Sunum

Report
KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan Faaliyet ve Çalışmalar
Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU
Şube Müdürü V.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Nisan 2014
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
Bakım Ürünleri
(kozmetikler, parfümler
(~300), saç boyaları, UVfilters)
Tıbbi Ürünler
antibiyotikler, betabloker,
anti-epileptikler,
analjezikler)
Sanayi Kimyasalları
( ~ 80 000 kayıtlı)
(n=???)
İnsan Sağlığı ve Çevre
Yüzey aktif maddeler,
deterjanlar
(~ 800 madde)
~ 50 000 ürün,
~ 2 900 etken madde
İletişim
Pestisitler
(herbisitler, insektisitler,
fungucitler…)
~ 1 004 etken madde
kayıtlı)
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
İstenerek üretilen ve kullanılan

> 65 000 000 ticari kimyasal madde (Chemical Abstracts
Service)

~ 309 000 kimyasal (düzenleme kapsamında + kayıtlı)
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
~5.7 milyon ton kirletici salınımı (büyük bir kısmı kalıcı biyobirikimli
veya toksik kimyasallar)
~970 000 ton (bilinen veya olası kanserojen)
~857 000 ton ( üremeye/gelişim üzerine toksik )
(UNEP Chemicals, 2012)
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
«Tehlikeli Madde» toksik, kalıcı ve biyolojik birikim yapabilen
madde ve madde grupları ve buna denk düzeyde kaygıya yol
açan diğer maddeler yada madde grupları.
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Kalıcı Organik Kirleticiler (KOKlar)
POPs = Persistent organic polutants






Sentetik organik kimyasallar
Kalıcı
Uzun mesafeli taşınım -küresel
kirleticilik potansiyeli
Besin zincirinde organizmaların
yağlı dokularında artan oranlarda
birikme özelliği (biyoakümülasyon
ve biyomagnifikasyon)
Balık ve deniz memelilerinde çok
yüksek oranlarda bulunma
Akut ve kronik toksisite özellikleri
H
Cl
C
CCl3
Cl
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
İnsan sağlığı ve çevrenin KOK’ların olumsuz
etkilerinden korumak
www.pops.int
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Sözleşmenin Durumu

