okul teknoloji planı

Report
Abdullah Tufan – Ayşe Suna Sözgen – Önder Uçak
Muğla-2012

Sayın Eğitim Lideri;

21 yy becerilerinin teknoloji odaklı olması ve
teknoloji tabanlı bir eğitim sistemi ile küresel
rekabete hazır, nitelikli bireyler yetiştirmeyi
hedeflendiğimiz için, bir Eğitim Lideri olarak
yapacağımız ilk iş Okul Teknoloji Planımızı
hazırlamak olacaktır.

Farklı okul teknoloji planları mevcut
olmakla birlikte, sizlerle bugün GAPH
ŞEFS'in 9 Boyutlu Teknoloji Planlama
Modelini inceleyeceğiz.

Okul teknoloji planını hazırlarken 21 yy
öğrenci, öğretmen ve lider profillerini iyi
bilmeli, mevcut kurum şartlarınızı,ve stratejik
planınızı göz önünde bulundurarak tüm
paydaşlarınızla birlikte vizyon ve politikanızı
belirlemelisiniz.



Günümüzde bireyler hayatın her alanında
daha fazla bilgiyle karşı karşıya
kalmaktadırlar.
Bilgiye ulaşma, bilgiyi öğrenme, ve bilgiyi
yönetip yeni bilgilere ulaşma; ulaşılan yeni
bilgileri paylaşma gibi nitelikler çağdaş
toplumların ihtiyaç duyduğu insan profilinin
temel nitelikleridir.
Dolayısıyla hedefimiz; bu niteliklere sahip
bireyler yetiştirmek olacaktır.


Bu nedenle veri tabanları,internet kaynakları
vb bilişim teknolojilerinin okul programlarına
entegrasyonu, en kısa zamanda ve en etkin
biçimde gerçekleşmelidir.
Kısacası okullarımızın ivedilikle teknolojik
açıdan donanımlı öğrenme ortamlarına
dönüştürülmesi şarttır.
Her okul, bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve
ekonomik özelliklerinden etkilenir. Zira öğrencinin
ilk eğitimini aldığı ailesi, içinde yaşadığı çevrenin
özelliklerini taşımaktadır. Bu nedenle öncelikle
okulunuzun fotoğrafını çekmek için yine
okulunuzu etkileyen dinamikleri incelemelisiniz.
Bu dinamikler; öğrenci , öğretmen , veli ve
paydaşların teknoloji kullanım yeterlilikleri,erişim
olanakları, bakış açıları ve algıları olacaktır. Aynı
zamanda okulunuzun teknolojik gereç
ihtiyaçları,alt yapı ve donanım durumu vb de
okulunuzu etkileyen diğer dinamiklerdendir.
Bunların dışında okulunuza özgü farklı
dinamiklerde bulunabilir.
OKUL TEKNOLOJİ
PLANI HAZIRLAYALIM
 Vizyonunuz eğitim ve öğretimde en
iyiye ulaşmak olmalıdır. Teknoloji
okulun dünyaya açılan penceresidir.
Teknoloji sadece dünyayı okula
taşıma değil, aynı zamanda okul
ortamını da dışarıya taşımak için araç
görevi görür.

Etkin bir teknoloji kullanımına sahip olan okul, her
alanda fark yaratacaktır. Öğrenci bilgiye ulaşmanın
yanı sıra, ulaştığı bilgiyi kullanacak, özümseyip
içselleştirecek, yaşantısının bir parçası haline
getirerek yeni bilgiler oluşturacak ve paylaşacaktır.
İyi motive edilmiş, takım çalışmasına yatkın,
kendine hedef belirleyebilen ve belirlediği hedefler
doğrultusunda kendini yönlendirebilen öğrenciler,
hem bireysel hem de toplumun ihtiyacı olan
içerikleri kendi kendilerine oluşturabilecekler, hem
de nitelikli interaktif içerik alabileceklerdir.
 Bu çalışmada veliler, öğretmenler, öğrenciler ve
okulun diğer paydaşları da yer alarak okul toplumu
oluşturulacaktır.


