Välkommen till Balder

Report
Fastighets AB Balder (publ) hälsar
aktieägarna välkomna till årsstämma tisdagen
den 7 maj 2013
Balder i korthet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noterad 2005
56 % kommersiella fastigheter
44 % bostadsfastigheter
Fastighetsvärde ca 22,5 Mdkr
1 540 tkvm, 430 fastigheter, 1,9 Mdkr i hyresvärde
Ekonomisk uthyrningsgrad 93 %
Antal anställda 221
Både stam- och preferensaktier noterade på
NASDAQ OMX Stockholm
Börsvärde ca 9 Mdkr, ca 13 500 aktieägare
Fastighetsvärde, Mkr
Belåningsgrad fastigheter
22,278 22,483
24,000
85%
80%
20,000
75%
16,000
70%
12,000
65%
8,000
60%
60%
60%
4,000
55%
50%
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013-Q1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013-Q1
2
Utfall 2012
•
Resultat efter skatt för perioden uppgick till 1 162 Mkr (812),motsvarande 6,69 kr
per stamaktie (4,87)
•
Hyresintäkterna uppgick till 1 701 Mkr (1 466)
•
Driftsöverskottet uppgick till 1 164 Mkr (996)
•
Överskottgraden uppgick till 68 % (68)
•
Förvaltningsresultatet uppgick till 691 Mkr (516), motsvarande 3,73 kr per
stamaktie (3,00)
•
Värdeförändringar: Fastigheter 812 Mkr (990), Derivat -71 Mkr (-520)
•
Finansiella placeringar, likvida medel samt outnyttjade checkräkningskrediter
uppgick till 470 Mkr (298)
3
Utfall 2013 Q1
•
Resultat efter skatt för perioden uppgick till 406 Mkr (379),motsvarande 2,36 kr
per stamaktie (2,25)
•
•
•
•
Hyresintäkterna uppgick till 448 Mkr (410)
•
•
Värdeförändringar: Fastigheter 170 Mkr (153), Derivat 189 Mkr (233)
Driftsöverskottet uppgick till 272 Mkr (252)
Överskottgraden uppgick till 61 % (61)
Förvaltningsresultatet uppgick till 161 Mkr (131), motsvarande 0,82 kr per
stamaktie (0,69)
Finansiella placeringar, likvida medel samt outnyttjade checkräkningskrediter
uppgick till 259 Mkr (277)
4
4
Fastighetsportföljen
Fastighetsvärde per region
Fastighetsvärde per kategori
Handel
13 %
Stockholm
34%
Öresund
22 %
Bostäder
44%
Kontor
36 %
Göteborg
29 %
Beståndet
Befolkningsutveckling
Befolkning
(‘000)
Kommersiellt
Sundsvall
Bostäder
Gävle
Köping
Karlstad
Skara, Skövde,
Falköping,
Tidaholm
Mariestad
Göteborg
Jönköping
Halmstad
Helsingborg
Köpenhamn
Övrigt
7%
Åstorp
• Fastighetsvärde per
kategori
Öst
Norr 8%
7%
Stockholm
Norrköping
Tranås
Gotland
Stockholm
Göteborg
Malmö
Norrköping
Jönköping
Sundsvall
Gävle
Karlstad
Skövde
Falköping
Tranås
Balder medelvärde
Sverige medel
829
507
294
129
126
96
94
85
51
31
18
Befolkningsutveckling de 10
senaste åren %
1.1 %
0.9 %
1.4 %
0.6 %
0.8 %
0.3 %
0.4 %
0.6 %
0.4 %
0.1 %
0.2 %
0.9 %
0.50 %
Lund
Malmö
5
Förvärva under 2012
6
Diversifierad och högkvalitativ kundbas
•
•
Största hyreskontraktet motsvarar 1,6 % av intäkterna
•
Den genomsnittliga durationen i den kommersiella
portföljen uppgår till 4,3 år.
De 10 största hyreskontrakten motsvarar 8,6 % av de
totala intäkterna och har en genomsnittlig kontraktstid
på 10,3 år.
Hyreskontraktsstruktur 2013-03-31
Antal
hyreskontrakt
2013
Gävle, Norr 18:9
Andel, %
Kontrakterad
hyra, Mkr
Andel, %
432
20
56
3
2014
696
32
224
12
2015
472
22
229
13
2016
397
18
173
10
2017 -
188
9
300
17
Summa
2 185
100
982
55
Bostad
11 039
772
43
P-plats
3 372
11
1
Garage
3 108
35
2
Summa
19 704
1 800
100
Förfall
Helsingborg, Verdandi 1
7
Aktuell intjäningsförmåga
2013
2012
2012
2012
2012
2011
2010
3 1 -m ar
3 1 -d e c
3 0 -se p
3 0 -ju n
3 1 -m ar
3 1 -d e c
3 1 -d e c
1 800
1 800
1 790
1 710
1 685
1 530
1 405
-5 6 0
-5 6 0
-5 6 0
-5 3 0
-5 2 5
-4 6 5
-4 3 0
1 240
1 240
1 230
1 180
1 160
1 065
975
-1 2 0
-1 2 0
-1 1 5
-1 1 5
-1 1 0
-1 0 5
-1 0 5
130
120
110
95
95
90
20
1 250
1 240
1 225
1 160
1 145
1 050
890
-4 9 5
-4 9 5
-5 0 5
-5 0 0
-5 0 5
-4 4 5
-4 4 0
755
745
720
660
640
605
450
-1 6 6
-1 6 4
-1 8 9
-1 7 4
-1 6 8
-1 5 9
-1 1 8
589
581
531
486
472
446
332
3 ,9 8
3 ,9 2
3 ,7 6
3 ,5 1
3 ,3 8
3 ,2 9
3 ,0 1
Aktuell intjäningsförmåga
B el o p p i M kr
H y r es i n tä kter
Fa s ti gh ets ko s tn a d er
D r ift sö ve r sko t t
Fö r v a l tn i n gs - o c h a d m .ko s tn a d er
Fö r v a l tn i n gs r es u l ta t fr å n i n tr es s eb o l a g
Rö r e lse r e su lt at
R ä n ten etto
Fö r valt n in gsr e su lt at fö r e skat t
Ska tt
1)
Re su lt at e ft e r skat t
2)
Fö r v a l tn i n gs r es u l ta t p er s ta m a kti e
Ska tt
1)
B es tå r h u v u d s a kl i gen a v u p p s kj u ten s ka tt, ej ka s s a fl ö d es p å v er ka n d e.
