
ดาเนินการทางวินย
ั ไมร่ ายแรงให
้
้กับ
หัวหน้ากลุมงานบริ
หารทัว่ ไป
่
โครงการแลกเปลีย
่ นเรียนรูด
้ าเนินงาน
ดานกฎหมายของนิ
ตก
ิ รเขตบริการ
้
สุขภาพที่ 9
โครงการวิปส
ั สนากรรมฐานตอต
่ านการ
้
ทุจริต
โครงการเพิม
่ ประสิ ทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย
จัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
จัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรู้
เข้าคายวิ
ปส
ั นากรรมฐาน
่
1.การประชุมคณะอนุ กรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)
2.การติดตามข้อรองเรี
ยนดานอนามั
ย
้
้
ประโยชนที
้ บ
์ ไ่ ดรั
มีศน
ู ยกลางการบั
งคับใช้กฎหมายทีช
่ ด
ั เจน มีการออกคาสั่ ง
์
อยางเป็
นรูปธรรมและจานวนนักกฎหมายสาธารณสุข
่
เพิม
่ ขึน
้ และไดรั
นระบบมีเครือขายนั
ก
้ บการพัฒนาอยางเป็
่
่
กฎหมายทีเ่ ขมแข็
งในการบังคับใช้กฎหมายทีส
่ าคัญ
้
เครือขายด
านการป
องกันและปราบปรามการทุจริตขยาย
่
้
้
ตัวครอบคลุ
ชีว้ ด
ั
มทัง้ ภาครัฐและเอกชน
๑.ร้อยละ ๙๐ ของกลุมเป
่ ้ าหมายไดรั
้ บการพัฒนาองค ์
ความรูและให
อ มีศน
ู ยกลางการบั
งคับใช้
้
้ความรวมมื
่
์
กฎหมายและสรางเครื
อขายในป
้
่
้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๒.จานวนนักกฎหมายสาธารณสุขเพิม
่ มากขึน
้ และไดรั
้ บการ
พัฒนาองคความรู
และความร
วมมื
อ
้
่
์
๓.มีคาสั่ งจัดตัง้ ศูนยบั
์ งคับใช้กฎหมายในระดับเขตและจังหวัด
๔.จานวนเจ้าหน้าทีภ
่ าครัฐและภาคประชาชน(อสม.)ทีไ่ ดรั
้ บ
งบประมาณ
จากงบด
าเนินงานองกั
ทัน
ง้ สิและปราบปรามการ
้ น 384,090 บาท
ความรู
และจั
ด
ตั
ง
้
เครื
อ
ข
ายในการป
้
่
้
๑๔
ดานสิ
่
ง
แวดล
อมและ
้
้
สุขภาพ
สถานการณ ์
ปัญหา
หน่ว
ย
เรือ
่ งร้องเรียนดานอนามั
ย
้
สิ่ งแวดลอม
้
ครัง้
เรือ
่ งร้องเรียนดานอนามั
ย
้
สิ่ งแวดลอม
้
เรือ
่ ง
255
2
255
3
255
4
255
5
255
6
255
7
25
30
21
26
เกณ
ฑ์
33
- กลิน
่ เหม็น
15
- ฝุ่นละออง
6
- น้าเสี ย
5
- เสี ยงดัง
4
- ของเสี ยอันตราย
1
- แมลงวัน
2
แรงงานประสบอันตรายจาก ตอ
5.68 6.10 7.51 5.56 5.28
3.95
่
างาน
พันนแหลงที
* การท
กิจการที
เ่ ป็ นอันตรายตอสุ
่ อเหตุ
มาก
่ ขภาพเป็
่ ก
่
*เกษตรกรมี
การจัดการมู
ลฝอยติ
้ ของสถานบริ
การสาธารณสุ
ข 26.1 32.3 28.6 34
สารก
าจัด ดเชือ
ร้อย 26.0
23.3 25.8
่ มีละ
บทบาทจัดระบบบริการอนามัยสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสม
ศัต*รูอปท.
