EBC, EB og U13 ARRANGEMENT - Presentasjon

Report
Easy Basket Challenge (U10),
Easy Basket (U11-13) og
småbasket (U13) cup i
NBBF Region Midt-Norge
Ansvarsfordeling side 1
• Regionen skal:
• Fordele arrangement etter søknader fra klubbene
• Sørge for halltid
• Fakturere deltagende lag
• Sørge for medaljer eller andre premier med mindre arrangøren selv ønsker å ordne dette
• (Dersom arrangør ordner med egne premier - som blir godkjent av NBBF Midt – skal
verdien ikke overstige kr. 25 pr. premie) (Beløpet uklart 29.10.14. KRM)
• Refundere kostnader for kamplederne (dommerne) til arrangøren
• Betale arrangørklubb etter innkommet rapport
• (Evt. hjelpe til med å sette opp kampledere (dommere) til kampene)
Ansvarsfordeling side 2
• Arrangørklubb skal:
• Arrangere tildelt cup
• Sende ut invitasjon
• Sette opp og sende ut kampoppsettet
• Sette opp kampledere (dommere) til kampene
• Sørge for sekretariat til kampene (minimum 2, minst en med erfaring)
• Sekretariatutstyr: kampklokke, signal, «sekretariatinstruks» m/regler for EBC og EB
• Sikre premier eller medaljer – enten en premie til kr 25 pr stk. eller medalje fra regionen
• Betale kampledere (dommere) direkte
• Sørge for at alle EBC-lagledere leverer deltakerlister for sitt lag (inkl. laglederens vurdering av arrangementet) (egen blankett)
• Samle inn alle EB kampskjemaer og sende dem til regionen
• Sende inn rapport og regnskap senest uken etter gjennomføring
• Planlegge og gjennomføre 1 times skillstrening i EB-delen av arrangementet
• Gjennomføre felles premieutdeling i EB
Arrangement side 1
• Invitasjon til cupen skal ut til klubbene minst tre uker før arrangementet.
• Kampoppsett skal ut til lagene SENEST søndag før kamphelg.
• Arrangørklubben forplikter seg til å henge opp reklame for regionens sponsorer under
arrangementet. Listen over sponsorer sendes arrangørklubb seks uker før arrangement.
• Klubbene kan ikke ha sponsorer som konkurrerer med regionens sponsorer.
• Regionen har ansvar for at utstyr til regionens sponsorer er i hallen i god tid.
• Det må være tilgjengelig både jentegarderobe og guttegarderobe med god merking til
hver cup.
• Det er viktig at all rigging er klar en halv time før første kamp, slik at vi får en profesjonell
presentasjon av vår idrett for nye og gamle gjester. De første ‘gjestene’ kommer tidlig for
oppvarming.
Arrangement side 2
• Midt i EB (U11-U13) skal arrangøren sette av 1 time til skillstrening på tvers av
alle lagene arrangører stiller med treningsopplegg på stasjoner (deltakende lags
trenere kan delta som instruktører).
• Arrangøren bør dele ut brosjyre med spilleregler for basketball til foreldre/publikum
• Etter avsluttet helg skal arrangørklubben:
• Sende rapport (se egen mal)
• Sende regnskap (se egen mal)
• Rapportere mangler i cup-bag etter liste i bag
• Alt rapporteres til [email protected]
• Cup bag skal leveres til neste arrangør umiddelbart etter avsluttet cup-helg.
Påmelding av lag
• Påmeldingsfrist for mini/småcup er fredag to uker før kamphelg. Etter fristen koster
påmeldingen kr 500 ekstra pr lag.
• Påmeldingsavgift pr lag sesongen 2014-2015 er kr 750.
• Påmeldte lag som ikke stiller, må betale påmeldingsgebyr + kr 1000 i tillegg.
• Gebyr går tilbake til arrangørklubb.
Kampoppsett
• Ingen skal spille to kamper etter hverandre
• Det må være et mål å sette opp jevnbyrdes lag mot hverandre.
• Alle lag bør få tre kamper på en kampdag. Det må være gode grunner hvis dette ikke blir
overholdt
• Langveisfarende lag bør unngås å settes opp for tidlig om morgenen hvis cupen
arrangeres fra morgenen av.
• Det skal avsettes minimum 50 minutter mellom hvert kamptidspunkt i EB cupene
• Det skal avsettes minimum 1 time mellom hvert kamptidspunkt i småcupene
Kamplederoppsett (Dommeroppsett)
• Det skal være to kampledere (dommere) i hver kamp. En regionsdommer evt. erfaren
aspirant, og en ny aspirant er ønskelig
• Det er ønskelig å bruke aspirantdommere som kampledere i EBC/EB/U13-cupene.