22 Mayıs 2001

17 Mayıs 2004

179 Taraf (Nisan 2014)
Yapılan çalışmalar
İletişim
Giriş
Yapılan çalışmalar
Stockholm Sözleşmesi
İletişim
Amaç - Kapsam
Annex A
Aldrin
Chlordane
Chlordecone
(Yasaklama)
Dieldrin
Endrin
Heptachlor
Hexabromobiphenyl
Hexabromodiphenyl ether and
heptabromodiphenyl ether
Hexachlorobenzene (HCB)
Alpha hexachlorocyclohexane
Beta hexachlorocyclohexane
Lindane
Mirex
Pentachlorobenzene
Polychlorinated
biphenyls (PCB)
Technical endosulfan
and its related isomers
Tetrabromodiphenyl ether and
pentabromodiphenyl ether
Toxaphene
Annex B
(Kısıtlama)
DDT
Perfluorooctane sulfonic acid, its salts
and perfluorooctane sulfonyl fluoride
Annex C
(Azaltım)
Polychlorinated
dibenzo-p-dioxins (PCDD)
Polychlorinated
dibenzofurans (PCDF)
Pentachlorobenzene
Polychlorinated biphenyls (PCB)
Pestisit
Sanayi Kimyasalı
Hexachlorobenzene (HCB)
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
KOK
Kullanım Alanı
CAS No.
Aldrin
Termitleri, çekirge, mısır kök solucanı gibi zararlıları öldürmek için
toprağa uygulanan bir pestisit
CAS No:
30-9-00-2
Klordan
Termitlerin kontrolü için geniş bir alanda kullanılmış ve tarım
mahsüllerinin zararlılardan korunması için uygulanan bir insektisit.
CAS No:
57-74-9
DDT
En çok bilinen KOK türü, 2. Dünya Savaşı sırasında askerleri ve sivilleri
sıtma, tifo gibi vektörlerden yayılan hastalıklardan korumak için
kullanılmıştır. Hala bazı yerlerde sıtmadan korunmak için sivrisineklere
uygulanmaktadır.
Tekstil bitkilerine zarar veren insektler ve termitler üzerinde kullanılmış
olup aynı zamanda insektlerden kaynaklı hastalıkların kontrolünde ve
tarım yapılan topraklardaki zararlılar üzerinde de uygulaması vardır.
Bu kimyasal grubu kasıtsız üretim sonucu oluşmaktadır. Kontrolsüz
yanmalarda ve bir takım pestisitlerin üretimininde ortaya çıkarlar. Bir
takım metallerin geri dönüşümünde ve kağıt beyazlatma gibi
faaliyetlerden de ortaya çıkabilir. Dioksinler araba egzozu, tütün
dumanı, kömür ve odun dumanında da bulunur.
Pamuk ve tahıl gibi bitkilerin yapraklarına sıkılan bir
insektisittir.Farelerin, tarla farelerinin ve küçük kemirgenlerin
kontrolünde de yer alır.
CAS No:
50-29-3
Dieldrin
Dioksin
Endrin
60-57-1
Birçok farklı CAS
numarasına
sahiplerdir
72-20-8
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
KOK
Kullanım Alanı
CAS No.
Furan
Bu maddeler de dioksin ile benzer ve birçoğu aynı olan farklı
prosesler ve PCB üretimi sonucu kasıtsız olarak üretilirler. Atık
yakma tesisleri ve otomobillerden salındıkları da gözlemlenmiştir.
Furanlar yapısal ve toksik özellikleri olarak da dioksinlere
benzerdirler.
Gıda bitkilerini etkileyen mantar gibi maddelerin öldürülmesinde
kullanımıştır. Ayrıca dioksin ve furanlar gibi yan ürün olarak da
birtakım kimyasalların üretilmesinde ortaya çıkmaktadır.
Bu insektisitise daha çok karınca türü böceklere uygulanır. Ayrıca
alev geciktirici olarak da plastik, lastik ve elektrik ekipmanlarında
kullanılır.
Daha çok endüstriyel olarak üretilen ve elektrik transformatörleri ve
kapasitörlerinin içinde ısı alış verişi sıvısı olarak, boyalarda katkı
malzemesi olarak, karbonsuz kopya kâğıtlarında ve plastiklerde
kullanılan bir kimyasal grubudur.
Esas itibarıyla toprakta yaşayan zararlıların ve termitlerin yok
edilmesinde kullanılan bu madde, pamuk zararlıları, çekirgeler, diğer
ekin zararlıları ve sıtma sivrisinekleri ile mücadele etmekte de
kullanılmaktadır.
Birçok farklı CAS
numarasına
sahiplerdir.
Hekzaklorob
enzen (HCB)
Mireks
Poliklorlu
bifeniller
(PCB)
Heptaklor
118-74-1
2385-85-5
Birçok farklı CAS
numarasına
sahiplerdir
CAS No.
72-20-8
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
KOK
Kullanım Alanı
CAS No.
Toksafen
Bu insektisit ilacı kamfeklor da denilen, pamuk, mısır, meyve, fındık
ve sebzelere uygulanmaktadır. Kene ve akarların üzerinde de
uygulaması vardır.
Eskiden insektisitolarak üretilmiş olup şimdi üretimi durdurulmuştur
ancak Lindan üretiminde yan ürün olarak kasıtsız üretimi söz
konusudur.
Eskiden insektisitolarak üretilmiş olup şimdi üretimi durdurulmuştur
ancak Lindan üretiminde yan ürün olarak kasıtsız üretimi söz
konusudur.
Sentetik olarak üretilen klorlu organik bir bileşiktir uzunca bir zaman
tarımda pestisit olarak kullanılmıştır ama artık üretimi
yapılmamaktadır.
HBB endüstriyel bir kimyasaldır ve alev geciktirici olarak
kullanılmıştır ancak son zamanlarda kullanımı ve üretimi
gözlemlenmemiştir.
Lindan ektoparazitlerle savaşma konusunda hem tarımda hem
hayvancılıkta geniş çapta kullanılmaktadır. Son zamanlarda üretimi
çok az yerde devam etmektedir.
8001-35-2
Alfa
Hekzaklorosikl
ohekzan
Beta
Hekzaklorosikl
ohekzan
Klordekon
Hekzabromobi
fenil
Lindan
319-84-6
319-85-7
36355-01-8
36355-01-8
58-89-9
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
KOK
Kullanım Alanı
CAS No.
Ticari
OktaBDE
OktaBDE üretminin ana komponentleri olarak bilinen bu organik
kimyasallar iş ekipmanlarının muhafazalarında alev geciktirici olarak
kullanılmaktadır.
Birçok farklı CAS
numarasına
sahiplerdir.
Ticari
PentaBDE
Alev geciktirici olarak kullanılmaktadır.
Pentakloro
benzen
Mantar ilacı, alev geciktirici olarak boyalarda ve kimyasal ara ürün
olarak kullanılmıştır. Hala kimyasal ara ürün olarak kullanıldığı yerler
bulunmaktadır ve yanma sonucu kasıtsız üretimi vardır.
Kasıtsız ve kasıtlı üretimi vardır. Elektrik ve elektroniklerde, yangın
söndürücülerde, fotoğraf görüntüleme, hidrolik sıvılarda ve tekstilde
kullanılmaktadır.
Birçok farklı CAS
numarasına
sahiplerdir.
608-93-5
PFOS, tuzları
ve PFOSF
Endosulfan aktif maddesi içeren bitki koruma ürünleri, ülkemizde
Teknik
Endosülfan ve yasaklanma tarihi olan 2009 yılına kadar tahıl, meyve, bağ, sebze,
ilgili İzomerleri orman ürünleri ve seralarda böceklere karşı insektisit olarak
kullanılmıştır.
Birçok farklı CAS
numarasına
sahiplerdir.
959-98-8
33213-65-9
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Çalışma Prensibi