พช
ื ตกคเป็างในเลื
อดระดั
้ องถิบน
้ น จพ.ท
กิจกรรม
เน้นการส่งเสริม อปท. ดาเนินการ
1. การออกข้อบัญญัตท
ิ องถิ
น
่ ครอบคลุม 6 เรือ
่ ง (สิ่ ง
้
ปฏิกูล ,มูลฝอย ,ตลาด ,จาหน่ายอาหารที่
สาธารณะ, ตู้น้าหยอดเหรียญ
,ทีผ
่ ลิต/จาหน่าย
น้าแข็ง)
2. การจัดระบบบริการดานอนามั
ยสิ่ งแวดลอมให
้
้
้ได้
มาตรฐาน (อาหาร น้าบริโภค สิ่ งปฏิกล
ู
มูล
ฝอย)
3. การจัดการมูลฝอยติดเชือ
้ ในสถานบริการสาธารณสุข
4. สนับสนุ น อปท.ให้มีระบบฐานขอมู
่ งแวดลอม
้ ลดานสิ
้
้
5. การพัฒนาทักษะ จนท.ผู้รับผิดชอบ
6. ตรวจคัดกรอง ตรวจสุขภาพเกษตรกรกลุมเสี
่ ่ ยง
ผลผลิต/ตัวชีว้ ด
ั การ
1. ระดับความส
าเร็จของ
คปสอ. ในการ
ดาเนิ
นงาน
ส่งเสริม อปท. มีระบบขอมู
ย
้ ลดานอนามั
้
สิ่ งแวดลอม
้
2. รอยละของโรงพยาบาลรั
ฐมีการจัดการมูล
้
ฝอยติดเชือ
้ ทีถ
่ ก
ู ตอง
รอยละ
100
้
้
3.รอยละ
10 ของรพ.สต.ในจังหวัดบุรรี ม
ั ย์
้
มีการ
ดาเนินงานสรางเสริ
มสุขภาพเกษตรกรฯ
้
2.
สถานประกอบการพี
เ่ ลีย
้ ง/ทับาท
ว่ ไป จากงบหมวด
หรือ
งบประมาณ
ทัง้ สิ้ น 158,248
วิสาหกิจชุมด
ชนจ
านวน
20 แห
าเนิน
งาน (สป.)
ทัง้ ่งหมดสมัครเขา
้
๑๕
ดานพั
ฒนาบุคลากร
้
สถานการณ ์
1.กาลังคนดานสุ
ขภาพเมือ
่ เทียบกับ FTE/
้
ประชากร พบวา่ บางวิชาชีพยังมีความขาด
แคลน
2.การผลิตบุคลากรไมสอดคล
องความต
องการ
่
้
้
ของการจัดระบบบริ
วัตกถุาร
ประสงค ์
3.มีการสูญเสี ยบุคลากรในรูปแบบตางๆ
่
1.เพือ
่ ให้มีกาลังคนทีเ่ พียงพอตอความต
องการ
่
้
2.เพือ
่ ให้มีการกระจายบุคลากรตามสภาพ
ปัญหา
3.เพือ
่ พัฒนาศั กยภาพบุคลากรตามสมรรถนะ
ดานบริหาร บริการ วิชาการ และวิชาชีพ
กิจกรรมตามมาตรการหลัก
การวางแผนความตองการ
และการสรรหา กาลังคน
้
1
2
3
4
การสนับสนุ นทุนนักศึ กษาพยาบาล
การประชุมบุคลากรสาธารณสุขในการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ เพือ
่ เลือ
่ นระดับสูง
ขึน
้ และขอรับเงินประจาตาแหน่ง
การสรรหาและสอบคัดเลือกเขารั
้ บราชการพล
เรือน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างชัว
่ คราว
การประชุมคณะกรรมการในการสรรหา การ
แตงตั
การเลือ
่ นเงินเดือน การ
่ ง้ การยาย
้
เลือ
่ นระดับสูงขึน
้ การธารงรักษาบุคลากร
การผลิตและพัฒนากาลังคน
1 การปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุข
ใหม่ สายนักเรียนทุน และ
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตร
การเป็ นข้าราชการทีด
่ "ี (แพทย ์ ทันต
แพทย ์ เภสั ชกร)
2 การพัฒนาบุคลากรโดยการศึ กษา
ตอเนื
่ ่ อง
3 การอบรมหลักสูตรทางการบริหาร
สาธารณสุข
การเสริมสรางประสิ
ทธิภาพการทางานตามสมรรถนะ
้
ดานบริ
หาร