Unutmayınız ki vizyonunuz gerçekçi olmalı ve
stratejik planınızla uyumlu olarak belirli bir zaman
diliminde hayata geçirilmek üzere planlanmalıdır.
VİZYON : 4 yıl içerisinde Teknolojiyi etkin ve
verimli kullanarak güvenilir ve nitelikli bilgiye
hızlı ve kolay erişebilen, bilgiyi yönetebilen ,
edindiği bilgiyi deneyimleyerek yeni bilgilere
ulaşabilen , ulaştığı yeni bilgiyi hem yerel hem
de küresel anlamda paylaşabilen öğrenciler
yetiştirmek.
Vizyonumuza ulaşmamızı sağlayacak
politikalarımız ise şu şekildedir;


1-Teknolojjyi müfredatın tamamına entegre ederek, okullarda teknoloji
kullanımını geliştirme ve bu yolla akademik başarıyı arttırabilme.

2-Tüm öğretmenlere yönelik teknolojik mesleki yeterliliklerini arttırmak
amacı ile düzenli olarak mesleki gelişim aktiviteleri düzenleyebilme.

3-Kurum içi eşit , güçlü ve güvenilir erişim için gerekli alt yapı ve
donanımı sağlayabilme .
4-8. sınıf sonunda tüm öğrencilerin teknoloji okur yazarı olmasını
sağlayabilme. Her öğrencinin wiki, blog vb web 2.0 araçlarını aktif olarak
kullanabilmesini sağlayabilme.





5- Her sınıf için kazandırılması hedeflenen medya okur yazarlığı
becerilerine yönelik değerlendirme ölçeklerinin ( anketlerin) sene
sonunda uygulanması , alınan dönütlerin okul teknoloji ekibi tarafından
değerlendirilerek gerektiğinde okul teknoloji planının revize edilmesi.
vb…..


Teknoloji komitesi, bir okulda teknoloji
planlamasının en başında yer alır. Okul Teknoloji
koordinatörü başkanlığında okul idarecileri,
öğretmenler, okul aile birliği temsilcileri ve
öğrencilerden oluşur.
Komite; ihtiyaç analizini yaparken kullanılacak
yöntem ve teknikleri, planın oluşturulması ve
uygulanması sürecinde yapılacak çalışmaları ve
görev dağılımını, sürecin değerlendirilme
yöntemini ve sonuçların nasıl
değerlendirileceğini, komitenin ne kadar sıklıkla
bir araya geleceğini belirler.

Sayın Eğitim Lideri; Bu bölümde kurumunuzun mevcut
durumu ile belirlediğiniz teknolojik hedefler arasındaki
farkları belirlemeniz gerekmektedir.
Okulunuzda var olan ve kullanılan teknolojik gereçler ve
belirlediğiniz teknoloji vizyonunuz doğrultusunda,
ihtiyacınız olanları listeleyerek işe başlayınız.
 Bunun için İhtiyaç analizi etkinliğini kullanabilirsiniz.
 İhtiyaç analizi ile ortaya çıkan konuları, vizyonunuzu
gerçekleştirmeye giden yolda ulaşılacak hedefler olarak
belirleyiniz.
 Her bir hedefe yönelik eylem planı oluşturmalısınız.


1-Okul Müdürü başkanlığında , Okul Teknoloji
Ekibi , Okul Aile Birliği Temsilcileri, Okul
Öğrenci Temsilcileri, veliler ve diğer paydaşlar
Okul Teknoloji Planını hazırlamadan önce
ihtiyaç alanlarını belirlemek üzere bir araya
gelirler .

2-Okul Teknoloji alanını bir çark olarak
düşünüp bu alanı etkileyen dinamikleri
belirlerler.

