Taklimat Kurikulum 2015

Report
AGENDA MESYUARAT KURIKULUM 1
Ucapan Alu-aluan Pengetua
Pengesahan Minit Mesyuarat Lepas
Perkara-Perkara Berbangkit
Taklimat Penolong Kanan Pentadbiran
Laporan Semakan Fail Panitia
Makluman Tugas – Tugas Panitia
Bilik Khas
Agenda untuk Mesyuarat Panitia
Hal-hal lain
LAPORAN SEMAKAN FAIL PANITIA
 Fail Panitia wajib simpan dalam Bilik Mesyuarat
 Kebanyakan Ketua Panitia telah hantar fail mereka.
 Ada Ketua Panitia belum hantar minit mesyuarat panitia.
 Ada guru yang telah menghadiri kursus di luar tidak menulis minit
curia. Minit Curai mesti dimasukkan dalam Fail Minit Mesyuarat
dan satu salinan kepada PK Pentadbiran
 Ketua Panitia wajib mengisi Rekod Subsidiari- maklumat
perbelanjaan dan Baki Wang PCG. Rekod Subsidiari perlu
dimasukkan dalam Fail Kewangan.
TUGAS-TUGAS KETUA PANITIA
A. PENGURUSAN FAIL
FAIL MESTI
KEMASKINI
DAN LENGKAP
KANDUNGAN FAIL
NAMA FAIL
1. SURAT MENYURAT
NOMBOR FAIL
600-3/ Nombor mengikut Panitia/1
2. MINIT MESYUARAT
3. MAKLUMAT GURU/CARTA
ORGANISASI/ BIODATA/ JADUAL
WAKTU
600-3/Nombor mengikut Panitia/2
600-3/Nombor mengikut Panitia/3
4.SUKATAN PELAJARAN/
600-3/Nombor mengikut Panitia/4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
5. TAKWIM/ PERANCANGAN 600-3/Nombor mengikut Panitia/5
TAHUNAN PANITIA /
PERANCANGAN STRATEGIK
6. KOLEKSI SOALAN/UJIAN /
PEPERIKSAAN/ ANALISIS
600-3/Nombor mengikut Panitia/6
7. DOKUMENTASI
600-3/Nombor mengikut Panitia/7
8.KEWANGAN
600-3/Nombor mengikut Panitia/8
9.INVENTORI
600-3/Nombor mengikut Panitia/9
600-3/Nombor mengikut
10. BAHAN BANTU MENGAJAR Panitia/10
600-3/Nombor mengikut
11. PBS
Panitia/11
600-3/Nombor mengikut
12.PELBAGAI
Panitia/12
Nombor Panitia Mata Pelajaran
Bahasa Melayu – 1,
Bahasa Inggeris – 2,
Matematik – 4,
Sejarah- 5,
Pendidikan Islam – 7, Seni - 8,
Kemahiran Hidup – 10, Sivik – 11,
Ekonomi / Perdagangan/ Akaun – 13,
ICT – 14 ,
Moral – 15,
Sains – 3,
Geografi – 6,
PJK – 9,
Muzik – 12,
Bahasa Arab – 16
Contoh 1 : Fail Ketua Panitia Bahasa Melayu – Fail Minit Mesyuarat
600-3/1/2
Contoh 2: Fail Ketua Panitia Geografi- Fail Pelbagai
600-3/6/12
FAIL SURAT – MENYURAT
•Ketua Panitia sendiri mesti mempunyai fail surat –menyurat
•Fail Surat-Menyurat yang ada di dalam pejabat adalah
diuruskan oleh En Kamsul.
•Semua surat yang diterima dari mana-mana pihak (JPN/PPD
dll) yang berkaitan dengan panitia mata pelajaran mesti
dimasukkan ke dalam fail surat –menyurat.
•Surat masuk mesti ‘dicop’ dengan dakwat merah dan surat
keluar dengan dakwat biru.
FAIL MINIT MESYUARAT
•Setahun ada 4 kali mesyuarat Panitia.
•Semua surat Panggilan mesyuarat dan minit
mesyuarat perlu dimasukkan dalam Fail
Minit Mesyuarat.