้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจย
ั เพือ
่ การ
พัฒนาสุขภาพของประชาชน
การกระตุนผลการด
าเนินงานตามตัวชีว้ ด
ั เขตและตรวจสอบความถูกตอง
้
้
ทันเวลา ของระบบสารสนเทศงาน ทันตสาธารณสุข สาหรับบุคลากรที่
รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข
การคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเดน
่ และคนดีสาธารณสุข
การแลกเปลีย
่ นเรียนรูในองค
กร
(Morning Talk)
้
์
การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการจัดทาแผนงานส่งเสริมสุขภาพจังหวัดบุรรี ม
ั ย์
การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารทบทวนแผนยุทธศาสตรและชี
แ
้ จงแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
์
การประชุมแกไขปั
ญหาดานสาธารณสุ
ขประจาเดือนและประชุมคณะกรรมการ
้
้
วางแผนและประเมินผล
การนิเทศงานกรณีพเิ ศษ (Coaching Approach) หน่วยบริการระดับอาเภอ
แบบบูรณาการ
การประชุมผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล
การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร การประเมินผลงานทางวิชาการตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ และพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พิเศษ
การเสริมสรางประสิ
ทธิภาพการทางานตามสมรรถนะ
้
ดานบริ
การ
้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารฟื้ นฟูการบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพ
ประชาชน ให้มีคุณภาพ และสะทอนการเข
้
้าถึงบริการของ
ประชาชน
การประชุมสั ญจรติดตามการส่งข้อมูลเพือ
่ ขอรับคาบริ
การทาง
่
การแพทยสิ์ ทธิ 3 สิ ทธ ์ (UC ข้าราชการ อปท.) ผาน
E-Claim
่
การพัฒนาคุณภาพตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก
และ Coding Audit
การพัฒนาระบบการชดเชยคาบริ
การทางการแพทยของหน
่
่ วยบริการ
์
ภายในเครือขายจั
งหวัดบุรรี ม
ั ย์
่
การประชุมเชิงปฏิบต
ั เิ พือ
่ กาหนดแนวทางการเรียกเก็บคาบริ
การทาง
่
การแพทย ์
การปฐมนิเทศข้าราชการใหม"หลั
กสูตรการเป็ นข้าราชการทีด
่ "ี
่
การฝึ กอบรมหลักสูตรการเจรจาไกลเกลี
่ และการประนอมข้อพิพาท
่ ย
การแลกเปลีย
่ นเรียนรูการด
าเนินงานคลินิกชะลอความเสื่ อมของไต
้
(CKD Clinic)
การเสริมสรางประสิ
ทธิภาพการทางานตามสมรรถนะ
้
ดานวิ
ชาการ
้
1
2
3
4
5
6
7
การถายทอดความรู
ประสบการณ
เวชปฏิ
บต
ั แ
ิ ผนไทยสู่
่
้
์
แพทยแผนไทย
จังหวัดบุรรี ม
ั ย์
์
การประชุมวิชาการและประชุมคณะทางานแพทยแผน
์
ไทย
การประชุมแลกเปลีย
่ นการดาเนินการพัฒนางาน
สุขภาพจิต
การจัดการความรูเพื
่ จัดเก็บความรูในการพั
ฒนาระบบ
้ อ
้
บริการสุขภาพประชาชน