KOKların üretimini, kullanımını, ithalat ve ihracatını yasaklamak veya
kısıtlamak

İstenmeden üretilen KOKların salınımlarını azaltmak

KOK emisyonlarının azaltılmasına yönelik BAT/BEP uygulamalarını
teşvik etmek

KOK stoklarının ve atıklarının ortadan kaldırılmasını sağlamak

Yeni KOKların Araştırılmasını teşvik etmek

Finansal ve teknik yardım mekanizması sağlamak

Bilgi değişimini sağlamak
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Önemli maddeler
Madde
3
4
5
6
7
8
15
16
İçerik
İstenerek üretim ve kullanım
Muafiyet
İstenmeden yapılan üretim
Atıklar
Uygulama Planı
Yeni kimyasalların listeye eklenmesi
Raporlama
Etkinliğin Değerlendirilmesi
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Önemli maddeler
KOKların ortadan kaldırılması/yasaklanması (md.3)
Taraf Ülke;
Ek A’da listelenen ve Ek A hükümlerine tabi olan kimyasal
maddelerin üretimini, kullanımını, ve ithalatını ve ihracatını
yasaklayacak ve/veya ortadan kaldırmak için gerekli yasal ve
idari önlemleri alacaktır.
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Önemli maddeler
Ek - A: listesinde yer alan kimyasalların üretim, kullanımının
ortadan kaldırılması/yasaklanması

Alpha hexachlorocyclohexane, Aldrin, Beta hexachlorocyclohexane,
Chlordane, Chordecone, Commercial octabromodiphenyl ether,
Commercial octabromodiphenyl ether, Dieldrin, Endrin, Heptachlor,
Hexabromobiphenyl, Hexachlorobenzene (HCB), Lindane, Mirex,
PCBs, Pentachlorobenzene, Endosulfan ve Toxaphene
Özel Muafiyet

Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Heptachlor, HCB, Lindane, Mirex
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Ülkemiz- Mevcut Durum
Ek - A: listesinde yer alan kimyasalların üretim, kullanımının
ortadan kaldırılması/yasaklanması

Alfa hekzaklorosiklohekzan, Aldrin, Beta hekzaklorosiklohekzan,
Klordane, Klordekon, Ticari octabromodifenil ether, Ticari
octabromodifenil ether, Dieldrin, Endrin, Heptaklor,
Hexabromobifenil(HBB), Hexaklorobenzen (HCB), Lindane, Mirex,
PCBs, Pentachlorobenzene, Endosülfan ve Toxaphene
Özel Muafiyet

