ID133419 – prezentare proiect - Azi practicant maine angajat

Report
„Azi practicant, mâine angajat’’
Cod proiect: POSDRU/161/2.1/G/133419
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Mehedinţi
Partener: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Mehedinți
Perioada de implementare: 28 aprilie 2014 – 28 iulie 2015

dezvoltarea competentelor profesionale
pentru 350 elevi, din domeniile mecanica,
electric, electronica si automatizari, protectia
mediului, comert, turism si alimentatie, igiena
si estetica corpului omenesc, in vederea unei
insertii socio-profesionale facile pe o piata a
muncii flexibile, moderna si incluziva


Consilierea si orientarea profesionala a
elevilor in vederea luarii unei decizii informale
constiente de insertie sociala
Organizarea si dezvoltarea parteneriatelor
scoala – agenti economici pentru derularea
programelor de invatare la locul de munca a
elevilor scolarizati in domeniile de pregatire
de baza: mecanica, electric, electronica si
automatizari, protectia mediului, comert,
turism si alimentatie, igiena si estetica
corpului omenesc, clasa a X-a


Dezvoltarea competentelor profesionale ale
elevilor prin maximizarea stagiilor de practica
Diseminarea rezultatelor stagiilor de practica
derulate pentru cresterea gradului de
atractivitate a IPT in principal pentru
calificarile relevante pe piata muncii





A1. Activitati de management al proiectului
A1.1. Constituirea si organizarea echipei de
implementare – intalniri de lucru pentru stabilirea
responsabilitatilor, stabilirea relatiilor de munca
A1.2. Conceperea unei strategii de lucru si a
calendarului intalnirilor periodice (planul de actiune,
sistemul de raportare si de evaluare interna, termene
de realizare, proceduri pentru organizarea
activitatilor de consiliere si orientare, de derulare a
stagiilor de practica, a concursurilor, criterii pentru
acordarea subventiilor si de acordare a premiilor
pentru performante deosebite)
A1.3. Activitati de gestiune a proiectului,
monitorizare si evaluare a implementarii
A.1.4. Activitati de secretariat, contabilitate , achizitii







A1.5. Achizitionarea de materiale necesare derularii
proiectului
Subactivitati:
1.5.1. Achizitionarea cartilor si revistelor de specialitate
necesare invatarii la locul de munca in format tiparit sau
electronic, abonamente la publicatii de specialitate
1.5.2. Achizitionarea echipamentului de protectie, a
echipamentului de lucru si a truselor pentru elevi,
adecvate fiecarei calificari
1.5. 3. Achizitionarea materialelor consumabile
1.5.4. Achizitionarea utilajelor, echipamentelor IT si
birotica, mobilier, camere video
A1.6. Raportari si audit; intocmirea rapoartelor sintetice si
prezentarea acestora pe platforma de comunicare





A2 Activitati de diseminare, informare si
publicitate a proiectului
Subactivitati:
2.1. Organizarea campaniilor mediatice
(conferinte) la inceputul si la încheierea
proiectului
2.2. Confectionarea unor materiale publicitare
(pliante, fluturasi etc.) si distribuirea acestora pe
toata durata proiectului
2.3. Elaborarea si multiplicarea buletinelor
informative de prezentare a proiectului (periodic)





A. 3 Activitati directe la nivelul grupului tinta
A3.1. Dezvoltarea unei strategii de coordonare a
stagiilor de practica
Subactivitati:
3.1.1. Identificarea secventelor din procesul
tehnologic pentru care elevii pot dezvolta
competente, in functie de abilitatile personale si
cerintele SPP pentru nivelul corespunzator de
calificare
3.1.2. Desemnarea responsabililor pentru stagiile
de practica pentru fiecare domeniu si elaborarea
unui program de asistenta a tutorilor cu privire la
imbunatatirea relatiei tutore-practicant





A3.2. Elaborarea de materiale suport necesare
derularii stagiilor de practica
Subactivitati:
3.2.1 Conceperea si elaborarea materialelor
suport necesare derularii stagiilor de practica pe
domenii de pregatire de baza
3.2.2. Multiplicarea materialelor suport (fise de
observatie/evaluare, caiete de practica,
chestionare, etc.)
3.2.3. Realizarea unor filme cu secvente ale
procesului tehnologic necesare pentru corelarea
notiunilor teoretice cu nevoile practice necesare
calificarii