การส่งเสริมการรับรองจริยธรรมการวิจย
ั ในมนุ ษย ์
การประชุมวิชาการสาธารณสุขประจาปี ระดับจังหวัด
การประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตพืน
้ ทีบ
่ ริการที่ 9
ครัง้ ที 15
การเสริมสรางประสิ
ทธิภาพการทางานตามสมรรถนะ
้
ดานวิ
ชาชีพเฉพาะ
้
1 การประชุมติดตามงานชมรมพยาบาล
จังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ ตัวชีว้ ด
ั
1.อัตรากาลังคนเทียบ FTE ทุกวิชาชีพมีความ
ครอบคลุมรอยละ
90
้
2.บุคลากรไดรั
ทธิภาพ
้ บการเสริมสรางประสิ
้
การทางานตามสมรรถนะด
านบริ
ห
าร เป็ นงบ
งบประมาณ
รวมทัง้ สิ้ น 7,783,048
บาท
้
5,105,680
บาท
และงบอืรน
่ อย
ๆ
บริดกาเนิ
าร นงาน
วิชาการ
และวิช
าชีพเฉพาะ
้
2,677,368
ละ 90
๑๖
การเงินการคลัง
สถานการณ ์
1. การบันทึกรายการบัญชีไมเป็
่ นไป
ตามมาตรฐานบัญชี
2. รายงานการเงินไมถู
่ กตองและไม
้
่
ทันเวลา
3. หน่วยงานยอยปฏิ
บต
ั ิ งานไม่
่
ถูกตองตามระเบี
ยบ
้
4. สภาพคลองทางการเงิ
นของ
่
โรงพยาบาล 22 แหง่ มีระดับปกติ
โครงการ
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารพัฒนาระบบการเงิน
การคลัง ข้อมูลตนทุ
้ น แผนเงินบารุงสถานบริการ
ปี 2558 จังหวัดบุรรี ม
ั ย์
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารระบบบัญชีเกณฑคง
์
ค้าง
3 โครงการประชุมสั มมนาวิชาการผูจั
้ ดทาบัญชีเกณฑ ์
คงค้าง ปี 58
4 โครงการออกปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบภายใน
5 โครงการประชุมตรวจสอบคุณภาพบัญชี
(Accounting Audit) และตรวจประเมินระบบควบคุม
ภายใน (internal Control) ของ รพ.ทีม
่ ค
ี วาม
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อ ให้ หน่ วยงานพัฒ นากระบวนงานการ
จัด ท าแผน 3 แผน(เงิน บ ารุ ง การลงทุ น
แ ล ะ ก า ร จั ด ซื้ อ ย า แ ล ะ เ ว ช ภั ณ ฑ ์ ) ใ ห้ มี
ประสิ ทธิภาพมากทีส
่ ุด
2. เพื่อ เฝ้ าระวัง สถานการณ์การเงิน การคลัง
สถานบริการทุกแห่ง
3. พัฒ นาระบบการวิเ คราะห ์ต้ นทุ น ผลผลิต
กิจกรรม
4.
เพือ
่ ให้การบันทึกบัญชีรายการตาง
ๆ
่
เป็ นไปอยางถู
กตองตามมาตรฐานบั
ญชี
่
้
กิจกรรม/มาตรการ
1. ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร อบรมให้ความรู้ และฝึ ก
ปฏิบต
ั ิ
2. ออกตรวจสอบภายใน เพือ
่ ให้รายงานหน่วยรับ
ตรวจปฏิบต
ั งิ าน ถูกต้อง ตามระเบียบ
ผลผลิ
ต
/ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
กฎหมาย ทีเ่ กีย
่ วของ
้
1. รายงานการเงินมีคุณภาพและเชือ
่ ถือได้
2. การปฏิบต
ั งิ านเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบต
ั งิ าน
งบประมาณ
ทัง้ สิ้ น 1,527,700 บาท งบดาเนินงาน (สป.)