• Arrangørklubben kan selv stille med kampledere (dommere) gitt at de fyller kravene over.
• Klubben må selv finne kampledere (dommere) til kampene.
• Regionen skal ha en liste over aktuelle dommere. Om nødvendig, kan man søke hjelp av
regionen. Regionen må ha melding om dette minst 10 dager før første kampdag.
Sekretariat
• Sekretariatet må ha hatt opplæring og erfaring fra tidligere
basketballkamper.
• Det anbefales at man bruker disse kampene som opplæring av sekretariat,
slik at man minimum er to stk. på hver kamp
• Det skal sitte minst en erfaren sekretær ved hvert bord.
• Det skal ligge en liste over sekretærene til hver kamp på alle bordene.
• Arrangørklubb SKAL opprette et HOVEDSEKRETARIAT
• Arrangørklubb skal ha satt opp en sekretariatsplan som ligger tilgjengelig
på hvert bord.
• Hvis klubben ønsker sekretariatkurs i forkant av arrangementet, kan dette
avtales med regionen. NB! Dette behovet må meldes inn tidlig!
• Arrangørklubben står ansvarlig for å kvalitetssikre sine sekretærer.
Spilletid og regler EBC (B8-U10)
EBC har egne spilleregler
Du finner også en egen oversikt over UNNTAKENE fra de «Offisielle
spillereglene for basketball» - lenke:
http://www.basket.no/SiteCollectionDocuments/UNNTAKENE%20i%20%C3%A5rsklassene%208%20%2015%20%C3%A5r%20-%20Ting%2014%20Ver.%204.pdf
Den inneholder UNNTAKENE fra B8 til og med U10.
(Den viser også unntakene i EB (U11-U13), U13, U14 og U15).
Spilletid og regler EB (U11-U13)
• EB har egne spilleregler – se lenke for et komplette regler:
•
http://www.basket.no/SiteCollectionDocuments/Easybasket/Easybasketregler_oppdatert_01102013.pdf
• Du finner også en egen oversikt over UNNTAKENE fra de «Offisielle spillereglene for
basketball» - lenke:
• http://www.basket.no/SiteCollectionDocuments/UNNTAKENE%20i%20%C3%A5rsklassene%208%20%2015%20%C3%A5r%20-%20Ting%2014%20Ver.%204.pdf
• Den inneholder UNNTAKENE fra B8 til og med U13. (Den viser også unntakene i U14 og
U15).
Spilletid og regler U13
I U13 benyttes det Easy Basket regler i sin helhet, men med følgende tilpasninger:
• 5 spillere på stor bane og høye (3,05 m) kurver.
• Spilletid settes til 6 perioder á 5 minutter effektiv tid.
Utover dette er det viktig å presisere følgende viktige momenter fra Easy Basket:
• Ballstørrelse: 5
• Ingen screen for ballfører. Bestrafning: Overtredelse. Forsvarende lag få ball fra siden.
• Ikke soneforsvar. Bestrafning: Teknisk foul på lagleder. (ETT poeng og bibeholdt ball).
• Ikke sonepress. Bestrafning: Teknisk foul på lagleder. (ETT poeng og bibeholdt ball).
• Det benyttes ikke 3-poenger.
• Det er ikke tillatt å ta ballen fra en angrepsspiller som holder ballen med to hender.
• Innbytteregler: Den spilleren som spiller mest får kun spille en periode mer enn den som
spiller minst.
Økonomi
• Arrangørklubb får kr 200 kr pr deltakende lag (Beløpet uklart29.10.14 KRM)
• I tillegg får man kioskinntekter og evt. sponsorinntekter
• Dommerutgifter dekkes av regionen etter oppsatte satser og ifølge innmeldt skjema.
• Arrangøren betaler ut godtgjørelse direkte til dommerne og får dette refundert av
regionen.
Fordeling av oppgaver
• Det kan være fornuftig å dele på oppgavene med å arrangere en cup for at jobben ikke
skal bli for stor og for å bidra til ansvarliggjøring i klubben.
• Dette er ypperlige oppgaver for de som ikke kan så mye om basket.
• Arbeidsoppgaver:
• – Kiosk – kan deles opp i:
• Ansvar innkjøp
• Ansvar arbeidslister
• Ansvar lørdag
• Ansvar søndag
• Kampoppsett og kommunikasjon med lag og styre
• Ansvarlig for hovedsekretariat
• Ansvarlig for sekretariatene
• Baneansvarlig
• Ansvarlig for kamplederne (dommerne)/Dommeransvarlig (dommervert)

similar documents