Krijimi i Bazës së të Dhënave

Report
KRIJIMI I BAZËS SË TË
DHËNAVE
SHMLP
‘’Qendra e Kompetencës’’
Lënda:
Menaxhimi i Bayës së të Dhënave
BAZA
E TË
DHËNAVE
Access-i merret me:
Grumbullimin e të dhënave
o Organizimin e të dhënave, dhe
o Administrimin e të dhënave të shumta
Të dhënat janë grumbull i palidhur, i
paorganizuar dhe i papërpunuar i
informacioneve
Me qëllim që të dhënat të bëhen
funksionale kërkohet një mënyrë për t’i
organizuar, pra një form e rregullt për ti
gjetur kurdo herë që kërkohet dhe çfarë
do që kërkohet.
o
NJË
BAZË E TË DHËNAVE E KRIJUAR
I OFRON KËTO PËRPARSI
1.
2.
3.
Bënë të mundur gjetjen e shpejt
të të dhënave
Access-i mund të përmbaj aq
regjistrime sa edhe kërkohen
Kohë dhe shpenzime më të ulta
nëse përdoret BDH
TË METAT NËSE NUK PËRDORET BDH
të
dhënat redundante
mungesa e fleksibilitetit të të
dhënave
sigurimi i dobet I të dhënave
pamundësia e këmbimit të të
dhënave midis aplikacioneve
Rritja e BDH dhe kompleksiteti
ELEMENTET E NJË BAZE TË TË DHËNAVE
Form
Query
TABELA
TABELA
Report
ELEMENTET
E NJË BAZE TË TË DHËNAVE
TABELA –
është pikënisje apo
themel i bazës së shënimeve
FORMS –
mundëson plotësimin e
shpejt të të dhënave
QUERYES – mundëson shtrimin e
kriterve, kalkulimet dhe zgjidhjen e
kërkesave
REPORTS –
paraqet të dhënat në
formatin për lexim
KRIJIMI I BAZËS
SË TË DHËNAVE
Arkivimi i një baze të të dhënave
Para se të kalojmë në krijimin e një baze të të
dhënave duhet menduar mirë me të dhënat
që duhet regjistruar
 Si arkivohet një bazë të të dhënave:
1. Startojmë
programin e Access-it hapet dritarja
për dialog që i përmban këto opsione:
1
1). Zgjedhim opsionin
New Blank Database –
ky opsion mundëson krijimin e një baze të
zbrazt të të dhënave
Opsionet Featured Online Templates
janë modele të gatshme të cilat mund ti
merrni si moster nëse jeni të kyqur në
internet

Në rastin tonë zgjedhim opcionin Blank Access database dhe
klikojmë në OK hapet dritarja File New Database si në fig
vijuse:
2
Open nga hapet
dritarja për zgjedhjen e lokacionit ku do
të bëni arkivimin e bazës tuaj të të
dhënave
 Klikojm
në butonin
3
4
fushen File Name (shenojmë emrin me
cilin dëshirojmë ta ruajmë bazën e të dhënave.
P.sh: Shkolla)
4). Klikojmë në butonin OK
3). Në
5
5). Klikojmë në butonin Create (krijo),
paraqitet baza e zbrazët t të dhënave në
dritaren kryesore të Access-it.
PËRDORIMI
I DRITARËS SË BAZËS SË TË DHËNAVE
Objektet e programit Access janë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tabelat
Pyetësorët
Formularët
Raportet
Makrot
Modulet
FSHIRJA
E OBJEKTEVE NGA
BDH
Nga
dritarja e BDH mund të fshini
cilindo objekt që e keni krijuar me
gabime ose vlersoni që është i
panevojshem.
Për të realizuar këtë veprojmë
kështu:
1). E hapim BDH ( P.sh: Shkolla)
2). Dhe klikojm me tastin e djatht mbi
objektin që dëshirojmë ta fshijmë (P.sh
tabelen Nxënësit );
 Zgjedhim
butonin Delete
Fund

similar documents