-
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Önemli maddeler
Ek - A Kısım II
• PCB, Hekzabromobifenil ile (tetra-penta-hekza-hepta)bromodifenileter
üretimin derhal durdurulması
• PCB içeren ekipmanların kullanımının yasaklanması (2025)
• PCB’li atıkların çevreye uyumlu yönetiminin sağlanması (2028)
• (tetra-penta-hekza-hepta) bromodifenileter için istisnaların ortadan
kaldırılması ve her bir taraf ülkenin (tetra-penta-hekza-hepta)
bromodifenileter ya da içeren madde ihracatında o ülkenin sınır
değerlerine uyması ve istisnalar taleplerini sekretaryaya bildirmesi,
• Uluslararası taraflar konferansına 5 yılda bir ilerleme raporlarının
verilmesi
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Ülkemiz- Mevcut Durum
• PCB kullanılan teçhizatın tespiti, etiketlenmesi ve 2025
itibarıyla kullanımdan kaldırılması
• 2028 itibarıyla PCB'lerin ortadan kaldırılması
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakknda
Yönetmelik, R.G.: 27 Aralık 2007, No:26739
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Ülkemiz- Mevcut Durum
• PBDE’leri içeren veya içerme ihtimali olan müstahzarın
geri dönüşümü çevreye uyumlu yapılması
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği, Atık
Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
• PBDE’lerin ülke içinde satışına izin verilen seviyeden fazla
içeren müstahzarın ihracatının durdurulması
Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımlarının Sınırlandırılması Yönetmeliği
• PBDE’lerin muafiyet talebinin Sekretarya'ya yapılması ?
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Önemli maddeler
Ek - B (Kısıtlama)
Taraf Ülke;
Ek B’de listelenen ve Ek B hükümlerine tabi olan kimyasal
maddelerin üretimini, kullanımını, ve ithalatını ve ihracatını
kısıtlayacaktır.
 Listede mevcut: DDT, PFOs
 Üretimi ve kullanımı yasak (kabul edilebilir amaçlar
dışında)
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
Ülkemiz- Mevcut Durum
• DDT - 1978 yılında kısıtlandı, 1985 yılında yasaklandı
• PFOS - ?
İletişim
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Önemli maddeler
Kasıtsız Üretilen KOKlara ilişkin önlemler (md.5)
Taraf Ülke;
Ek C’de listelenen kimyasal maddelerden kaynaklanan salıverilmelerinin
en aza indirilmesi ve mümkünse tamamen yok edilmesi için gerekli
önlemleri alacaktır.
– Poliklorlu dibenzo paradioksinler (PCDD)
– Poliklorlu dibenzo furanlar (PCDF),
– Poliklorlu bifeniller (PCB),
– Hekzaklorobenzen (HCB),
– Pentaklorobenzen (PeCBz).
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Önemli maddeler
Stok ve Atık KOKlara ilişkin önlemler (md.6)
Taraf Ülke:





KOK stoklarını belirlemek için strateji geliştirecek
Stok ve Atık KOKların çevreye uyumlu yönetimini
sağlayacak
KOK içeren atıkların bertarafını uluslararası kurallara göre
gerçekleştirecek
KOKların yeniden kullanılmasını önleyecek şekilde geri
dönüşüm gerçekleştiremeyecek
Uluslar arası kuralları dikkate almadan sınır ötesi
taşınmasına izin vermeyecektir.
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Önemli maddeler
Uygulama Planı (md.7)
Taraf Ülke
 Ulusal Uygulama Planı oluşturacak
 Sözleşme kapsamında yükümlülükler için göstergeleri
sağlayacak
 Öncelikleri belirleyecek
 Ulusal Uygulama Planını güncelleyecektir.
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Önemli maddeler
Yeni KOKların Belirlenmesi (md.8)
Taraf Ülke
 Belirlenen prosedür ve kriterlere göre en zararlı maddeleri
tanımlayacak
 Maddenin listeye eklenmesi için öneride bulunabilecektir.
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Önemli maddeler
Genel Yükümlülükler (md.9, 10, 11)
Taraf Ülke
• Ulusal odak noktası atayacak,
• Halkın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve eğitiminin
sağlanması için gerekli önlemleri alacak,
• KOK’lar ve alternatifleri için izleme, araştırma ve geliştirme
çalışmalarının yapılmasını sağlayacaktır.
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Önemli maddeler
Finansal ve Teknik Yardım (md.9, 10, 11)
• Gelişmekte olan ve geçiş ekonomisine sahip olan ülkeler
teknik ve finansal yardım sağlanması,
• İhtiyacı olan ülkelerde kapasite oluşturma ve teknoloji
transferinin sağlanabilmesi için bölgesel ve alt bölgesel
merkezler kurulması,
• Gelişmiş ülkeler uygulama maliyetlerinin tamamını
karşılamak için teknik yardım ve finansal kaynak
sağlanmasıdır.
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Önemli maddeler
Raporlama (md.15)
• Genel Raporlama (4 yıl, Belirlenmiş format, Elektronik
Sistem),
• Özel Raporlama (DDT’nin Raporlanması (3 yılda bir),
• Kasıtsız Üretilen KOKlar ve PCB’nin Raporlanması (5 Yılda
bir)
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Ülkemiz- Mevcut Durum
Raporlama (md.15)
• Genel Raporlama ( 2014 )
• Kasıtsız Üretilen KOKlar ve PCB’nin Raporlanması ( 2015 )
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
Yürütülen Projeler
NIP Update Projesi
(GEF-UNIDO)
GEF
Hibesi
GEFProje
ProjeHazırlama
Hazırlama Hibesi
(GEF-UNDP/UNIDO)
(GEF-UNDP/UNIDO)
IPA Projesi
(AB-NIRAS Kons.)
GEF Bertaraf ve Salınım Azaltım Projesi
(GEF-UNDP/UNIDO)
İletişim
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
İletişim
Yapılan çalışmalar
(AB-NIRAS
Kons.)
GEF Proje
Hazırlama Hibesi
(GEFUNDP/UNIDO)
NIP Update
Projesi
(GEF-UNIDO)
Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm
Sözleşmesi için hazırlanmış olan Ulusal
Uygulama Planı (UUP)’nın güncellenmesi
(yeni KOKları kapsayacak)
Bileşenleri:
I.
II.
III.
IV.
Koordinasyon mekanizması ve
Bilinçlendirme Çalışması
Yeni KOKların envanterinin çıkarılması
ve ilk Ulusal Uygulama Planının
Değerlendirilmesi
Yeni KOKların Yönetiminin
Değerlendirilmesi için Ulusal Kapasite
ve Önceliklerin belirlenmesi
Ulusal Uygulama Planı Hazırlanması ve
Sunulması
Proje kapsamında belirlenecek stratejiler
ve öncelikler bu proje faaliyetleri ile
uyumlu olacaktır.
IPA Projesi
Süresi: Ocak 2013- Mart 2014
Amacı:
Hazırlanan UUP ve oluşturulan envanterler
bu projede girdi olarak kullanılacaktır.
GEF Bertaraf ve
Salınım Azaltım
Projesi
(GEF-UNDP/UNIDO)
Oluşturulan Envanterler bu projeye girdi
olacaktır.
Yürütülen Projeler
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
İletişim
Yapılan çalışmalar
Bileşenleri:
IPA Projesi
I.
II.
GEF Proje
Hazırlama Hibesi
III.
IV.
NIP Update
Projesi
V.
VI.