R es u l ta t efter s ka tt
2)
h ä n fö r l i gt ti l l
P r efer en s a kti eä ga r e
120
120
120
100
100
80
-
Sta m s a kti eä ga r e
469
461
411
386
372
366
332
8
Strategin framöver
• Fortsatt fokus på förvaltningsresultatet
• Behålla tillväxt till rätt avkastning
• Fortsatt geografisk koncentration av fastighetsbeståndet
•Förvärva centralt belägna kommersiella fastigheter i storstadsområdena och
bostäder i storstadsområdena och större städer.
•Avyttring av fastigheter i icke fokus områden
• Bibehålla en stark balansräkning
Förvaltningsresultat, Mkr
800
691
700
721
600
500
400
300
200
100
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Q1
9
Finansiering
•
•
•
•
•
Räntebärande skulder ca 13 800 Mkr
Belåningsgrad 60 %
Genomsnittlig löptid på lånen 6,4 år
Genomsnittlig räntebindning 4,8 år
Eget kapital om 8 660 Mkr motsvarande 44 kr
per stamaktie och substansvärde om 52 kr per
stamaktie 2013-03-31
Kreditgivare
25%
20%
Räntebindning
År
Inom ett år
Mkr
Ränta %
Andel %
5 534
2,5
40,0
15%
1-2 år
29
4,0
0,2
10%
2-3 år
266
4,3
1,9
5%
3-4 år
500
4,4
3,6
0%
4-5 år
-
-
-
> 5 år
7 500
4,3
54,2
13 829
3,6
100,0
Summa
10
Aktierna
Preferensaktien (SEK)
•
•
Stamaktien (SEK)
•
•
322,50
20,00
Pris per aktie 6 maj
Utdelning per aktie:
Pris per aktie 6 maj:
Substansvärde 2013 Q1
47,60
52,19
50,00
Fastighets AB Balder
EPRA Europe Index
45,00
EPRA Sweden Index
40,00
•
Sedan januari 2006 har Balders
stamaktie ökat med 238%
•
Under samma period (fr januari 2006)
ökade jämförbara fastighetsbolag med
28 %
•
Under samma period (fr januari 2006)
minskade jämförbara fastighetsbolag i
Europa med 25 %
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
Jan-13
Mar-13
Nov-12
Jul-12
Sep-12
May-12
Jan-12
Mar-12
Nov-11
Jul-11
Sep-11
May-11
Jan-11
Mar-11
Nov-10
Jul-10
Sep-10
May-10
Jan-10
Mar-10
Nov-09
Jul-09
Sep-09
May-09
Jan-09
Mar-09
Nov-08
Jul-08
Sep-08
May-08
Jan-08
Mar-08
Nov-07
Jul-07
Sep-07
May-07
Jan-07
Mar-07
Nov-06
Jul-06
Sep-06
May-06
Jan-06
Mar-06
0,00
11
Aktieägare per 31 mars 2013
Ägare
A-stamaktier
B-stamaktier
Preferensaktier
Totalt antal aktier
Kapital,%
Röster,%
Selin, Erik med bolag
8 298 594
57 218 298
500
65 517 392
38,9
52,0
Arvid Svensson Invest AB
2 915 892
13 542 540
—
16 458 432
9,8
15,9
Länsförsäkringar fondförvaltning AB
—
13 117 735
—
13 117 735
7,8
4,9
Swedbank Robur fonder
—
7 541 331
21 250
7 562 581
4,5
2,8
Handelsbanken fonder
—
5 555 221
—
5 555 221
3,3
2,1
Andra AP-fonden
—
5 528 185
—
5 528 185
3,3
2,1
Lannebo fonder
—
4 254 388
—
4 254 388
2,5
1,6
SEB Investment Management
—
2 998 746
—
2 998 746
1,8
1,1
Rahi, Sharam med bolag
—
1 516 300
20 000
1 536 300
0,9
0,6
Folketrygdfondet
—
1 072 181
—
1 072 181
0,6
0,4
14 946
35 962 895
5 958 250
41 936 091
24,9
15,4
11 229 432 148 307 820
6 000 000
165 537 252
98,3
98,9
2 859 600
—
2 859 600
1,7
1,1
11 229 432 151 167 420
6 000 000
168 396 852
100,0
100,0
Övriga
Totalt utestående aktier
Återköpta egna aktier
Totalt registrerade aktier
—
12
Varför investera i Balder ?
•
•
•
•
Diversifierad och hög kvalitativ
hyresgäststruktur. Största kontraktet
understiger 2 % av hyresintäkterna
2 /3 av det kommersiella beståndet ligger
centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Substansvärdet (EPRA NAV) per aktie har
sedan noteringen vuxit med 30 % per år.
Rabatt till substansvärdet ~ 11 %
Stockholm Spårvagnen 4
Aktiens pris (SEK 45,90) / Substansvärdet
Substansvärde utveckling
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
60
50
40
30
20
10
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013
0
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013
13

similar documents