•Selain Minit Mesyuarat Panitia, Minit
mesyuarat Kewangan dan Kurikulum juga
perlu dimasukkan sekali
PERKEMBANGAN
STAF
•Guru yang menghadiri sebarang kursus luar
mesti
(masuk dalam
fail minit mesyuarat)
• Bekerjasama dengan J/K LDP dalam
menganjurkan pelbagai kursus atau latihan
dalaman untuk guru-guru bagi
meningkatkan kompetensi
FAIL MAKLUMAT GURU/CARTA
ORGANISASI/ BIODATA/ JADUAL WAKTU
Ketua Panitia Perlu
• Mendapatkan Biodata Guru Baru Dan
Mengemaskini Biodata Guru Lama
• Menyediakan Carta Organisasi
• Mendapatkan Jadual Waktu Guru
• Maklumat- Maklumat Perlu Dikemaskini
Sekiranya Ada Perubahan
4. FAIL SUKATAN PELAJARAN/ HURAIAN
SUKATAN PELAJARAN/ FAIL PBS
2. Guru Tingkatan 5 perlu menghabiskan Sukatan
pelajaran selewat-lewatnya pertengahan bulan
Julai kerana peperiksaan percubaan SPM tahun
2014 bermula pada bulan Ogos.
Guru Tingkatan 3 perlu menghabiskan
Sukatan pelajaran selewat-lewatnya
pertengahan bulan Ogos kerana
peperiksaan percubaan PT3 tahun 2015
bermula pada bulan September.
4. Sukatan Pelajaran untuk Tingkatan 1, 2
dan 4 perlu dihabiskan selewat-lewatnya 2
minggu sebelum Peperiksaan Akhir Tahun
Sukatan Pelajaran dan Rancangan Tahunan
mesti diserahkan untuk disemak oleh Ketua
Bidang sebelum 23 Januari 2015
FAIL TAKWIM/ PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA
Pihak Sekolah di bawah En Raof perlu
menyediakan Perancangan Strategik Tahun 20152018
Ketua Panitia perlu merancang Perancangan
Strategik Tahun 2015- 2018 dan Perancangan
Taktikal Tahun 2015 pada awal tahun.
 Penyelaras Program Akademik akan menyediakan Program
Akademik Sekolah ( Kelas Tambahan/ Gerak Gempur/ Program
Menggapai harapan dll)
Ketua Panitia pula menyediakan program khas lain ( Sudut Bahasa
Melayu/ Latih Tubi/Bengkel Teknik Menjawab)
 Pelan Strategik SPM – TOV / ETR tahun2015, 2016,2017 &
2018 tinggalkan kosong
 Pelan Strategik PT3 – TOV – pencapaian PT3 tahun 2014
 Ketua Panitia dan Penyelaras Program Akademik perlu menulis
laporan Penilaian program dan hantar kepada PK Pentadbiran
Panitia yang terlibat dengan Perancangan Strategik Kurikulum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bahasa Melayu-SPM/ PT3
Bahasa Inggeris-SPM/ PT3
Sejarah- SPM/ PT3
Geografi- PT3
Sains Tulen – SPM
Sains – SPM/ PT3
Matematik-SPM/ PT3
Matematik Tambahan- SPM
Perdagangan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi- SPM
Kemahiran Hidup - PT3
Pendidikan Seni- SPM
Pendidikan Moral- SPM/PT3
Pendidikan Islam – SPM/PT3
UJIAN/ PEPERIKSAAN
 KETUA PANITIA PERLU MEMASTIKAN GURU MATA
PELAJARAN MENYEDIAKAN SOALAN UJIAN/
PEPERIKSAAN SELEWAT-LEWATNYA 3 MINGGU SEBELUM
UJIAN/ PEPERIKSAAN.