A3.3. Derularea stagiilor de practica la agentii
economici cu care au fost incheiate conventiile cadru
Subactivitati:
3.3.1. Efectuarea instructajului de securitate si
sanatate in munca, acordarea primului ajutor in caz
de accidentare si modul de actiune in cazul situatiilor
de urgenta
3.3.2. Participarea elevilor practicanti la stagiile de
practica
3.3.3. Instruirea elevilor si urmarirea stagiilor de
practica de catre cadrele didactice desemnate in acest
scop si de catre tutori
3.3.4. Coordonarea stagiilor de practica de catre
persoanele desemnate de ambele parti






A3.4. Monitorizarea si evaluarea stagiilor de practica
Subactivitati:
3.4.1. Autoevaluarea periodica a propriei prestatii de
catre elevii practicanti
3.4.2. Verificarea modului de completare a caietului
de practica, parte componenta a portofoliului elevului
si revizuirea acestuia daca este cazul
3.4.3. Evaluarea activitatilor individuale ale elevilor;
acordarea subventiilor, organizarea concursrilor si
premierea pe baza criteriilor stabilite in parteneriat
scoala - agent economic
3.4.4. Elaborarea raportului la sfarsitul stagiilor de
practica, de catre responsabilii de stagiu si
persoanele implicate în derularea acestuia;





A. 3.5 . Activitati de consiliere si orientare a elevilor
realizate in afara orelor din planurile de invatamant
Subactivitati:
3.5.1. Elaborarea de materiale suport necesare
activitatii de consiliere si orientare profesionala conceperea si elaborarea materialelor suport
necesare derularii activitatilor, multiplicarea
materialelor suport (chestionare, teste, materiale
informative, etc.)
3.5.2. Desfasurarea activitatilor de consiliere si
orientare individuale si de grup
3.5.3. Organizarea de excursii tematice pentru elevi
la intreprinderi reprezentative pentru fiecare domeniu
de pregatire de baza, ca suport pentru orientarea
profesionala ulterioara





A. 3.6. Campanie de informare si constientizare cu
privire la oportunitatile oferite prin derularea stagiilor
de pregatire practica, sprijin al activităţii de consiliere
si orientare profesionala
Subactivitati:
3.6.1. Elaborarea strategiei de derulare a campaniei
3.6.2. Elaborarea materialelor necesare si derularea
campaniei de informare si constientizare
3.6.3. Crearea si actualizarea permanenta a paginii
Web a proiectului si a platformei de comunicare care
vor stabili legatura continua intre scoala, agentii
economici, elevi





A. 3.7. Activitati de diseminare si valorificare a
rezultatelor
Subactivitati:
3.7.1. Actualizarea permanenta a sectiunii
site-ului cu activitatile desfasurate in cadrul
stagiilor de practica/proiectului, pentru
informarea persoanelor interesate (elevi, parinti,
angajatori, comunitate locala)
3.7.2. Verificarea/revizuirea materialelor
suport pentru urmatorii ani scolari, cu
valorificarea si integrarea rezultatelor proiectului,
a experientei dobandite


3.7.3.Diseminarea rezultatelor obtinute in
cadrul stagiilor de practica la nivel local si
regional in cadrul retelelor scolare (seminar)
si la nivel national prin accesarea site-ului
3.7.4.Organizarea unei mese rotunde sub
forma de dezbatere, prezentare de bune
practici, la sfarsitul stagiului de practica cu
participarea reprezentantilor tuturor
actantilor implicati in proiect (solicitant,
partener, colaboratori), cu invitati din
comunitatea locala, mass-media.




6 parteneriate şi conventiile cadru individuale
incheiate cu intreprinderile
350 seturi de materiale pentru derularea
practicii, in functie de domeniu, calificare si
nivel de pregatire (caiet de practica, fise de
observatie/evaluare, chestionare)
10 titluri carti si reviste de specialitate pentru
fiecare domeniu de calificare
echipamente individuale de protectie si de
lucru (350 seturi)




truse si utilaje necesare derularii stagiilor de
practica
7 ateliere de lucru in cadul campaniei de
informare privind importanta desfasurarii
stagiilor de practica
350 subventii/burse în cuantum de
370lei/elev / stagiu
8 premii in cuantum de 1850 lei/premiu





filme cu secvente ale procesului tehnologic (
2 secvente pentru fiecare domeniu )
350 planuri de cariera
350 seturi – teste aptitudini, chestionare şi
materiale informative pentru sesiunile de
grup
excursii tematice la intreprinderi relevante din
regiune pentru fiecare domeniu de pregatire
Intrebari si raspunsuri pe platforma de
comunicare





2 conferinte, la inceputul si la finalul
proiectului
pagină web
500 pliante, 400 fluturasi, 7 banere, 200
brosuri publicitare
3 comunicate de presa
400 buletine informative

similar documents