Atatürk *lkeleri ve *nk*lap Tarihi I

Report
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Bölüm – 14
Bölüm – 14
•
Lozan Barış Antlaşması
•
Konferans İçin Yapılan Hazırlıklar
•
Lozan Barış Antlaşması
•
Lozan Barış Konferansı’nda Tartışılan Konular
•
Antlaşmanın İmzalanması ve Sonuçları
•
Genel Değerlendirme
Lozan Barış Antlaşması

Müttefik devletler Lozan Barış toplantısının tarihini belirledikten sonra 27
Ekim 1922 tarihinde hem İstanbul Hükümeti’ni hem de T.B.M.M.
Hükümetini konferansa davet etmişlerdir.

Konferansta Türk tarafı arasında ikilik yaratmak isteyen bu davranışa
karşın, T.B.M.M 1 Kasım 1922 tarihinde çıkardığı kanun ile hilafeti
saltanattan ayırmış ve saltanatın kaldırılmasına karar vermiştir.
Saltanatın kaldırılmasından
sonra hayatını tehlikede gören
son Osmanlı padişahi
Vahideddin’in işgal komutanı
Harrington’dan yardım isteği
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Lozan Barış Konferansı’nda Türk Heyeti

Konferansa gidecek olan Türk Heyeti şu kişilerden oluşmaktaydı: Hariciye Vekili İsmet
Paşa I. Murahhas, Sağlık vekili Doktor Rıza Nur II. Murahhas olarak seçilmişlerdir.

Ayrıca Zekai Aydın, Muhtar Çilli, Veli Saltık, Zülfü Tigrel, Münir Ertegün, Tevfik
Bıyıklıoğlu, Şükrü Kaya, Hikmet Bayur, Fuat Ağralı, Tahir Taner, Ruşen Eşref, Yahya
Kemal Bey’ler de danışman olarak görev almışlardır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Lozan Barış Konferansı’nda Tartışılan
Konular

Sınırlarla İlgili Sorunlar

Güney Sınırları

Trakya Sınırları

Adalar

Türk Boğazları Sorunu

Mali ve Ekonomik Sorunlar

Azınlıklarla ilgili Sorunlar
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Güney Sınırları

Suriye sınırı 20 Ekim 1921’de imzalanan Türk-Fransız Anlaşması ile çözülmüştür.

Türkiye’nin önem verdiği sınır sorunu Musul meselesidir. İngiltere Musul’u Mondros
Mütarekesi’nin ardından işgal etmiş ve gerek zengin petrol kaynakları gerekse
Hindistan yolunun emniyeti için elinde tutmak istemiştir.

Konu iki devlet arasında anlaşma yolu ile çözülemediği için Konferans sonrasına
bırakılıp, iki devletin kendi aralarında çözümüne bırakılmış, bu da mümkün olmadığı
takdirde Milletler Cemiyeti’ne bırakılacağı kararlaştırılmıştır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Trakya Sınırı

T.B.M.M., Mudanya Mütarakesi ile Doğu Trakya ve Edirne’yi savaşmadan
hakimiyetine almayı başarmıştı.

İsmet Paşa, Edirne’nin güvenliği için Karaağaç’ın da Türklere bırakılması
gerektiğini savunmuştur.

Batı Trakya’da halkın oyuna başvurularak, bağımsızlığı istenmiştir.

Lozan Konferansı sonucunda, Yunanistan ile sınır Mudanya Mütarekesi’ne
göre çizilmiştir. Harp tazminatı olarak Karaağaç Türklere bırakılmıştır.

Bulgaristan ile olan sınır Balkan Savaşları sonrası kabul edilen sınır olarak
kalmıştır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Adalar

T.B.M.M. Ege Denizi’nde bulunana küçük adaların Anadolu’nun doğal bir
uzantısı
olmasından
dolayı
hakimiyetlerinin
Türklere
verilmesini
savunmuştur.

Ayrıca büyük adaların da kaderlerini Anadolu üzerinde sömürgeci amaçlar
hedefleyen Yunanlılara verilmemesi gerektiğini savunmuş ve adaların
askerlikten arındırılması, istihkam ve bataryaların sökülmesini ve deniz
üssü olarak kullanılmamasını talep etmiştir.

Lozan Konferansı sonunda; İmroz, Bozcaada ve Tavşan adaları Türkiye’de
kalacaktı

İmroz, Bozcaada ve Tavşan adaları dışındaki Ege Adaları Yunanistan’a
bırakıldı. Buna karşılık Midilli, Sakız, Sisam ve Nikaraya Adaları gibi Anadolu
kıyısına yakın adalar asker ve silahtan arındırılacaktı.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Türk Boğazları Sorunu

Türk, İngiliz ve Sovyet Rus temsilcileri
İngilizler boğazların, savaşta ve barışta
temsilci Boğazların savaş gemilerine
savunmuştur. Türkiye is toprak bütünlüğü
istemiştir.
farklı görüşleri savunmuşlardır.
açık olmasını savunurken, Rus
her zaman kapalı olmasını
için büyük devletlerden güvence

Lozan Konferansı sonucunda; Türk Boğazları’nın bir Türk aza başkanlığında
bir karma komisyon tarafından yönetilmesine karar verilmiş geçiş şartlarını
bu komisyon düzenleyecektir. Türkiye’nin toprak bütünlüğü bu şartlar
altında, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya tarafından garanti edilmiştir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Ekonomik ve Mali Sorunlar

Yüzlerce yıldır Türklerin ekonomik gelişimini engelleyen Kapitülasyonlar
şartsız kaldırılmıştır. Ancak 5 yıllık bir geçiş süreci için Türkiye’de yabancı
hukuk müşavirleri görevlendirilecektir.

Osmanlı Devleti’nin dış borçları, borçların alındığı zaman devletin sınırlı
içerisinde olan devletlerle orantılı olarak paylaştırılmıştır.

Yunanistan Anadolu’da yapmış olduğu tahribat ve savaş tazminatı olarak
Karaağaç, Edirne Durağı ve Bosna Köyü’nü Türkiye’ye vermeyi kabul
etmiştir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Azınlıklar ile İlgili Sorunlar

Görüşmelerde İngiltere Ermeniler için Anadolu’da yurt istemiştir. Bu istek kesin bir
dille reddedilmiştir.

Ayrıca Türklere karşı tedhiş hareketlerine karışanlara, kapsamlı bir af ve askerlik
hizmetinden muaf tutulmaları isteği de Türk heyeti tarafından reddedilmiştir.

Azınlıklarla ilgili bir diğer mesele de Türkiye’de yerleşmiş Ortodoks Rumlar ile
Yunanistan’da
yaşayan
Müslümanların
değişimidir.
Yunanistan’da
yaşayan
Müslümanların değişimidir. Yunanistan, bu değişmenin isteğe bağlı olmasını istemiştir
ve İstanbul Rumlarının bunun dışında tutulmasını istemiştir. Türk heyeti ise buna karşı
çıkmıştır. Bu konu Lozan’da tam olarak halledilememiştir.

İstanbul’daki Rum Patrikhanesi’nin Milli Mücadele dönemindeki yıkıcı faaliyetlerini göz
önünde bulunduran T.B.M.M, patrikhanenin İstanbul’dan çıkarılmasını istemiş ancak,
Müttefiklerin Patrikhane’nin artık siyasi ve idari işlerle uğraşmayacağını sadece dini
konulara bakacağına dair güvence vermeleri ile bu talepten vazgeçilmiştir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I

similar documents