 KERTAS UJIAN/PEPERIKSAAN PERLU DIHANTAR UNTUK
DICETAK 2 MINGGU SEBELUM TARIKH PEPERIKSAAN
 MARKAH PERLU DIKEY IN SELEWAT-LEWAT 2 MINGGU
SELEPAS TARIKH UJIAN/PEPERIKSAAN
BIL
UJIAN/
PEPERIKSAAN
TINGKATAN
TARIKH UJIAN/
PEPERIKSAAN
TARIKH
TARIKH
HANTAR
KERTAS
DICETAK
TARIKH ”KEY
IN ”/ SERAH
MARKAH
1 UJIAN DIAGNOSTIK ( TINGKATAN 1
BAHASA INGGERIS,
PENDIDIKAN MUZIK
& KEMAHIRAN ALQURAN )
7 JANUARI 2015
29 DISEMBER
2014
9 JANUARI
2015
2 UJIAN 1
SEMUA
TINGKATAN
TERLIBAT
9 MAC- 11 MAC
2015
23 FEBRUARI
2015
25 MAC 2015
3 PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN
SEMUA
TINGKATAN
TERLIBAT
18 MEI – 27 MEI
2015
5 MEI 2015
10 JUN 2015
BI
L
UJIAN/
PEPERIKSAAN
4 UJIAN 2/
PERCUBAAN PT3
TINGKATAN TARIKH UJIAN/
PEPERIKSAAN
TARIKH
TARIKH
HANTAR
KERTAS
DICETAK
TINGKATAN 1 SEPTEMBER – 17 OGOS
1 HINGGA
4 SEPTEMBER 2015
TINGKATAN 2015
4
5 PERCUBAAN SPM TINGKATAN 28SEPTEMBER- 14
5
7 OKTOBER
SEPTEMBER
2015
2015
6 PEPERIKSAAN
TINGKATAN 2NOVEMBER – 19 OKTOBER
AKHIR TAHUN
1 HINGGA
16 NOVEMBER 2015
TINGKATAN 2015
4
TARIKH
”KEY IN ”/
SERAH
MARKAH
18
SEPTEMBER
2015
21 OKTOBER
2015
23
NOVEMBER
2015
Panitia mesti membuat
analisis untuk
peperiksaan
Misalnya Peperiksaan
Pertengahan ,
Peperiksaan Akhir Tahun/
Peperiksaan Percubaan
SPM & PT3 , PT3 dan
SPM
FAIL DOKUMENTASI
Program yang dianjurkan oleh Penyelaras
Akademik, Ketua Panitia , Kaunselor, Pusat
Sumber yang berkaitan dengan Akademik
perlu didokumentasikan ( eg Bengkel Teknik
menjawab/ Program Agama/ Program Bulan
kemerdekaan/ Kelas tambahan/ Gerak
Gempur )
 Sebaik-baiknya dokumentasi guru perlu disertakan
gambar.
 Semua dokumentasi perlu dihantar kepada PK
Pentadbiran 2 minggu selepas program
 Guru dibenarkan menggunakan format
guru sendiri.
 Yang penting dokumentasi mesti dibuat
dalam bentuk Portrait dan tidak perlu buat
‘binding’ kerana dokumentasi akan
dimasukkan dalam fail
9. FAIL KEWANGAN
Fail Kewangan
anggaran perbelanjaan
tahunan
Rekod Subsidiari
INVENTORI
BAHAN BANTU MENGAJAR
 Panitia Mata pelajaran juga perlu
bekerjasama dengan PSS untuk
menentukan pembelian buku rujukan
untuk pusat sumber
 Guru PSS juga perlu senantiasa
mengemaskinikan dan menyenaraikan
BBB/BBM yang ada di bilik sumber supaya
murid dan guru dapat menggunakan
buku-buku tersebut secara optimum.
 Guru PSS perlu memberi senarai kepada
Ketua Panitia dan guru mata pelajaran
FAIL PELBAGAI
Dokumen mata pelajaran yang
tidak berkaitan dengan fail –fail di
atas boleh dimasukkan dalam Fail
Pelbagai
AGENDA MESYUARAT PANITIA 1
Ucapan Pengerusi
Pengesahan Minit Mesyuarat Lepas
Perkara-Perkara Berbangkit
Perkara- Perkara Baru
•Biodata Guru/ Jadual Waktu Guru
•Sukatan Pelajaran/ Rancangan Tahunan
•Anggaran Perbelanjaan PCG/ Perancangan Pembelian Bahan
•Menentukan jenis latihan dan bilangan latihan murid
•Penggubal Soalan untuk peperiksaan dan skema
•Post Mortem Peperiksaan PT3 2014 dan PAT 2014
•Merancangkan program aktiviti Panitia ( agihan tugas)/Perancangan Strategik /PAJSK
Hal-hal lain berkaitan dengan panitia termasuk persatuan
TERIMA KASIH

similar documents