cedyonetmeligi - Kocaeli Sanayi Odası

Report
KOCAELİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
“3 EKİM 2013 TARİH VE 28784 SAYILI
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK
YÜRÜRLÜĞE GİREN
ÇED YÖNETMELİĞİ”
Ebru KOCAASLAN
ÇED HİZM. ŞB. MD.LÜĞÜ
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
17/07/2008 tarihli ve 26939 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13/03/2014 KOCAELİ
«ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ»
 Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye
olabilecek olumlu yada olumsuz etkilerinin
belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi
ya da en aza indirilmesi amacıyla yer ve teknoloji
alternatiflerinin değerlendirilmesi ve projelerin
uygulamasının
izlenmesi
ve
kontrolünde
sürdürülecek çalışmalar sürecidir.
 ÇED günümüzde çevre yönetiminin en etkin
araçlarından biridir.
Çevre sorunlarını ortaya
çıkmadan önlemeyi amaçlayan bu çalışma, bilimsel
metot ve tekniklere dayalı bir uygulama ile yasal bir
temele dayandırılmıştır
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13/03/2014 KOCAELİ
03.10.2013 TARİHLİ ÇED YÖNETMELİĞİNİN KAPSAMI
(03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete)

Çevresel etki değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel etki
değerlendirmesi raporu ile proje tanıtım dosyasının hangi tür projeler
için isteneceği ve içereceği konuları,

Çevresel etki değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve
esasları,

Çevresel etki değerlendirmesi kapsamına giren projelerin izlenmesi ve
denetlenmesini,

Çevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve
yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi
için gerekli eğitim çalışmalarını kapsamaktadır.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13/03/2014 KOCAELİ
EK-1:
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ
EK-2:
SEÇME-ELEME KRİTERLERİ
UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ
(Ek–1’de Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede
Üst Sınır Olarak Alınır)
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13/03/2014 KOCAELİ
TANIMLAR:
Çevresel etki değerlendirmesi raporu: EK-1’de yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel
Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen özel
formata göre hazırlanacak raporu,
Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı: Seçme Eleme Kriterlerine
tabi projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, önemli çevresel etkilerinin
olmadığı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek
bulunmadığını belirten Bakanlık kararını,
Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı: Seçme Eleme Kriterlerine tabi
projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, çevresel etkilerinin daha detaylı
incelenmesi amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının
gerektiğini belirten Bakanlık kararını,
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13/03/2014 KOCAELİ
Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı: Çevresel Etki
Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyon tarafından yapılan
değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel
olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel
esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptanması üzerine
projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten
Bakanlık kararını,
Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı: Çevresel Etki
Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyonca yapılan değerlendirmeler
dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri
nedeniyle gerçekleştirilmesinde çevre açısından sakınca görüldüğünü
belirten Bakanlık kararını,
Proje tanıtım dosyası: Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere ÇED
uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla
hazırlanan dosyayı ifade eder.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13/03/2014 KOCAELİ
Madde 6: ÇED başvuru dosyası, ÇED raporu veya proje
tanıtım dosyası
(3) Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki
Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelere
hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez,
proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce,
projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun
olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç
sonlandırılarak dosya iade edilir.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde 8: ÇED sürecinin başlatılması ve komisyon kurulması
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar
çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyasını ve
proje sahibi tarafından yetkilendirildiğine dair vekaletname
ve imza sirkülerini bakanlığa sunar.
Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri
uygunluk bakımından 5 (beş) iş günü içinde inceler.
İlgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri,
Bakanlık yetkililerinden oluşan bir komisyon kurulur.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Toplantı yeri, Valilik ve proje sahibi tarafından belirlenir ve Valilik tarafından
Bakanlığa bildirilir. Toplantı için projeden en çok etkilenmesi beklenen ilgili halkın
kolaylıkla ulaşabileceği merkezi bir yerin seçilmesine özen gösterilir.
Madde-9 Halkın Katılımı Toplantısı:
(1) Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve
önerilerini almak üzere Komisyonun kapsamı belirlemesinden önce,
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından
proje sahibinin katılımı ile Bakanlıkça belirlenen tarihte
ve Valilikçe belirlenen yerde halkın katılımı toplantısı düzenlenir.
Gazete ilanları toplantı tarihinden en az 10 gün önce yayınlatılır.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde-10 Komisyonun, kapsam ve özel format belirlemesi:
(2) Format bedeli HKT’nin tamamlanmasından itibaren
3 (üç) ay içerisinde yatırılmaz ise başvuru geçersiz sayılır.
(3) Kapsam belirleme ve özel format verme işlemleri,
format bedelinin yatırılmasından sonra 7 (yedi) iş günü içerisinde tamamlanır.
(4) Özel formatın veriliş tarihinden itibaren 18 (onsekiz) ay içinde
ÇED Raporu Bakanlığa sunmaz ise başvuru geçersiz sayılır.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde-11 ÇED Raporunun Bakanlığa sunulması:
ÇED Raporunun özel formata uygunluğu ve
belirlenen çalışma grubunda yer alması gereken
meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı hakkındaki inceleme
Bakanlık tarafından beş iş günü içinde sonuçlandırılır.
İade edilen ÇED Raporu altı ay içinde Bakanlığa sunulmazsa
başvuru geçersiz sayılır.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde-12 Komisyonun çalışma usulü ve ÇED Raporunun incelenmesi:
Halkın katılımı toplantısı ve süreç içerisinde gelen
görüş ve önerilere çözüm getirilip getirilmediğine ilişkin
inceleme ve değerlendirmeler yapılır.
Komisyon çalışmalarını ve değerlendirmelerini
tutanak altına alır ve sonuçlandırır.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde-13 Nihai ÇED raporu ve ilgili dokümanların Bakanlığa sunulması:
Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen nihai ÇED Raporu,
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından
inceleme değerlendirme toplantılarının sona erdirilmesinden sonraki
on (on) iş günü içinde Bakanlığa sunulur.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde-14 ÇED Olumlu/Olumsuz kararı:
(1) Komisyonun nihai hale getirdiği ÇED Raporunu
halkın görüş ve önerilerini almak üzere
uygun araçlarla on gün görüşe açılır.
Gerekli Çalışmaların yapılmasını müteakip
Bakanlıkça nihai ÇED Raporunun Bakanlığa sunulması istenir.
Nihai ÇED Raporu 5 (beş) iş günü içerisinde Bakanlığa sunulur.
Kamu kurum ve kuruluşlarından imza sirküleri istenmez.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde-14 ÇED Olumlu/Olumsuz kararı:
Birinci fıkrada belirtilen belgeler (Nihai ÇED Raporu,
taahhütname ve noter onaylı imza sirküleri)
öngörülen süre içinde gerekçesi belirtilmeden sunulmaz ise
nihai ÇED Raporu ve başvuru geçersiz sayılır.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde-14
ÇED Olumlu/Olumsuz kararı:
Bakanlık, Komisyonun rapor hakkındaki çalışmaları
ve halkın görüşlerini dikkate alarak
on iş günü içinde proje için "ÇED Olumlu/Olumsuz" kararı verir,
bu kararı komisyon üyelerine bildirir.
Bakanlık ve Valilik, alınan kararı uygun araçlarla halka duyurur.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde-14
ÇED Olumlu/Olumsuz kararı:
"ÇED Olumlu" kararı verilen proje için yedi yıl içinde mücbir bir
sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda
"ÇED Olumlu" kararı geçersiz sayılır.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde 15: Seçme, Eleme Kriterleri Uygulama Yöntemi:
a) EK-2’de yer alan projeler,
b) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve eşik değeri olan fakat
eşik değer altında kaldığından
yönetmelik kapsamı dışında kalan projelere ilişkin kapasite