487,980 บาท อืน
่ ๆ 1,039,720 บาท
๑๙
ดานอื
น
่ ๆ
้
สถานการณ ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ม
ั ย์
นอกจากมีภารกิจตามกฎหมายทีใ่ ห้การ
สนับสนุ นการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค
ฟื้ นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค
ภายใตการบู
รณาการ 15 ดาน
แลว
้
้
้ ยังมี
ภารกิจดานการสนั
บสนุ นการดาเนินงานตาม
้
ภารกิจพืน
้ ฐาน ดังนี้
1. การสนับสนุ นการดาเนินงานตามภารกิจ
พืน
้ ฐานของ สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมหลัก
มาตรการ/กิจกรรมหลัก
โครงการ
การสนับสนุ นการดาเนินงาน โครงการบริหารจัดการ
ตามภารกิจพืน
้ ฐานของ สสจ. สนับสนุ นการดาเนินงานตาม
บุรรี ม
ั ย์
ภารกิจพืน
้ ฐานของ สสจ.
บุรรี ม
ั ย์
การสนับสนุ นการดาเนินงาน โครงการบริหารจัดการ
ตามภารกิจพืน
้ ฐานของ สสอ. สนับสนุ นการดาเนินงานตาม
ภารกิจพืน
้ ฐานของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
การดาเนินงานตามภารกิจที่ โครงการสนับสนุ นการ
ตอบสนองตอนโยบายจั
งหวัด ดาเนินงานตามภารกิจที่
่
ตอบสนองตอนโยบายจั
งหวัด
่
การพัฒนาบุคลากร
โครงการประชุมอบรมพัฒนา
โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมหลัก
มาตรการ/กิจกรรมหลัก
การพัฒนาระบบอินเตอรเน็
์ ต
และเครือขายสารสนเทศ
่
โครงการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะระบบปัองกันภัย ระบบเครือขาย
่
และความปลอดภัยของข้อมูลดานสุ
ขภาพของประชาชน
้
ประจาปี 2558
โครงการเพิม
่ สมรรถนะเครือ
่ งแมข
าหรับจัดเก็บข้อมูล
่ ายส
่
ด้านสุขภาพของประชาชน ประจาปี 2558
โครงการพัฒนาสารสนเทศการให้บริการสุขภาพประชาชน
ให้มีคุณภาพ และสะท้อนการเข้าถึงบริการของประชาชน
ปี 2558
การพัฒนาระบบประชาสั มพันธ ์ โครงการจัดทาสื่ อประชาสั มพันธงานแพทย
แผนไทย
์
์
และสื่ อสารสาธารณะ
โครงการสั มมนาเครือขายนั
กสื่ อสารสาธารณะดานสุ
ขภาพ
่
้
เพือ
่ พัฒนา ศั กยภาพในการเผยแพรข
าน
่ ้อมูลขาวสารด
่
้
สุขภาพแกประชาชน
่
โครงการเผยแพรประชาสั
มพันธข
านสุ
ขภาพ
่
่
้
์ ้อมูลขาวสารด
แกประชาชน
ทางสื่ อวิทยุคลืน
่ หลักและวิทยุชุมชน
่
โครงการเผยแพรประชาสั
มพันธข
านสุ
ขภาพ
่
่
้
์ ้อมูลขาวสารด
แกประชาชนทางสื
่ อสิ่ งพิมพและป
่
้ ายประชาสั มพันธ ์
์
ตัวชีว้ ด
ั และประโยชนที
้ บ
์ ไ่ ดรั
1. มีการดาเนินงานตามภารกิจพืน
้ ฐาน และส่งผลให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าประสงค ์ ตามแผนกลยุทธ ์ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรรี ม
ั ย ์ ร้อยละ ๙๐
2. มีการดาเนินงานและส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตรบู
ณาการ าเนิ
๑๕นงาน
ดาน
ข
้
์ รจากงบด
งบประมาณ
ทักระทรวงสาธารณสุ
ง้ สิ้ น 20,143,017
ร้อยละ ๙๐
บาท

similar documents