Örneğin: Öğretmen yeterliliği , Öğrenci
yeterlilikleri, Alt yapı ve donanım durumu,
Kullanılabilir mevcut e-içerik, Veli
yeterlilikleri, Erişim imkanı, Teknoloji liderinin
yeterlilikleri, Çevresel faktörler, Öğrenci
ihtiyacı vb.


3- Belirlenen dinamikler, çarkın içine
yerleştirilir. Her bir dinamik üzerine tüm
paydaşlarla yorumlar yapılarak önem öncelik
sırasına göre dizilir.
Daha sonra her bir dinamiğin mevcut
durumu 1 - 10 arasında yeterliliğine göre
puanlandırılır.

Örneğin öğrenci yeterliliği 4 puan, Öğretmen
yeterliliği 3 puan vb. Bu çalışmayı daha da
derinleştirerek her bir dinamik için anket, veri
toplama , görüşme vb yöntemlerle objektif
değerlendirmede yapılabilir.

Artık Teknoloji çarkımızdaki zayıf ve güçlü
alanlarımız göz önündedir. Okul teknoloji
planınızı ihtiyaç alanlarınıza göre yapmak,
planınızın gerçekçi ve sonuç odaklı olmasını
sağlayacaktır. Teknoloji planınızı
gerçekleştirmeye yönelik gerçekçi bir zaman
dilimi belirleyerek bu zaman dilimi içerisinde
her bir dinamiği kaç puan arttırabileceğinizi de
aynı ekip ile planlayınız. Her bir dinamik için
sorunları belirleyip , çözüm önerileri geliştirerek
,eylem planları oluşturunuz.


Okulumuzda 750 öğrenci ve 37 öğretmen mevcut. Mevcut öğrencinin 350
tanesi 2. kademe öğrencisi. Okulumuzda BT Laboratuarı ve bu laboratuar
da toplam 17 bilgisayarımız var. Nitelikli bir Bilişim Tek. Formatörümüz bu
konuda en büyük destekçimiz. Hemen her sınıfta dersin öğretmeni
tarafından kullanılan bir bilgisayar var. Yeteri kadar hızlı olmamakla
birlikte toplamda 60 bilgisayar internet erişimine sahip. Öğrencilerin %10
unun evinde internet var. Bu donanım ulaşmak istediğimiz teknoloji
vizyonu için yeterli olmamakla birlikte Fatih Projesi ile birlikte gelecek
olan teknolojik gereçleri hedeflerimiz doğrultusunda etkin kullanacağız.
İlk olarak Okul Teknoloji ekibi oluşturuldu. Bu ekibin içinde tüm paydaşlar
yer aldı. Okul Teknoloji ekibi ile yaptığımız toplantılarda ihtiyaç analizi
etkinliği uygulanarak okul teknoloji vizyonunu etkileyen dinamikler
belirlendi. Bu dinamikler üzerinde tek tek görüş bildirilerek mevcut
durumumuz ve 4 yıl sonra olmak istediğimiz yer üzerine görüş birliğine
varıldı. Dinamikleri etkileyen sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik
hedefler belirlendi. Çözüme yönelik eylem planları hazırlandı.

Bu aşamada öğrencilerin ve öğretim
sürecinin ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojik
altyapının yeterli düzeye ulaştırılması
amaçlanmaktadır. Bu çalışmaları yaparken;
güncellik, güvenlik, ağ erişimi, öğretmenlerin
ve personelin teknolojik destek ihtiyacı ve çok
yönlü kullanılabilir olmasına dikkat
edilmelidir.
Fatih Projesi ile birlikte okulumuza gelecek sene
itibari ile donanımın geleceğini öğrendik. Bu
nedenle bütçe ayırarak veya bağışlar alarak
okulumuza teknolojik gereç almak yerine
donanımın kurulduğu pilot okullarla irtibata
geçerek onlardan çıkan atıl durumdaki
projeksiyon , bilgisayar vb teknolojik gereçlerle
okul teknoloji planımızı uygulamaya başladık.
Bunun yanı sıra kurumda çalışır durumdaki
gereçlerin bakımı ve arızalı olanların onarımlarını
yaptırarak her sınıfa bir bilgisayar ve projeksiyon
cihazı yerleştirdik.