artırımı ve/veya genişletilmesi planlanması halinde,
mevcut projenin kapasitesi ve kapasite artışı toplamı ile birlikte
projenin yeni kapasitesi EK-2’de belirtilen
eşik değer veya üzerinde olan projeler,
c) ÇED Olumlu Kararı verilmiş projelerde yapılacak kapasite artışı
veya artışları toplamı EK-2’de yer alan
eşik değerler ve üzerinde olan projeler,
ç) ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiş projelerde, mevcut proje
ile kapasite artışı toplamı EK-2’de yer alan
eşik değerler ve üzerinde olan projeler
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde 16: Başvuru ve İnceleme:
ÇED gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından;
bu Yönetmeliğin Ek-IV’üne göre hazırlanan PTD’nı
taahhüt yazısı ve imza sirküleri ile Bakanlık tarafından belirlenen
başvuru bedelinin ödendiğine dair belge Bakanlığa sunulur.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde 16: Başvuru ve İnceleme:
Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını beş iş günü içinde inceler.
Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde
eksikliklerin bulunması halinde bunların tamamlanması
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan istenir.
Eksiklikleri altı ay içerisinde Bakanlığa sunulmayan
proje tanıtım dosyaları iade edilir başvuru geçersiz sayılır
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde 17: ÇED Gereklidir/Değildir kararı:
Bakanlık on beş işgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar.
Proje hakkında "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir"
kararını beş işgünü içinde verir, kararı Valiliğe, proje sahibine ve
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara bildirir.
Valilik bu kararı uygun araçlarla halka duyurur.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde 17: ÇED Gereklidir/Değildir kararı:
ÇED Gerekli Değildir kararı verilen proje için beş yıl içinde mucbir bir sebep
bulunmaksızın yatırıma başlanmaması
Durumunda ÇED Gerekli Değildir kararı geçersiz sayılır.
ÇED Gereklidir Kararı verilen projeler için bir yıl içerisinde ÇED için
Bakanlığa başvuru yapılmaması durumunda karar geçersiz sayılır.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde 18: İzleme ve Kontrol:
Proje sahibi ÇED Olumlu ve ÇED gerekli Değildir kararını aldıktan
sonra projede yapılacak değişiklikleri
Bakanlığa veya Valiliğe iletmekle yükümlüdür.
Proje sahibi "ÇED Olumlu" kararını aldıktan sonra
yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarını
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırmakla yükümlüdür.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde 20: Sürelerin uzatılması ve durdurulması:
Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve
kuruluşların istemi ve
Bakanlıkça uygun görülmesi halinde
veya Bakanlığın doğrudan gerekli gördüğü hallerde,
gerekçesi belirtilerek Bakanlık tarafından uzatılabilir veya durdurulabilir.
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara raporlarla ilgili eksiklikleri
gidermesi ve ilave işlemler yapması için verilen süreler ÇED sürecine dâhil değildir.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde 21: Proje sahibinin değişmesi:
Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda
projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgeleri,
taahhütname ve imza sirkülerini Bakanlığa/Valiliğe
sunması durumunda önceki sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini
Başka bir işleme gerek kalmaksızın yüklenmiş sayılır.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Aşağıdaki projeler için uygulanacak yöntem Bakanlıkça belirlenir:
Madde 24: Olağan üstü durumlar ve özel hükümler:
a)
Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi işlemleri, doğal afetler
sonucu yıkılan, bozulan, tahrip olan veya hasar gören herhangi
bir yatırımın bulunduğu yerde kısmen veya tümü ile yeniden
gerçekleştirilmesi planlanan projeler,
b) ÇED Yönetmeliğine tabi olmayan veya Seçme Eleme Kriterlerine tabi
olduğu halde proje sahibinin ÇED Raporu
hazırlanması talebi üzerine Bakanlıkça uygun görülen projeler,
c) Organize Sanayi Bölgeleri, İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri
Bölgeleri, Serbest Bölgeler ile Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinde kurulması planlanan projeler,
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
Madde 24: Olağan üstü durumlar ve özel hükümler:
ç) Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılan alanlarda
kurulması planlanan projeler,
d) Teknoloji değişikliği uygulamak suretiyle, verim artırımına,
doğal kaynak kullanımını azaltmaya ve/veya çevre kirliliğini
azaltmaya yönelik yapılmak istenilen değişiklikler veya
prototip üretim yapan projeler,
e) EK-1 veya EK-2’de bulunup da eşik değeri olmayan
projelerde yapılacak her türlü değişikliği içeren projeler.
Entegre projeler
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi birden fazla
projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması
halinde, Bakanlıkça entegre proje için tek bir ÇED
Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
istenebilir.
Arama projeleri
MADDE 26 – (1) Maden, petrol, doğalgaz, kaya gazı
veya jeotermal kaynak arama projeleri için EK-4’te
yer alan ‘proje tanıtım dosyasının hazırlanmasında
esas alınacak seçme eleme kriterleri’ doğrultusunda
hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası ile Bakanlığa
müracaatta bulunulur.
Geçici Madde 3 :
(1) Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliğinin ilk yayım tarihi
olan 7/2/1993 tarihinden
önce üretime ve/veya işletmeye başladığı
belgelenen projeler Çevresel Etki Değerlendirmesi
kapsamı dışındadır.
Geçici Madde 4:
Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sisteminin yürütülmesine
ilişkin iş ve işlemler
Bakanlık tarafından belirlenir
ve Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ
YÖNETMELİĞE AYKIRI UYGULAMALARIN DURDURULMASI
Çevre Kanunu Madde 15 –3.bend (Değişik: 26/4/2006 – 5491/12 md.)
-Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler
Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler
ise mahallin en büyük mülkî amiri tarafından süre verilmeksizin
durdurulur.
-ÇED Yönetmeliğinin 19 madde (a) bendinde aynı husus yer almakta
olup , "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça yatırıma ilişkin
durdurma kararı kaldırılmaz. Hükmü mevcuttur
-Yeni kurulacak yada kapasite artışı planlanan projelerle ilgili inşaat
yada faaliyete geçme gibi işlemlere kesinlikle başlanılmaması,ancak ÇED
izni yada ÇED görüşü alındıktan sonra faaliyetin inşaat vb. işlemlerine
başlanılması gerekmektedir. Aksi taktirde Çevre Kanunu gereği cezai
yaptırımlar gerçekleştirilmektedir.
İDARİ NİTELİKTEKİ CEZALAR:
Çevre Kanunu Madde 20 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/14 md.)
e) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci
tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan
proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya
konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle
yükümlüdür.
Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi
01.11.2013 tarihinde sistem yürürlüğe
girmiştir.
TEŞEKKÜRLER
Ebru KOCAASLAN
Çevre Mühendisi
ÇED HİZMETLER ŞB. MD.LÜĞÜ
e-mail: [email protected]
Telefon: 0262 312 13 12
Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13/03/2014 KOCAELİ

similar documents