Pestisit ve PCB stoklarının bertarafı ve etkin
yönetimi için çerçeve belirleme
PCB yönetimi için gerekli destekleyici altyapı
tanımı dahil olmak üzere ulusal PCB yönetim
planı geliştirme sürecinin ayrıntılı
kapsamlaştırılması
İstenmeden üretilen KOK’lar için Ulusal
Faaliyet Planı ve BAT/BEP konusunda teknik
yardım için çerçeve belirleme,
KOK ile kirlenmiş alanların yönetimi
konusunda çerçeve belirleme,
Kimyasallar Yönetiminde yasal ve kurumsal
kapasite belirleme ve ihtiyaç analizi
GEF Bertaraf ve Salınım Azaltım Projesi
dokümanının hazırlanması
Bu projenin her bir bileşeni için kapsam
belirlenecek ve projenin başvuru
dokümanı hazırlanmış olacaktır.
GEF Bertaraf ve Salınım Azaltım Projesi
çerçevesinde ülkemizde gerçekleştirilecek
faaliyetlerin detaylandırılması ve kapsamının
belirlenmesi
Bu projenin SIA ve UUP Güncelleme
kısımlarına veri sağlanacaktır.
GEF Bertaraf ve
Salınım Azaltım
Projesi
Süresi: Haziran 2013- Aralık 2014
Amacı:
Bu projeye uzman desteği sağlanacak ve
verilere ilişkin geri besleme ve
detaylandırma yapılacaktır.
Yürütülen Projeler
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
AB Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü’nün
Türkiye’de uygulanması için teknik kapasite
artırımı
Bileşenleri:
IPA Projesi
GEF Proje
Hazırlama
Hibesi
I.
II.
III.
NIP Update
Projesi
Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğünün
Uygulanmasına Yönelik Kurumsal ve
Teknik Kapasitenin Tanımlanması ve
Güçlendirilmesi (Eğitim, Study visit,
broşür, vs.)
Türkiye’de KOK Tüzüğü’nün uygulanması
için yasal adımların hazırlanması (LGA,
SWOT, Taslak Yönetmelik, Vb.)
Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğünün ve
Stockholm Sözleşmesinin
Uygulamasının Ulusal ve Sektörel
Etkilerinin Analiz Edilerek Belirlenmesi
(RIA ve SIA)
Projede hazırlanacak olan SIA, bu projenin
uygulanmasına katkı sağlayacaktır.
Süresi: Haziran 2013 - Haziran 2015
Amacı:
Bu projenin faaliyetleri, teknik yardım
bileşeninin (bileşen 5) belirlenmesine
altlık oluşturacaktır.
GEF Bertaraf ve
Salınım Azaltım
Projesi
Bu projede elde edilen UUP, AB Tüzüğü
nde bulunup Sözleşmede bulunmayan
KOKları da kapsayacak şekilde
güncellenecektir.
Yürütülen Projeler
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
İletişim
Yapılan çalışmalar
IPA Projesi
GEF Proje
Hazırlama
Hibesi
NIP Update
Projesi
Süresi: Haziran 2013- Aralık 2014
Amacı:
Mevcut KOK kalıntılarının ortadan kaldırılması,
KOK’ların yönetilmesine ilişkin bir kapasite
sağlanması,KOK faaliyetlerinin ulusal kimyasal
yönetim esaslarına entegre edilmesi yoluyla
insan sağlığı ve çevrenin korunması.
Bileşenleri:
I.
Mevcut KOK stoklarının ve atıklarının
ortadan kaldırılması
II.
Gelecekteki PCB stoklarının çevreyle
uyumlu etkin yönetimi için planlama
yapılması/kapasite geliştirilmesi
III. İstenmeden üretilen KOK salınımlarının
azaltılması
IV. KOK’larla kontamine olmuş alanlar için
yönetim kapasitesi oluşturulması
V.
KOK’lar ve etkin bir kimyasallar yönetimi
için kurumsal/düzenleyici kapasitenin
güçlendirilmesi
Bu projenin eksiklerini tamamlayacaktır.
GEF Bertaraf ve
Salınım Azaltım
Projesi
Bu projenin eksiklerini tamamlayacaktır.
Yürütülen Projeler
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
İletişim
Yapılan çalışmalar
Yürütülen Projeler
4
POPs Bertaraf FSP
3 POPs IPA Projesi
2
POPs Bertaraf PPG
1 NIP Güncelleme Projesi
1
2
3
2013
4
1
2
3
2014
4
1
2
3
2015
4
1
2
3
2016
4
1
2
3
4
2017
20 / 21
Giriş
Stockholm Sözleşmesi
Yapılan çalışmalar
İletişim
Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU
Şube Müdürü V.
[email protected]
Tel: 0 312 586 3050
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Nisan 2014

similar documents