Teknoloji tabanlı öğrenme sürecinde en
önemli dinamiklerden biri de öğretmen
yeterliliğidir. Kurum Lideri, personelinin
teknoloji kullanımı düzeyini bilmeli,
kendilerini geliştirmeleri hususunda motive
ederek uygun öğrenme ortamını sağlamalıdır.
Profesyonel gelişimde süreklilik esastır.


Bir anket hazırlanarak öğretmenlerin bilişim
teknolojileri konusundaki bilgi ve beceri
düzeyleri, ilgi ve kabiliyetleri belirlendi.
İhtiyaçları doğrultusunda temel teknoloji okur
yazarlığı, teknolojinin seçimi ve öğretim sürecine
entegrasyonu vb konularda profesyonel gelişim
programları hazırlandı. Teknolojinin eğitim
öğretim faaliyetlerine entegrasyonu takip
edilerek öğretmenlerin mevcut teknolojik
gelişmelerle paralel olarak sürekli kendilerini
yenilemeleri sağlandı.
web 2.0 araçları etkin olarak kullanıldı.
Okul Teknoloji planının başarıyla uygulanabilmesi için
velilerin ve diğer paydaşlarında plan dahilinde aktif
görev alması esastır.
 e-haber, okul web sitesinde yayınlanan haberler,
bültenler ve duyurularla okulda yapılan çalışmalar,
okula kazandırılan yeni teknolojik gereçler, bu
gereçlerin kullanım amaçları ve kullanım sonucunda
öğrencide kazandırılması planlanan beceriler
hakkında veliler bilgilendirilmelidir.



Öncelikle veli teknoloji kullanım becerisi, ilgi ve
ihtiyaçları, alt yapı ve donanımları, hazır
bulunuşluk düzeylerini ölçecek bir anketle okul
veli profili çıkartılır. Var olan beceri ve farkındalık
düzeylerinin Okul Teknoloji Planı doğrultusunda
4 sene içerisinde hangi düzeyde olması
gerektiğine dair hedefler belirlenmeli ve bu
hedeflere ulaşmak üzere zayıf yönlerin
güçlendirilmesi ve ihtiyaçların giderilmesine
yönelik eylem planları hazırlanmalıdır.







Veli profilini belirlemek amacı ile bir anket hazırlanarak alan taraması
yapıldı.
Anket vasıtası ile velilerimizin internet kullanma becerileri,kaç velinin
internet erişimine sahip olduğu, interneti hangi amaçlarla ve ne kadar
sıklıkla kullandıkları vb bilgilere ulaşıldı.
Okul bilgisayarları Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında velilerin
hizmetine açıldı.
Halk eğitim aracılığı ile ihtiyaç duyan velilerimize temel internet ve
bilgisayar kullanımı kursları açıldı.
Her veliye bir e-posta adresi alınarak “veli e-posta grubu” kuruldu.
Okulla ilgili bilgi ve duyurular elektronik ortamda velilere iletildi.
Bir süre sonra e-posta kullanımının yaygınlaştığı ve alışkanlık haline
geldiği belirlendi.


Sunumumuza başlarken “Bilgiye ulaşma, bilgiyi
öğrenme, ve bilgiyi yönetip yeni bilgilere
ulaşma; ulaşılan yeni bilgileri paylaşma gibi
nitelikler, çağdaş toplumların ihtiyaç duyduğu
insan profilinin temel nitelikleridir. Dolayısıyla
hedefimiz, bu niteliklere sahip bireyler
yetiştirmek olacaktır.” demiştik.
İşte bu nedenle eğitimde teknolojiyi etkin ve
aktif kullanmak zorundayız.

