Sigurimet dhe e drejta e sigurimeve, Fatime REXHEPI

Report
PUNIM SEMINARIK
by Kobit PC
Sigurimet dhe e drejta e sigurimeve
Punoi: Fatime Rexhepi
1
Sigurimi eshte veprimtari ekonomike qe pavarsisht
ka te bej mbrojtjen nga rreziku ose sigurimin e
llojeve te ndryshme te rreziqeve
Mund te themi qe sigurimi eshte transformimi I
rrezikut nga pala qe sigurohet ne palen qe siguron
2
Sigurimit ndahen në:
•E pasurisë
•Personave
3
Kontratat e sigurimeve
Kontratat e sigurimeve janë element kyq pa të
cilin sigurimet nuk do të mund te zhvilloheshin
në menyrë të mirfillt
4
Palët kontraktuese:
•I siguruari dhe
•Siguruesi
5
Llojet e sigurimeve:
•Sigurimi I jetës
•Sigurimi I shëndetit
•Sigurimi I pasurive
•Sigurimi I automjeteve etj.
6
Sigurimi I jetës
Mbulon keto rreziqe:
•Vdekja e mbajtsit te familjes
•Shkollimi I femijeve
•Borgjet hipotekare
•Mbrojtjen hipotekare dhe
•Mbrojtjen e afarizmit
7
Sigurimi I shëndetit
Me anë të ketij sigurimi ne perveq qe jemi te mbrojtu nga
pasojat dhe detyrimet financiare, por edhe mund të
kontrolloni shendetin tuaj sa here qe deshironi
8
Sigurimi I automjeteve
Mundëson mbulimin me sigurim te automjetit ndaj te pa
priturave qe rezervon udhetimi
9
Duke siguruar jeten
siguroni te ardhmen TUAJ
10
FALEMINDERIT
11

similar documents