PPT - Matemetica si stiinte - MTS-SM

Report
Prof. înv.primar MĂRCUŞ – RADU LILIANA
ŞC. CU CLS. I-VIII ION CREANGĂ
SATU MARE
Curriculum la decizia şcolii interdisciplinar
1. Denumirea opţionalului
• ,,Educaţie ecologică – educaţie prin şi pentru
valori”
2. Aria curriculară şi tipul de opţional
• Matematică şi ştiinţe / Opţional trandisciplinar
Competenţe specifice – conţinuturi asociate
Competenţe specifice
1.
2.
3.
4.
Utilizarea unui limbaj specific activităţilor
desfăşurate cu încurajarea exprimării propriilor
opinii;
Identificarea, selectarea, prelucrarea şi
prezentarea conţinuturilor prin utilizarea
tehnologiei informaţiei şi comunicării IT;
Formarea şi exersarea capacităţilor de explorareinvestigare a mediului înconjurător în sistem
integrat prin dezvoltarea competenţelor
matematice, ştiinţifice şi tehnologice;
Utilizarea metodelor activ-participative în
asumarea de roluri şi sarcini în vederea
dezvoltării unei personalităţi responsabile faţă de
mediu;
Dezvoltarea abilităţilor de
comunicare
interpersonală prin implicarea elevilor în activităţi de
echipă;
2.
Identificarea legăturilor dintre tema studiată şi
zona, impactul asupra colectivităţii şi găsirea
unor oportunităţi de îmbunătăţire a mediului.
Conţinuturi asociate

Introducere

Ce văd în jurul meu?

Avem nevoie de aer

Solul şi noi

Apa, sursă de viaţă

Igiena clasei şi a locuinţei

Igiena şcolii



Igiena cartierului
Omul şi mediul încon-jurător
Pădurea plânge, pădurea râde

Iubeşte natura !

Ocrotim plantele şi animalele

Strada

Deşeurile şi reciclarea lor
PROIECT DE LECŢIE
CLASA A IV-A
,,PĂDUREA- izvorul sănătăţii noastre ,,
Rolul pădurii în conservarea şi protejarea mediului înconjurător
• POZIŢIA LECŢIEI ÎN MODUL:
Unitatea de învăţare:
Factori care influenţează
calitatea vieţii. Şocul viitorului (dezvoltare
durabilă)
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
O1. să recunoască caracteristicile şi importanţa pădurii de
foioase şi de conifere ;
O2. să identifice activităţi prin care omul poate proteja pădurea ;
O3. să recunoască în imagini zone afectate de unele acţiuni ale
oamenilor ;
O4. să observe şi să denumească efectele unor acţiuni de
îngrijire şi protejare a vieţuitoarelor care trăiesc în pădure ;
O5. să efectueze operaţii de adunare şi să rezolve probleme cu
numere de la 0 la 100 ;
O6. să-şi reactualizeze cunoştinţele referitoare la poezia ,, Ce te
legeni ,, de Mihai Eminescu.
O7. să formuleze enunţuri clare prin care să adreseze mesaje
ecologice ;
• O8. să-şi consolideze deprinderile de utilizare a unor
materiale naturale adunate din pădure (conuri,
ghinde, ciuperci, alune, fire de iarbă, ), pentru a
realiza un aranjament floral;
• O9. să-şi formeze deprinderile de decupare, lipire,
ansamblare, aşezare în pagină ; să realizeze postere
cu tematică ecologică
• O10. să prezinte o scurtă scenetă ,, Pădurea, copii şi
focul … şi un cântec a cărui versuri se referă la
pădure.
II. Captarea atenţiei
• ,,Bună ziua, prieteni ai pădurii !,,
• ,,Azi v-am adus un coşuleţ cu frunze, bucăţi de
lemn, fire de iarbă, crenguţe, păsărele, etc. Le
vom dărui, adresând unui coleg un sfat ecologic
referitor la obiectul pe care l-aţi luat din coşuleţ.,,
• Elevii citesc mesajul de pe poster :,,Copile,
iubeşte natura! Ea este o sursă de frumuseţe,
bucurie şi sănătate. Cinsteşte pădurea ca să
trăieşti mult şi bine pe pământ ! ,,
III. Reactualizarea
cunoştinţelor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Iniţiază un exerciţiu : Energizer.
Comenzile învăţătoarei :
,,Pădure de stejar ! ,,
,,Pădure de fag !,,
,,Pădure de brad !,,
,,Pădure de pin !,,
,,Pădure de foioase ! ,,
,,Pădure de conifere !,,
,,Pădure !,,
• Elevii se energizează prin ex.fizice.
IV. Anunţarea obiectivelor
• ,,Astăzi vom descoperi toate tainele pădurii şi
vom învăţa să o preţuim !
V. Dirijarea învăţării
• Brainstorming
 Întrebarea cheie:
• De ce este importantă pădurea ?
 Joc de rol
• Elevii prezintă joc de rol cu titlul,,Pădurea,
copacii şi focul,,
• elevii se împart în patru echipe în funcţie de
ecuson ( brad, pin, stejar, fag).
• Înv. explică fiecărei grupe sarcinile de lucru.
• Echipa I :
Realizaţi un poster sub deviza :
• ,, Pădurea, aurul verde al planetei,, Acesta să
conţină imagini şi informaţii despre păduri de
foioase, de conifere şi animale specifice
fiecăruia şi cum trebuie protejate,,
Echipa a II-a
,, Reîmpădurirea ,,
• ,,Discutaţi despre activitatea sugerată în
poster ( defrişarea copacilor din pădure ) şi
ilustraţi ce măsură aţi lua voi, copiii, în acest
caz apoi scrieţi un panou de avertizare pentru
acţiunile interzise în pădure.
• Echipa a III-a.
• ,,Oraşul piţigoilor citadini ,,
• Cere elevilor să confecţioneze copaci în care să
aşeze căsuţe din carton cu scopul de a sugera
acţiunea de ocrotire a păsărelele în timpul iernii
(ex.piţigoi).
• Solicită elevilor să spună versuri despre piţigoi şi
să dea un titlu lucrării lor.
• 2. Cere elevilor să realizeze un aranjament floral
cu materiale din pădure (conuri de brad, ghinde,
ciuperci, fire de iarbă, etc).
•
•
•
•
•
Echipa a IV-a.
,, Colindând pădurea ,,
Distribuie elevilor un poster reprezentând o
pădure, în care, la tot pasul, trecătorul are de
îndeplinit nişte sarcini.
Sarcina 1.
Spuneţi oral versurile poeziei ,,Ce te legeni…,,
iar pe o coală de hârtie care va conţine titlul,
să precizaţi autorul ei şi răspundeţi în scris la
întrebări .
• Sarcina 2.
• ,,Efectuaţi calculele date şi rezolvaţi
problema :
Într-o pădure s-au plantat 340 de puieţi.
Numărul puieţilor de stejari este de 2 ori mai
mare decât al puieţilor de fag şi de 3 ori mai
mic decât al mestecenilor.
Câţi puieţi de fiecare fel s-au plantat în
pădure ?
VII. Asigurarea retenţiei şi a
transferului
• Propune evaluarea cunoştinţelor prezentând
un poster cu titlul
• ,, Copacul aşteptărilor,,
• Împarte elevilor câte o frunză decupată din
hârtie şi cere fiecăruia să scrie un îndemn
pentru ca în viitor pădurea să fie cu adevărat
plămânul Pământului

similar documents