Okullarımızda öğrenme; öğrenci merkezli ve
yapılandırmacı yaklaşımla olmalıdır. Öğrencinin
öğrenmesine olumlu veya olumsuz etki edecek
tüm faktörler araştırılarak detaylandırılmalı ve
bu sonuçlar doğrultusunda süreç planlanmalıdır.
Araştırmada öğrencinin projeleri, ev ödevleri,
ders notları bunların yanı sıra kişilik özellikleri,
sosyal becerileri, sağlık durumları da öğrenme
süreçlerindeki performanslarını etkileyecektir.



Eğitim Lideri başkanlığında toplanan ekiple,
öğrencilerin mevcut durumu, öğrenme
becerilerini etkileyen pozitif ve negatif sebepler,
sorunlar ve çözüm önerileri, motivasyon ve
performans arttırıcı çalışmalar veya etkinlikler
üzerine ciddi bir araştırma yapıldı .( test, anket,
görüşme vb yöntemlerle)
Bu araştırmalar sonucunda okul teknoloji
vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik belirlenen
hedeflerde öncelikler belirlendi.



Okul Teknoloji Planı hayata geçirilirken bütçe
ve mali kaynakların planlanmasına özellikle
dikkat edilmelidir.
Her türlü olasılığı göz önünde bulundurarak,
uzun vadeli bütçe stratejileri oluşturulmalıdır.
Bütçe planlaması yaparken; donanım, alt
yapı, bakım ve onarım, yazılım, erişim,
personel eğitimi vb harcama birimleri dikkate
alınmalıdır.

Okulumuzdaki harcama birimleri göz önünde
bulundurularak olası yıllık maliyet tablosu
çıkartılmış, okul aile birliği ve okulumuza
destek veren gönüllü kuruluşlarla işbirliği
yapılmıştır.
Genel olarak teknoloji planlaması bir okulun teknoloji
ihtiyaçlarını ve politikalarını somut eylemlere dönüştüren
ve sürekli olarak devam eden döngüsel bir süreçtir.
 Planlama süreci, eğitim kurumlarının teknoloji
yeniliklerinden maksimum düzeyde faydalanmalarını ve
beklenmedik problemlerin etkisini en aza indirgemelerini
sağlar.
 Planlama süreci teknolojinin okulda uygulanması için bir
yol haritası sunar. Ancak teknoloji planının kendisi bir
değişimi gerçekleştiremez. Teknoloji planını geliştirme
süreci, uygulama süreci ve değerlendirme süreci bir bütün
olarak okul reformunun temelini oluşturur.




Her senenin sonunda; 9 ana başlık altında
yapmış olduğunuz okul teknoloji planının ;
okul teknoloji koordinatörü başkanlığında,
okul teknoloji ekibini oluşturan öğretmen
öğrenci ve velilerle değerlendirilir.
Yıl sonu hedeflerine ulaşılma durumu, varsa
aksaklıklar ve çözüm önerilerinin
detaylandırılması gerekmektedir.
Değerlendirme yöntem ve kriterleri yine aynı
ekip tarafından belirlenerek uygulanacaktır.

Değerlendirmede, okulda oluşan teknolojik
alt yapının işe yararlılığı, teknolojinin derslere
entegrasyonu, öğrenci başarısını ne düzeyde
etkilediği, eğitimin kalitesindeki değişim;
öğrenci, öğretmen ve velilerin teknolojiyi
kişisel ve okulun amaçlarına ne derece uygun
kullandığı vb konular değerlendirilir.

Muğla-Köyceğiz Eğitim Liderlerinin
hazırlamış olduğu Okul Teknoloji
Planları ve bu planlara uygun olarak
hazırladıkları örnek eylem planı
çalışmaları…

BU BİLGİLER IŞIĞINIDA ÇALIŞMA
GRUPLARININ ORTAK BİR OKUL TEKNOLOJİ
PLANI HAZIRLAMASINI RİCA EDİYORUZ.
ÇALIŞMANIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
YOLUNUZ AÇIK, GELECEĞİNİZ AYDINLIK
OLSUN



similar documents